Lukas 1: 46-55

Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het… Hierdie lied is sedert die Middeleeue bekend as die Magnificat wat ook opgeneem is in die Liedboek as Gesang 333. Die loflied van Maria val in twee dele uiteen: Die eerste deel druk Maria se lof oor God se genade aan haar uit, en in die tweede deel spits sy haar lof toe op God se groot dade aan Israel.

Maria besing God se ontferming oor haar deur in haar geringheid na haar uit te reik. Die genadige optrede van God tot Maria wys ook aan ons die genade van die Here in ons eie lewe. Hierdie lied kom uit die mond van ’n vrou wie se stem in die destydse samelewing nie tot volle reg gekom het nie. Juis vir háár gebruik God in sy heilsplan. Maria besing ook God se magsdade ten behoewe van die geringes en behoeftiges. Die Here gebruik juis dié sonder mag en aansien, en hef hulle op om van God se magtige dade te getuig.

In ons eie lewe is dit ook waar: God gebruik juis ons gewone mense met ons tekortkomings en gebreke om deur ons lewe heen getuies van die evangelie te wees. God reik na ons elkeen in ons geringheid uit en wys, soos vir Maria, ook aan ons sy genade. En deur die kragtige werking van God in ons, sing ons ook van God se magsdade deur ons. Die lof is egter alleen aan God, en dit is groot genade dat God ons enigsins gebruik. Mag ons gesindheid altyd wees soos dié van Maria wat gesê het: Ek is tot beskikking van die Here… (vgl Luk 1: 38).

Met hierdie gesindheid in ons lewe, kan ons saam die Magnificat as loflied sing, want die fokus bly op God wat in genade na ons elkeen uitreik: Groot is die Heer, groot is die Heer – só sing my siel oor God my Saligmaker. Groot is die Heer, groot is die Heer – só juig my gees oor my Verlosser. Met hierdie gesindheid in ons lewe, kan ons saam die Magnificat as loflied sing, want die fokus bly op God wat in sy grootsheid kies om deur my en jou in ons eenvoud te werk: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

Ds Rudi Janse van Rensburg, Weltevreden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap