Deuteronomium 22: 1-8

Jesus Christus het die wette en bepalings in die Ou Testament goed geken. Dit was vir Hom die Bybel van sy tyd. Tog is Hy daarvan beskuldig dat Hy nie die wet van Moses stiptelik nakom nie. Jesus beklemtoon dit egter dat Hy nie die voorskrifte van die wet ongeldig wil verklaar nie, maar dat Hy juis hul ware betekenis daaraan wil gee.

Op die oog af het sommige van die bepalings in die Ou Testament weinig met ons verhouding met God te doen. Deuteronomium 22 is ’n goeie voorbeeld hiervan. Dit bevat voorskrifte oor sake soos wat om met rondloperbeeste te maak, kleredrag, voëlneste en bouregulasies. Ons sou hoogstens kon sê dat dit hier gaan oor munisipale wette en reëlings vir ’n ordelike gemeenskap.

Sommige gedeeltes in die Ou Testament handel oor higiëne en sanitasie wat betrekking het op mense wat hulle in ’n primitiewe samelewing bevind het. Wat opvallend is, is dat hierdie voorskrifte gewoon naas bepalings oor offers, feesdae en ander godsdienstige wette aan ons voorgehou word. Die samestellers van die Ou Testament het dieselfde gesag daaraan toegeken. Daarby moet ons in gedagte hou dat in die tyd van Israel se ballingskap, toe groot gedeeltes van die Ou Testament saamgestel is, die bedoeling juis was om God so noukeurig moontlik te dien ten einde ’n herhaling van die ballingskap te probeer voorkom.

Wanneer óns nou die Bybel by Genesis begin lees en ons kom by boeke soos Levitikus en Deuteronomium, kan dit ons moedeloos maak. Ons word oorweldig deur al die reëls en regulasies. Dit is presies wat met die mense gebeur het in die tyd toe Jesus Christus op aarde was. Dit het vir hulle gevoel asof hulle nooit in staat sou wees om alles na te kom nie. Daarom som Jesus die hele wet op in twee gebooie: liefde vir God en liefde vir jou naaste.

God is deel van ons alledaagse lewe. Ons lewe nie net Sondae by die kerk in God se teenwoordigheid nie. God is elke dag en oral deel van ons lewens. Jesus Christus se interpretasie van die wet bepaal byvoorbeeld ook ons optrede wanneer ons ’n motor bestuur.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap