Efesiërs 3: 14-21

Dit is duidelik dat die Here daagliks in sy kerk werk. Dit is egter belangrik om te noem dat die Here se werk nie beperk is tot die kerk nie. Die Here is besig om te werk in die ganse skepping. Die kerk het wel die voorreg om te mag fokus op die werk wat die Here doen. Die kerk het die doel en die taak om die wêreld bewus te maak van dié werk.

Paulus skryf aan die gemeente in Efese en noem in vers 20 dat God deur sy krag in hulle werk. Paulus noem dat die Here die mag en die krag het om baie meer te doen as wat ons as mense kan dink of selfs in ons gebede kan vra. Paulus, as gelowige, as sendeling en as apostel, het weer en weer die kragtige werking van die Here beleef. Paulus beleef die kragtige werking van die Here wanneer die Here Hom aan Paulus bekend maak – ons kan daarvan lees in Handelinge 26: 12-19.

Paulus beleef ook die kragtige werking van die Here tydens sy sendingreise. Hy beleef hoe die Here mense bereik en in hul harte werk, en verandering meebring. Hy beleef die kragtige werking van die Here in die nuut gevestigde gemeentes. Die Here het van die begin af in die eerste Christelike gemeentes gewerk, en die Here werk vandag steeds in die kerk.

Laat ons elkeen wat deel vorm van die kerk van God getrou bly aan ons opdrag om te fokus op die werk wat die Here doen.

Gebed

Here, gee dat ons u werk in u kerk mag beleef. Laat ons gedurigdeur bid dat u werk in u kerk vrug mag dra…

Ds Michael A Müller, Klerksdorp-Wilkoppies

Share via
Copy link
Powered by Social Snap