Hebreërs 4: 14 – 5: 10

Die verhaal van die offerdiens in die lewe van ou Israel kan nie gekoppel word aan ’n historiese gebeurtenis nie. Dit is eerder die verhaal van godsdienstige instellings, naamlik die tempel, die priesterdom en die offerdiens. (Sien die agtergrondinligting tot die boek Levitikus in die NAV.) Hierdie godsdienstige praktyk vertel nie ’n verhaal van bevryding uit slawerny of terugkeer uit ballingskap nie. Dit is eerder ’n verhaal van sonde, skuld, offer en vergifnis: In hul menswees is hulle sondaars voor God wat God se wet verbreek en daarom skuldig staan voor God as Wetgewer en Regter. Hierdie verhale vertel ook hoe die mens se saak met God reggestel word deur die offer wat die priester namens die Joodse gelowige bring. Die taal van hierdie verhale word gekenmerk deur woorde soos reiniging, afwassing en versoening.  Die verhale is egter ingebed in die verhaal van die liefde en genade van die Verbondsgod wat telkens self weer die mens en die volk herstel.

Volgens die liturgiese voorskrifte wat daarvoor bestaan, gaan dit in die verskillende offerpraktyke nie om die offerdaad as sodanig nie, maar om die hartsgesindheid van die een wat die offer aanbied, hetsy volgens voorskrifte of as ’n vrywillige offer. Die offerdiens wil berou, danksegging, aanbidding, nederige oorgawe en toewyding aan God bevorder.

Die Nuwe-Testamentiese gelowiges getuig dat hulle die kenbetekenis en die boodskap van Jesus se lewenswerk, sy sterwe en opstanding, as ’n offer ter versoening van die sonde van die mense verstaan (Heb 5: 1-3). Dit is net genade. Die offer van Jesus Christus maak die offerpraktyk van ou Israel oorbodig. Jesus se offerdaad bevry ons van die mag van sonde en vervreemding van God.

Die apostel Paulus help ons verder om te verstaan dat Jesus Christus se opoffering van sy lewe ons oproep om opofferend te leef: …op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame as ’n lewende, heilige en aanneemlike offer vir God aan te bied. Dit is sinvolle godsdiens (Rom 12: 1, NDV).

Ds Japie Coetzee, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link