Johannes 8: 31-36

En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak (Joh 8: 32).

Ter voorbereiding van die viering van Hervormingsfees môre, dink ons na oor die kernsaak van die Kerkhervorming. Die Kerkhervorming verteenwoordig ’n terugkeer na die bron van ons geloof, na dit waarop ons geloof neerkom. Daarom was die Kerkhervorming in wese ’n vraag na die waarheid van ons geloof.

Johannes 8: 31-36 praat juis oor die waarheid van ons geloof. Hierdie gesprek van Jesus speel af tydens die Fees van die Tabernakels, wat een van die Joodse pelgrimsfeeste was. Jesus is in Jerusalem en Hy praat met die Jode, wat nie verstaan wie Hy is nie. Om sy identiteit te verduidelik, praat Jesus in Johannes 8 oor sy verhouding tot die Vader, en Hy stel ook sy rol teenoor Abraham se rol. Die gedeelte kom daarop neer dat, indien die Jode begryp wie Jesus is, hulle die waarheid sal ken.

Die begrip waarheid het oor die algemeen te make met integriteit: om getrou te bly aan jou woord en karakter. Maar dié waarheid waarvan Jesus praat, is nie ’n waarheid wat uit die mens self verkry word nie. Dit word van Bo af – van die Vader af – bekendgemaak. Volgens die Johannes-evangelie is die waarheid nie ’n abstrakte konsep nie, maar ’n Persoon – Jesus Christus. Jesus sê immers in Johannes 14: 6: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Wanneer ons Jesus se woorde en lering aanneem en Hom as Verlosser erken, neem ons die waarheid aan. So word ons vrygemaak van ’n bestaan wat gebonde is aan ons sondige natuur en wat afstand bring tussen ons en God.

Die Kerkhervorming het hierdie begrip vir ons herwin. Slegs deur die waarheid van die Skrif aan te neem – dit is, die vleesgeworde Woord van God, Jesus Christus – kan ons as verlostes en vrygemaaktes leef. Die waarheid van ons geloof is nie te vind in allerlei reëls of regulasies of beginsels wat uitgeleef moet word nie. Dit is alleen te vind in die Persoon van Jesus Christus.

Ds Marina Kok, Potchefstroom

Share via
Copy link
Powered by Social Snap