Genesis 3: 8-10

Die feit dat God na die mens kom soek, bly een van die grootste wonders en ’n teken van hoe God is: vol genade en liefde. God is besorg oor ons, die mense. Dit weerspieël die wese van God. Jesus Christus het dit aan ons kom bewys. Hy is God self wat mens geword het en onder ons kom woon. God kom soek na verlore sondaarmense.

Ons onthou nog vir Saggeus, die tollenaar wat in ’n wildevyeboom geklim het. Jesus het by hom gestop en hom meegedeel dat Hy by hom wil tuisgaan. Dit moes vir Saggeus en al die omstanders ’n groot verrassing gewees het. Tollenaars was in daardie stadium uitgeworpenes en is as sondaars geklassifiseer. Hulle was beslis nie welkom in enige godsdienstige kringe van daardie tyd nie. Tog verklaar Jesus dat daar redding is vir Saggeus en sy huis omdat Hy gekom het om te soek en te red wat verlore is.

Maar so was God nog altyd. Nadat hulle ongehoorsaam was, kom soek God na Adam en Eva waar hulle wegkruip tussen die bome in die tuin. Dit is sprekend van God se besorgdheid oor die mens. Ons hoor dit in God se vraag: Waar is jy? Dit is nie ’n bestraffende of verwytende vraag nie, maar eerder ’n aanduiding van God wat die verhouding met die mens wil herstel.

Hierdie soeke van God na die mens is so anders as die opvatting wat baie mense oor God het. Mense dink oor die algemeen dat jy moet bang wees vir God. Daarom is hierdie gedeelte ook so tipies van die mens. Die mens kruip weg vir God. Ons ongehoorsaamheid aan God maak dat ons ’n verkeerde opvatting oor God het. Ons voel skuldig en dan probeer ons dit wegsteek. Dit maak dat die verhouding tussen ons en God nie meer spontaan en natuurlik is nie.

Mens, hoor vandag die stem van die Here, as Hy saggies na jou roep: Waar is jy? Moenie vir God probeer wegkruip nie. Moenie vir God bang wees nie. God is lief vir jou.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap