Markus 4: 10-12

Dit is merkwaardig dat sommige klaarblyklik nie begryp nie, nie beweeg word nie en onaangeraak bly, dikwels lewenslank. Miskien moet ietwat sinies opgemerk word dat die Bybel totaal onbegryplik is, maar moet terselfdertyd bygevoeg word dat elke kind dit kan verstaan. Die verskynsel dat sommige klaarblyklik nie begryp nie, het selfs in die tyd van die profete bestaan (vgl Jes 6: 9; Eseg 12: 2-3). Die dissipels en omstanders vra Jesus uit oor die gelykenisse. Sy antwoord is dat die geheimenis of misterie van die koninkryk van God aan hulle bekend gemaak is. Die manier hoe iemand op die woorde van Jesus reageer, dui aan of hy binne of buite is, anders gestel: hoor of nie hoor nie.

Die gelykenisse van Jesus, of omvattend gesien, die Woord van die Here, is soos ’n tweesnydende swaard. Die dissipels kom tot groter kennis en insig, terwyl die ander se onkunde verdiep. Dit is belangrik om raak te sien dat Jesus die geheimenis van die koninkryk aan die dissipels bekend maak. Kennis van die koninkryk word aan hulle geopenbaar, terwyl dié daarbuite dit deur gelykenisse ontvang, maar tog in gebreke bly om werklik te sien en te hoor. Daarop volg dan geen begrip nie en dit word nie versier deur bekering en vergifnis nie.

Hieruit word maklik die slotsom getrek, veral deur diegene wat krities en afsydig staan teenoor die Woord van die Here, dat gewilligheid daar was, maar dat die ongeloof God se skuld is. 

Die dissipels is nie Jesus se bevoorregtes nie. Hulle was nie anders as gelowiges nie, inteendeel. Maar hulle het Jesus leer ken en op sy teenwoordigheid gereageer. Die geheimenis van die koninkryk word nie deur intellektuele vermoë begryp nie – God gee dit aan elkeen wat ontvanklik is vir die Woord van God en derhalwe vir God self. Dalk is die mees merkwaardige van die geheimenis van die koninkryk van God dat die verbasende gebeur: God wat in die hemel is, raak sondaars deur Jesus Christus aan, en die aanraking is lewensveranderend. Dit lei nie tot die dood nie, maar tot die ewige lewe.

Dr Barry van Wyk, Emeritus/Waterberg/Zoutpansberg

af
af
Copy link