Kortliks…

Die Tussenkerklike Raad, bestaande uit verteenwoordigers van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, het op 18 Julie die Sinode van Dordtrecht 400 jaar gelede herdenk. ’n Dag lank het...

Uit die Woord

Hoe wonderbaar u Naam! As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ’n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese gemaak en hom met...