Die angstige, ontwrigtende en onsekere tyd waarin ons ons tans bevind, is ’n tyd wat so baie geleenthede bied om nuut en kreatief oor die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus na te dink. Die Hervormde Kerk en die wyse waarop dienswerk in verskillende werkruimtes gebeur, sal na Covid-19 nooit weer dieselfde wees nie!

Terwyl lidmate oraloor deur onsekerheid en vrees oorval word, boesem die leier vertroue en sekerheid in deur ’n veilige omgewing vir mense te skep. Dr John Gosling (psigiater) meld in Beeld van 20 Maart 2020 dat, naas die koronapandemie, ’n pandemie van vrees by ons mense ontwikkel het. Vrees verlam mense. Vrees en angs inhibeer ons vermoë om kreatief met ons roeping besig te wees. Ontwrigting en dis-harmonie is egter die habitat waarin ware leiers floreer. Hoe kan lidmate en gemeentes van die Kerk die nodige aanpassings doen wat in hierdie tyd so dringend nodig is?

Die NHKA is klein, vaartbelyn en struktureel beweeglik genoeg om vinnig en effektief op eksterne kragte/veranderlikes te reageer.

Hoe veerkragtig is ons om binne die volgende paar maande drastiese en radikale aanpassings te doen? In die wêreld van verandering hou hierdie impulse nooit op nie! Is die onderskeie werkruimtes van die NHKA beweeglik en veerkragtig genoeg om die nodige aanpassings te doen? Hoe sal ons weet?

  • Ingrypende tye vra na ingrypende leierskap. Aanpasbare gemeentes het die behoefte aan leiers wat ’n verskil in stormagtige tye wil maak. Ons het juis met die oog op tye en omstandighede soos hierdie leiers nodig wat buite die grense van die huidige werklikheid om kan dink en doen. Die leier skep via sy/haar gawes en vaardighede nuwe werklikhede waar mense veilig voel en behoort.
  • Om veerkragtig te wees, moet die gemeente vir momente van verandering ontwerp word. Die struktuur van ’n gemeente moet dus meer beweeglik en aanpasbaar ingerig wees. Terwyl die grootste deel van die begroting van ’n gemiddelde gemeente uit vastekostekomponente bestaan, word veerkragtigheid ingeboet as die vastekostekomponent meer as 30% van die totale begroting beslaan. ’n Veranderlike kostebenadering tot kerkwees sal ons help om te alle tye beweeglik en aanpasbaar te wees.
  • Die vaardighede en kapasiteit van lidmate en predikante moet ontwikkel en uitgebou word. Vir elke R1,00 se investering in ’n werknemer sal die werkgewer ongeveer R3,00 se dividend daarop ontvang. Die transformasie en vorming van die predikante en lidmate is bepalend vir die transformasie van die gemeente. 
  • Die NHKA is ’n lerende organisasie wat gekenmerk word deur ’n kultuur waarin nuwe en kreatiewe denkwyses gekoester word en groepleer deurlopend gestimuleer word. Die tyd is verby dat die dienswerk van ’n gemeente uitsluitlik van die voltydse predikant afhanklik is. Die dienswerk kan ongesteurd voortgaan terwyl ’n werkruimte vakant en in beginsel selfs onbekostigbaar en onvolhoubaar is.

Die bedieningsplan van die gemeente is die ooreengekome roetekaart wat ons help om in terme van ons roeping en werkopdrag koers te hou.

Die gemeente se bestaansdoel word primêr deur die volgende twee vrae beïnvloed: Wie is ons en waarmee is ons besig? Wat moet die gemeente aanleer of afleer om op God se roeping te antwoord?

Elke gemeente het nodig om sy eie unieke plan te ontdek en te verwoord. ’n Plan help die gemeente om vanuit ’n makroperspektief die groter prentjie raak te sien en nie in die oomblik van bepaalde omstandighede vas te val nie.

Die NHKA droom ten tyde van Covid-19 steeds ’n groot droom: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld!

Hoe kan elke lidmaat en gemeente in hierdie tyd aan hierdie droom meewerk en daaraan gestalte gee? Hierdie droom word hoofsaaklik in vier momente met die wêreld gedeel:

Viering

Hoe vier ons God se magtige dade en ons verlossing deur Jesus Christus terwyl baie eredienste oraloor afgeskaal en afgestel is? Hoe kan ons gemeenskap met mekaar en ander gelowiges bly beoefen? Kan stilweesoomblikke tuis so ingerig word dat ons as gemeente wel in ’n bepaalde liturgiese ritme met mekaar bly verkeer? Hoe kan huiskerk so gebeur dat ons die lewende Here bly dien?

Gemeenskap

Die kerk is ’n gemeenskap (koinonia) van gelowiges wat deur God se versoening in Christus tot stand gebring is. Elektroniese media maak dit moontlik dat ons op verantwoordelike en toegespitste wyse gemeenskap met ander kan hê. Hoe kan ons konneksie met mekaar behou terwyl ons in beginsel van mekaar geskei en ge-dislokeer is? WhatsApp-gemeenskapsgroepe (en ander media) maak dit vir ons moontlik om toegang tot die gemeenskap van gelowiges te behou.

Diens

Die Here self het elke lidmaat van die gemeente geroep om op die een of ander manier te dien. Hoe kan elke lidmaat van die NHKA in hierdie tyd ’n bydrae tot die groter gemeenskap maak? Hoe kan die Here hierdie tyd in jou menswees gebruik? Die bedieningsplan van die gemeente moet geleentheid bied vir elke lidmaat om ’n bydrae tot die gemeenskap van die gelowiges te maak. Elke lidmaat word ook geroep om in sy of haar leefwêreld buite die gemeente tyd en krag op te offer en diensbaar te wees.

Getuienis

Hoe kan ons vanuit die plek waar ek en jy leef die verskil wees? Die Covid-19-omstandighede en die noodtoestand in Suid-Afrika dryf ons terug na ons onmiddellike wêreld toe waar ons saam met ’n diversiteit van mense leef en werk. Hoe kan ons nou in die openbaar getuig dat hierdie hoop wat Christus met ons kom deel het, allesbepalend is? Getuienis is veel meer as die predikant se preek op ’n bepaalde Sondag! Elke lidmaat met sy/haar geloofsgewoontes is ’n getuie van God se liefde en omgee vir sy wêreld.

Dit is kritiek belangrik om nou ook met ander gelowiges eenheid te beoefen. Om vanuit ’n gees van saamwees solidêr met ander gelowiges te bly. Elke lidmaat het nodig om in sy/haar eie menswees op verantwoordelike wyse met die verkondiging van die evangelie besig te wees.

Hoe kan ons dit alles laat gebeur? Viering, gemeenskap, diens en getuienis is die vier sake wat ons hierdie tyd van ontwrigting steeds aan mekaar vasbind! Sonder die genade en liefde van ons Here, Jesus Christus, is hierdie dienswerk nie moontlik nie.

Die NHKA weet nie hoe hierdie pad verder gaan ontvou nie! Wat ons wel weet, is om vanuit ’n lewende verhouding met die Here in sy voetspore te bly volg en diensbaar te wees soos Hy ons leer. Dit is en bly ons enigste roetekaart. Bring u bedieningsplan in lyn met God se dienswerk in hierdie wêreld. Gemeentes word gevolglik genoodsaak om deurlopend aanpassings te doen ten einde nie slegs te oorleef nie, maar steeds uitnemend, relevant en volhoubaar te wees.

Hoe kan die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) u in hierdie tyd van hulp wees? Kontak my by 082 873 6557 of frikkie@nhk.co.za, of u streekfasiliteerder indien u enige verdere navrae het insake die begeleidingsdiens wat vanuit die SGB gebeur.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap