Bybelvertaling was nog altyd ’n saak waarmee die Hervormde Kerk groot erns gemaak het. By die 73ste Algemene Kerkvergadering gaan ons die geleentheid kry om oor nog ’n vertaling van die Bybel in Afrikaans, naamlik die 2020-vertaling, te besin.

Aangesien die Kerk nog nooit ’n besluit geneem het oor net een sogenaamd amptelike vertaling van die Bybel nie, is een van die aanbevelings aan die 73ste AKV om die 2020-vertaling naas die ander Afrikaanse vertalings van die Bybel wat reeds deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) beskikbaar gestel is, goed te keur vir gebruik in die Kerk. Daarmee word uitvoering gegee aan Ordinansie 7.5.1: Die Kerk neem deel aan die Bybelvertalingsprojekte van die BSA.

Soos met die vorige vertalings, het heelwat van die Kerk se akademici en predikante meegewerk aan hierdie vertaling. Dit sluit in proff JH (Jan) Barkhuizen, APB (Andries) Breytenbach, PJ (Pierre) Jordaan en JP (Bart) Oberholzer (oorl); drr SM (Sanrie) de Beer, C (Chris) le Roux, P (Piet) van Staden en WC (Wouter) van Wyk; en di MJ (Martin) Slabbert en CP (Larry) van der Walt. Die inkorting van die proses het meegebring dat sommige medewerkers wat wel gewillig was om saam te werk, nie enduit deel van die proses kon bly nie.

Die Bybel 2020-vertaling is op Sondag 29 November 2020 amptelik bekendgestel. Talle gemeentes van die Kerk het spesiale geleenthede rondom hierdie historiese gebeurtenis gereël. Die Kerk se amptelike geleentheid het in Gemeente Bloemfontein plaasgevind. By dié geleentheid is erkenning gegee aan proff Andries Breytenbach en Jan Barkhuizen vir hul aandeel in die vertaalwerk en die totstandkoming van die Bybel 2020-vertaling.

Behalwe vir die vertaalwerk waarvoor hulle verantwoordelik was, was prof Breytenbach ook verder betrokke as onder-voorsitter van die Begeleidingskomitee, voorsitter van die Redaksionele Komitee Ou Testament, brontaalkenner, eksegeet en intravertaler. Prof Barkhuizen was op sy beurt ook verder betrokke as lid van die Redaksionele Komitee Nuwe Testament, lid van die Redaksionele Komitee Deuterokanonieke Boeke, en brontaalkenner.

Die onbaatsugtige en toegewyde werk van die projekleier, prof Ber-nard Combrink van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, verdien ook spesiale vermelding. Die vertaling het aan die NHKA die geleentheid gegee om op ekumeniese gebied met ’n groot aantal ander Afrikaanse kerke te kon saamwerk.

Die belangstelling in die Bybel 2020-vertaling was aanvanklik oorweldigend. Die eerste besending is vinnig uitverkoop. Daar was veral groot belangstelling in die uitgawe met die deuterokanonieke boeke. Die aanvraag vir ’n grootdrukuitgawe het daartoe gelei dat die BSA onmiddellik begin het met die voorbereiding daarvan. Die grootdrukuitgawe is nou beskikbaar en kan goed gebruik word as ’n Kanselbybel. Die drukfoute wat met die eerste druk van die Bybel 2020-vertaling ingesluip het, sal in die tweede druk reggestel word.

Die 2020-vertaling van die Bybel is uitnemend geskik vir gebruik as ’n Studiebybel. Die groot aantal kruisverwysings, voetnote, die inleiding tot elke boek en ’n uitgebreide woordelys is van onskatbare waarde. Die voorwoord van, en die verantwoording agter in die 2020-vertaling van die Bybel, bevat waardevolle inligting oor die proses van Bybelvertaling en die gebruik van brontekste. Die Kerk kan hierdie vertaling met vrug gebruik naas die drie ander Afrikaanse vertalings van die Bybel wat reeds deur die BSA beskikbaar gestel is.

(Dr Gerhard Lindeque is Spanleier: Streekverhoudings vir die BSA se Noordelike Streek)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap