Die Hervormer

Junie/Julie 2022 | Jaargang 115 | Nommer 3

Diakonaat aan die voorpunt van dienslewering in die Kerk

Na die Agtste Algemene Diakensvergadering (ADV) het alles stil en stemmig begin…

Onrein mense wat deur onrein mense onrein verklaar word!

Ds Larry van der Walt beskryf in die artikel op bladsy 6 onder die opskrif Jesus wil, Hy maak jou héél hoe siekte in die Bybelse tyd verstaan is en hoe iemand wat siek was, as onrein beskou is.

Hoe warm klop jou hart vir ander?

My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte kry. (Galasiërs 4: 19, AFR1983)

Uit die Woord

Dra mekaar se laste

Vasgevang? Digitale nette, verbindings en die reg om te ontkoppel

Ek antwoord nie e-pos op Sondae of publieke vakansiedae nie. Hierdie sin het ek twee jaar gelede tot my e-pos se elektroniese handtekening toegevoeg…

Een met die skepping

Die Karoo se nag is anders,
dit gee ons nuwe sig.
Ons sien ’n mooier wêreld
in die maan se sagte lig.
(Deon Meyer)

Jesus wil, Hy maak jou héél

Jesus het sy hand uitgesteek en aan die man geraak en gesê: “Ek wil dit vir jou doen. Ek maak jou gesond.” Die man het dadelik gesond geword. Hy was nie meer melaats nie. (Matteus 8: 3, Die Bybel vir almal)

Kindernagmaal

Geagte Redaksie

Dr Sanrie de Beer se artikel oor kinders en Nagmaal in Die Hervormer van Mei 2022 verwys…

Span geestelike werkers tydens die Groot Trek (Deel 1)

Op die Sesde Algemene Kerkvergadering (sinode) van die Nederduitsche Hervormde Kerk in Zuid-Afrika in November 1842…

Die oue ontmoet die nuwe

Dit was eintlik al jare lank ’n gegewe dat die SA Reserwebank die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Gemeente Pretoria se ou 1904-kerkgebou in Du Toitstraat sou insluk…

Twee emerituspredikante oorlede

Aan die einde van Mei 2022 is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Stoepstories: Ama-glug-glug

Verpletterde Vanjan van Vanderbijlpark vra: Beste Oupa Stoep, Oupa moet asseblief help! My Golf GTI suip meer as ’n eerstejaarstudent wat sy eksamenuitslae vier. Het Oupa dalk vir my raad om brandstof te spaar?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap