Die Hervormer

Januarie/Februarie 2020 | Jaargang 112 | Nommer 9

 

Verslete skoene en die herberg

Ek kry hom op die pastorie se grasperk. Dis nie vir my ’n vreemde gesig nie. Moedeloses en weerloses kom klop dikwels aan…

Saam die nuwe jaar in

Op die derde dag van die nuwe jaar stuur iemand vir my ’n prentjie van ’n baie bekommerde man…

Wie met God rekening hou, saai wanneer dit saaityd is

Wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie. (Prediker 11: 4)

Uit die Woord

Vertrou op God

Die volgende drie jaar

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het van 12 tot 15 Januarie ’n bosberaad gehou om die Kommissie se werksaamhede vir die volgende drie jaar te beplan.

’n Nuwe begin…

Dis nou maar net só – ’n nuwe jaar is opwindend! Dis ’n geleentheid om iets wat voorheen stukkend was, reg te maak…

Bybeljaar 2020

Vir byna 200 jaar, sedert sy stigting op 23 Augustus 1820, het die BSA miljoene mense gehelp om toegang tot die Woord van God te kry…

Oor Skrifbeskouing, Karl Barth en dies meer

Een van die moderne ontwikkelinge, die boekdrukkuns, en die gevolge daarvan het meegebring dat die Bybel nie meer so skaars is as in die ver verlede nie…

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

In hierdie aflewering kyk ons na die ontstaan van die Hervormde Kerk se tydskrifte.

Op weg na missionale gemeentewees

Gemeenteleiers in die Hervormde Kerk dink tans ernstig na oor kerkwees in die huidige tydsgewrig. Hierdie nadenke het nie uitsluitlik met die dalende lidmaattal en benouende ekonomiese omstandighede te doen nie, hoewel dit wel ’n rol speel…

Ses nuwe proponente gelegitimeer

Ses finalejaar teologiestudente is Donderdagaand 21 November in Gemeente Oos-Moot gelegitimeer…

Stoepstories: Troues, troues, troues…

Benoude Bruid van Brakpan vra: Oom Stoep, kan Oom my asseblief raad gee? Ek trou later vanjaar en wil graag alles perfek hê op die dag. Wat stel Oom voor moet ek doen of nie doen nie?

Professoraat vir predikant

Dr Ananda Geyser-Fouché is aan die einde van 2019 tot medeprofessor in Ou Testamentiese Wetenskap bevorder.

Predikant oorlede na lang siekbed

Ds BF (Berend) Greyling (61) is op 15 Januarie oorlede na sy stryd die afgelope jaar met kanker.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap