Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. (Romeine 3: 21-22, AFR1983)

Lees Romeine 3: 21-31

Ek lees die koerante aanlyn, en ongeveer ’n maand gelede word ’n berig oor die onmin in en die moontlike skeuring van die NG Kerk geplaas. Anders as met ’n gedrukte koerant, kan lesers kommentaar op elke berig lewer. Die heel eerste stukkie kommentaar op dié berig lees: Gelukkig is dit nie die kerk wat my in die hemel kry nie! In die opvolgende kommentaar sluit almal by die onderwerp aan met opmerkings soos: Ek lees my Bybel en bid gereeld, ek het nie die kerk nodig nie.

So het sekularisasie in Suid-Afrika en die tydgees van individualisme en “anti-establishment” gelei tot duisende mense wat kerklos of kerkloos is, wat nogtans bely dat hulle Christene is.

In Oktober op Sondag die 29ste vier ons saam met die Protestantse kerke die Reformasie. Lidmate en amptenare van die Roomse Kerk bevind hulle meer as 500 jaar gelede ook in ’n tyd toe vrae oor die kerk en sy bediening gevra word. Die pous in Rome het meer gesag as die Woord van God. Met die aflaatbrief kon ek my sondes en selfs dié van my afgestorwenes afkoop. Die Bybel is net in Latyn beskikbaar en van die priesters was swak opgelei. Die sondaar kan die ewige lewe verdien deur goeie werke en dade. En jou goeie werke is nooit genoeg om jou sondeskuld by God te betaal nie!

Ons ken die begin, die verloop en die uiteinde van die Reformasie en ons is lidmate van een van die kerke van die Kerkhervorming. Martin Luther bestudeer die Brief aan die Romeine en ontdek die Goeie Nuus vir die sondaar. (Lees Rom 3: 21-31.) Sondaars word vrygespreek, nie deur die wet te onderhou nie, maar deur die geloof in Jesus Christus. Jesus Christus, die Seun van God, betaal aan die kruis op Golgota die sondeskuld van die sondaar. Dit was God se heilsplan vir die mens. Alles is net genade, alles, selfs geloof, word aan die sondaar deur die Heilige Gees geskenk.

Ons leef uit dankbaarheid anders. Ons probeer God dank en eer deur gehoorsaam aan Hom in die voetspore van Jesus Christus te volg. Ons ís kinders van God. God die Vader word nou die gelowige se Vader (Abba). Ja, ons is vry, maar vry om God te dien. Ons behóórt aan God.

Die woordjie “kerk” beteken “hulle wat aan God behoort”!

Mense glo dat die gelowige individu God vandag kan dien en eer buite en sonder die kerk, maar in Romeine lees ons ook van die vrug van die vryspraak (Rom 4: 3-5). Die begenadigdes van God moet heilig lewe, lees ons in Romeine 6: 22.

Daarom is dit belangrik dat ons weet dat die Romeine-brief waarskynlik aan ’n hele aantal klein gemeentes, huisgemeentes, wat oor die stad versprei was, gestuur word. Die huisgesin van God kom saam in ’n gemeente. Die Hervormde Kerk is ’n hervormende kerk! Die groot uitdaging waarmee die Kerk in die nabye toekoms sal moet worstel, is: Hoe maak ons weer hierdie kerklos en kerklose gelowiges in klein (huis)gemeentes bymekaar, en hóé gaan ons predikante die gemeentes bedien?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap