2 Julie – Só wil die Vader hê ons moet lewe…

Matteus 7: 21-23

Sê u en ek dit net, of bedoel ons dit opreg wanneer ons sê: Here, Here? Kan die Here ons regtig aan ons woord hou wanneer ons Sondag vir Sondag ons geloof bely? Hoeveel leë beloftes maak ons in ons lewe? Teenoor onsself, teenoor ander mense, en selfs teenoor die Here?

Dit wil voorkom of die idee wat tóé geleef het, vandag nog bestaan: Geloof en getrouheid kan geskei word. Hoor hoe treffend klink die verweer: Ons het in u Naam gepreek, deur u Naam het ons bose geeste uitgedryf, en deur u Naam het ons baie wonders gedoen. Dit ís mos die regte dinge én op die regte manier gedoen! Glo maar net, jy het nie die kerk nodig nie. Ons leef al meer in ’n wêreld waar die mens ongebonde wil bly. Geen aanspreeklikheid nie en nie deel van ’n geloofsgemeenskap nie.

Sodoende kan ons ook met ontnugtering die antwoord van Jesus hoor: Ek het julle nooit geken nie. Ook ons kan ewe vroom met die dinge van die Here besig wees sonder om die Here van die dinge te ken.

Hoe lyk die lewe van ’n mens wat nie net sê Here, Here nie, maar ook die wil van God doen? Dit is ’n lewe van glo en doen wat jy glo. Dit is ’n lewe wat aan God behoort as ’n lewende en heilige offer. Hierdie mens leef ’n Geesvervulde lewe wat uitloop in ’n lewe van dankbaarheid. Dankbaar vir die verlossing in en deur Jesus Christus wat neerslag vind in woorde en dade van lof en eer aan God. Die mens wat die wil van God doen, soek die wil van God voortdurend in gebed. Ons kan met vrymoedigheid tot God nader, want ons bid in die Naam van Jesus Christus.

Luister mooi wanneer u weer in die erediens saam met medegelowiges u geloof bely. Vra dan elke dag of u daardie belydenis uitleef.

Gesang 442: 1-2

Ds Leon Geel, Grimbeekpark

1 Julie – Ons keuses het gevolge

Psalm 1

Van die begin af bestaan die lewe uit keuses! Dink maar aan Adam en Eva, Kain en Abel, Josua wat die volk voor ’n keuse stel (…kies dan vandag wie julle wil dien…). Die Nuwe Testament vertel verder oor die dissipels se keuse of hulle Jesus verlaat of volg. Voor die kruisiging vra Pilatus in Matteus 27: 17: Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat: Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word? Vandag nog voer mense keuses uit: om God te dien of nie te dien nie, en om die regte ding te doen of die verkeerde ding te doen. Ons elkeen kies elke dag hoe ons gaan praat, optree, antwoord en lewe.

Daarom moet ons onthou: Keuses het gevolge! Die bekende Psalm 1 is ’n beskrywing van die keuses van mense én die uiteinde van die keuse. Die Psalm se eerste reël lees Dit gaan goed met die mens… en eindig met die laaste reël …lei tot ondergang. Die Psalmdigter sê uitdruklik wat die gelowige nié moet doen nie. asook wat die gelowige wél moet doen. Die Bybel vir Almal vertaal vers 6 met dié woorde: Ja, die Here gaan saam op die pad van die mense wat reg doen, maar die pad van die mense wat verkeerd doen, bring hulle by die dood.

So roep die Here vir u en my op om opnuut ’n geloofskeuse te maak, deur die verskil te hoor tussen die lewe van die goddelose en die lewe van die gelowige. Die keuse om ’n lewe van dankbaarheid te lei deur goeie dade en om in ’n positiewe, vreugdevolle verhouding met die Here te leef. Ons kan dit doen, want Jesus se belofte in Johannes 15: 16 is vir ons elkeen waar: Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies…

Sonder u woord, Heer, is ek raadop, ek laat my altyd daardeur lei;

wat U gebied, dit stel ek voorop; dit rig my voet, dit maak my vry. (Psalm 119: 27)

Ds Leon Geel, Grimbeekpark

30 Junie – Dankie tog, my geloofsverhouding begin by God!

Johannes 15: 1-17

In Johannes 15: 16 staan nog een van die troosvolle beloftes van God: Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies… Hierin lê die grootste troos vir elke gelowige! U en my geloofsverhouding begin by God. Ons sal waarskynlik die vroegste bevestiging daarvan vind in Genesis 1: 26: Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger…

Wanneer God die inisiatief neem in die geloofsverhouding, word vraag en antwoord 1 van die Heidelbergse Kategismus nuut en vars. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die antwoord, met volle oorgawe: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus, behoort.

Hierdie verhouding wat God met ons begin, word beantwoord wanneer u en ek die lote is aan die ware wingerdstok. Ons is lote wat in Christus bly, want sonder Christus is die lote dood en word dit bymekaargemaak en in die vuur gegooi. Ons put ons lewens- en geloofskrag uit die wingerdstok wat geanker is in die beloftes van God.

Die uitstaande kenmerk van hierdie verhouding is die liefde. God die Vader se liefde wat in Christus is, word Jesus se liefde vir die mens. Die gelowige wat in die liefde van Christus bly, ervaar die volheid van die geloofsverhouding en beleef Jesus se belofte van volkome blydskap: Hy lê sy lewe vir sy vriende af sodat hulle sy liefde in volheid kan ervaar. Die heerlike geleentheid vir die gelowige is om as dié wat deur Jesus Christus uitgekies is, uit te gaan en vrugte te dra. Lees gerus weer Galasiërs 5: 22 en meet u lewe aan u gereelde belydenis: Ek glo in God, die almagtige Vader…

Waar daar liefde is, en deernis,

waar daar liefde is, daar is God die Heer.

(Gesang 526)

Ds Leon Geel, Grimbeekpark

29 Junie – Hoe slaap u en ek?

Psalm 3

Ons mense aanvaar so baie dinge gewoon as vanselfsprekend. Een daarvan is om te slaap. Na ’n dag se besig-wees, maak ons gereed vir slaaptyd, ons gaan lê en maak ons oë toe en raak aan die slaap. Soms kan ons maklik sê wat Dawid in vers 6 sê: As ek gaan lê, slaap ek goed; ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Tog is dit nie altyd so maklik nie!

Ons weet egter dat Dawid nie net voorspoed beleef het nie. Die Psalm begin en beskryf sy benoudheid, hy het so baie vyande en so baie kom in opstand teen hom. Hy word gespot: Van die Here kom daar vir hom geen hulp nie. Waarskynlik het hy maar sleg geslaap onder sulke omstandighede. Maar Dawid spreek sy vertroue uit. Die Here beskerm hom van alle kante, die Here herstel sy eer en aansien, en die Here antwoord hom wanneer hy na die Here roep. Daarom sy opregte belydenis: Hulp kom net van die Here af.

Die Here leer ons hier drie dinge:

 • Ons moet nie teen ons probleme vaskyk nie. Probleme is dikwels uitdagings! Die Here gaan dit dalk nie wegvat nie, maar Hy gaan vir seker vir ons krag gee om dit te hanteer.
 • Bring u probleme na die Here toe. Ons wil tog so graag alles self doen. Ons gee ons probleme vir die Here, maar vat dit gou weer terug.
 • Stel u vertroue in die Here. Die Here sorg vir ons in alles wat ons nodig het. Die digter sê in vers 9b: U laat dit goed gaan met u volk.

Moenie dat u sorge u laat wakker lê nie. ’n Slegte nagrus gaan dinge net vererger. Kom ons leef in die vertroue dat God ons ook aan alle kante beskerm. Die Here wil dat ons soos en saam met die Psalmdigter kan sê: As ek gaan lê, slaap ek goed; ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. 

Gesang 555: 1-3

Ds Leon Geel, Grimbeekpark

28 Junie – Die verhaal van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde…

Openbaring 21: 1-5, 10

Die verhaal van God en sy mense begin in ’n tuin as die mens se woonplek (Gen  2). Hier, in die laaste boek van die Bybel, daal ’n nuwe stad van God uit die hemel af as toekomstige en volmaakte blyplek vir die mensdom (Op 21: 9 – 22: 5). God besoek Adam in die tuin (Gen 3: 8), maar in Openbaring 21: 3 woon God op die nuwe aarde by mense. Hierdie aarde word vernuwe, en die gelowiges sal in die teenwoordigheid van God leef, dit is hemel op aarde. Selfs die see as die simboliese skeiding tussen God en mense sal verdwyn.

Die boek Openbaring is nie maar voorspellings oor die eindtyd nie. In simboliese taal bring dit troos en hoop vir daardie gelowiges midde-in hul stryd. Dit vertel die verhaal van die stryd tussen die heerskappy van wêreldse instellings en magte (die keiser van Rome) en die heerskappy van Christus, die hemelse Koning. Dit is die verhaal waar die goeie die bose oorwin, die verhaal van ’n nuwe skepping. Die boek Openbaring handel daarom nie net oor die dinge van die eindtyd, van ’n bestaan in die hiernamaals nie. Nee, dit gaan hier ook om die hiernoumaals, oor die eintlike dinge.

Die Bybelse verhaal van God en sy mense is ’n verhaal van die troue liefde, genade en sorg van die Verbondsgod vir sy kinders in hul lewensomstandighede. In beelde en simboliese taal word ’n boodskap van hoop en troos aan die vroeë Christene in hul vervolging gebring. Saam met hulle word ook ons verseker dat God ons lewensverhaal in sy hand hou en ons in alle omstandighede sal bewaar en versorg. Saam sal ons uiteindelik by die bruilofsmaal van God aansit en die nuwe hemel en aarde bewoon.

Elkeen wat Jesus Christus as Heer bely, bly deel van hierdie verhaal van God en sy mense. Hierdie verhaal hou nie hier op nie, dit moet steeds verder geleef en vertel word. Dit moet ons getuienis in hierdie wêreld wees.

Ds Japie Coetzee, Emeritus

27 Junie – Die verhaal van Jesus van Nasaret

Markus 16: 1-8

Die verhaal van Jesus kan in ’n enkele sin saamgevat word: Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie (Mark 16: 6). Deur die lens van die Christelike geloof ontdek jy dat die verhale van die groot gebeure in die lewe van ou Israel uitloop op die verhaal van Jesus. Die geloofsbetekenis van die Ou Testament lê nie in sogenaamde voorspellings aangaande Jesus as die lank verwagte Messias of kneg van die Here nie. Ons ontdek eerder hoe God se verbondsbeloftes aan sy volk op ’n besondere wyse (op)nuut waar word in Jesus van Nasaret, die opgestane Heer. In hierdie paar woorde ontmoet ons, by wyse van spreke, die Jesus van Vrydag en die Jesus van Sondag, en só word ons eie lewensverhaal deel van die groot verhaal van God se liefde en genade.

Die Jesus van Vrydag, die mens uit Nasaret, sterf aan ’n kruis vanweë sy passie vir die saak van die koninkryk van God wat Hy verkondig en leef. In sy gehoorsaamheid aan die koninkryk van God, spreek Hy nie net die Romeinse owerheid aan nie, maar ook die godsdiensleiers wat die wêreldse owerheid ten dienste is. Hy roep sy volgelinge op om saam met Hom die pad van lyding, sterwe en opstanding tot ’n nuwe lewe te loop. Sy kruisiging, volgens die Romeinse owerheid die straf vir iemand wat die staat ondermyn, is ook die straf volgens die godsdiensleiers, omdat Hy Homself die Seun van God sou noem.

Sy sterwe is ten diepste ’n bevryding uit die mag van sonde vir elkeen wat in Hom glo. Dit word bevestig deur sy opstanding uit die dood wat verkondig dat God Hom Here en Christus gemaak het (Mark 15: 39 en Hand 2: 36). Die Jesus van Sondag is die lewende Here, die Verlosser. Hy het Homself opgeoffer vir die saak van die koninkryk van God en God se mense, vir my en jou! Hy verlos ons uit die slawerny van sonde en die ballingskap van vervreemding. 

Ds Japie Coetzee, Emeritus

26 Junie – Die verhaal van die offerdiens

Hebreërs 4: 14 – 5: 10

Die verhaal van die offerdiens in die lewe van ou Israel kan nie gekoppel word aan ’n historiese gebeurtenis nie. Dit is eerder die verhaal van godsdienstige instellings, naamlik die tempel, die priesterdom en die offerdiens. (Sien die agtergrondinligting tot die boek Levitikus in die NAV.) Hierdie godsdienstige praktyk vertel nie ’n verhaal van bevryding uit slawerny of terugkeer uit ballingskap nie. Dit is eerder ’n verhaal van sonde, skuld, offer en vergifnis: In hul menswees is hulle sondaars voor God wat God se wet verbreek en daarom skuldig staan voor God as Wetgewer en Regter. Hierdie verhale vertel ook hoe die mens se saak met God reggestel word deur die offer wat die priester namens die Joodse gelowige bring. Die taal van hierdie verhale word gekenmerk deur woorde soos reiniging, afwassing en versoening.  Die verhale is egter ingebed in die verhaal van die liefde en genade van die Verbondsgod wat telkens self weer die mens en die volk herstel.

Volgens die liturgiese voorskrifte wat daarvoor bestaan, gaan dit in die verskillende offerpraktyke nie om die offerdaad as sodanig nie, maar om die hartsgesindheid van die een wat die offer aanbied, hetsy volgens voorskrifte of as ’n vrywillige offer. Die offerdiens wil berou, danksegging, aanbidding, nederige oorgawe en toewyding aan God bevorder.

Die Nuwe-Testamentiese gelowiges getuig dat hulle die kenbetekenis en die boodskap van Jesus se lewenswerk, sy sterwe en opstanding, as ’n offer ter versoening van die sonde van die mense verstaan (Heb 5: 1-3). Dit is net genade. Die offer van Jesus Christus maak die offerpraktyk van ou Israel oorbodig. Jesus se offerdaad bevry ons van die mag van sonde en vervreemding van God.

Die apostel Paulus help ons verder om te verstaan dat Jesus Christus se opoffering van sy lewe ons oproep om opofferend te leef: …op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame as ’n lewende, heilige en aanneemlike offer vir God aan te bied. Dit is sinvolle godsdiens (Rom 12: 1, NDV).

Ds Japie Coetzee, Emeritus

25 Junie – Die verhaal van die ballingskap en terugkeer

Jesaja 40: 1-5 en 58: 1-12

Soos die uittogverhaal, is die verhaal van Israel se ballingskap en terugkeer na hul land ’n historiese gebeurtenis met besondere betekenis. Die ballingskaptyd begin in 587 vC met die oorname deur die Babiloniërs en die verwoesting van die tempel. Vir ongeveer 50 jaar leef die weggevoerdes as bannelinge in ’n vreemde land, ver van Jerusalem en ver van die tempel wat vir hulle simbolies is van God se teenwoordigheid. Hier beleef hulle lyding, moedeloosheid en hooploosheid. Skrifgedeeltes soos Psalm 137, Jesaja 40 tot 55, en die boek Klaagliedere vertel aangrypende verhale van hul ervarings en omstandighede. Met die bewindsoorname  deur die Perse in 539 vC word hulle toegelaat om na hul land terug te keer.

Maar helaas, terug in hul vaderland is die omstandighede eens so erg en die teleurstelling groot. Die tempel is steeds verwoes en die lewensomstandighede uitsigloos. Hulle verwyt God dat God nie na hulle luister nie, en dit terwyl hulle al hul godsdienstige pligte nakom.

Die belewing van die ballingskap en terugkeer het egter ’n vormende invloed op hul lewe en godsdiens gehad. Dit het so diep ingesny in hul menswees dat dit besondere  betekenis gee aan hul verhouding met God. Dit gaan oor meer as net die belewing van ’n historiese gebeurtenis, en daarom die vraag: Wat is ’n lewe in ballingskap? ’n Lewe in ballingskap is om verwydering te beleef van dit wat aan jou geborgenheid gee – jou mense, noodsaaklike lewensmiddele en gesondheid, ja, die gevoel van verwydering van God. Dit lei tot moed verloor, hooploosheid, depressie, angs en twyfel. Dan maak niks meer sin nie.

Soos die ballinge in die vreemde, sal ons moet leer om aan God se beloftes vas te hou: Die uitkoms is hier! Die Here self maak vir ons ’n pad na herstel en heling uit die ballingskap van ons omstandighede (Jes 40: 1-5). Ons is steeds verbondskinders! Soos die teruggekeerde ballinge, sal ons ook moet leer dat God van ons egte verootmoediging vra – liefde vir God en ons naaste in navolging van Jesus (Jes 58: 1-2).

Ds Japie Coetzee, Emeritus

24 Junie – Die verhaal van die uittog uit Egipte

Deuteronomium 26: 1-11 (en 6: 21-23)

Die verhaal van die uittog uit Egipte is vir Israel sekerlik die belangrikste verhaal wat van geslag tot geslag oorvertel word. Daar is nie duidelikheid oor die presiese historiese feite van hoe dit alles gebeur het nie – die tien plae, die pasgamaaltyd en die gebeure die nag van die uittog, die deurtog deur die see, die jare van ontberinge gedurende die moeisame reis deur die woestyn… Die betekenis van hierdie verhale van Israel lê nie soseer in historiese juistheid nie, maar in die betekenis van die gebeure vir Israel in hul menswees en hul verhouding met God.

Die gebeure, soos oorvertel, ontbloot die politieke onderdrukking en ekonomiese uitbuiting wat hulle as slawe van die farao ervaar, terwyl die vertelling dit binne ’n godsdienstige konteks plaas. Hierdie primêre verhaal  van Israel is eintlik die verhaal van die begin van die geboorte van Israel as volk, ’n volk wat leef in die stryd tussen die heerskappy van die farao en die heerskappy van God. So is dit tot vandag die verhaal van die stryd tussen die mag van verslawende menslike instellings in die samelewing en die vrymakende wil van God, tussen  die wêreldse koninkryk en die koninkryk van God. Soos ons later sal sien, is dit presies die stryd wat Jesus gevoer het toe Hy die koninkryk van God verkondig en geleef het.

Die verhaal van die uittog is dus die verhaal van verlossing uit slawerny in die wydste vorm daarvan. Die genadige en liefdevolle God verbind Hom juis gedurende hierdie reis met hulle by Sinai deur die verbond opnuut te bevestig – hulle is God se eiendom, ’n nasie afgesonder vir God (Eks 19: 3-7).

Hierdie verhaal is nie net ’n verhaal met betrekking tot die lewe van ou Israel nie. Dit is ook ons verhaal van bevryding van verslawing, wat dit ook al mag wees. Dit is nie net ’n verhaal van die verlede nie, maar ’n verhaal van nou, van ons verslawende lewensomstandighede en God se bevrydende genade deur Jesus ons Here.

Ds Japie Coetzee, Emeritus

23 Junie – Die verhale van die skepping

Genesis 1 en 2

Die eerste 11 hoofstukke van die boek Genesis word beskou as ’n inleiding tot die res van die boek, eintlik tot die hele Bybel. Die twee skeppingsverhale aan die begin speel ’n belangrike rol in Israel se geloofslewe.

Van die skeppingswerk van God word gesê dat dit goed was. Die res van die hoofstukke vertel egter verhale van die mense se ongehoorsaamheid en eie-ek-optrede. Dit skaad hul verhouding met God, maar telkens breek God se genade vir hulle weer deur. Dit loop uit op die begin van ’n nuwe verhaal as God met Abram (hoofstuk 12) ’n verbond sluit.

Die verhaal van hoofstuk 1 dateer uit ongeveer 500 jaar voor Christus toe Israel in Babilonië in ballingskap verkeer as gevolg van hul ongehoorsaamheid aan God. (Lees hoe Ps 137 hul hartseer verwoord.) Hulle word gekonfronteer met die baie ouer skeppingsverhale van die vreemde godsdienste wat verkondig dat die skepping die daad van die vreemde gode is. Verder word dit ook van hulle verwag om as oorwonne volk die vreemde gode van die oorwinnaar te aanbid. Maar dan die kragtige getuienis van hul geloof in God: Die Here ons God is die skepper van hemel en aarde! Die verhaal loop uit op die sabbatdag wat nie afgesluit word met die woorde dit was aand en dit was môre nie. Die mens aan wie God ’n besondere plek in sy skepping gee, leef vanuit die verbondsgenade van God. Die skepping as liefdesdaad van God, vertel die verhaal van God se genade wat dwarsdeur Israel se geskiedenis loop en deur die genadeverbond aan hulle bevestig word – die Here is hul God, hulle is sy kinders!

Ook die nog ouer skeppingsverhaal van Genesis 2 bevestig God se genade aan die begrensde mens (lees weer Ps 8: 6, 7) – God maak hom medeverantwoordelik vir die skepping en deurbreek sy eensaamheid (Gen 2: 18). Dit is ook ons troosverhaal! Jou doop is die teken dat jy in Jesus Christus deel het aan die genadeverbond en God se kind is. 

Ds Japie Coetzee, Emeritus

22 Junie – Verhale van God en God se mense

Psalm 8

Die Bybel is ’n biblioteek van boeke wat, elkeen volgens sy eie aard, die verhale van God en God se mense vertel. Die Bybel is nie ’n geskiedenis- of wetenskaplike handboek nie. Dit is die getuienis van gelowige mense wat die ervaring van hul verhouding met God met ons deel – verhale van lank gelede, van mense wie se verstaan van die werklikheid en hul manier van lewe ver van ons verwyder is.

Deur die werk van die Heilige Gees leef hierdie mense in ’n geloofsverhouding met God. As ons hul verhale lees met die verwagting dat die Gees van God ook so in ons sal werk, hoor ons God se stem in ons lewe. Daarom sing ons: T’rug tot in die grys verlede bou Gods woord vir ons ’n brug; oor die troebel van die hede open dit ’n toekomsvlug … Deur sy Gees laat God … ook in ons sy woorde lewe (Ges 255).

Só word ons eie lewensverhaal deel van die groot verhaal van God se besig wees met mense! Soos die digter van Psalm 8, staan ons ook verwonderd voor die groot God en word ons deel van ’n geloofsverhouding met God. Die digter deel met ons sy ervaring van God as hy die grootheid van God se skepping aanskou. Hy kan nie anders nie as om in verwondering uit te roep: Wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien?

En dan die besef: God maak met my, klein mensie, moeite! God ken my, dink aan my! Só word die dikwels moeisame gang van ons lewe oomblikke van ewigheid. Ons kan hoopvol leef en betekenis gee aan ons lewe. Maar ons het ook die verantwoordelikheid om God se verteenwoordiger, en die bestuurder en bewaarder van sy skepping te wees.

Wat  beteken hierdie verhale wat Israel van geslag tot geslag oorvertel en waarvan ons die res van hierdie week sal lees vir hulle … en vir ons?

Ds Japie Coetzee, Emeritus

21 Junie – Sagmoedig is nie swak nie

Matteus 5: 5

Wanneer ons die woord sagmoedig opsoek, is die verduideliking kort en kragtig – saggeaard. Dadelik kom daar ’n prentjie in ons gedagtes op van hoe iemand lyk wat saggeaard is. Ons assosieer sagmoedigheid met ruggraatloosheid, met iemand wat nie vir sy standpunt kan opstaan nie. Ons kan vir so iemand lief wees, maar so op ’n jammerkrymanier. Sagmoedigheid is nie juis ’n eienskap waarna ons smag in die wêreld waarin ons leef nie.

Wat sagmoedig in werklikheid beteken, is baie ver verwyder van swak en willoos. Die eerste betekenis van hierdie woord sagmoedig in die oorspronklike wêreld van die Nuwe Testament, is van diere wat wild was maar nou getem is en onder beheer gebring is. Dink maar hier aan diere soos perde. Thomas Merton sê: Sagmoedigheid is nie swakheid nie, maar krag wat onder leisels gehou word. Dit beteken dat ons ons lewe onder die beheer van die Heilige Gees laat staan. 

Ons sien ware sagmoedigheid die heel beste in Jesus self. Sy vertroue op sy Vader het Hom juis in staat gestel om met deernis, moed en selfopoffering op te tree. Selfs in die moeilikste omstandighede. Sagmoedigheid verdra beledigings. Dit kap nie onbeheers terug nie. Dit dink voordat dit praat of handel. Dit loop op die spoor van God se wil. Geen wonder nie dat Jesus die sagmoediges geseënd noem. Hulle besit ’n vermoë wat baie sterk mense, en harde mense, hulle beny: groot krag wat onder beheer is. Onder beheer van die Heilige Gees!

Julle is die uitverkore volk van God (met ander woorde, mense onder beheer van God se Gees). Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe (Kol 3: 12-13).

Dis die kern. Ons is sagmoedig, ons is geduldig en ons kan vergewe. Want so is ons God.

Ds Lisa-Mari Prinsloo, Sasolburg-Suid

20 Junie – Leef as mens van die Lig!

Filippense 2: 15-16

Daar is ’n verhaal van ’n kerk in die berge. Hierdie kerk het egter nie ligte gehad nie. As die dorpenaars en die plaasmense saans kerk toe gekom het, het hulle met hul lanterns gekom wat hulle dan binne-in die kerk opgehang het. Dan was daar lig in die kerk. Na die diens het hulle hul lanterns geneem en daarmee teruggestap huis toe. En die kerkgebou was weer donker. Maar oor die heuwels van daardie streek het dit dan gelyk asof die rye ligte vanuit die kerk oor die heuwels stroom. Dit het mense wat van ver af gekyk het, daaraan herinner dat die lig tussen hulle en in hulle was. Hierdie kerk het geen lig binne homself gehad nie. Net die lig wat hulle met hulle saambring en weer uitneem.

Dit is nie elke dag maklik om ’n ligdraer te wees nie. Die harde werklikheid maak dit vir ons makliker om eerder terug te deins waar belediging, korrupsie en kwaad jou nie kan bykom nie. In Galasiërs 5: 22-23 lees ons van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, en hoe dit sag met mekaar versmelt, as die vrug van die Gees in en deur ons.

Jesus het die lewe van Galasiërs 5: 22-23 kom leef – en dit ook vir ons moontlik gemaak aan die kruis, en deur die Heilige Gees. God gee sy Gees vir ons om ons in die waarheid te lei, om ons in alles te onderrig, en om vir ewig by ons te bly. God wil die wêreld bereik en aanraak deur ons. Hy wil wyer as die kerk uitreik en sy liefde uitstrooi. Ons is hier om na buite te skyn, na waar dit donker is. Juis daarvoor het God ons sy Gees gegee. En ons aan mekaar gegee. Sodat ons saam lig vir sy wêreld kan wees. Kom ons leef as mense van die Lig!

Gebed

Ons is so behep met die alledaagse dat ons die rykdom van die geestelike miskyk. Vergewe ons, Here! Amen.

Ds Lisa-Mari Prinsloo, Sasolburg-Suid

19 Junie – Is wat ek ontvang vir my mooi?

Psalm 16

’n Mens sou ’n aartsoptimis moes wees, of heeltemal stiksienig, om nie raak te sien nie dat duisende mense blootgestel word aan mishandeling, armoede en wanfunksionele gesinne. Die wêreld is nie ’n roostuin nie, en een swaeltjie maak nie ’n somer nie, maar het hierdie woorde van die Psalm jou nie aan die hart geruk nie? Lees weer verse 5 en 6: Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ’n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Dink vir ’n oomblik aan dit wat jy het in jou lewe – op hierdie oomblik.

In die film Life is Beautiful leer ons iets van hoe ons die lewe behoort te leef. Ons leer van die hóé wat maak dat ons kan sê: Die lewe is vir my mooi, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ons vind hoop wanneer ons, te midde van die ashope van die lewe, iets goed uit die rommel kan red. Die verhaal speel te midde van die Tweede Wêreldoorlog in ’n Joodse konsentrasiekamp af. Om sy seun die wreedheid van hul omstandighede te spaar, oortuig sy pa hom dat dit net ’n speletjie is. Dié verhaal vier die lewe, ondanks alles. Die verhaal leer ons dat geluk nie gekoppel is aan die aantal seëninge nie, maar aan die houding daarteenoor.

Om te kan sê wat ek ontvang het, is vir my mooi, is nie om te ontken dat daar seer, krisisse en konflik is nie. As ek dit sê, spreek dit iets van die wyse waarop ek hierdie uitdagings hanteer. Sê dan nou wat ek ontvang het, is vir my mooi, en leef daagliks met dankbaarheid, genade en vrede! Gaan ontdek die mooi van die lewe!

Gebed

Here, help my om my altyd vir die positiewe te beywer en om nooit vrede te maak met die boosheid en die chaos in die wêreld nie. Amen.

Ds Lisa-Mari Prinsloo, Sasolburg-Suid

18 Junie – Vreemdelinge word gaste

Romeine 12: 13

Waaraan dink jy eerste as jy die woord gasvry hoor? Gesellige kuiers saam met geliefdes? Die waarde van Christelike gasvryheid behels meer as net ons eerste gedagtes daaroor. Christelike gasvryheid is veral gasvryheid aan vreemdelinge. Die Griekse woord wat in die Nuwe Testament vir gasvryheid gebruik word, is philoxenia wat liefde vir die vreemdeling beteken. Gasvryheid is dus die openheid vir ander mense in hul andersheid. Ons kan ook sê gasvryheid is die proses waardeur buitestanders van vreemdelinge in gaste verander word.

In die tyd van die Nuwe Testament en die vroeë kerk het mense dikwels gereis. Daar was wel herberge, maar hul reputasie was gewoonlik baie sleg. In die lig hiervan was reisigers afhanklik van die gasvryheid van mense wat hul huise vir hulle oopgestel het. Dié gedeelte in Romeine beskryf die gesindheid waaruit gasvryheid behoort te kom – liefde. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla (1 Pet 4: 9). ’n Kenmerk van gelowiges is om gasvry te wees. Die hart van die saak lê daarin dat ons ander tuis laat voel vanweë die feit dat ons by God tuis kan wees.

Om gasvry te wees, vra van ons om ander te aanvaar vir wie hulle is, al sou hulle ook van my verskil. Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves (Heb 13: 2). Deur gasvryheid leef ons ’n belangrike getuienis vir die Here. Aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis (Hand 16: 15). Die liefde waarmee God ons in sy teenwoordigheid ontvang, behoort die enigste kwaliteit te wees van die gasvryheid waarmee ons ander ontvang. 

Gebed

Here, die woord liefde is soms so afgesaag dat ek dit moeilik oor my lippe kry. Wys my liewer hoe om liefde te betoon deur om te gee vir ander op maniere wat hulle nie te wagte is nie. Amen.

Ds Lisa-Mari Prinsloo, Sasolburg-Suid

17 Junie – Hoe leef ek sinvol?

Lukas 10: 25-37

In vers 25 vra die wetgeleerde vir Jesus ’n strikvraag: Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ons worstel vandag nog met die vraag. Moontlik verwoord ons dit net anders. Dikwels word ons maar net saamgesleep deur die sinloosheid van omstandighede. Dan begin ons vra: Hoe leef ek sinvol?

Die wetgeleerde is nie tevrede met die antwoord wat Jesus hom gee nie. Die godsdienstige reëls van daardie tyd het mense lamgelê. Dan vertel Jesus die verhaal van die man wat langs die pad oorval en beroof is. Terwyl hy daar lê, kruis die paaie van die priester, die Leviet en die Samaritaan met syne.

Daar is twee moontlikhede. Jy kan ompad stap, soos die priester en die Leviet. Dit is ironies dat hulle die man langs die pad gesien het, maar dat die reinheidswette hulle genoop het om hom te vermy. Al het hulle sy seer raakgesien. Ons sien elke dag om ons die gevolg van hongerte, seer en swaarkry. Ons vermy situasies wat moontlik gevaar mag inhou. Dit is makliker om net onbetrokke te bly en rustig voort te gaan met jou lewe. Of jy kan intens betrokke raak by jou medemens, soos die Samaritaan. 

By wie moet ek betrokke raak? Hoe? Jesus leer ons dat dit die mense is wat ons hulp op daardie oomblik nodig het. Met wat jy tot jou beskikking het – hetsy jouself, jou tyd of jou besittings. Dalk is die mense wat jou die meeste nodig het op daardie oomblik jou gesin, jou geliefde. Dit kan jou kollega wees, of die persoon in die tou agter jou in die winkel. Jesus sê vir hierdie man dat ons sin vind wanneer ons betrokke raak. Om die Here te dien, beteken dat ek die lewe aanpak. In die lewe dien ons die Here. Kom ons mis nie die belangrikste in die lewe nie. Kom ons gaan dien God in en deur ons naaste!

Gebed

Here, help my om daar te wees wanneer my naaste my nodig het! Amen.

Ds Lisa-Mari Prinsloo, Sasolburg-Suid

16 Junie – Plek vir almal

Handelinge 2: 14-21

In die Bybelse tyd is vroue, kinders en slawe nie so belangrik geag as mans nie. Daar is onderskeid gemaak tussen mans en vroue; kinders en grootmense; konings, base of eienaars en onderdane of dienaars (slawe); profete en gewone mense; en Jode en ander volke. Die mense in daardie tyd het die wêreld opgedeel in groepe – belangrike en minderwaardige groepe. Ook in hul godsdienstige leefwêreld was daar mense wat belangriker was as ander.

In die teksgedeelte gebeur daar iets wat die hele geloofsgemeenskap omkeer. Skielik is daar plek vir almal, en is die Gees by almal: seuns en dogters; jongmense en oumense; belangrike en ondergeskikte mense. Met die uitstorting van die Heilige Gees kom herinner Petrus hulle daaraan dat God nie onderskeid maak nie. Hy sluit almal in by die belofte van die Gees. Die Gees diskrimineer nie. Die Gees verkleineer nie. Die Gees sluit nie mense uit nie. Die Gees maak nie sekere mense of groepe belangriker as ander nie. Dit was vir hulle ’n verrassende nuwe manier van dink! Dit het hul manier van doen uitgedaag, en hulle moes leer om nuut hieroor te dink! Die teks daag ons ook uit om ’n groot spieël voor onsself te hou en te vra: Wie sluit ons in en uit in vandag se tyd? Teen wie diskrimineer ons? Aan watter mense dink ons as minderwaardig?

In ’n diep verdeelde samelewing en ’n tyd waarin diskriminasie talle vorms aanneem, herinner hierdie teks ons aan God se koninkryk waar almal ingesluit is en die laastes die eerstes is. Die omgekeerde orde van God se liefde beteken dat ons met hoop na Suid-Afrika en die wêreld kan kyk en kan weet dat God se Gees mense omkeer. En dat sy Gees elkeen van ons gebruik om van die wêreld ’n beter plek te maak!

Gebed

Here, U wat self ’n kind was, en U wat kinders liefgehad het, beskerm ons in ’n samelewing wat sy eie kinders verteer. Amen.

Ds Lisa-Mari Prinsloo, Sasolburg-Suid

15 Junie – Vissers van mense

Markus 1: 16-31

Langs die See van Galilea wys Jesus die eerste verskil tussen die Romeinse Ryk en die koninkryk van God uit. Twee broers, Simon en Andreas, was vissers van beroep en besig om werpnette uit te gooi. Die feit dat hulle met werpnette gevang het, dui daarop dat hulle waarskynlik in diens van ’n welgestelde persoon was, wat op sy beurt ’n kwota by ’n tollenaar gekoop het. Vissermanne is met vis betaal en afhangende van die grootte van die vangs, was die vergoeding dikwels nie genoeg om van te leef nie. Jakobus en Johannes se pa, Sebedeus, het ’n eie skuit gehad en waarskynlik ’n eie kwota.

Vir Simon en Andreas wat aan hierdie meedoënlose bedryf uitgelewer was, breek die koninkryk van God daardie dag aan toe Jesus hulle met dié woorde roep: Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak. Hul reaksie? Hulle het onmiddellik alles net so gelos en agter Jesus aangegaan. Jakobus en Johannes reageer op presies dieselfde manier. ’n Verstommende ding om te doen – om alles net te los en Jesus te volg. Wie sê dit sou uitwerk? Waar sou die volgende inkomste vandaan kom? Petrus het ’n vrou en waarskynlik kinders gehad, wie sou vir hulle sorg? Iets aan Jesus het hierdie vier vissers op daardie oomblik oortuig om Hom onvoorwaardelik te volg.

In ’n oogwink word die onderdrukkende Romeinse bestel vir die koninkryk van God verruil. Hulle sou voortaan mense vang en in die koninkryk van God inbring. Die gemeente in Rome word geroep om vissers van mense te wees.

As Jesus jou vandag roep, is dit onwaarskynlik dat Hy jou vra om jou beroep en sekuriteit net so te los en Hom te volg. Vir sommige, wat tot voltydse evangeliebediening geroep is, mag dit wel só wees. Daar is diegene wat die evangelie aan die mees onbereikte mense in alle uithoeke verkondig. Hoe en waar ook al – om volgeling van Jesus te wees, vra ook van jou om ’n visser van mense te wees.

Dr André Ungerer, Hervormde Teologiese Kollege

14 Junie – Bekeer julle en glo die evangelie

Markus 1: 1-15

Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.” (Mark 1: 14-15)

Daar is verskillende aanduidings vir tyd in die Grieks van die Nuwe Testament, waarvan kronos en kairos die belangrikstes is. Kom ek verduidelik. Die heel eerste soort tyd is wat in Grieks bekendstaan as chronos. Ons kan dit in Afrikaans vertaal met chronologies of kronologies. Ons verstaan hierdie tydlyn gewoonlik baie goed. Ons Westerlinge werk só. Jy het ’n geboortedatum, jy groei op, raak volwasse, kom in jou middeljare, word oud en gaan dood. Dit is chronos-tyd. Tyd werk vir ons chronologies tot die dag van ons dood.

Die tyd het aangebreek word met die Griekse woord kairos beskryf. In die loop van die gewone tyd (chronos) kom daar beslissende tye wanneer die ewige God in jou lewensomstandighede inbreek. Kairos is as’t ware tussenintyd waarbinne iets spesiaals gebeur. In kairos word die reëls van chronos ’n bietjie opgehef. Dit is asof jy in kairos-tye nie bewus is van gewone tyd nie, want dit voel of jou hele lewe daardeur in beslag geneem word. Kairos weerspieël tye van afwagting, opwinding of hoogspanning, en besluitneming.

Kom ons pas dit toe op die Evangelie van Markus. In die gewone gang van die lewe (chronos) het God op die bestemde tyd (kairos) in ons wêreld ingebreek. Dit was ’n beslissende tyd waarin God se koninkryk opgestel is teenoor die magte van hierdie wêreld. Anders as die Romeinse Ryk wat arm mense uitgemergel het en in onuithoudbare situasies van skuld gedompel het, vernietig God nie mense nie. Hy skeld hulle hul skuld vry en hou dit nie teen hulle nie. Hy sorg en vergewe. Mag jy in die gewone tydsverloop van die lewe ervaar hoe God in jou lewensomstandighede inbreek en jou hele lewe in beslag neem. Dit mag ’n kairos-gebeure wees – bekeer jou en glo die evangelie!

Dr André Ungerer, Hervormde Teologiese Kollege

13 Junie – ’n Kragtige dekreet

Markus 1: 1-15

Die Evangelie van Markus is aan die gemeente in Rome gerig en is tussen 64 nC en 70 nC geskryf, dit wil sê, net na die vlaag van vervolging teen die Christene deur keiser Nero en voor die vernietiging van die tempel in Jerusalem. Nero was verantwoordelik vir die geweldige brand in Rome en het die skuld op die Christene gepak. Dit het argwaan jeens die Christene ontlok. Die gemeente het in die aangesig van die dood geleef. Om ’n volgeling van Jesus te wees, het beteken dat jy sou sterf. Markus maak sy hoorders op ’n meesterlike wyse toeskouers van Jesus se pad na die kruis. Deur van Jesus se lyding te vertel, gee hy hulle op hul eie lyding perspektief – hanteer onreg en lyding met die gesindheid van Jesus.

Markus maak met sy inleiding (vers 1) tot die Evangelie ’n kragtige “politieke” uitspraak. Teenoor keisers soos Julius Caesar en Augustus wat tot seun van god in die Romeinse Ryk verklaar is, kom Markus met ’n kragtige dekreet, byna soos wat ’n koning of keiser dit in daardie tyd sou uitvaardig. Dit is Jesus Christus wat die Seun van God is. Christus beteken die Gesalfde. Hy kom God verteenwoordig. Hy doen wat God doen. Hy is God!

Daar is ’n boodskapper, Johannes die Doper, wat Jesus aankondig om te wys dat Hy geloofwaardig is. Markus toon dit aan met twee aanhalings uit die Ou Testament waar albei van ’n pad as metafoor praat om God se verhouding met mense te verduidelik. Dit is ook betekenisvol omdat volgelinge van Jesus in daardie tyd mense van die weg genoem is.

Markus se dekreet oor Jesus Christus, die Seun van God, word later in dieselfde Evangelie geëggo. In Markus 15: 39 staan daar: Toe die offisier, wat reg voor Jesus gestaan het, Hom die laaste asem só sien uitblaas, het hy gesê: “Hierdie man was werklik die Seun van God.” Dit is betekenisvol dat dit ’n onderdaan van die Romeinse Ryk is wat getuig – Jesus is God!

Dr André Ungerer, Hervormde Teologiese Kollege

12 Junie – Van wegloopdissipel tot Evangelieskrywer

Handelinge 12: 25, 13: 13 en 36-41

Wie was Johannes Markus? Sy moeder was Maria. Sy was ’n weduwee en baie vermoënd. Hulle het haar huis in Jerusalem vir samekomste van die vroeë Christelike kerk gebruik. Hy het ’n neef gehad met die naam Barnabas – ’n sterk leiersfiguur in die kerk van Jerusalem. Om die waarheid te sê, Barnabas het eintlik vir Paulus gewerf vir die kerk.  Hy is saam met Paulus en Barnabas op hul tweede sendingreis na die eiland Siprus toe. Terwyl hulle deur Siprus gereis het, het alles vlot verloop, en Paulus en Barnabas het die evangelie suksesvol in die sinagoges verkondig. Skielik lees ons dat Johannes Markus hulle verlaat het en teruggekeer het huis toe. Daar word geen rede genoem nie. Dalk het Johannes Markus moeg geword, huis toe verlang of bang geraak vir Pamfilië, die moerasagtige streek met sy malaria.

In Handelinge 15 lees ons dat daar vir die derde sendingreis voorberei word en dat Barnabas jou werklikwaar weer vir Johannes Markus wil saamvat. Paulus was woedend. Hy voel dat Markus hulle een keer in die steek gelaat het en dat hy dit weer sal doen. Hy en Barnabas het so erg hieroor gestry dat elkeen sy eie koers ingeslaan het. Paulus na Sirië toe, Barnabas weer na Siprus toe.

Wat het van Markus geword? Die Bybel vertel dat Markus reggekom het. Hy het iemand geword op wie jy kon vertrou. In 2 Timoteus 4: 11 is Paulus naby aan sy dood en kla hy oor baie van sy vriende wat hom in die steek gelaat het. Dan sy versoek: Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Die wegloopdissipel het teruggekom. Meer nog – dit is hy wat later die Evangelie volgens Markus geskryf het. Dit is die oudste van die Evangelies en word as die betroubaarste gereken.

Dalk het jy ook al medegelowiges in die steek gelaat. Moeg of bang geword, of soos Demas die teenswoordige wêreld liefgekry. Keer terug – God het werk vir jou!

Dr André Ungerer, Hervormde Teologiese Kollege

11 Junie – Ernstig of speel-speel

Lukas 7: 18-35

Om te speel, is vir kinders ’n doodernstige saak. Hou hulle dop. As kinders speel, boots hulle grootmense na en leer hulle terselfdertyd ook. Jesus gebruik kinders wat speel om te vertel wie Johannes die Doper is en wie Hyself is. Wat sien Hy by die kindertjies? Hulle speel trou-trou. Die reëls was eenvoudig: Een groep kinders het op fluitjies gespeel, dan moes die ander kinders dans, net soos die grootmense op troues maak. Die ander speletjie wat hulle gespeel het, was begrafnis-begrafnis. Die een groep kinders moes treurliedjies sing, terwyl die ander loop en huil. Hulle het gesien die grootmense maak so as daar begrafnis gehou word.

En toe, soos wat dit vandag nog gaan, kom daar probleme. As jy kinders dophou, sal jy gou sien dat daar spelbrekers is wat die reëls verbreek. Die klomp wat moes dans toe die ander fluit speel, het moeg geraak vir die besigheid, en wou toe fluit speel. Die fluitspelers wou nie van die fluite afsien nie, en daar ontstaan rusie. Later met die begrafnis wou die een klomp nie meer treurliedjies sing nie, en die ander wou nie die heeltyd huil nie. Hulle beskuldig mekaar, en die spel eindig in wanorde.

God het Johannes gestuur om treurliedjies te sing. Sy hoorders moes huil oor Herodes Agrippa wat sy broer, Filippus, se vrou afgevry het. Hulle moes huil oor hul huigelgodsdiens. Hulle moes huil oor die verkeerde dinge in hul lewe: ergerlike sonde soos moord, diefstal en egbreuk en dan die skynvroomheid, net om raakgesien te word, en dit terwyl hulle harteloos die nood om hulle misken. Johannes die Doper was die boodskapper wat Jesus (die bruidegom) moes aankondig. Die Jesus-bruilof moes fluitspelers en dansers enduit in vervoering gehad het. Die spelbrekers het gesorg dat Jesus uiteindelik aan ’n kruis sou sterf. Hierdie soendood was geen speletjie nie – ons kan nou vir ewig fees vier.

Dit is binnekort Jeugdag. Kinders en jongmense gaan verskillend speel. Hou hulle dop, en dink hoe jý Jesus volg – ernstig of speel-speel?

Dr André Ungerer, Hervormde Teologiese Kollege

 

10 Junie – God luister na ons

Psalm 94: 8-11

Die Psalmdigter roep sy volksgenote tot hul sinne met ’n paar retoriese vrae. Die antwoorde is oorbodig, want almal weet tog dat God kan hoor en sien. Hierdie vrae dien in die eerste plek as waarskuwing vir die kwaaddoener wat dink hy kan wegkom met sy duistere werk. Aan die ander kant dien hierdie vrae as geweldige troos vir die gelowige wat gereeld sy toevlug tot God neem. Ons mag weet dat God altyd daar is, dat Hy ons raaksien en dat Hy ook graag na ons gebede luister.

Die argument rondom die oë en ore kan ook deurgetrek word na ’n persoonlike verhouding. Twee persone se gesprek beskik altyd oor die potensiaal om iets tussen hulle te laat gebeur. Waar daar van hart tot hart gekommunikeer word, kom ’n nuwe insig na vore wat sonder die gesprek nie moontlik sou wees nie.

Presies dieselfde kan gebeur wanneer ons bid. As daar waarlik met God gepraat word, kom daar ’n nuwe insig tot stand met betrekking tot jouself en jou omstandighede. Die Skrif is daarvan vol. Dink maar aan die digter van Psalm 73, Job se worsteling met God, en ook Christus s’n in die tuin van Getsemane.

As God nie daar was nie, sou elke gebed ’n alleenspraak, ’n gepraat in die wind wees. Die Skrifgetuienis dui egter op die teendeel. God luister wel met ’n gunstige oor na ons ter wille van Christus. Niks hieraan is egter vanselfsprekend nie – elke gebed vra ’n stuk waagmoed in die geloof. Wie tot God nader, moet glo dat Hy is en dat Hy daar is vir dié wat na Hom vra.

Gebedsverhoring? Hoe kan ons daaroor wonder ná alles wat Christus vir ons kom doen het? Hy self waarborg dan die verhoring van ons gebede, omdat Hy tussen ons en God kom staan het. Bid gerus maar, jou gedagtes en woorde sal nooit op dowe ore val nie.

Gesang 575: 1-3

Ds Petri de Kock,  Pierneef

9 Junie – Ander tussengangers?

Job 33: 14-28

Job se geloof is deeglik getoets, sy lyding was onbeskryflik (vgl Job 2: 11-13). Sy drie vriende, Elifas, Bildad en Sofar, probeer hom met populêre wysheid troos: Job, jy is skuldig, daarom straf God jou.  Hulle werk met die oorsaak-gevolg-skema:  As jy sondig, gaan jy gestraf word. Tot vervelens toe.

Daar kom ’n wending met ’n vierde vriend, Elihu, wat opdaag. Hy bring balans in die gesprek. Volgens hom spreek God die mens op verskillende maniere aan. Ernstige siekte is een van die maniere waarop die mens van sy magteloosheid bewus gemaak word. Dit is die mes waarmee die kanker van hoogmoed uitgesny word. Wat Elihu probeer sê, is die volgende: Laat staan die hoogmoed, wees nederig, leef van God se genade. Hoe doen ’n mens dit? In Job se tyd was dit ’n algemeen aanvaarde gedagte dat daar tussengangers tussen God en die mens was. Net een engel uit ’n duisend is nodig om vir jou in te tree. Dié engel sou dan by God pleit en op sekere elemente in die lydende se lewe wys: Hy het genoeg gely, hy is nou van sy hoogmoed gereinig.

As God op grond van hierdie intrede weer vriendelik teenoor so ’n mens optree, gaan sy klaaglied oor in ’n gejuig en sy hart dans voor God. Hy ken ’n vreugde wat net uit genade kan voortkom. Job was net vaagweg bewus van hierdie genade, want hy het vóór Christus geleef. Ons ken egter vir Christus, die konkrete bewys van God se ontferming oor sondaarmense soos ons. Deur sy lyding en sterwe het Hy God se genade vir ons oopgebreek, dit vir ons toeganklik gemaak.

Christus is die enigste Tussenganger, die enigste Middelaar tussen ons en God. Hy is die Een wat vir ons intree en pleit. Weet dat hierdie genade daar is, soek dit, jaag dit na en vermy die populêre wysheid. Wie op die Here Christus vertrou, word deur God ons Vader met liefde en genade omvou.

Gesang 498: 1-2

Ds Petri de Kock,  Pierneef

8 Junie – Waar sal my hulp vandaan kom?

Psalm 88

Hierdie Psalm is al ’n verleentheid vir die geloof genoem. Dit is uniek in dié opsig dat daar géén teken van hoop na vore tree nie. Ons het hier te make met ’n situasie wat eintlik nooit moes gewees het nie. Dalk vanweë buitengewone onverantwoordelikheid, menslike swakheid of geestelike onkunde. Ons moet versigtig wees om te dink dié soort ervaring is nie moontlik vir ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges nie. Depressie is al vir ’n paar dekades die siekte van ons tyd. Ons almal dra kennis van mense wat selfdood toegepas het omdat hulle nie langer met hul depressie kon saamleef nie.

Ons moet uiters versigtig wees om met goedbedoelde vroomheid, gladde woorde en maklike troos oor die diepste afgronde van menslike lyding en nood te praat. Sulke lyding is steeds ’n moontlikheid in hierdie gebroke werklikheid. Die ondraaglike vir ons Psalmdigter is dat God juis swyg wanneer hy verwag dat Hy sal spreek en uithelp. Hy ken God immers as die Een wat luister en antwoord gee. Dis juis sy ervaring van ’n skynbaar swygende God wat aanleiding gee tot die dringende toon in die Psalm.

Boonop het sy medemense hom ook verlaat. Ons is nooit bedoel om in isolasie te leef nie – ons is juis mens déúr en sáám met ander mense. As mense nie na my uitreik tydens ’n noodsituasie nie, bring dit my ganse menswees in gedrang. In Getsemane moes Christus iets soortgelyk beleef het toe Hy tot ’n skynbaar swygende God gebid het. Ook sy vriende het nie die moed gehad om enduit by Hom te staan nie.

Ons troos is dat hierdie ervaring van Christus plaasvervangende lyding was. Nooit weer hoef ’n gelowige die donker afgronde van lyding sonder hoop in te gaan nie. Christus self het tot op die bodem van hierdie donker put gedaal om elkeen wat daar mag kom, op te vang. Só ’n Middelaar het altyd ’n oor en ’n hart vol begrip vir ’n mens in nood.

Psalm 71: 1, 3

Ds Petri de Kock, Pierneef

7 Junie (Drie-eenheidsondag) – Ons en die Drie-eenheid

Efesiërs 4: 1-7

Die Drie-enige God bly vir ons ’n verborge geheimenis. Tog moet ons iets hieroor probeer sê, al stamel ons. Ons moet die uitdaging aanvaar deur te getuig: So sê die Bybel! En wat sê die Bybel? Die Vader is sonder oorsprong, Hy bestaan van ewigheid af. Die Seun is deur die Vader uit die Goddelike Wese verwek, en die Heilige Gees kan as asemhaling of lewe verstaan word. Die drie Persone is op die innigste moontlike wyse aan mekaar verbind – Hulle trek nooit in verskillende rigtings nie. Niks wat Hulle sê of doen, weerspreek mekaar nie. Hulle het net één wil, en dit is om alle mense te red.

Hoe God in Homself is, dit weet ons nie. Wat ons wel weet, is hoe ons Hom ervaar. Vir ons is Hy ’n Vader, ’n Verlosser en ’n Trooster. Met hul woorde en dade bring Hulle liefde, vergifnis en lewe na ons toe.

Die leer oor die Drie-eenheid kom die beste tot sy reg in die liturgie tydens die erediens. Ons begin gewoonlik ons erediens in die Naam van die Drie-enige God, en ons word die wêreld ingestuur met die seëngroet in sy Naam. Ons word dus in sy Naam tydens die erediens verwelkom, en vertrek weer onder die beskerming van sy Naam.

Die geloof in Christus wat deur die Heilige Gees in ons gewek word, is géén droombeeld nie. Die verlossing (vergifnis) wat deur Christus vir ons gebring is, is géén illusie nie. Wie die leer oor die Drie-eenheid loslaat, bevind hom altyd op die pad van onsekerheid.

Natuurlik moet die intieme verhouding tussen Vader, Seun en Gees iets sê van óns wat hierdie God se kinders geword het. Met ons woorde en dade moet ons die heerlike geur van die evangelie versprei: God het deur Christus uit sy verborgenheid getree om van sondaars soos ons, sy kinders te maak.

Gesang 449: 1-3

Ds Petri de Kock, Pierneef

6 Junie – Christus se blydskap, en ons blydskap in die Heilige Gees

Lukas 10: 21-24

Ons gelese gedeelte is uitdrukking van ’n jubelende, noue vereniging tussen Vader en Seun. Christus was mens soos ons, maar die Heilige Gees het hierdie intieme band tussen Vader en Seun bemiddel. Christus se dissipels sou binnekort in ’n sekere mate ook in hierdie verhouding met God deel. Dit is ook vir ons bedoel. Die werk van die Heilige Gees hier op aarde hoort nooit tot die verlede nie. Hy bly genadiglik altyd met ons besig – Hy is immers die Heilige en ons is sondaars.

Die inwoning en werking van die Heilige Gees is iets totaal nuut. Hy kom na ons as Vriend, Hy kom woon in ons. Ons moet dit letterlik verstaan, Hy kom woon waarlik in ons. Hy dring deur tot ons diepste wese. Tot so ’n mate dat ons amper nie meer kan onderskei tussen ons eie stem en die stem van die Heilige Gees nie. Dit is immers wat ’n vriend doen. In Johannes 15 sê Christus vir sy dissipels Hy noem hulle nie meer ondergeskiktes nie, maar vriende. Die Heilige Gees is die ander Vriend, die ander Trooster wat in die plek van Christus gekom het. En Hy kom na ons toe met die beste bedoelings, tot ons voordeel.

Die Heilige Gees is God, Hy is volkome vry, soewerein en almagtig – Hy ken geen grense nie, Hy kan orals indring. Hy kan die grootste sondaar se hart verander en lewend maak. Onthou hoe ons vroeër was. Die Bybel sê ons is deur die sonde regeer, dit het ons gedrag bepaal en aan ons voorgeskryf hoe om te lewe.

En nou? Die Heilige Gees het as Vriend na ons gekom. Hy dring aan op ons instemming en gehoorsaamheid. Hy wil ons hart reinig en ons lewe nuut maak deur die ketting van sonde en dood te verbreek. Hierdie werking van die Gees het ’n ongekende dankbaarheid en blydskap in ons lewe tot gevolg. Net soos Christus dit deur die Gees uitgejubel het.

Gesang  432: 2

Ds Petri de Kock,  Pierneef

5 Junie – Behalwe deur die Heilige Gees

1 Korintiërs 12: 1-4

Die opvatting bestaan soms dat die Heilige Gees net die krag van God is, nie God self nie. Miskien vanweë Christus se vermaning dat sy dissipels nie van Jerusalem af moet weggaan nie, maar moet wag op die krag wat hulle sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom (Hand 1: 4-8).

Dit is net die Heilige Gees wat ’n mens van sonde en verkeerdheid kan oortuig. Hierdie oortuiging lei noodwendig tot die belydenis dat Jesus die Here is, want net Hy kan sonde vergewe. Christus se taak is om versoening tussen God en mens te bewerkstellig. Die taak van die Heilige Gees is om die vrug van Christus se werk in ons hart en lewe in te dra en dit daar vas te maak. ’n Mens kan onderskei tussen Christus se taak en dié van die Heilige Gees, maar die twee take kan nooit van mekaar geskei word nie. Dadelik dink ’n mens ook aan Christus se uitspraak in die Johannes-evangelie dat die Seun en die Vader een is (vgl Joh 14: 8-11).

Dit bring ’n mens by die geheimenis van die Drie–eenheid: drie Persone, een Wese. Die feit dat hulle van mekaar onderskei maar nooit geskei kan word nie, kan aan die hand van ’n boom verduidelik word. ’n Boom is ’n organiese eenheid, al kan dit in drie dele onderskei word: wortels, stam en takke. Neem een van die drie dele weg en jy het nie meer met ’n boom te make nie, slegs met ’n onderdeel.

Op ’n soortgelyke wyse moet ons die Drie-eenheid verstaan: Neem een van die drie Persone weg en jy het nie meer met die God van die Bybel te make nie. Die kerkvaders het hierdie geheimenis eeue gelede reeds goed saamgevat: Trinitas opera ad extra indivisa sunt (Die werke van die Drie-enige God na buite is ondeelbaar). So, as God deur sy Gees na ons kom, is dit Hy self wat in ons kom woon en werk.

Gesang 434: 1-3

Ds Petri de Kock,  Pierneef

4 Junie – Die werk van die Heilige Gees

Handelinge 2: 1-13

Daar is geen manier waarop ’n historikus vandag die gebeure van die eerste Pinkster kan rekonstrueer nie. Dit is egter ’n feit dat daar nie meer berigte was oor die opgestane Heer se verskyning aan sy dissipels nie. Tog was daar by sy volgelinge ’n duidelike gewaarwording van sy voortgesette teenwoordigheid – sy krag was dus nog aktief in die wêreld. Die Christelike tradisie beskou hierdie eerste Pinkster as die stigting van die kerk, en met reg ook, as ’n skepping van die Heilige Gees. Die bewuswording van die werking van die Gees in die vroeë kerk word sterk verbind met die ervaring van die verhoogde Christus se voortgesette teenwoordigheid.

Nadenke oor die Heilige Gees vertoon ’n parallel met nadenke oor Christus. Christus was pre-eksistent, Hy het al bestaan nog voordat Hy as mens gebore is (vgl Joh 1: 1). Net so is die Heilige Gees ook pre-eksistent, Hy het vóór die eerste Pinkster reeds bestaan: Hy was teenwoordig by die skepping en ook in God se dade van die Ou Testament. Met die eerste Pinkster is die Heilige Gees uitgestort, en Hy woon en werk ook in elkeen van ons. Dit is God self wat my deur sy Gees van sy liefde en vergifnis verseker, anders sou ek altyd getwyfel het. Dieselfde God wat sy mag in die sterrehemel laat blyk, dieselfde God wat sy Seun vir die sonde van die wêreld gegee het – dit is Hý wat die verlossing en vrede in my hart indra deur die werking van sy Gees.

Die eenheid van Vader, Seun en Gees bring sekerheid in my wankelmoedige hart. Dit is vir ons Vader nie genoeg dat ons eers ná ons dood die groot verrassing moet kry dat ons sondes vergewe is nie. Sy liefde vir ons is te groot dat Hy sal toelaat dat ons lewenslank in vrees, twyfel en onsekerheid leef. Daarom gee Hy nou reeds sy Gees as Waarborg van alles wat ons nog sal ontvang.

Gesang 432: 1

Ds Petri de Kock, Pierneef

3 Junie – Lewe vol van die Heilige Gees

Handelinge 7: 54-60

Onder leiding van die Heilige Gees, het Stefanus voor sy steniging die hele geskiedenis van Israel en die basis van ons geloof vir die Joodse Raad opgesom. Ten spyte van sy indrukwekkende kennis en verstaan van die geskiedenis en die eerbied waarmee hy oor die God van Israel, sý God, gepraat het, is hy steeds op ’n wrede manier gevonnis. Hulle het nie verstaan en geglo soos Stefanus geglo het nie – hulle was blind vir die Goddelike werklikheid.

Gevul met die Heilige Gees, het al sy kopkennis en hartskennis sin gemaak. Gevul met die Heilige Gees, het Stefanus gesterf en sy gees en lewe aan die Here Jesus Christus gegee. Vol van die Heilige Gees, kan ek en jy ook in hierdie aardse werklikheid getuienis lewer, want die Gees sal jou lei in jou woorde en dade.

Gebed

Here God Almagtig, met ons beperkte mensewoorde en ons dade wat soms veel te wense oorlaat, wil ons getuies wees van u genade en liefde, en aan U eer bewys. Maar ons het u leiding, wysheid en insig nodig om werklik vol van u Gees te wees. Here, die laaste sewe dae het ons gedink oor watter nut die hemelvaart vir ons het. Ons het opnuut besef dat die werk van die Heilige Gees en Jesus Christus nie losstaande van mekaar is nie, maar dieselfde werk is. Werk tot vervulling van u wil – om U te eer met alles en ook ons naaste lief te hê soos onsself. Dit is wat Christus aan ons kom wys het. Hy het die aardse en die hemelse werklikhede versmelt, dat ons ook kan wees waar U is. Nou kan ons in hierdie aardse werklikheid ten volle leef, met die wete dat u Gees, U as God die Heilige Gees, ons ook rig en lei. Mag U ons gedagtes rig op die dinge wat daarbo is en ons bystaan om nie vasgevang te word in die dinge wat op aarde is nie. Mag ek hierdie week vol van die Heilige Gees leef. Amen.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

2 Junie – Kopkennis en hartskennis

Kolossense 3: 1-17

Dink vir ’n oomblik aan sout: Jy ken die waarde van sout, hoe dit as preserveermiddel dien of geur ontsluit. Jy weet hoe en in watter omstandighede om sout te gebruik, en jy weet ook dit verslaan. Maar jy gebruik dit nie. Dan is hierdie kopkennis nutteloos, en die sout ook. Of jy sien sout, maar jy ken dit nie. So jy gebruik dit onnadenkend en in enige hoeveelheid. Dan is dit ook nutteloos.

Wat help dit jy is ’n Skrifgeleerde wat die Bybel ken, die belydenis-skrifte en die geloofsbelydenisse enige tyd vir enige iemand kan aanhaal, maar jy verstaan nie wat die nut daarvan is nie? Jy besef nie die betekenis van die dinge wat jy so maklik lees of deel nie?

Of jy probeer elke dag ’n goeie lewe lei, jy help mense en probeer reg lewe, maar jy maak nie tyd om in God se Woord te delf nie? Jy is nie bereid om opofferings te maak nie – jy ontvlug jou geloof wanneer dit jou pas.

Afsonderlik werk woorde en dade nie – jy kan nie net weet wat in die Bybel staan, maar jy leef en verstaan dit nie. Jy kan ook nie net as ’n goeie mens probeer leef sonder om tyd te maak om die Woord van God te ontdek nie. Christus het vir ons kom wys dat woorde sonder dade arm is, en dat dade sonder God se woorde leeg is. Daarom, wanneer die skrywer vir die gemeente in Kolosse sê hulle moet strewe na die dinge wat daarbo is, beteken dit nie die dinge wat ver buite jou bereik in ’n ander dimensie is nie, dat jy moet weghardloop van jou omstandighede nie. Hy gee praktiese riglyne en raad oor hoe jou nuwe lewe as gelowige behoort te lyk terwyl jy in die aardse werklikheid leef.

Mag die Heilige Gees jou vandag die krag en onderskeidingsvermoë gee om te weet hoe om jou kopkennis en jou hartskennis te versmelt, en as ’n nuwe gelowige te leef.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

1 Junie – Vlug jy van of na Christus?

Kolossense 3: 1-4

Wat beteken ontvlugting? Eintlik ’n klomp negatiewe dinge, of hoe? Ontvlugting beteken jy wil wegkom vanuit ’n slegte situasie. Jy ontvlug omstandighede en ignoreer soms die probleem. Watter werklikheid is dit wat ons probeer ontvlug? Daar is eintlik net twee opsies – die aardse of die Goddelike werklikheid. Wat probeer jy vandag vermy of ontvlug? Is dit deel van die aardse werklikheid – teleurstelling, mense, reëls en strukture? Of die Goddelike werklikheid – jou geloof, jou vertroue, jou verstaan van God se genade en liefde en teenwoordigheid? Of “vlug” jy vir Christus?

Die skrywer rig hierdie brief aan die gemeente in Kolosse. Hulle word beïnvloed deur dwaalleraars wat probeer om ’n saamgestelde geloof te beskryf – Griekse, Joodse en Christelike geloofswaarhede. Die gevolg hiervan was ’n sterk Joodse invloed, waarvan die Fariseërs en die skrifgeleerdes met hul wettiese inslag deel was. Wat het die Fariseërs en die skrifgeleerdes met al hul kennis gedoen? Hulle het hulself afgesonder om voluit die godsdiens te beoefen, want indien hulle al die wette nakom, sal hulle gered word.

Hierdie wetsgehoorsames het die Goddelike werklikheid ontvlug, hulle wou alles self beheer. Hulle het hul kennis beoefen, maar nie verstaan en uitgeleef nie. Volgens hulle sal, indien hulle alles weet, alles reg wees. Maar het dit beteken hulle sou nie swaar en moeilike tye ervaar nie? Dat niemand hulle sou uitdaag nie? Ons weet dit is nie die realiteit nie. Wanneer die skrywer sê hulle moet strewe na en hul gedagtes rig op die dinge wat daarbo is, is dit glad nie vlug en vermy alles en almal op hierdie aarde en gaan bly in ’n klooster nie. Rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is, op die Goddelike werklikheid, dan sál jy krag en leiding deur die Heilige Gees ontvang om hier in die aardse werklikheid te leef.

Mag die Gees jou hierdie week lei om jou gedagtes te rig op die dinge wat daarbo is, en jou krag gee vir jou versoekende en struikelende omstandighede.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

31 Mei (Pinksterfees) – Ontvang en gee lewe

Johannes 20: 19-25

Het die dagstukkiedatums dalk deurmekaar geraak? Hoekom het ons op Pinkstersondag ’n gedeelte wat vertel van Jesus se verskyning aan die dissipels? ’n Gedeelte wat eerder voor Hemelvaart gelees moet word?

Johannes is hier aan die werk met jou gedagtes en hy wil jou daarvan bewus maak dat dinge nie altyd gebeur soos ons reken dit veronderstel is om te gebeur nie. God is groter as jou gedagtes en verras jou op verskeie maniere. Skrifgedeeltes het nie altyd net een doel of plek nie. Lees hierdie paar verse weer rustig deur. Lees jy dit raak?

Christus blaas die Heilige Gees oor die dissipels. Daar is nie ’n aardbewing, ’n babelse verwarring en tonge van vuur soos ons in Handelinge lees nie. Christus, terwyl Hy aan die dissipels verskyn voor sy hemelvaart, blaas die Heilige Gees oor hulle uit.

Waarom? Moontlik omdat ons iets baie belangrik moet onthou; dit wat ons in die vorige dagstukkies ook gelees het. Die werk van die Heilige Gees en dit wat Jesus gedoen het, is nie losstaande gebeure nie – net soos gebeurtenisse in Christus se lewe nie afsonderlik verstaan moet word nie. Die Heilige Gees het Jesus se werk kom voortsit. Deur die hele Johannes-evangelie maak Johannes hierdie eenheid tussen Jesus en die Heilige Gees vir jou duidelik (soos in Joh 6: 63; 7: 39; 14: 25; 16: 13-15).

Christus het die wil van God aan jou kom uitleef en verduidelik – jy moet God lief hê en jou naaste soos jouself. Daarom moet jy die boodskap van Jesus Christus aan almal verkondig – dit is waarmee die Heilige Gees jou help. Jy het die lewe deur Christus ontvang, en nou kan jy dit aan ander gaan gee.

Die wonder van Pinkster: God wil my en jou gebruik om die lewe en liefde te deel, maar Hy rus jou toe met wat jy nodig het – die Heilige Gees. Jy hoef nie bang te wees of alleen te voel nie – God is by jou. Gaan leef deur die Gees soos Christus jou kom wys het.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

30 Mei – Hy gee die Heilige Gees as ons waarborg

Johannes 14: 16, 16: 7; Handelinge 2: 33; 2 Korintiërs 1: 22, 5: 5; Kolossense 3: 1

Derdens dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie (Heidelbergse Kategismus, Sondag 18, vraag en antwoord 49 – tweede deel).

Die hemelvaart van Jesus Christus is een van die pilare van ons Christelike geloof. Waar Jesus by die kruis en opstanding geopenbaar is as die Verlosser van ons sondes, was sy hemelvaart die moment waartydens Hy Hom geopenbaar het as ons Koning. Sy hemelvaart was immers die gebeurtenis waartydens Jesus sy hemeltroon aan die regterhand van die Vader ingeneem het. Van toe af regeer Hy vanuit die hemel in koninklike heerlikheid oor alles en almal.

Naas die beloftes dat Jesus vir jou plek gereed gemaak het in die koninkryk en dat Hy weer eendag sal kom om jou te kom haal, belowe Jesus dat jy nie alleen sal wees nie. Hy stuur die Heilige Gees om by jou te wees, sodat jy die Goddelike krag elke dag kan ervaar.

Môre vier ons Pinkstersondag – die uitstorting van die Heilige Gees. Tien dae nadat Jesus sy hemeltroon bestyg het, ontvang ons die Heilige Gees – soos beloof en duidelik gemaak deur Petrus in Handelinge 2. Tussen die Joodse feesgangers het die gelowiges op aardskuddende wyse die Gees van God ontvang.

Watter nut het die hemelvaart vir jou? Jesus het die Heilige Gees as waarborg vir jou gestuur, sodat jy moet weet dat jy deur God afgesonder is en as sy eiendom beseël is – dit is hoe kosbaar jy vir God is.

Gebed

Vader, op die vooraand van Pinkster dank ons U dat Jesus getrou is aan sy beloftes. Dankie dat ons weet ons is u eiendom en dat die Heilige Gees aan ons in ons harte gegee is as waarborg van wat ons nog sal ontvang.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

29 Mei – Hy is ons Voorspraak by die Vader

1 Johannes 2: 1; Romeine 8: 34; Johannes 14: 2, 17: 24 en 20: 17

Wonder jy ook in hierdie tyd watter nut Christus se hemelvaart vir ons het? In ’n gemeente het die jongmense gevra dat daar nie net op die betrokke Donderdag aan die hemelvaart aandag gegee moet word nie, want hulle weet nie regtig waaroor dit gaan nie. ’n Kommerwekkende versoek, maar dit is die realiteit, want sê nou hulle kon nie daardie een erediens bywoon nie? Dan is die hemelvaart vir die hele jaar iets wat in die agtergrond gebeur het.

Hoekom is die hemelvaart belangrik? Eerstens dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is. Tweedens dat ons ons menslike natuur in die hemel as ’n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem (Heidelbergse Kategismus, Sondag 18, vraag en antwoord 49 – eerste deel).

Die feit dat Jesus jou voorspraak by die Vader is en dat jy gewaarborg word dat Hy jou eendag na Hom toe sal neem, is vir jou van groot waarde en nut. Dit is die eerste helfte en groot belofte wat Jesus se hemelvaart vir jou inhou.

In 1 Johannes 2 verduidelik Johannes dat Jesus elke gelowige se voorspraak by die Vader is, want Jesus bring versoening. Jesus het jou bevry van sondeskuld. Wanneer jy bely dat jy in Jesus glo, sal jy ook lewe soos Jesus gelewe het. Jesus het vir jou opgestaan uit die dood en sit aan die regterhand van God waar Hy vir jou pleit by die Vader.

As jou voorspraak, bid en vra Christus dat jy ook kan wees daar waar Hy is. Johannes 17: 24 maak dit vir jou duidelik dat jy vir Christus belangrik is en dat Hy baie lief is vir jou. Hy wil hê dat jy in die hemelse heerlikheid moet leef en God moet ken en sy liefde ervaar.

Dit is hoekom Christus se hemelvaart vir jou nuttig is – want Jesus is jou voorspraak by die Vader, Hy pleit vir jou en Hy sal jou eendag kom haal sodat jy kan wees waar Hy is.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

28 Mei – ’n Gebed van hoop en troos

Efesiërs 1: 15-23

In die Efesiërsbrief neem die skrywer jou na die bergtoppe van die Christelike geloof en nooi jou uit om die asemrowende uitsig te bewonder. Wanneer jy dit doen, sien jy dit is Jesus Christus wat dié uitsig oorheers. Vanaf hierdie hoogtepunt bid die skrywer ook hierdie gebed.

’n Gebed wat ’n geloofsbelydenis is, wat beskryf wat dit beteken wanneer jy sê jy glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. ’n Gebed wat hoop gee op jou toekoms in God se heerlikheid. ’n Gebed van vertroosting met die versekering dat God magtiger is as jou situasie; dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood gewek het, ook in jou is.

’n Gebed wat jou gerusstel wanneer jy begin twyfel of oorweldig word, of wanneer dit voel die wêreld sluk jou in. Wanneer  jy stilweg maar net deel word daarvan en wegdryf: God het Jesus bo alle magte en bedelinge gehef en álles aan Hom onderwerp – daaraan hoef jy nooit te twyfel nie.

In hierdie gebed herinner die skrywer jou weer daaraan dat Jesus se opstanding en hemelvaart die hoogtepunt is van God se wil. Hy bely en getuig dat Jesus in die hemel aan die regterhand van God sit. Jesus se hemelvaart is nie ’n afsonderlike gebeurtenis wat maar net saam met die kalenderdae afgemerk moet word nie. Jesus se hemelvaart is ’n kardinale deel van jou geloof. Hemelvaart is ’n belangrike gebeurtenis en moet saam met Jesus se geboorte, sy lyding, sterwe en opstanding geglo en bely word.

Daar is nie een enkele besluit wat jy alleen hoef te neem nie, geen gebeurtenis wat jy alleen hoef te hanteer nie, en geen teenstand waar jy nie seker kan wees van die Goddelike krag van die Gees van God wat in jou is nie. Bid hierdie naweek die gebed van hoop, vertroosting en versekering saam met die skrywer.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

27 Mei – ’n Nuwe begin

Miga 4: 1-7

Die era waarin die profeet Miga leef, is ’n tyd van groot sosiale, ekonomiese en politieke ongeregtigheid. Die rykes word al hoe ryker en die armes al hoe armer. Vroue en kinders word hul huise ontneem. Politieke leiers misbruik hul mag. Daar is afgodery, korrupsie seëvier en oorloë woed. Dinge lyk baie sleg.

Te midde hiervan droom Miga oor ’n beter eendag. Tydens hierdie moeilike en onstuimige tye droom Miga hoe die toekoms anders en beter kan wees as die aaklige hede.

In hierdie toekomsvisie word alles wat al soveel skade veroorsaak het, herskep om iets nuut, mooi en heel te maak. Hulle sal hul swaarde in ploegskare verander en hul spiese snoeiskêre maak. Oorlog sal iets van die verlede wees, vrede sal heers. Miga glo vas God kan sy stukkende volk weer heelmaak. Soos ’n herder maak Hy die kreupeles, die verstrooides, dié wat deur rampe getref is, weer bymekaar. Ten spyte van hul sonde, ten spyte van oordeel, bly God ’n God van genade. Dit is waar Miga se hoop vir die toekoms vandaan kom.

Dinge gaan by ons ook sleg, ons word die heeltyd gekonfronteer daarmee. Maar in moeilike tye breek Miga se boodskap van hoop soos ’n helder ligstraal deur. Jesus het gekom en vir ons God se nuwe begin, sy toekomsplan vir ons, kom wys. Hy het vir ons kom wys wat daardie dag (vers 6), daardie eendag, alles behels – dat sy koninkryk vergifnis, liefde en genade beteken. Jesus sê dat die koninkryk van God alreeds hier is, maar ons wag dat dit eendag ten volle sal wees, wanneer Jesus weer in alle heerlikheid kom om in liefde te oordeel en alles reg te maak wat stukkend en gebroke is.

In jou stiltetyd, staan dalk ’n ruk lank stil by hierdie vrae: Het jy ’n droom vir die toekoms? Hoe dink jy kan God ons wêreld nuut maak en herskep? Wat sê Jesus vir ons oor die koninkryk?

Ds Erika Ferreira, Bellville

26 Mei – Jy is Myne

Jesaja 43: 1-7

Na lang jare in ballingskap, het die tyd vir die volk aangebreek om terug te keer na hul eie land. Maar daar is groot onsekerheid en hulle het nie die moed daarvoor nie. Dan kom die profeet Jesaja en spreek hulle aan met bemoedigende woorde van hoop. So wil hy hulle motiveer om die pad vol hoop en moed aan te pak. In hierdie pragtige stukkie poësie vind ons die merkwaardige woorde van God: Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.

Ons hou daarvan as iemand ons op ons naam noem. So asof dit jou laat voel: Iemand sien my raak, iemand ken my. My naam op die lippe van ’n geliefde laat my veilig, spesiaal en geliefd voel. Soveel te meer wanneer die Here die volk roep op hul naam en vir hulle sê hulle is Syne. Deur hulle op hul naam te noem, kan hierdie verlore en bang mense veilig, spesiaal en geliefd voel by God. Dit is immers God wat hulle geskep het, wat hulle gevorm het, en dit is Hy wat hulle nog van die begin af, van die skepping af, onderhou en beskerm. God het ’n noue en diep verbintenis met sy mense.

Die volk word daaraan herinner dat hierdie diep verbintenis al van Egipte af tot nou strek. Nou gaan hulle ook gevare en uitdagings langs die pad moet deurmaak, maar hulle sal dit nie alleen doen nie. God is by hulle.

Hierdie woorde wat oor duisende jare strek, is vandag nog geldig. Ons mag dalk bang wees vir wat die toekoms vir ons inhou, maar die Here sê vir ons om nie bang te wees nie. Dit maak nie saak wat die lewe na ons kant toe gooi nie, ons kan vashou aan wat ons in hierdie Skrifgedeelte hoor: Ons is deur God geskep, Hy het ons op ons naam geroep, en ons is Syne. Ons is kosbaar vir Hom, en Hy is by ons.

Ds Erika Ferreira, Bellville

25 Mei – Mag ons geestesoë verhelder

Efesiërs 1: 15-23

Die brief aan die Efesiërs is nie geskryf om enige dwaalleer of verkeerde praktyke reg te stel, of selfs om op spesifieke vrae van die gemeente te antwoord nie. Dit is eerder ’n brief van bemoediging. Die outeur skryf die brief om die gelowiges in hul geloof te versterk deur te wys op die eenheid van die kerk en hoe hulle dié eenheid in die praktyk van elke dag se lewe kan uitleef. In ons Skrifgedeelte sê die outeur waarvoor hy vir die gelowiges in Efese bid.

Eerstens bid hy vir wysheid vir die gelowiges en dat God Hom so aan hulle sal openbaar dat hulle God werklik sal kan ken. Om ’n lewendige en intieme verhouding met iemand te hê, moet jy die ander persoon ken. Dieselfde is waar van ons verhouding met God. Hoe beter ons God ken, hoe lewendiger, ryker en voller is ons verhouding met God.

Tweedens bid hy dat die Efesiërs se geestesoë sal verhelder (vers 18). Letterlik staan daar die oë van hul harte moet verhelder word. Hoe pragtig is hierdie beeld! Die oë van hul harte moet oopgaan sodat hulle drie geestelike dinge kan raaksien en verstaan:

Die hoop wat God se roeping vir hulle inhou.

Die rykdom wat daar is in die heerlike erfenis wat God vir die gelowiges bestem het.

Die geweldige grootheid van God se krag wat Hy uitoefen in gelowiges.

Sy gebed is een wat ons vandag nog kan bid. Ons kan dit bid vir mekaar, vir ons gemeentes en vir ons land. So kan ons dan saam met hom bely: Christus wat uit die dood opgewek is en in die hemel aan die regterhand van God sit, is verhewe bo elke mag en gesag, bo elke heerskappy, nie net nou nie, maar vir altyd. Aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as Hoof van die kerk.

Ds Erika Ferreira, Bellville

24 Mei (Sewende Sondag van die Opstanding) – Jesus bid vir ons

Johannes 17: 6-21

Die aand voor Jesus se kruisiging, terwyl Hy weet wat op Hom wag, neem Hy tyd om te bid vir dié wat Hy lief het. So waarvoor bid Jesus? Hy bid nie dat dit gaan maklik wees nie. Jesus weet dit gaan nie. Die wêreld word gedryf deur die idee van skaarsheid in plaas van oorvloed, vrees in plaas van moed, en selfsug in plaas van opofferende liefde. Dit is die rede hoekom hulle Hom en diegene wat Hom volg, gaan haat. Jesus bid nie dat dit maklik gaan wees nie, maar eerder dat God die dissipels sal ondersteun te midde van hul uitdagings en dat hulle met mekaar een sal wees. Dat hulle mekaar sal ken, ondersteun en liefhê, net soos Jesus en die Vader deur die Heilige Gees.

Wat merkwaardig is van hierdie gedeelte, is dat Jesus nie net bid vir die dissipels van destyds nie. In vers 20 lees ons ook: Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. Wie is hierdie mense wat deur die woorde van die dissipels tot geloof gekom het? Van die tyd van daardie dissipels af het mense oor die eeue heen getuig van Jesus Christus, sodat selfs ons uiteindelik vandag, meer as twee duisend jaar later, kan glo.

Jesus bid vir ons! En waarvoor bid Hy? Vir dieselfde dinge as vir die dissipels – dat ons God se ondersteuning en bemoediging sal ervaar, dat ons een met mekaar en God sal wees. Elke keer wanneer ons hierdie gedeelte lees, word ons herinner aan Jesus se aanhoudende omgee, besorgdheid en deernis vir ons, en God se liefde vir die wêreld.

In jou stiltetyd kan jy nadink oor hoe dit gewone mense soos ons was wat die evangelie, ten spyte van vervolging en verset, oor die eeue heen versprei het. Jy kan die Christene wat vandag in vervolging leef, opdra in gebed. 

Ds Erika Ferreira, Bellville

23 Mei – Is ons seker?

1 Johannes 5: 9-13

Die gemeenskap aan wie die outeur van 1 Johannes skryf, is een wat oorweldig is deur onsekerheid. Dwaalleraars het hierdie gemeente verwar deur vir hulle te vertel dat Jesus nie die Christus is nie. Hierdie mense wou nie erken dat Christus volledig mens geword het om vir ons sondes te sterf nie. Te midde van hierdie verwarring en onsekerheid, vertel die outeur vir die mense in hierdie gemeente hóékom hulle wel seker kan wees.

Amper soos ’n hofsaak waarin ’n getuie sy kant lewer, sê die outeur: Ons aanvaar dan die getuienisse van mense wat al hierdie dinge aangaande Jesus gesien het, hoeveel te meer kan ons dan God se getuienis glo? God self het Jesus geëien as sy Seun, by sy doop en by die verheerliking op die berg.

In die Psalms lees ons God is barmhartig en genadig, lankmoedig, vol liefde en trou. Sy getuienis kan ons dus glo en vertrou: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun (vers 11). Te midde van twyfel en verwarring, wil die outeur hierdie gemeente met ’n stukkie geloofsekerheid die wêreld instuur – die sekerheid dat hulle in die ware gemeenskap met God lewe en die ewige lewe het.

Vandag is daar net soveel verwarring en verskillende aansprake op die waarheid. Wie of wat moet ons dan glo? Kan ons nog enigsins glo? Dan hoor ons weer vers 10: Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy of haar hart. Ons kan dus rus vind in die hartswete dat ons deur sy Seun ’n nuwe lewe het.

Gebed

Here, in hierdie wêreld word ons gekonfronteer met soveel dinge wat maak dat ons twyfel. Here, ons wonder hoe ons geloof inpas by hierdie wêreld wat so vinnig verander. Here, gee ons asseblief die rustigheid van hart dat ons kan weet, al verander die wêreld en mense hoe, ons kan seker wees van u liefde en genade. Amen.

Ds Erika Ferreira, Bellville

22 Mei – Die Here is op hierdie plek

Genesis 28: 10-21

Uiteindelik het Jakob se streke hom nou ingehaal – so erg dat hy vir sy lewe moet vlug! Daarom moet hy nou hier teen sononder in die vreemde ’n slaapplek soek. Dan die ongelooflike droom van die leer tussen die hemel en die aarde, met die engele wat op en af teen die leer klim. Die belangrike egter is dat God self in die droom aan Jakob verskyn en met hom praat!

Na die droom skrik Jakob wakker en sê: Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Die volgende oggend het hy die klip wat hy as kussing gebruik het, gevat en olie daaroor uitgegooi. Hy het daardie plek toe aan God gewy en dit Bet-El genoem, wat beteken huis van God

Jakob met al sy foute en tekortkominge sê iets wat ’n mens eintlik tot stilstand ruk. Hy sien iets raak wat baie van ons baie keer mis. Ek wonder hoeveel keer dit al met ons gebeur het dat die Here teenwoordig is, en ons dit nie eens besef nie?

God kom na ons toe, gewone mense soos Jakob, ek en jy… mense met foute. Al wat Hy van ons vra, is om te besef dat Hy reeds hier is en dat Hy ons lief het. Ons sien dit in die pad wat God met sy kinders stap. Ons sien dit in sy liefde en omgee vir sy volk. Ons sien dit in die lewe, dood en opstanding van Jesus Christus. Deur sy Gees is God vandag steeds by ons teenwoordig. Die vraag is: Besef ons dit?

Gebed

Ons Here, laat ons algaande in ons lewens bewus word van u teenwoordigheid by ons. Here, help ons asseblief dat ons U nie sal miskyk nie. Dikwels hou ons ons oë gevestig op verkeerde dinge. Ons hou ons oë so gevestig op ons vrese, bekommernisse en woede dat ons U nie raaksien nie. Open asseblief ons oë en ons harte, Here. Amen.

Ds Erika Ferreira, Bellville

21 Mei (Hemelvaart) – Waarom staan julle so na die hemel en kyk?

Handelinge 1: 1-11

Die wonderbaarlike het gebeur. Die dissipels het gedink hul Here is dood, maar nou is Hy weer hier by hulle. Dit is amper weer soos in die ou dae! Jesus leer hulle en eet saam met hulle, en Hy vertel vir hulle van die koninkryk van God. Miskien het hulle allerlei vrae gehad: Sal dit ’n geografiese plek wees? Sal Jesus as ’n koning nou regeer in Israel? Of bedoel Hy iets anders? Watter rol sal hulle daarin speel? En wanneer sal hierdie koninkryk dan kom? Sekerlik nou dat Jesus opgestaan het en by hulle is? Jesus se antwoord aan hulle kom eintlik daarop neer dat hulle sal moet wag en kyk… Nie lank daarna nie, word Jesus in die hemel opgeneem.

Terwyl Jesus weggeneem word na die hemel, en die dissipels Hom stip agterna staar, vra twee mans in wit klere vir hulle: Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Jesus sal weer kom. Daaroor hoef julle nie bekommerd te wees nie. Intussen, al is Jesus weg, is daar werk om te doen deur die krag van die Gees.

Die woorde van die twee manne herinner die dissipels: Jesus het hulle geleer om besig en betrokke te wees in die wêreld, nie om sterrekykers te wees nie. Hemelvaart beteken nie ons kyk na die hemel en vergeet van ons taak op aarde nie.

Hiermee kry ons eintlik ’n antwoord op die vrae oor die aard van die koninkryk van God – dit het ook iets te doen met die aarde en met mense. Die visie waaraan die dissipels moes bou, was nie gerig op die hemel waarheen Jesus vertrek het nie. Dit moes uitwaarts fokus op die wêreld wat die goeie nuus van Jesus Christus moet ontvang.

Dink jy, of staan jy spreekwoordelik na die wolke en kyk in jou stiltetyd, of fokus jy op die werk wat ons as gelowiges moet doen? Waar dink jy sal jy as gelowige getuie iets van Jesus se liefde kan deel?

Ds Erika Ferreira, Bellville

20 Mei – Wees deel van God se missie

Efesiërs 2: 1-10

Sola fide – deur geloof alleen. Dit is nie deur ons eie werke dat ons gered is nie, maar deur God wat in liefde en genade God self oor die mensdom ontferm het. En deur geloof kry ons toegang tot daardie genade. Dit is een van die vyf pilare waarop die gereformeerde geloofstradisie gebou is. Dit is ook wat die skrywer in die teks sê.

Deur geloof in God is ons saam met Jesus uit die dood opgewek en het ons nie net eendag nie, maar reeds in die hede toegang tot hierdie nuwe lewe. Die nuwe lewe vra van ons om op ’n ander manier in die hede te leef en om Jesus en die voorbeeld wat Hy gestel het, nie net met woorde te verkondig nie, maar ook met dade. God het ’n missie vir die wêreld, en uit dankbaarheid neem elke gelowige deel aan hierdie plan. Dit vra dat ons nie net van ander gelowiges sal verwag om van die wêreld ’n beter plek te maak nie, maar dat ons ook self aktief daaraan sal deelneem. Dit vra van ons om ander se laste te help dra.

Ons is nie gered vanweë ons goeie werke nie, maar gered om goeie werke te doen. As ons volgens ons sondige natuur lewe, sal ons belange daarby lê om onsself te dien. As ons egter in Christus lewe soos wat Christus in ons lewe, sal ons belange daarby lê om vir ander lief te wees en hulle te dien. Die krag wat ons in Christus ervaar, trek ons in by God se eie hart van liefde en bewerkstellig versoening tussen ons en ander.

Elkeen van ons het ’n rol te speel in God se versoeningswerk. Elkeen van ons het ’n rol te speel in die transformasie van die wêreld. Ons werk is om uit te vind waar, en so deel te raak van God se handelinge in die wêreld.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn, Donegal/Molopo-kombinasie

19 Mei – Om te sien, is om te glo

Lukas 24: 44-53

Hemelvaart is lankal nie meer ’n publieke vakansiedag nie. Die skole in die omgewing waar ek grootgeword het, het altyd moeite gedoen om Jesus se hemelvaart te herdenk. Iets wat groot aftrek gekry het, was ballonne wat deur die kinders in die lug vrygelaat is.

Dit is eintlik ironies as ons in ag neem dat Lukas se vertelling van die hemelvaart nie soseer gaan oor waar Jesus is nie, maar wie Jesus is. Die Een wat gely het, doodgemaak is en op die derde dag opgestaan het en voor sy dissipels verskyn het. Wat opgevaar het na die hemel – nie om net by God te wees nie, maar om te wys dat Hy self ook God is…

Omdat Jesus God is, beloof Hy om vir sy volgelinge ’n gawe te stuur wat hulle met krag sal toerus en ook om hulle te troos – die Heilige Gees. Elkeen wat glo, ontvang hierdie gawe. Die Heilige Gees neem nie ’n fisiese vorm aan nie. Ons kan die Gees nie letterlik sien nie, maar tog kan ons sien waar die Heilige Gees was. Dis soos die wind wat waai – ons weet dat wind tot stand kom wanneer lug van ’n hoë drukking na ’n laer drukking beweeg. Wat die wind veroorsaak, kan ons nie met die blote oog waarneem nie, maar ons sien hoe dit beweeg in die geritsel van die blare.

Wanneer die Heilige Gees deur ons werk, kan mense rondom ons dit ook sien. Ons los mense dan op ’n beter plek as waar ons hulle gekry het. Wanneer iemand seer het, gee hom of haar ’n drukkie. Wanneer mense deur die wêreld platgeslaan is, tel hulle op. Wanneer iemand alleen is, wees vir daardie persoon ’n vriend of ’n vriendin. Dit is tog wie die Heilige Gees is – Vertrooster.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn, Donegal/Molopo-kombinasie

18 Mei – Weg met die oue, in met die nuwe!

Deuteronomium 31: 1-9

Die Israeliete – na 40 jaar se ronddwaal in die woestyn – is op die punt om die beloofde land binne te gaan. Moses mag egter nie saam met hulle gaan nie en gee die leierskap oor aan Josua. Die mense is bang en onseker.

Ons sou in ’n sekere mate die vrees en onsekerheid van die Israeliete kon verstaan. Soos die Israeliete, is ons ook in ’n tussenperiode. In ons geloof staan ons tussen die tyd toe Jesus vir ons sondes gesterf het en Jesus se wederkoms. In ons lewe staan ons tussen die keuse om dit wat oud is agter ons te laat en die nuwe aan te gryp. Dis ’n vreesaanjaende besluit. Dis so vreesaanjaend omdat dit onbekend en onseker is. Die Israeliete was ook bang vir die onbekende. Hulle het geweet dat daar uitdagings sal wees wat op hulle wag in hierdie nuwe beloofde land. God se belofte dat God daar sal wees, is vir hulle genoeg en dit gee hulle die moed om die uitdaging aan te pak.

God stap ook saam met ons ’n pad en God belowe ons – net soos vir die Israeliete – dat God saam met ons sal gaan. God sal ons nie alleen laat wanneer ons ’n moeilike besluit moet neem nie. God sal ons ook nie alleen laat wanneer dit tyd is om van dit wat oud is afskeid te neem en weer te begin bou aan die nuwe nie. Wat oud is en wat nuut is, is relatief. Die punt is dat dit tyd is om die bagasie wat ons saam met ons rondsleep te laat gaan – die seer, verwyt en teleurstelling. Dit is tyd vir jou nuwe begin, en omdat God belowe het om saam met jou te stap, sal jy enige uitdaging wat jou kant toe kom met moed kan aanpak.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn, Donegal/Molopo-kombinasie

17 Mei (Sesde Sondag van die Opstanding) – Wanneer God kies om met ons te praat

Psalm 93

Die skrywers van die Psalms het die gawe gehad om so oor God te skryf dat dit duisende jare later, in totaal verskillende lewensomstandighede, nog net so relevant is as wat dit toe was. God wat toe Koning was, is ook nou Koning. God wat van altyd af daar was, ís nog hier.

Dit is nie net die Psalmdigter wat die grootheid en mag van God besing nie – die natuur doen dit ook. Die grootheid en die gedruis van die watermassas beskryf indirek die grootheid van God self.

Die realiteit is dat die woorde wat ons gebruik om God te beskryf, ver tekortskiet. God is almagtig, maar God is ook meer as dit. God se majesteit strek oor alles wat lewe, maar dit strek ook verder as dit. Wat God alles is, is bo ons begrip. Dit is hoe groot God is. God se majesteit word gesien in die groot dinge en die harde geluide, en dit dwing ons om weer te erken hoe groot en magtig God is.

God se majesteit word egter ook in die klein en amper onhoorbare dinge gesien. Dit is die nuwe dag wat ons kan aanpak, wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Dit is die bemoedigende klop op die skouer na ’n moeilike dag. Net omdat daar nie elke keer ’n storm of vuurwerke is nie, beteken nie dat God nie met ons praat nie. God is besig om met ons te praat deur die groot dinge sowel as die klein dinge. Hoe wonderlik is dit nie dat God ’n manier het om met elkeen van ons te praat, sodat ons nie net sal hoor nie, maar ook sal verstaan?

As ons na God se stem luister, kan ons nie anders nie as om met lof en liefde te reageer, net soos die Psalmdigters van ouds.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn, Donegal/Molopo-kombinasie

16 Mei – Belofte, genade en seën

Genesis 9: 8-17

Hoeveel keer het dit nie al gebeur nie dat ’n mens bid vir ’n teken van God af? ’n Teken wat ons sal help om die regte besluit te neem… God gee aan Noag en sy gesin ’n teken, maar die teken is nie omdat Noag daarvoor gevra het nie. Dit is ’n teken wat God self besluit om te gee. ’n Teken daarvan dat God nie weer die hele aarde sal vernietig om van die goddeloses ontslae te probeer raak nie – God gee ’n reënboog. Die reënboog herinner aan die vloed en die vrees wat dit veroorsaak het, maar dit herinner ook aan God se belofte en die hoop wat daarin opgesluit lê. Die Bose is nie groter as God se liefde vir ons nie.

Deur die verbond met Noag te sluit, beloof God dat God se ingrype in die toekoms nie weer verwoesting tot gevolg sal hê. God het geweet dat die mens weer die verkeerde goed sou doen, en tog het dit God nie gekeer om die belofte te maak nie. Dit het God nie gekeer om vir Jesus Christus te stuur om vir ons te sterf sodat daar vir ons redding kan wees nie.

God ken in elke opsig ook ons tekortkominge, en steeds kies God om aan te hou om na ons te soek en ons nader te trek. In ons sondige toestand gee God vir ons hoop vir ’n nuwe lewe – ’n nuwe toekoms waar ons nie vir die Here bang hoef te wees nie. Ons kan dit as niks anders as genade beskryf nie. Genade wat die straf weerhou wat ons verdien, en genade wat ons die seën gee wat ons nie verdien nie.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn, Donegal/Molopo-kombinasie

15 Mei – Hoe ly ons vandag vir Jesus?

1 Petrus 3: 13-22

Geen mens hou daarvan om swaar te kry nie. Inteendeel, die mens is gemaak met beskermingsmeganismes, juis om lyding te probeer vermy. So probeer ons ook onsself beskerm teen hoe ander mense ons behandel – as iemand ons goed behandel, is ons geneig om daardie persoon ook goed te behandel. Indien iemand ons sleg behandel, is ons traag om na hulle te luister of om te probeer om hulle te help.

Vir Petrus is dit ’n voorreg om te ly, omdat gelowiges so in die lyding van Christus deel. Gelowiges behoort nie bang te wees om volgens God se wil te lewe nie, selfs al het dit lyding tot gevolg. Christene word in ongeveer 50 lande wêreldwyd vervolg. Hulle verduur lyding omdat hulle glo en hul geloof uitleef soos wat Christene behoort te doen.

Is ons bereid om te ly vir Christus? Dit is moeilik om aan ’n manier te dink om vir Christus te ly wanneer soveel aspekte van ons lewens maklik en gerieflik is. In vergelyking met Christene wat vervolg word, pas ons ook ons geloof aan om maklik en gerieflik te wees. Ons verruil maklik ons geloof vir gerief, byvoorbeeld wanneer ons na ’n ander gemeente of selfs kerkverband gaan as iets wat ons dominee of ons kerkverband gesê het, nie vir ons aanvaarbaar is nie. Ons sien dit ook wanneer ons in ’n geselskap is en stilbly as ander mense se menswaardigheid aangetas word. Ons sal eerder stilbly en aanvaar word as om iets te sê en verwerp te word.

Dalk het lyding in vandag se tyd en konteks nie soseer te make met fisiese lyding nie, maar eerder met die bereidheid om sekere dinge te verwerp in die naam van die Christelike geloof. Dit vra dalk van ons om minder tyd te bestee aan die dinge wat vir ons belangrik is, en meer tyd te gee aan dit wat vir God belangrik is. Dalk beteken lyding om teen die orde van die samelewing te baklei sodat ’n meer regverdige en gelyke samelewing geskep kan word.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn, Donegal/Molopo-kombinasie

14 Mei – Die vrede wat Jesus gee

Johannes 14: 27-29

Jesus weet dat sy dood nader kom en Hy probeer die dissipels daarop voorberei. Sy grootste wens vir hulle is vrede, maar nie die tipe vrede wat die wêreld en die mense daarin bied nie. Dis die soort vrede wat binne-in die gelowige teenwoordig is deur die werking van die Heilige Gees – vrede wat nie afhanklik is van eksterne faktore nie.

Dit is moeilik om in ons moderne tye hierdie vrede te ervaar. Dis eerder asof ons vrede vervang met vrees. Ons kyk na dit wat in die nuus gebeur en hoor wat die politici alles kwytraak, en dit trek ons so aan dat innerlike vrede ’n vreemde konsep is.

Vrees is een van die natuurlikste emosies wat deur die mens ervaar kan word. Henri Nouwen, Katolieke priester en teoloog, skryf dat ons vrees ons slagoffers van die wêreld kan maak. Ons word dan wat die wêreld sê ons moet wees, in plaas daarvan om te wees wie God ons gemaak het om te wees.

God het jou op jou naam geroep om self hierdie vrede te kan ervaar, maar die vrees wat jy het, verhoed dat God intiem betrokke kan raak in jou lewe. Daarom wil Jesus vir ons vrede gee. Hierdie vrede is ’n waarborg vir elkeen wat glo. Dit is nie sommer enige soort vrede nie, dit is nie goedkoop vrede nie – dit is letterlik sy vrede. Dit is nie ’n soort vrede wat waarborg dat alles altyd goed sal gaan of dat daar net goeie dinge sal gebeur nie. Die vrede wat God gee, is eerder die soort vrede wat krag gee wanneer ons voel dat ons nie verder kan gaan nie, hoop wanneer ons voel dat daar nie meer hoop is nie, en sekerheid dat God in ons lewens teenwoordig is, selfs al is alles anders rondom ons onseker.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn, Donegal/Molopo-kombinasie

13 Mei – Bou jou lewenshuis op die Rots…

Matteus 7: 24-29

Ons lees in hierdie gedeelte van twee mense, die wyse man en die dwase man. Ons kan hulle so voorstel: Albei is netjies en goed versorg. Jy kan hulle deur ’n ring trek. Maar hul persoonlikhede en gedrag verskil. Die een persoon se hart het verhard, en die ander persoon het ’n hart wat leeg is. Die wyse man is die man wat sy hart en sy lewe wil vul met God se liefde, wat sy geloof versterk en wat hoop het vir die nabye toekoms. Die een wat fokus op ander se behoeftes, die een wat besef God is almagtig. Die dwase man is die mens wat op sy eie behoeftes en eie krag staatmaak. Hy fokus net op homself en leef net vir homself.

In ons Skrifgedeelte lees ons dat hierdie twee mense hul huise op snaakse plekke bou: Die een bou sy huis op rots, en die ander een bou sy huis op sand. Maar dan kom daar ’n vloed en albei huise word aan die krag van die natuur blootgestel. Die wyse man wat sy huis op die rots gebou het, se huis staan vas. Die dwase man se huis word vernietig. Die twee huise was basies dieselfde gebou, maar die fondasies het verskil.

Wat wil hierdie “gelykenis” vir ons sê? Die wyse man se fondasie berus op die woord van God wat stewig en sterk is. Die dwase man se fondasie is hyself en sy lewe vir homself of vir die wêreld. Matteus wil ons aandag daarop vestig dat die lewe vol storms is. Hierdie storms het verskeie vorme, soos siekte, depressie, werkverlies, finansiële druk, hongersnood, woede, aggressie, haat, persoonlike verlies of eensaamheid.

Ons as gelowiges moet ons lewenshuise op God se woord bou. Dan maak dit nie saak watter storms losbars nie, ons huise sal stewig staan, want dit is geanker in die woord van God.

Ds Tiaan Loedolff, Vaalwater

 

12 Mei – Lewende water

Johannes 4: 7-26

Die manier waarop Jesus die vrou antwoord, is vir my ’n hoogtepunt hier, in ’n Evangelie gevul met Ek is-uitsprake: Ek is die brood, Ek is die Lig, Ek is die Herder, Ek is die Weg, Ek is Waarheid… en so gaan dit aan. Die eerste Ek is-uitspraak word nie aan Nikodemus of aan die dissipels gegee nie. Nee, dit word gegee aan ’n vrou wat skaam-skaam haar gebrokenheid en tekortkominge wegsteek. Luister na vers 26: Toe sê Jesus vir haar: “Dit is Ek, Ek wat met jou praat.” Dit is juis ’n bewys dat Jesus genade gee ongeag jou taal, jou nasionaliteit, jou verlede of jou hede. Die aanbod van lewende water word gegee aan hierdie vrou wat al vyf mans gehad het, en die een wat sy toe gehad het, was nie regtig haar man nie! ’n Vrou wat eintlik siek is van die binnekant af na buite toe, ontvang die genade van God.

Baie kere het ons ’n prentjie in ons kop van hoe Christenskap lyk. Altyd ’n mooi prentjie. So skoon en netjies. Die mense in die Bybel het nie sulke verhale nie. Hulle neem lank om geloofsvolwassenheid te bereik. Maar een ding is waar – in al hierdie verhale is God in die middel van die gebrokenheid en die vuilheid en die skaamte van die mens. Hy is juis besig met die wonde van mense. In Johannes word ons deur die optrede van Jesus geleer om nuut te dink in ons geloof. Die Evangelie volgens Johannes vertel ons van ’n Verlosser wat ’n stroom lewende water na vore bring. Wat ons wonde genees. Dit is in hierdie ruimte dat ons eerlik kan wees oor ons tekortkominge wat ons so sterk beskerm. Wat ons so maklik wegsteek. Wat mense nie mag uitvind nie. Ook nie God nie.

Maar wanneer ons wel eerlik is daaroor, ontmoet die genade van Christus ons op ’n plek van aanbidding. Nie op ’n berg nie, nie in die tempel in Jerusalem nie – maar by Hom waar jy hoor: Dit is Ek, Ek wat met jou praat.

Dr Hein Delport, Swartkop

 

11 Mei – Die vrees vir die wêreld se verval…

Matteus 24: 1-14

Een van die algemeenste vrese van mense, is die vrees dat hierdie wêreld binnekort gaan vergaan. Die doemprofete vertel dit gereeld vir ons. Hollywood is daardeur vasgevang, want omtrent elke tweede film wat gemaak word, gaan oor die eindtyd.

Om te lewe, is ’n gevaarlike ekspedisie. Ons sluit ons dae in die skaduwees van vreesaanjaende werklikhede. Maar God het die pyn van hierdie wêreld lank terug soos ’n bekwame dokter gediagnoseer. Hy het spesiaal ’n boek laat skryf vir die behandeling van hierdie pyn. Die Bybel is vol waarskuwings teen die gevaarlike wêreld waarin ons bly. Daar is geen nut daarin om jouself ’n rat voor die oë te draai en om voor te gee alles is reg nie, maar tog vra Jesus ons ook om nie verskrik te word nie (vers 6).

Nadat die bomme van die Tweede Wêreldoorlog die stad Warschau se onderdorp platgevee het, het daar net een geraamtestruktuur in die hoofstraat bly staan. Die verwoeste struktuur was die Poolse hoofkwartiere van die Britse Bybelgenootskap. Die woorde op die enigste muur wat bly staan het, was maklik leesbaar: Hemel en aarde sal vergaan, maar my woorde nooit…

Jesus sit op die Olyfberg, oorkant die stad Jerusalem, en Hy gee vir sy dissipels die volgende waarskuwing: Maak julle veiligheidsgordels vas, daar is nie nou tyd vir enige ligsinnigheid nie, hierdie lewe kan fataal wees vir jou gesondheid. ’n Lewe saam met Hom is nie noodwendig ’n maklike reis nie, tog belowe Jesus dat Hy met elke tree by ons sal wees. Jesus begin met onverwagte woorde: Pas op dat niemand julle mislei nie (vers 4). Hy vertel dan van valse leermeesters wat in die laaste dae sal opstaan…

As dit lyk asof die wêreld buite beheer is – dit is nie. Ons kan vertrou dat God heilig, goed en liefdevol is, maar ook in beheer. Ons visie is beperk: Wat lyk soos verval, mag eintlik dalk oorwinning en triomf wees. Wat lyk soos hartseer, mag eintlik dalk genesing wees. Ons moet vertrou dat God is wie Hy sê Hy is.

Ds Jimmy Manders, Witfontein

 

10 Mei (Vyfde Sondag van die Opstanding) – Die enigste gesonde vrees…

Matteus 17: 1-8

Sy Palestynse tydgenote het hard probeer om Jesus te etiketteer en Hom in hul eie mensgemaakte kassies te sit. Ons probeer ook baie maal om God te verpak soos dit ons pas. Petrus-hulle het dalk ook probeer om dit te doen. Dit verklaar moontlik die volgende klim-uit-die-kassie-ekspedisie waarop Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes geneem het, daar na Jesus se verheerliking op die berg.  

In ’n oogwink was Petrus-hulle soos muskiete in ’n arend se skaduwee. Hulle het Jesus nog nooit so gesien nie. Hulle het Hom gesien in aksie op die water, selfs met ’n klein bietjie padkos voor ’n honger skare, en hoe Hy mense uit die dood opwek. Maar Jesus in die helder blink voorkoms van ’n “hemelwese”? Geen wonder hulle was bang nie! Wanneer laas het jy hierdie vrees beleef – die vrees vir God? Daardie vars besef wie Christus regtig is, wat jou knieë laat bewe het en die lug uit jou longe geslaan het? As jy dit lanklaas beleef het, verduidelik dit dalk waarom jy so baie ander vrese in jou lewe saamdra.

As ons wel besef wie Hy regtig is, meer as net ’n mens, verminder die vrese van die lewe. ’n Almagtige God lei ons tot dapperheid. ’n Verkleinde siening van God genereer geen dapperheid nie. Ons reken dat ’n gewone “Jesus” geen mag het teenoor kankerselle, korrupsie, diefstal, aandelebeurse wat in duie stort, of die wêreld wat verval nie. ’n Verpakbare, draagbare “Jesus” kan dalk in ons beursies of op ’n rak pas, maar kan niks doen aan jou vrese nie.

Dit moet wees waarom Jesus sy dissipels teen die berg opgevat het. Jesus het die kassies gesien waarin hulle Hom verpak het. Om God in ’n kassie te wil indruk, kan eenvoudig nie werk nie. Daarom blaas Christus die kante van hul kassies van vooropgestelde idees oor Hom totaal en al weg, sodat hulle die Hemelse kan raaksien. Mag Jesus jou en my kante van die kassies waarin ons Hom wil inforseer ook oopblaas. Het ek en jy nie ook nodig om die Jesus wat van gedaante verander het, te sien nie?

Ds Jimmy Manders, Witfontein

 

9 Mei – Leer liefhê

Filippense 1: 3-11

Geen geleerdheid kry jou uit die sonde uit nie. Maar om te leer, maak aan geloof ’n verskil. Ons Hervormers is nugter denkers. Maar is ons nog bereid om te leer? Ons maak so maklik asof ons alles weet wat daar van God te wete is. Ons duld nie verskille nie. Maar dit is hoe kultusse glo: Nét ons is reg. Om nog te moet léér, beteken ons het kennis en insig nodig, en dit is ’n belediging vir ’n gelowige wat alles weet. Verbeel jy jou alwys, onderskat jy jou sonde.

Die Filippense kry al reg om lief te hê, maar selfs húlle kan leer en verbeter: Hul liefde kan toeneem. Twee goed verryk liefde. Aan albei kan jy gaan werk. Ons moet beter begrip kry, so vertaal die 1983-vertaling dit. Die Nuwe Direkte Vertaling gaan sê ons moet meer kennis kry. Albei vra: Leer jy genoeg? En ons moet ’n fyn aanvoeling ontwikkel, sê die een, en insig noem die ander een dit. Verstaan jy wat jy weet? Kan jy dit wat jy weet, al reg gebruik? 

Die vraag is, as ons nog móét leer, glo ons dan nie meer soos ons voorgangers geglo het nie? Dalk nie. In sekere gevalle, beslis nie. ’n Hoeksteen van die Hervorming is om aanhoudend te hervorm. Hoe hervorm jy as jy nie leer nie? Nóód leer bid, sê ons mos. Geen leerskool werk so goed soos swaarkry nie. As jy ly, móét jy leer, of jy bly lê. Onthou dat alles wat die Bybel oor liefde en geloof sê, gebeur teen die agtergrond van die swaarste lyding. Paulus sit in die tronk as hy dié goed skryf. 

Soms, as ons die fokus op die liefde plaas, vergeet ons van die lyding. Dis net liefde waar jy kyk. Maar hierdie liefde kan maklik opraak, veral as die lewe druk. Maar onthou, toe liefde opraak, het God ingegryp, eenmalig, beslissend, volhoudend. En ons het in Hom wat uit liefde gely, gesterf en opgestaan het, ook opgestaan in ’n nuwe lewe waar die liefde heers, volhoudend. 

Ds Hennie la Grange, Kampersrus

8 Mei – Lééf hulle die kring in…

Handelinge 2: 43-47

Ek het onlangs ’n oefening met ’n klompie lidmate gedoen oor prediking. Ek het vir ’n paar wat getrou eredienste bywoon, gevra of hulle enigsins kon onthou waaroor ek ’n maand gelede gepreek het. Ek het hulle herinner uit watter Skrifdeel die prediking gekom het en watter liedere ons daardie dag gesing het. Ek was nié so verbaas nie om te hoor dat basies niemand die preek of die breë strekking daarvan spontaan kon onthou nie. Mense onthou wel een of twee preke wat hulle in moeilike tye persoonlik diep geraak het, of dalk kinderdienste wat met spel en hulpmiddels gepaard gegaan het. Prediking is nietemin kosbaar en een van die kerk se belangrikste verkondigingsmiddele. Ons kan egter nooit ander verkondigingsgestaltes onderskat nie.

Een van die vroeëre predikante van die Kerk het jare gelede reeds gesê dat ons nie mense by die kerkdeure inpreek nie. Ons lééf hulle eerder in. Die kort gedeelte uit Handelinge 2 vertel van die Christelike kerk in haar kinderskoene. Dat verskeie mense aanvanklik na byeenkomste gelok is deur wonders en bonatuurlike tekens, is duidelik. Dit sou hulle egter nie as gemeente kon bind nie. Die kern van hul samesyn en die bindende faktor was liefde. Onder die opskrif liefde het begrippe soos eensgesindheid, deel van middele, saam eet en gedeelde lofprysing geskryf gestaan. Die gelowiges was so vervul met die Gees, dat die gees wat hulle uitgestraal het een van opregte omgee en betrokkenheid by ander se lewens was. Miskien kan die kerk vandag ook ’n bladsy neem uit hierdie geloofsboek. Wanneer ons werklik mense se lewens aanraak op sigbare en tasbare maniere, dan weerkaats ons iets van die liefdevolle handelinge van ons Here Jesus. Weliswaar gebroke en onvolmaak, maar nietemin ’n glimmering van sy goedheid.

Een van die gevolge van hierdie omgeekringe was dat daar daagliks groei te bespeur was. Mense wou graag daaraan deelhê. Dit roep ons op tot ’n lewe van omgee en uitreik. Kom ons leef die wêreld in hierdie kring van liefde in. 

Ds David Barnard, Magaliesmoot

7 Mei – Kommerloos lewe

Matteus 6: 25-34

Die woorde van Matteus 6: 25-34 klink wonderlik, maar is dit werkbaar? Is dit nie gewoon onrealisties nie? Met respek: Weet die Here hoe lyk my kantoor op ’n Maandagoggend? Weet Hy van die spanning by die skool? Die situasie in ons huis? Is dit nie ’n onrealistiese ontvlugting van die harde werklikheid om na voëls en die veldlelies te kyk terwyl ’n mens juis deur die harde feite van elke dag gedryf behoort te word nie? 

Dis egter nie wat Jesus met hierdie woorde bedoel nie. Wat Jesus hier doen, is om ons uit te nooi na ’n nuwe lewenstyl, tot ’n ander manier van dink en doen. ’n Mens kan sê Hy nooi ons uit om ’n nuwe passie te hê, ’n nuwe prioriteit, naamlik die koninkryk van God en die wil van God – soos Hy dit in die sleutelvers van hierdie gedeelte saamvat (vers 33). 

Wat is dié koninkryk van God? Dit beteken tog: God is Koning, Hy regeer. En as julle nog hieraan twyfel, sê Jesus, hier staan Ek, Ek wat die koninkryk van God in lewende lywe en in aksie is. Hier staan Ek in die middel van al jul sorge en bekommernisse, en ja, Ek weet alles daarvan. Gaan staan dus maar vandag en môre midde-in jou sorge, maar onthou: Ek is daar by jou, Ek staan langs jou, Ek neem jou sorge op My. Gee dit vir My, want Ek het dit reeds op My geneem. Dis hoe die evangelie in ’n neutedop klink. Die Here sê hiermee vir ons: Onthou altyd, jy is nie alleen nie. Die Koning van die koninkryk is by jou, binne jou, Hy regeer oor jou; ook oor jou lewe, oor wat jy moet eet en aantrek. Hy het elke haar op jou kop getel, Hy sorg vir jou. Soveel meer as vir die voëls en die veldlelies. Ja, elke dag het genoeg moeilikheid van sy eie, maar elke dag het ook genoeg genade, is ook vol van die koninkryk van God. Moet dit nooit vergeet nie.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

6 Mei – Die goeie oorwin

Romeine 12: 9-21 (2)

Kan die kringloop van geweld gebreek word? Almal weet, in hierdie kringloop is daar nie wenners nie. Net verloorders, want slagoffers word dikwels weer daders, en daders word weer slagoffers, en so hou dit aan. Geen wonder nie dat baie Suid-Afrikaners wanhoop en hulself probeer afsluit van ons gewelddadige samelewing. Hulle raak so stom, geskok-passief dat hulle hul verantwoordelikhede teenoor die samelewing prysgee… en so gaan die kwaad en geweld voort van erg na erger!

Kan hierdie siek spiraal gebreek word? Dit kan! Trouens, nie net die kringloop van geweld kan gebreek word nie, maar die hele verrotte skema van kwaad. Lees weer vers 21. In alle opsigte merkwaardige woorde. Paulus weet hoe skynbaar onbreekbaar die skakels in die kettingreaksie van die kwaad en geweld is. Hy weet ook hoe swak en broos die mens (ons) is, mense wat van nature geneig is om deur die Bose bekoor te word.

Feit is egter, die kwaad kán gekeer word, want die kwaad is in beginsel reeds oorwin. God het die bose magte ontwapen. Hy het hulle openlik ten toon gestel en bespotlik gemaak deur hulle mee te voer in die triomftog van Jesus Christus (vgl Kol 2: 15). Jesus hét die sonde en die dood oorwin. Daarom is hierdie oproep van Paulus nie ’n leë bevel of ’n onhaalbare droom nie. Die kwaad is reeds verslaan. Op grond daarvan kán ons anders optree as wat die kwaad sou verwag: met liefde, versoening, vrede, die goeie. Die teoloog Dietrich Bonhoeffer sê hieroor: In die nuwe kringloop van die liefde word die kwade tot stilstand gedwing. Omdat dit nie die weerstand vind waarna dit soek en waarom dit roep nie, word dit veroordeel deur sy onvermoë om teengeweld uit te lok, kan die kwade nie sy merk vind nie, kan dit geen verdere boosheid uitbroei nie, word dit onvrugbaar gelaat, is sy angel uit. Laat ons dan op grond van die evangelie nee sê vir geweld, nee vir die kwaad, en ja vir die goeie, ja vir God!

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

5 Mei – Die liefde oorwin

Romeine 12: 9-21 (1)

Hoe gaan ons ooit oorleef in omstandighede soos hierdie? Dis ’n vraag wat gevra word met ’n groot verskeidenheid verwagtinge, vrese, toekomsdrome – soms lynreg teenoorgesteld. Maar ons praat daaroor rondom teewaentjies, langs braaivleisvure, in vergadersale, kerkraadsvergaderings, oral. Projeksies word gemaak om politieke, ekonomiese en sosiale strategieë te probeer bepaal; sommige donker en verdoemend, ander rooskleurig en eufories. Die vraag is wat om te glo en wat liewer nie.

Vir Christene is daar vanselfsprekend net een riglyn – God se Woord. Paulus se riglyne in Romeine 12: 9-21 kan daarom gesien word as die lewensmanifes vir Christene van gister, vandag en môre, van hoe om in ’n harde, verwarde, sondige wêreld te leef. Hy gee hier bakens waarbinne Christene moet en mag leef, veral in hul verhouding met ander mense. Met die eerste oogopslag lyk dit ietwat onsamehangend – maar hoe meer ’n mens hierdie paar verse lees, hoe meer word jy meegevoer deur die tema wat soos ’n goue draad daardeur loop. Dit kan saamgevat word in een woord: liefde. Maar dan ’n liefde wat baie meer is as ’n bloot menslike reëling van intermenslike verhoudings. In hierdie liefde vind ons die hartklop van God self (vgl Rom 5: 5). Daarom is die liefde opreg, sonder geheime agendas en verborge motiewe, ’n liefde wat nie die front van vriendelikheid en lewensverandering voorhou terwyl die drang na eie gewin tog maar die diepste dryfveer is nie. Liefde soos God s’n.

Paulus gee vier basiese beginsels van hierdie liefde: geloofwaardig (verse 10, 13, 15, 16); grensloos (14, 17-20); weerloos (16); oorwinnend (21). Wanneer Paulus die Christen se “lewenstrategie” so uitspel, hef hy in totale afhanklikheid sy oë op na Bo, en roep hy ons op om dieselfde te doen (11 en 12). So ’n lewe van liefde is immers slegs moontlik as die God van liefde ons daartoe in staat stel. Hoe die toekoms lyk en wat alles op ons wag, weet niemand nie. Wat ons wel weet, is hoe ons moet lewe – deur liefde en met liefde.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

4 Mei – Ons Vader weet

Matteus 6: 5-8

Ons mag hierdie woorde van Jesus woordeliks, kinderlik naïef, opneem. God weet alles van ons af. Hy weet van die klein dingetjies wat ons pla en Hy weet van die groot dinge wat ons bekommerd maak. Hy weet van al ons behoeftes, van ons gesin, ons kerk, ons land. Hy weet wat ons onseker maak. Hy weet van die probleem waarmee jy nou worstel en wat soos ’n berg voor jou lê. Hy weet van daardie gevoel in jou wat jy met niemand durf deel nie, wat jy self nie eens verstaan nie; daardie hunkering na iets wat jy self nie kan verwoord nie. Soos die Psalmdigter bely: U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom… Daar is nog nie ’n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees (Ps 139: 2, 4).

Maar beteken dit nou dat my gebede, al is dit hoe opreg, oorbodig is? Nee, allermins. God se voorkennis maak ons gebed nie oorbodig nie. Inteendeel! Ons Vader het behae daarin dat ons, sy kinders, met Hom praat. Augustinus het gesê: Gebed is om met God te praat. Dis om sake deur te praat, uit te praat. Met die troos dat God alles weet, moet en mag ons met Hom praat. Jy hoef nie jou gebed volmaak te formuleer om God te beïndruk of te oorreed nie.

En hou in gedagte, God verhoor nie altyd soos jy dit sou wou hê nie. Trouens, God se antwoord is dikwels lynreg teen ons wense en begeertes in. Wees ook dan rustig, God wat alles weet, weet ook die beste wat goed is vir ons, en wat nie (Matt 7: 9, 10). Moet nooit sê of selfs dink dat God jou gebede nie hoor of verhoor nie. Hy weet nou eenmaal wat vir ’n mens goed is met die oog op die lewe hier en die ewigheid. Met hierdie vrede in jou hart kan jy met jou Vader in die hemel praat terwyl jy onthou: My Vader weet alles, en Hy weet die beste.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

3 Mei (Vierde Sondag van die Opstanding) (Biddag vir die Gesaaides / Dankdag vir die Oes) – Hoop

1 Petrus 1: 13-21

In die bundel Verhale van hoop deur Ingeborg Drewitz, het sy ’n gedig opgeneem met die titel Die kreet vann jongmens.    

Van die lewe verwag ek niks nie,

want die lewe verwag ook niks van my nie.

Wie sou tog kon verstaan

waarom ek so voel?

Ek lewe, en tog lewe ek nie… 

Dis verskriklik! In die plek van vreugde en hoop het daar sinisme gekom, bitterheid, moegheid. Dit gebeur nie net met jongmense nie. Die wanhoopsindroom kan enige mens pak wanneer jou gesondheid skielik ingee, vaste inkomste verdwyn, huwelike verbrokkel, jy bedreig voel in jou eie huis… Geen mens kan egter sonder hoop bly lewe nie. Hoop is lewe. Petrus, ook genoem die apostel van hoop, skryf juis oor hoop vir mense in ’n hopelose situasie. Maar hy skryf oor Christelike hoop (verse 13 en 21). Alles wat tussen hierdie twee verse staan, staan as’t ware tussen die hakies van hoop.

Veral twee perspektiewe is opvallend. Die eerste: Christelike hoop is buite ons geanker. Dis gegrond in wat God in Christus gedoen het, met as hoogtepunt die opstanding (vers 21). Die tweede: Hoop is ook in ons hande (verse 13-17). Hierdie verse teken ’n lewe waar daar hoop is. Omdat ons lewe tussen dit wat God reeds in Christus gedoen het en dit wat Hy in die toekoms nog in Hom sal doen, kan ons in die hede uit daardie hoop leef. Omdat ons geanker is tussen dit wat was en wat kom, nee, in Hom wat is en wat was en wat kom, kan ons elke dag met nuwe hoop lewe. Wie hoop, kyk met ander oë na gesondheid wat ingee, inkomste wat ontbreek, onveiligheid, na alles, terwyl hy of sy weet: God wat in Jesus verlossing gebring het, sal uiteindelik op sy eie tyd uit al die ellende hier op aarde finale verlossing bring. Met hierdie hoop kon die gelowiges vir wie Petrus geskryf het onder moeilike omstandighede oorleef, en net met hierdie hoop kan ook ons vandag leef en oorleef.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

2 Mei – Strewe na die dinge daarbo

Strewe na die dinge daarbo

Kolossense 3: 1

Aangesien (vers 1) verwys na dit wat God reeds gedoen het, na afgehandelde heilsfeite, na God se groot dade in Christus ter wille van ons. Paulus maak hier, soos in baie van sy ander briewe, ’n lys van dit wat God vir ons gedoen het. Nie ter wille van ons eie selfverheerliking nie, maar vir danksegging en toewyding, byvoorbeeld:

 • Julle het gesterwe, en jul lewe is saam met Christus verborge in God. Julle is saam met Christus uit die dood opgewek (Kol 3: 1, 3).
 • Julle het saam met Christus ’n plek in die hemel (Ef 2: 6).
 • Wanneer Christus by sy wederkoms verskyn, sal julle saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel (Kol 3: 4).
 • Julle is alreeds verheerlik (vgl Rom 8: 30).

Dit alles staan vas. Daarom: Strewe na die dinge daarbo! Ons het alreeds alles en tog ook nog nie. Die teoloog Karl Barth het treffend gesê: Dit is nie die spanning van mense wat nog alles moet soek nie, maar van mense wat alles gevind het en daarom nou alles moet soek. Paulus beskryf dit in Filippense 3: 12 so: …ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het. Hierdie spanning mag nooit opgehef word nie. Die dwaalleraars in Kolosse het dit probeer doen deur die oorbeklemtoning van wettiese reëls.

Wanneer Paulus sê Strewe na die dinge wat daarbo is…. bedoel hy nie weer ’n lewe van wetsonderhouding met die oog op verdienste nie, ook nie ’n lewe van wêreldontvlugting met die oog op selfheiliging nie. In Kolossense 3: 18 – 4: 1 maak Paulus dit alles op ons alledaagse aardse verhoudings van toepassing: man en vrou, ouers en kinders, slawe en eienaars. Dis waar ons dit wat ons reeds in Christus is, moet uitleef. Die evangelie het alles te make met ons alledaagse lewe, ons politiek, etiek, en ekonomie. Christene is, om dit so te sê, hemelsoekers op aarde, vir die aarde. Hemelstrewers, hemelgerigtes, maar terselfdertyd met hul voete steeds op die aarde, omdat dit God se aarde is.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

1 Mei – Volharding

2 Timoteus 2: 13

Paulus skryf in 2 Timoteus 3: 12: Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Daar is Christene wat vandag steeds bloedig vervolg word. Vervolging kan natuurlik ook op meer subtiele maniere voorkom, soos deur middel van bepaalde ideologieë, of houdings soos ’n traak-my-nieagtige ophaal van die skouers wat sê dit raak my nie, dit roer my nie. Dit kan goeie, gawe mense wees, mense in jou buurt, straat, wyk, huis of koshuis wat jou andersins hartlik en vriendelik sal behandel. Maar sodra Christus ter sprake kom, verander hul gesindheid en houding: Soms spot hulle agteraf, soms raak hulle openlik vyandig en venynig. Paulus herinner Timoteus daaraan dat die pad van Christen-wees nie altyd met rose besaai sal wees nie. Om Christus te volg, beteken daarom volharding.

Maar hoe sal ons kan volhard in ’n wêreld met soveel weerstand teen God, ’n wêreld waarin Bybelse waardes al meer verkrummel en die waarheid al hoe meer van die tafel gevee word? Paulus gee ’n aangrypende antwoord in die vorm van wat waarskynlik ’n oud-Christelike lied is (verse 8, 11-13). Die lied verloop poëties in parallelle sinsnedes wat sê: As ons dit doen, sal God dat doen. Dit eindig met as ons ontrou is… en ’n mens sou normaalweg verwag om te hoor: …dan sal God ook ontrou wees… Maar dan lees ons teen alle verwagting in: Hy bly getrou: Hy kan Homself nie verloën nie. Hierin lê ons waarborg van ons volharding: die Here se trou. Nie dat dit nou ’n verskoning bied dat ons ontrou mag wees of ’n alibi om die Here te verloën nie. Inteendeel! Die wete dat die Here in sy diepste wese getrou is, roep ons ook op om getrou te bly, om Hom te volg waar Hy ook al mag lei. Sy trou herinner ons immer aan die woorde van verse 11 en 12: As ons saam met Hom gesterf het, sal ons ook saam met Hom lewe; as ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom regeer.

Dr Christo vd Merwe, Emeritus

 

30 April – In Jesus se voetspore

1 Petrus 2: 18-25

Ons idealiseer graag ons helde en baie mense wens: As ek maar net so kon wees. Dis normaal en in orde solank hulle goeie voorbeelde is. 1 Petrus 2 hou ook ’n voorbeeld voor: …omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ’n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Nie juis ’n voorbeeld wat ’n mens vir jouself sou kies nie. Dis ’n voorbeeld van Een wat aan ’n kruis opgehang is. Jesaja 53: 2, 3 sê dis ’n voorbeeld van iemand van wie jy eerder jou gesig sou wou wegdraai… Dis nie ’n heel gesonde mens wat daar hang nie, maar ’n gegeselde; nie ’n suksesfiguur nie, maar oënskynlik ’n verloorder; nie een wat sterk is en “sy man kan staan” nie, maar een van wie daar geskryf staan: Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel (1 Pet 2: 23).

Petrus sê ons moet soos Hy wees en in sy voetspore loop. Dit beteken (vers 20) om bereid te wees om lyding te verdra wanneer jy goed doen, die afsterwe van egoïsme, die doodmaak van jou sondige wil en hardkoppigheid. En ons kan! Want Jesus se voorbeeld is totaal anders as enige ander voorbeeld. Hy is in die eerste plek ons Verlosser. Petrus sê: Hy het vir julle gely en gesterf sodat julle Hom kan navolg. Hy sterf vir ons sodat ons vir Hom kan sterf, Hy leef sodat ons vir Hom kan leef. Daar is nie net sprake van voorbeeld nie, maar ook van voetspore. Dié is klaar daar, ek moet net daarin trap. Om Jesus na te volg, beteken om dag vir dag, treetjie vir treetjie en voetjie vir voetjie, op die pad te loop wat Jesus klaar vir my gebaan het. En terwyl ek so loop, moet ek bly opkyk na my Voorbeeld. Hy wat die Begin en Voleinder van my geloof is (Heb 12: 2).

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

29 April – Getuies

Lukas 24: 45-49

Ons getuig gereeld oor produkte en ervarings wat ons gehad het. Ons los resensies op restaurante en hotelle se webtuistes en vertel vir vriende van plekke waar ons beïndruk was met die diens. Jesus vra van ons niks meer nie as om as getuies op te tree vir God se genade en liefde soos ons dit deur die kruis leer ken het.

Een van die laaste dinge wat Jesus aan sy dissipels oorhandig voor sy hemelvaart, is die insig om sy boodskap te verstaan juis sodat hulle as getuies kan optree. Hy eet saam met hulle en lê die Skrif uit sodat hulle gereed is om te weet wat hulle verkondig en om hulle voor te berei vir die reis wat voorlê.

Die boodskap wat Hy gee, word weer eens hier vir ons ook uitgespel: Christus het vir ons sondes gesterf en is opgewek uit die dood, en ons moet in sy Naam tot bekering kom. Dit is die kern van wat Christus op aarde vir ons kom doen het. Hy maak egter nie net seker dat die dissipels weet wat Hy hier kom doen het nie, maar ook dat hulle die opdrag hoor om die boodskap verder uit te dra. ’n Getuie is nie net iemand wat iets gesien het nie, maar iemand wat gereed is om te gaan vertel wat gebeur het. Ons wat saam met die dissipels as getuies aangestel is, moet ook saam met hulle gereed wees om die boodskap te verkondig, om te vertel van die wonder van God se genade en liefde.

Jesus verseker ons daarvan dat ons nie alleen sal wees nie. Hy gaan vir ons gee wat ons nodig het om die boodskap uit te dra, gawes soos die insig om die Skrif te verstaan. Hierdie gawes het ’n spesifieke doel voor oë, en dit is om die verspreiding van die evangelie te bewerkstellig. Dit is waarvoor ons krag ontvang – om getuies te gaan wees.

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

28 April – Waarom glo ons?

Johannes 20: 26-31

Wanneer Jesus hierdie keer die dissipels se gemaksone binnegaan en hul geloof uitdaag, bevestig Hy weer dat Hy vrede bring, dat hulle met God versoen is. Is dit nie opvallend nie dat Hy elke keer besorg is oor die dissipels?

Hierdie besorgdheid blyk onder meer uit die manier waarop Jesus vir Tomas hanteer. Jesus is bewus van die twyfel wat Tomas ervaar en wil hom graag gerusstel, ten spyte van Tomas se kleingeloof. Daarom wil Jesus vir Tomas die bewys gee waarna hy so gesmag het. Hy vertoon sy wonde aan Tomas om dié se geloof te versterk. Terselfdertyd bestraf Hy hom deur te waarsku teen geloof wat eers wil sien voor dit glo.

Ons sien hier twee aspekte van Jesus se liefde vir sy volgelinge. Eerstens is Hy bewus van wat hulle nodig het. Hy weet dat Tomas ’n sigbare bewys benodig om sy geloof te versterk. Tweedens is Hy besorg oor ons geloof. Daarom waarsku Hy terselfdertyd dat ware geloof nie oor die “sien” moet gaan nie, maar oor die hoor van die evangelie. Alleen ware geloof kan immers tot ons verlossing lei.

Ons almal wil met tye ons geloof verseker. Dit is goed en reg. Ons moet bereid wees om onsself te bevraagteken. Daarom openbaar God Hom steeds aan ons. Ons het nie almal dieselfde soort bewyse nodig nie, maar mense smag wel soms steeds na “bewyse” of tekens. Daarom moet ons opnuut hoor, ook in hierdie moderne wêreld waar mense so na bewyse soek, dat die evangelie van Jesus Christus die enigste bewys is wat ons nodig het. Glo eers, het Jesus gesê, dan sal julle ook sien. Die manier waarop ons dan ons geloof uitleef, behoort ook as teken van God se liefde vir ander te dien. Sy liefde moet immers deur ons omgee en barmhartigheid sigbaar word. Ons geloofslewe behoort ander dus ook daartoe te lei om na die evangelie te luister en dit te glo.

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

27 April – Agter geslote deure

Johannes 10: 19-21

Dit is partymaal vir ons vreemd om te lees hoe die mense wat met Christus in aanraking gekom het, kon bevraagteken wie Hy werklik was. Kon hulle nie sien Hy is die Seun van God nie? Ervaar hulle nie God se teenwoordigheid in Hom nie? Hoe kon hulle so blind wees? Dit gebeur ’n paar keer in die Evangelies dat daar ’n debat is oor wie Hy is. Wat wel opvallend is, is hoe min kere Christus self intree om Homself te bewys. Hy laat dit oor aan sy volgelinge.

As sy volgelinge in die moderne tyd, hoe antwoord ons hierop? Is dit vir ons nodig om met mense daaroor te stry en aanvallend of konfronterend te wees? Waar gaan so ’n gesprek heen?

Geloof is ’n persoonlike verhouding wat vir elkeen van ons wat glo, begin by die persoonlike ervaring van die vreugde wat ons redding vir ons bring. Hierdie verhouding word uitgeleef in die wêreld om ons en verander die manier waarop ons optree om meer in lyn te wees met wat God van ons verwag.

Dit is hierdie wonder van die redding wat ons ontvang het en die vryheid om God se wil in ons eie lewens na te streef, wat die moderne wonderwerk is. Dit is hierdie vryheid wat ons oortuig wie Jesus werklik is. God genees ons van die blindheid en die wêreldse oogklappe en gee ons die geleentheid om bevry te word van hierdie wêreldse verstaan. Die doel van die wonders in die Johannes-evangelie was om die volk te oortuig wie Jesus werklik was. Dit was een van die maniere waarop Hy Homself aan die mense geopenbaar het. Dit was die manier waarop Hy vir mense gewys het wie Hy werklik is. Hoe help Hy ons vandag om oortuig te wees van sy Godheid?

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

26 April (Derde Sondag van die Opstanding) – Christus se Godheid

Johannes 10: 19-21

Dit is partymaal vir ons vreemd om te lees hoe die mense wat met Christus in aanraking gekom het, kon bevraagteken wie Hy werklik was. Kon hulle nie sien Hy is die Seun van God nie? Ervaar hulle nie God se teenwoordigheid in Hom nie? Hoe kon hulle so blind wees? Dit gebeur ’n paar keer in die Evangelies dat daar ’n debat is oor wie Hy is. Wat wel opvallend is, is hoe min kere Christus self intree om Homself te bewys. Hy laat dit oor aan sy volgelinge.

As sy volgelinge in die moderne tyd, hoe antwoord ons hierop? Is dit vir ons nodig om met mense daaroor te stry en aanvallend of konfronterend te wees? Waar gaan so ’n gesprek heen?

Geloof is ’n persoonlike verhouding wat vir elkeen van ons wat glo, begin by die persoonlike ervaring van die vreugde wat ons redding vir ons bring. Hierdie verhouding word uitgeleef in die wêreld om ons en verander die manier waarop ons optree om meer in lyn te wees met wat God van ons verwag.

Dit is hierdie wonder van die redding wat ons ontvang het en die vryheid om God se wil in ons eie lewens na te streef, wat die moderne wonderwerk is. Dit is hierdie vryheid wat ons oortuig wie Jesus werklik is. God genees ons van die blindheid en die wêreldse oogklappe en gee ons die geleentheid om bevry te word van hierdie wêreldse verstaan. Die doel van die wonders in die Johannes-evangelie was om die volk te oortuig wie Jesus werklik was. Dit was een van die maniere waarop Hy Homself aan die mense geopenbaar het. Dit was die manier waarop Hy vir mense gewys het wie Hy werklik is. Hoe help Hy ons vandag om oortuig te wees van sy Godheid?

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

25 April – Verenig in Christus

Johannes 10: 14-18

As Christus se skape doen ons moeite om sy stem te leer ken, sy weg te volg en ons verhouding met Hom te bou. Dit kan ’n persoon ontsenu om te besef dat Hy jou ken. Vir jou. Persoonlik. Met al jou foute en sondes wat jy vir ander kan wegsteek, maar nooit vir Hom nie. Hierdie teks herinner ons daaraan dat Hy Homself geoffer het uit vrye keuse, Hy kon kies om nie na die kruis te gaan nie.

Hoe laat dit jou voel om te besef jy is een van die skape vir wie Hy sy lewe afgelê het? Dit is partymaal maklik om van die Paasgebeure te praat in die abstrakte, iets wat lank gelede gebeur het, en dit word dan maklik simbolies eerder as persoonlik. In hierdie tyd van die kerkjaar word gefokus op ons elkeen se persoonlike verhouding en die vreugde van die verlossing. Dit is egter nie iets wat net met jou gebeur het nie, dit is ’n vreugde wat gedeel word met ander Christene. Dit is juis hierdie vreugde in verlossing wat ons verenig met ander gelowiges.

Een van die uitstaande kenmerke van die vroeë kerk was hoeveel diversiteit daar onder die gelowiges was. Mense wat onder geen omstandighede sou meng nie, het bymekaargekom in Christus se Naam. Byna alle volke was teenwoordig en alhoewel dit nie altyd konflikvry was nie, is die kerk se groei daaraan geken dat daar altyd plek was vir nuwe mense om saam Christus te aanbid.

Hierdie vreugde is wat ons almal saam die kudde maak waarvan Christus die Herder is. Ten spyte van al die verskille in kultuur, ervaring en selfs taal, kan ons almal bymekaarkom en die feit dat ons verlos is vier, en Hom as een liggaam volg wanneer ons sy stem hoor roep.

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

24 April – Huurling of Herder?

Johannes 10: 11-13

Christus het vir ons kom wys hoe die goeie herder optree. Onlangs het ons Paasfees gevier, en juis daaraan gedink dat Hy sy lewe vir ons, sy skape, opgeoffer het. Ongetwyfeld is Hy die goeie Herder. In hierdie gedeelte wil Hy wys hoe ’n goeie herder lyk, deur hom met ’n huurling te vergelyk. ’n Huurling is iemand wat aangestel is om die skape in die herder se plek op te pas, wanneer die herder nie daar is nie. Die verskil in optrede tussen die herder en die huurling is opvallend.

Daar word nie veel van die arme huurling verwag nie. So wil Christus ons voorberei vir wanneer Hy nie meer daar gaan wees om sy volgelinge by te staan nie. Hierdie is nie net ’n voorstelling van hoe Christus anders is nie, maar is ook vir ons – wat soos Hy wil wees en sy voorbeeld wil volg – ’n waarskuwing oor hoe gevaarlik ’n leier wat nie vir sy of haar kudde omgee nie, kan wees. Christus wil sy kerk in die sorg van herders los, nie van huurlinge nie.  

Hoe onderskei ons dan tussen goeie en slegte herders of leiers? Ons doen dit deur te kyk hoe naby hulle aan Christus se voorbeeld is.

Ons is aangestel om leiers in geloof te wees – priesters, profete en konings – waar ons ook al kom. Christus daag ons uit om herders soos Hy te wees, wat bereid is om selfs sy of haar lewe te offer eerder as om weg te hardloop. Hoe gee jy om oor die mense wat opkyk na jou? Daar word nie noodwendig gevra dat ’n lewe letterlik geoffer moet word nie; soms is om bekommerd te wees oor iemand al wat nodig is. In jou gesin, vriendegroep of gemeenskap, waar het God jou geplaas om ’n herder te wees, en is jy bereid om jou lewe te gee, soos wat Christus sy lewe geoffer het? Al is dit net om om te gee wanneer niemand dit verwag nie.

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

23 April – Hoe klink sy stem?

Johannes 10: 4-5

Die herders van die Midde-Ooste gebruik vandag nog hierdie manier van skape lei. Daar is vele verhale van troppe wat by dieselfde put drink. Wanneer die herders weer verder gaan, volg die skape die regte herder net op grond van sy stem wat hulle roep.

Vandag is ons oorval met stemme wat ons aandag soek. Om elke hoek en draai roep mense met die hoop om gehoor te word. Dit raak moeilik om in hierdie kakofonie gefokus te bly op die stem van die Herder vir wie ons wil volg. Daarom is dit meer as ooit belangrik om seker te wees van hoe Christus se stem klink.

In hierdie Opstandingstyd berei Christus ons voor om sonder Hom voort te gaan. Hy leer ons hoe om sy weg te vind en hoe om sy stem te herken wanneer ons Hom nie meer sien nie. Die kenmerke van sy stem is liefde, vergifnis, deernis. Wanneer ons geroep word en sukkel om agter te kom waar sy stem vandaan kom, meet ons die stemme wat ons hoor daaraan, ten einde vas te stel of dit aan hierdie eienskappe voldoen.

Indien ons wat ons hoor as sy stem kan identifiseer, volg ons dit en nooi ons ander om saam met ons hierdie stem te volg. Dit is waarvoor Christus ons voorberei en dit is die opdrag wat Hy ons gee. Die opdrag om sy stem te volg, sluit in om mense te nooi om Hom saam met ons te volg. Maar dan moet hulle Jesus se stem herken in die wyse waarop en die woorde waarmee ons met mense besig is. Daarom die vraag: Hoor die mense wat jou teëkom liefde, vergifnis en deernis wanneer jy met hulle praat? Nooi jy mense met Jesus se stem wanneer jy hulle nooi om Hom saam met jou te volg?

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

 

22 April – Vooruitsigte vir die koninkryk

Openbaring 1: 4-8, 5: 6-10, 11: 15-17, 19: 11-16, 20: 4-6 en 22: 1-6

Ons lewe word in beslag geneem deur allerhande vooruitsigte wat ons het. Ons het vooruitsigte oor die toekoms van ons land en ten opsigte van ons beroepe. Ons het vooruitsigte wanneer ons beplan vir aftrede of selfs net wanneer ons op vakansie gaan. Ons het ook verwagtinge vir ons geestelike lewe en hoe ons in die geloof moet volhard. Wanneer ’n mens oor vooruitsigte dink, is daar gewoonlik twee uiterstes waarna mense gryp. Aan die een kant is daar mense wat oormatig negatief is en in alles die donker en die gevare raaksien. Aan die ander kant is daar diegene wat ’n naïewe optimisme het en byna in ’n fantasiewêreld leef, waar alles mooi en wonderlik is.

Die Bybel kies nie een van hierdie wyses as die waarheid waarvolgens ons moet leef nie. God se Woord is juis daarop ingestel om realisties na die wêreld en die mensdom te kyk. Die Bybel skep ook by ons verwagtinge en vooruitsigte van dit wat God in ons lewens doen en skenk, maar die Bybel is nie die een of ander sprokie of droomboek wat nie tred hou met realiteit nie. Daarom, wanneer ons oor die koninkryk van God nadink, wil God telkens vir ons kom wys hoe realisties sy koninkryk in ons lewens is. Dit is God se werklikheid wat Hy in ons lewens laat aanbreek het. Dit is wonderbaarlike genade!

Is God vir ons ’n werklikheid? Hierdie is ’n wesenlike vraag oor hoe ons God se teenwoordigheid in ons lewe van elke dag beleef. In Openbaring word daar telkens verwys na hoe God sy teenwoordigheid onder mense bevestig en bekragtig het. Die hoop wat ons het, is waarlik die realiteit van God se waarheid in ons lewens.

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen (Op 1: 5-6).

Ds Martin Meyer, Secunda

 

21 April – Julle sal krag ontvang…

Handelinge 1: 1-9, 14: 21-22 en 28: 23-31

Elke mens het al die een of ander tyd dié uitroep gemaak: Ek het net nie meer die krag nie. Ek is uitgeput en het nie die moed om verder te gaan nie. Nie net in ons daaglikse lewe het ons al so gevoel nie, maar dalk in die besonder ook in ons geestelike lewe. In baie opsigte lyk dit asof die kerk, die Christendom, kragteloos geword het en nie meer ’n impak maak op die wêreld en sy mense nie.

As ons weer krag in ons lewe nodig het, het Christus vir ons spesiale woorde. Net na sy opstanding en net voordat Hy opgevaar het na die hemel, het Christus geweet dat sy dissipels krag nodig het, om die werke van sy koninkryk op aarde te doen. Ons lees in Handelinge 1: 3 dat Jesus na sy dood aan sy dissipels met …baie onbetwisbare bewyse getoon het dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Daarna beveel Hy hulle om in Jerusalem te bly totdat hulle die gawe ontvang het wat God hulle belowe het, naamlik om deur die Heilige Gees gedoop te word.

Die dissipels vra in ’n stadium vir Jesus of dit nou die tyd is dat Hy die koninkryk vir Israel gaan oprig. Jesus se antwoord is dat hulle nie die tyd en omstandighede sal weet nie. In Handelinge 1: 8 bied Hy hierdie trooswoorde aan: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees … tot in die uithoeke van die wêreld.

Wanneer ons kragteloos voel en nie kans sien vir die toekoms nie, bring God self ons in beweging. Hy vra van ons geduld en toewyding om te wag totdat Hy vir ons die krag gee, om sy getuies te gaan wees.

Ds Martin Meyer, Secunda

 

20 April – Maak ons dieselfde fout as Israel?

Rigters 2: 6-23

Die volk Israel het in die Bybel ’n belangrike rol gespeel. Nog belangriker is die rol wat God gespeel het in die lewe van Israel. Die verhaal van die Bybel handel juis oor hierdie pad wat God met sy volk geloop het. In die tyd toe Jesus op aarde geleef het, het Hy gedurig gepreek en gepraat oor die koms van die koninkryk, maar nêrens het Hy ooit gesê wat hierdie koninkryk is of wat die definisie van hierdie koninkryk is nie. Die rede daarvoor is dat die mense in die tyd toe Hy opgetree het, almal geweet het waarvan Hy praat – hulle het gedurig met mekaar gepraat oor hoe God sy koninkryk sal laat aanbreek.

Die probleem by Israel het ontstaan toe hulle nie meer God se soewereine (koninklike) mag in hul lewe wou aanvaar nie. Hulle wou gehad het dat God met krag vir hulle sal voorsien in alles wat hulle begeer en nodig gehad het, maar hulle wou nie meer ondergeskik wees aan God se wil nie. Hulle wou eerder op hulself staatmaak. Dit was die fout van Israel – God moes net vir hulle goed wees en voorsien wat hulle nodig het, maar hulle was nie bereid om God te dien met oorgawe en nederigheid en respek nie. Die verhale in die boek Rigters getuig van hoe die volk gedurig hul eie wil wou volg.

Het ons moontlik ook in ons lewe van God net ’n bysaak gemaak? Ons pleit gedurig by God om ons tog net te bevry van allerhande dinge in ons lewens: geweld, droogte, armoede, my oortrokke bankrekening, daardie persoon wat my te na gekom het. Ons het so gewoond daaraan geraak om te eis wat God ons moet gee, dat ons nie meer bereid is om te hoor wat God se wil is nie. God wil vir ons bevryding gee, Hy wil ons sy genade skenk, maar God eis ook van ons ’n lewe van geregtigheid, ’n lewe wat daarvan getuig dat ons aan Hom behoort.

Ds Martin Meyer, Secunda

 

19 April (Tweede Sondag van die Opstanding) – ’n Brullende leeu

1 Petrus 5: 1-11

In sy groetewoord meld Petrus dat hy hierdie brief geskryf het aan die gemeente om hulle te bemoedig en hulle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God is (1 Pet 5: 12). Hy praat in sy brief oor die oproep om heilig te lewe en wat dit beteken dat ons losgekoop is deur die bloed van Christus. Hy praat ook oor hoe ons ons moet gedra en oor wat lyding in ons lewe beteken. In 1 Petrus 5 roep hy die ouderlinge op om die kudde op te pas en moedig hy almal aan om nederig en onderdanig te lewe. Petrus waarsku dan dat ons nugter en wakker moet wees, want ons vyand, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind (1 Pet 5: 8). Die doel van die bose werking in ons lewe is om ons te verwyder van God. Daarom word ons opgeroep tot nugterheid, waaksaamheid en standvastigheid. God gee ons die krag om so weerstand te bied. In Efesiërs 6: 16 lees ons dat ons die geloof as skild moet dra, want daarmee sal ons al die brandpyle van die Bose kan afweer.

Daar kom tye in ons elkeen se lewe dat ons weerloos en magteloos voel. Die gevare en vrese rondom ons voel soos ’n brullende leeu wat ons wil oorrompel. Wat die Here van ons vra, is om nugter en realisties te wees in alle omstandighede. Hy sal ons die krag en die moed gee om weerstand te bied. In Lukas 22: 31 en 32 sê Jesus vir Simon Petrus: Simon, Simon! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk.

Ons kan weet dat Christus vir ons intree by God, sodat ons kan standhou in die geloof en kan weerstand bied teen die brullende leeu in ons lewe.

Ds Martin Meyer, Secunda

 

18 April – Onder God se Heerskappy

Psalm 2: 1-12; Daniël 4: 28-37

Waarom is daar onrus onder die volke, waarom smee die nasies planne – en dit tevergeefs? Dit is die vraag waarmee Psalm 2 begin. Dit is ’n aktuele vraag ook vir ons eie tyd. Die antwoord op hierdie vraag is daarin geleë dat die mensdom deur al die eeue self in beheer wil wees en hulself nie ondergeskik wil stel aan enigeen nie. Dit is vir ons moeilik om enige gesag in ons lewens te aanvaar. Daar is by mense die begeerte om saam te span teen die Here en sy juk af te gooi (Ps 2: 2, 3). In Daniël 4 lees ons hoe Nebukadnesar homself verhef het en geroem het dat hý deur sy groot mag die koningstad gemaak het tot sý eer en roem. God bring hom tot ’n val, en eers dan gee Hy erkenning aan die koningskap van God (Dan 4: 36, 37).

Met die koms van Jesus na die wêreld was daar ook die verwagting dat Hy die Romeinse gesag omver sou werp, sodat die Joodse volk in beheer sou wees. Baie mense het weggedraai van Jesus af, omdat hulle teleurgesteld was in dit wat Hy verkondig het en die wyse waarop Hy opgetree het. Jesus praat nie van regering nie, maar van die koninkryk van die hemel. Dit was Jesus se doel om die koninkryk van God in mense se lewens te vestig. Dit kan slegs gebeur as ons bereid is om onsself ondergeskik te stel aan die Heerskappy van God. Dit vra die bereidheid om te dien, eerder as om te roem. Dit vra die bereidheid om God se gesag ten volle in ons lewens te aanvaar.

U, Here, is ons koning – Een wat met mag regeer.

U onderdane lofsing en buig hul voor U neer.

Groot is u Naam en heilig, getrou is U en goed.

U, Here, is ons toevlug – die God wat ons behoed.

(Gesang 470: 1)

Ds Martin Meyer, Secunda

 

17 April – Geloof wat die toets deurstaan

2 Konings 2: 1-18

Die verhaal wat ons in 2 Konings 2 lees, handel oor Elia se leierskap wat na Elisa oorgeplaas word. Verandering van leierskap is altyd ’n komplekse saak, want dit skep onsekerheid by mense. In ’n tyd van onstabiliteit en onsekerheid moet Elisa die verantwoordelikhede van Elia nou oorneem as geestelike leier van die volk. Waarskynlik het hierdie taak vir Elisa bedreigend en byna onmoontlik gelyk. Tog bly hy vasberade en getrou om aan God gehoorsaam te wees en hierdie roeping by Elia oor te neem.

In die verhaal vra Elia vir hom: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Elisa se antwoord is dat hy ’n dubbele deel van sy voorganger se gees wil ontvang. Daarmee erken Elisa dat hy met dieselfde geloof as Elia sy taak wil aanpak. Uit die verdere geskiedenis van Elisa lees ons dat hy as geestelike leier die voorbeeld van Elia gevolg het en besondere betekenis gehad het in die lewe van die volk. Sy geloof het die toets deurstaan.

In watter mate sal daar ook oor ons getuig word dat ons geloof die toets deurstaan het? In die moeilikste omstandighede behoort ons fokus steeds te wees om te lewe in die koninkryk van God. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood word ons daaraan herinner dat dit God self is wat ons lewens regeer. Ons ontvang die opdrag: Gaan en maak mense my dissipels. Ons ontvang die Heilige Gees wat ons versterk om voort te gaan en getrou te bly. Ons kyk na die werklikheid rondom ons deur die oë van geloof. Al word ons geloof getoets, is die oorwinning reeds vir ons behaal deur Jesus Christus. Met vertroue en sekerheid kan ons die toekoms tegemoet gaan, want God slaap nie en Hy sluimer nie in nie.

Elisa lewer ’n besondere getuienis oor die lewe van Elia in die woorde van 2 Konings 2: 12: My vader, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters! Mag dit ook die getuienis wees oor ons geloof.

Ds Martin Meyer, Secunda

 

16 April – Onwankelbare koninkryk

Hebreërs 12: 12-29

Ons bevind ons telkemale in die spanning tussen vaskleef aan en verlang na die bekende, die ou dae aan die een kant, en die uitsien na en verwagting van die nuwe dinge aan die ander kant. Soms wil ons terugkeer na waar alles maar net bly soos wat dit in die verlede was. Ander kere raak ons opgewonde oor nuwe moontlikhede en nuwe tegnologie en die kanse vir ’n beter toekoms. Hierdie beginsel pas ons ook baie keer op ons lewens toe, en in die besonder op ons geloofslewens. Ons raak gou moeg vir iets en ons verloor maklik belangstelling wanneer iets te lank aanhou.

In Hebreërs wil die skrywer ons juis daaraan kom herinner dat alles in Christus nuut geword het. Die ou bedeling is verby, die nuwe bedeling het aangebreek. In ons gelese gedeelte maak hy ’n vergelyking tussen die Sinai-ervaring en die Sionservaring. Sinai is die berg waarop Moses die wet ontvang het, terwyl Sion die simbool is van die heilige stad en van God se teenwoordigheid. By Sinai het die volk afstand, vrees en angs ervaar oor God se teenwoordigheid. By Sion ervaar hulle nabyheid, vrymoedigheid, vergifnis, waar hulle deel word van Christus se volkome verlossing. In die ou bedeling het hulle gesiddder van angs oor die heerlikheid van God – in die nuwe bedeling het hulle vrymoedigheid om na God toe te kom, want Hy het klaar die pad vir hulle oopgemaak.

In verse 12 en 13 kom die oproep: Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is, nie uit lit raak nie, maar gesond word. In vers 28 word ons daaraan herinner dat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang het. Daarom moet ons God dankbaar dien met ontsag en eerbied, soos Hy dit wil. In die Opstandingstyd word ons herinner aan God se onwankelbare koninkryk. Ons kan in die wêreld gaan leef met die sekerheid dat ons deel het aan hierdie nuwe bedeling. God rus ons toe om te bly volhard.

Ds Martin Meyer, Secunda

 

15 April – Oordeel jy na ’n uiterlike beeld?

2 Korintiërs 5: 11-21

Waarom is daar liefdeloosheid onder Christene? Waarom kan ons mekaar nie behandel soos ons Jesus sou behandel nie? Dalk omdat ons Jesus sonder sonde wil maak nadat God Hom tot sonde gemaak het. Vanuit eerbied het ons dalk ’n verwronge beeld van Jesus. Die beeld van ’n sondelose wenner wat gevolg en aanbid kan word. Die perfekte wese waaraan mense se swakheid gemeet kan word. Maar dit was nie die beeld waarin Jesus verskyn het nie.

Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons Hom nou nie meer so nie (2 Kor 5: 16, NDV). Vir Paulus moet daar ’n groot stuk skuld agter daardie woorde lê. Hy het Christene vervolg wat Christus bely het. Die uiterlike beeld van ’n vernederde, gekruisigde God. Dis ’n gruwel van ’n belydenis vir ’n Jood. Jesus het selfs voor die kruisiging reeds ’n doop tot vergifnis van sonde ontvang. Hoe kan so iemand God genoem word? Die skande!

Maar nou ken Paulus Jesus nie meer na die uiterlike beeld nie. Die beeld het natuurlik nie verander nie. Paulus se interpretasie van die beeld het verander. Die sonde wat met die doop gereinig moes word. Die swakheid wat deur die kruis beklemtoon word. Die skande wat deur mense aan Christus toegeskryf word. Dis steeds daar. Dit is daardie beeld waarin Christus leef en sterf. En dis Christus wat uit die dood opstaan. Nie die rykes, of magtiges, of invloedrykes nie. Nie dié wat as vroom of opreg of sonder sonde beskou word nie. Christus, verag, gemarginaliseer, verneder.

Om mense te behandel soos ons Jesus sou behandel, moet ons besef Jesus het nie ’n beter uiterlike beeld as ander mense gehad nie. Presies omdat geen mens se beeld goed genoeg is om aan God se beeld te voldoen nie. As ons Christus kan aanbid nadat ons Hom in vernederde, uitgeworpe swakheid leer ken het, kan geen beeld verdere liefdeloosheid teenoor ons naaste regverdig nie.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

14 April – Deur sy volgelinge is Jesus teenwoordig

Johannes 21: 1-14

Nadat Jesus gesterf het, het die dissipels in vrees en teleurstelling agter geslote deure weggekruip. Daar het Jesus egter lewend aan hulle verskyn. Hul vrees het verdwyn en hulle kon opnuut begin leef in die wete dat die dood oorwin is.

Ons lees egter dat hul nuwe lewe nie veel anders was as die een vóór hulle Jesus ontmoet het nie. Dit was langs hierdie einste see dat Jesus die dissipels aanvanklik aan die visvang gevind en hulle geroep het om Hom te volg. Hulle het hul lewens agtergelaat, waarskynlik teen die raad van hul familie en vriende in, om ’n vreemde rabbi te volg. Hulle het Hom sien wonders doen. Hulle het gesien dat Hy uit die dood opgewek is. Maar dit beteken niks vir hul lewens nie. Sonder sy fisiese teenwoordigheid, verval hulle maar weer in die roetine en stryd van die daaglikse lewe. Roetine wat niks oplewer nie. Stryd wat geen vrug dra nie. Sinloosheid.

Totdat ’n vreemdeling van die wal af roep: Doen daardie alledaagse ding van julle so ’n bietjie anders. Gooi die net aan die regterkant uit. Dan lewer die roetine baie op en die stryd verander in ’n stryd om die oorvloed te hanteer. En dan herken hulle die vreemdeling as die Here. Want die Here het hulle gedurende sy fisiese teenwoordigheid nie geleer om vreemde, nuwe dinge te doen nie, maar om die gewone, alledaagse dinge anders te doen. Met vertroue op God en liefde vir jou naaste. 

Daardie manier van lewe verander werke in wonderwerke. Sinloosheid in betekenis. Roetine in revolusie. Die koninkryke van die aarde in die koninkryk van God. Die opgestane Here is deur die Heilige Gees steeds teenwoordig, en Hy werk fisies waar mense glo dat Hy opgestaan het en sy leringe volg.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

13 April – Kan ons die opgestane Here sien?

Matteus 28: 11-20

Verskillende sonbrille verander die kleure wat ons sien wanneer ons na die wêreld kyk. So verander ons idees en aannames die manier waarop ons die werklikheid beskou. Dit wat ons deur onderrig en ervaring van die wêreld leer, raak die brille waardeur ons na die wêreld kyk. Die meeste van ons het twee of meer lense in die brille wat ons beeld van die werklikheid beïnvloed: geld, familie, kultuur, politiek, fisiese gesondheid en dieet, godsdiens, geloof, ekologie, ego, ensovoorts. Hierdie lense bepaal of ons die verskynsels wat ons teëkom as goed of sleg beskou, en die brille met die dikste lense word gewoonlik deur die maghebbers van bepaalde groepe uitgedeel.

Wanneer die wagte wat die graf opgepas het vir die leierpriesters gaan vertel van die werklikheid wat hulle ervaar het, gee die leierpriesters en familiehoofde vir die wagte ’n bril wat hul eie mag en invloed beskerm: Sy dissipels het in die nag gekom en hom gesteel… Hulle beskou Jesus immers as ’n misdadiger en swendelaar. Deur daardie bril lyk ’n leë graf vanselfsprekend soos die kriminele optrede van ’n misdadiger se dissipels.

Jesus self gee egter aan sy volgelinge twee lense wat saam die bril vorm waardeur die koninkryk van God in die wêreld raakgesien word: die opdrag om te doop (God is ons Vader) en die opdrag om mense te leer om Jesus se onderrig te onderhou (liefde vir God en naaste). As ons Christus se leringe volg omdat ons God as Vader ken, leef ons reeds in God se koninkryk, en lewens in God se koninkryk eindig nie in die graf nie. Ons het ’n keuse tussen die lense wat God ons gee om die opgestane Here lewend in sy koninkryk te sien, of lense wat deur mense of ervaring gegee is om ’n gesteelde misdadiger in ons koninkryke te sien. Watter sal ons afhaal en watter sal ons ophou om vir ons ’n beeld van die werklikheid te gee?

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

12 April (Opstandingsondag / Paassondag) – Haai, hier is Jesus!

Lukas 24: 13-35

Jesus ontmoet Kleopas en sy vriend hier op die pad waar hulle, soos die ander volgelinge van Jesus, in skok en ontnugtering met mekaar gesels oor die dinge wat die afgelope paar dae in en rondom Jerusalem gebeur het. Dit is daardie traumatiese gebeure wat hul gedagtes en herinneringe oorheers. Hulle onthou dat Jesus gely en aan die kruis gesterf het, en dat Hy begrawe is. Die trauma van die lewe maak dat hulle vergeet wat Jesus vir hulle voor sy kruisiging gesê het oor die pad wat Hy moet stap. Dit maak dat hulle God se beloftes vergeet en weerhou hulle daarvan om Jesus in lewende lywe te herken, want die beeld van sy dooie liggaam is by hul geheue ingebrand. Jesus stap egter hul pad geduldig met hulle saam.

Wanneer hulle hul bestemming bereik, gee Jesus aan hulle die geleentheid om met liefde te handel, soos Hy mense voor die kruisiging geleer het. En dit doen hulle wanneer hulle gasvry by Hom aandring dat Hy daar oornag. Dít skep die ruimte waar hulle Jesus sal herken. Wanneer Jesus die brood breek, herken hulle Hom in daardie oomblik van oorgawe. Jesus se woorde bly vir hulle onverstaanbaar, totdat daardie woorde met ’n liefdeshandeling gevul word. Sy liggaam self bly onherkenbaar, totdat daardie liggaam in liefde optree.

Die seer en swaarkry van die lewe oorheers soms ons gedagtes, selfs al weet ons dat Christus leef. Dit kan so eenvoudig wees soos die irritasie van die soveelste bedelaar wat ons vandag lastig val, of so ingrypend soos die dood van ’n geliefde. Die verkeer wat stilstaan of die regeerders wat mense uitbuit. Ons onthou hoe moeilik en onregverdig die lewe is. Hoe sleg ander mense is. Want ons ervaar daardie dinge.

Om Jesus te onthou, moet ons Hom ook ervaar. Nie net sy liggaam of leringe nie. Sy wese. Die liefde. Die grootste gebeurtenis in die geskiedenis, die opstanding van Christus, word ervaar in die kleinste liefdeshandelinge. Leef liefde. Ervaar die lewende Christus, selfs onder verpletterende omstandighede.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

11 April (Stil Saterdag) – Watter soort mense is by kruisigings betrokke?

Markus 15: 21-41

Die dag ná die kruisiging kon die dissipels waarskynlik aan niks anders dink nie. Ons kan maar net saam met hulle die gebeure oorweeg.

Lukas vertel nog van een van die rowers wat saam met Jesus gekruisig is wat berou toon. Maar hier in Markus is hy nie daar nie. Net slegte mense. Mense wat vir Jesus wyn gemeng met mirre wil gee wanneer Hy by Golgota aankom. Net twee rowers wat Jesus saam met die leierpriesters en skrifkenners bespot. Soldate wat spottend sê Elia sal Hom dalk kom red.

Maar as hulle sleg is, dan is ons dalk ook. Sommige Jode het soms voor kruisigings vir veroordeeldes onverdunde wyn of wyn gemeng met dwelmmiddels gegee om hulle te bedwelm of bewusteloos te laat in ’n poging om hulle die komende smart te spaar. Goeie, magtelose mense.

Die leierpriesters en skrifkenners leef in ’n wêreld waar hul mense gekruisig word vir nasionalistiese gedagtes. En met Jesus wat Messias genoem word, is daar baie meer sulke gedagtes aan die broei. Hulle moet hul kuddes daarteen beskerm. Sal ons nie verwag dat kerkleiers standpunt moet inneem as iemand uit Brakpan sê Hy is die seun van God en baie volgelinge begin kry nie? Sal ons nie self spottende plasings op Facebook deel, veral as so iemand sou misluk in sy “roeping” nie? Gelowige mense, mense wat dink hulle beveg die bose.

Die Romeinse soldate by die kruis verstaan nie Jesus se taal nie. Vanuit hul beperkte kennis van Joodse legendes en leringe dink hulle Hy roep na die dooie vader Elia. Kyk of Elia jou gaan help. Kyk of die voorvaders gaan inspring. Dis makliker om te spot as om te verstaan. Onkundige mense, wat dink hul manier is die beste manier om orde te bewaar. Dis nie slegte mense nie. Dis vroom mense. Goeie mense. Swak, magtelose, onkundige mense. Mense vir wie God lief is. Juis die mense vir wie Christus gesterf het. Dit is ons. 

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

10 April (Goeie Vrydag) – Gee ons mense rede om Christus te aanbid, of te kruisig?

Matteus 26: 47-56

Die gebeure in Getsemane is baie onregverdig. Soos ’n mens lees, hoop jy dat die verhaal anders sal eindig. Weet die verskillende groepe wat hul kragte saamsnoer om Jesus te kom arresteer dan nie wie Hy is nie?

Hulle weet wel wie sy volgelinge is. Die Joodse leiers wéét die mense verwag die messias wat teen Rome sal oorlog voer, en hulle noem Jesus Messias (al sê Hy hulle moet dit nie doen nie). Die Romeine wéét die Jode het onlangs ’n man in Jerusalem as koning ontvang met uitroepe van Hosanna, verlos ons tog. Judas wéét ’n vrou het Jesus met ’n hele fles olie tot koning gesalf.

Mense kom nie gewapen in die nag om die Vredevors te vervolg nie. Hulle kom gewapen om die leier van ’n gewapende groep rebelle te arresteer. Die onregverdigste deel van hierdie gebeure is nie dat Jesus onregverdig deur die Jode en Romeine geoordeel is volgens sy eie optrede nie, maar dat Hy regverdig veroordeel is, volgens sy volgelinge se optrede. Soos een van Jesus se volgelinge bewys wanneer hy na die swaard gryp. Hier, meer as op enige ander plek, kan ons sê dat Jesus letterlik onskuldig vir sy volgelinge se sonde gesterf het.

Mense berei hulle voor om Christus te ontmoet volgens die manier waarop hulle sy volgelinge ken. Vergewensgesind, of vergeldend. Diensbaar, of hoogmoedig. Opbouend, of afbrekend. Ontvanklik, of verdedigend. Sê ons vir ons vyande Christus het hulle lief, of dat hulle met sy koms vernietig sal word?

Ons heg vir die wêreld betekenis aan die titel van ons Christus. Ons hoef nie te hoop dat hierdie verhaal sal verander wanneer ons dit lees nie. Ons het die geleentheid om dit te verander. Met ons lewens kan ons die wêreld voorberei om die Christus te ontvang volgens sý optrede.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

9 April – Die salwing van die Gesalfde

Markus 14: 3-9

Dit sou nie vir die dissipels vreemd wees dat ’n gasheer sy gaste met olie salf nie. Om ’n héle fles olie te gebruik, is ook nie ’n vreemde gebruik nie. Konings Saul, Salomo en Jehu is almal in sulke private omstandighede met ’n fles olie tot koning gesalf. Maar die dissipels skrik hulle boeglam wanneer hierdie vrou Jesus met hierdie ritueel tot koning salf.

Die mense het Jesus as triomfantlike koning in Jerusalem ontvang. Die dissipels bely dat Hy die Christus, die gesalfde van God is. Maar om van Hom die gesalfde te máák, is skoorsoek. Die Romeine sal vir seker iets te sê hê as die dissipels nie die vrou se optrede afkeur nie. Maar hoe kan hulle haar optrede veroordeel wanneer dit eenvoudig ’n uitdrukking is van wat hulle bely?

Die armes is die antwoord! Jesus sê mos ons moet hulle versorg. Ons kan Jesus volg en terselfdertyd vir die wêreld wys ons ondersteun nie die vrou se optrede nie. Om die armes te versorg, is egter een van baie vorme waarop Jesus se opdrag om naasteliefde te betoon gehoorsaam word, waar en wanneer dit moontlik is. Die vrou betoon liefde aan Jesus deur Hom nie net te bely as gesalfde nie, maar deur Hom te salf.

Die vooruitsig op lyding was te veel vir die dissipels om hul belydenis in optrede te verander. Hulle berispe selfs iemand wat hul belydenis leef op grond van Jesus se eie leringe, omdat dit hulle bedreig. Maar Jesus se troonbestyging en sy begrafnis is dieselfde seremonie. Salwing vir een is salwing vir die ander. Die pad na sy troon is ’n pad van lyding uit liefde wat ons bevry om volgens sy soort liefde te leef. Ons salf Hom slegs tot ons Koning wanneer ons ook bereid is om sy voorbeeld van lyding ter wille van sy Vader se koninkryk te volg. En ons doen dit met vrymoedigheid in die wete dat ons ná lyding en dood onder ons Koning se heerskappy voortleef.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

8 April – Vind rus by God

Lukas 10: 38-42

Christene beleef in elke generasie talle uitdagings. Daar is twyfel, teenstand, ontmoediging, verdeeldheid, verwerping, die stryd teen selfsug – en so kan die lysie langer raak. Maar vandag kan ons uit die teks leer hoe om met hierdie uitdagings te werk te gaan. Hierdie uitdagings word, soos jy ouer word, ook meer en meer. Dit strem dan soms jou verhouding met die Here, en voor jy jouself weer kan oriënteer, het jy koers en momentum in jou geloofslewe verloor. Ons het daardie gevoel van leegheid, frustrasie en sielsmoegheid. Ons vreugde verdwyn, en die lewe word ’n stryd om oorlewing.

In ons teks beklemtoon Jesus hoe belangrik dit is om rus te vind in jou lewe. Rus by sy voete, en deur van Hom te leer. Marta, daarteenoor, is besig om ’n goeie gasvrou te wees, wat harde werk vra. Daarom word sy kwaad as haar suster haar nie help nie. In daardie oomblik spreek sy nie net haar suster aan nie, maar ook vir Jesus en beveel sy Hom sommer ook om met haar suster te praat. 

Marta, Marta… Met sagte, vriendelike, simpatieke woorde antwoord Jesus haar. Hy sê: Jy is bekommerd oor te veel dinge. Net een ding is nodig, en dít het Maria gekies. Ons het ’n balans nodig tussen beleef (luister) en bedien – anders raak ons so besig dat ons onsself oorwerk en nie tyd het vir wat belangrik is nie. Nog erger, dat ons naderhand nie meer onderskei tussen wat belangrik is en wat nie.

Veral in moeilike tye is dit nodig om stil te raak voor God, deur na Hom te luister en met Hom te praat. Selfs Jesus moes in sy lyding telkemale stil word en met sy Vader verkeer. So het Jesus gefokus gebly en krag ontvang om te volhard. Dis die voorbeeld wat ons vandag so nodig het in ons eie lewens.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

7 April – God luister en God help

Numeri 11: 10-17, 24-30

Ons mense is maar brose wesens. Paulus praat in Korintiërs van kleipotte wat maar maklik breek. Maar wat maak ’n mens as jy breekpunt bereik? As jy totaal en al moedeloos is? Oorweldig voel? Jy weet jy moet iets doen, maar jy het net nie die krag nie. Nie die vermoë of die tyd nie. Die teenstand is net te veel. Jy kan nie meer nie… As jou werkgewer vir jou vra om nóg ’n taak op jou te neem; of jou kinders se skool nóg vrywilligers soek; of die kerk iemand soek om met nóg iets te help; of daar is konflik in verhoudinge, kinders met uitdagings…

Selfs Moses het gevoel hy kan nie meer nie, dat hy eenvoudig nie in staat is daartoe om alles te doen wat van hom gevra word nie. Wat doen Moses met hierdie gevoel van oorweldig wees? Hy praat met God. Moses kla, maar hy gaan kla by God. Hierdie klagte van Moses in vandag se teks, is van die mooiste klagtes wat jy in jou lewe sal hoor. Lees weer verse 11 tot 15. ’n Bietjie dramaties en oordrewe, maar terselfdertyd baie mooi.

God luister na Moses se parmantige, oordrewe klagte. En God help hom. God luister en God help. Nie altyd presies soos wat ons in gedagte gehad het nie. Moses wou nie meer die leier van die volk wees nie, maar dit was sy roeping. God luister na ons moedelose gekerm, en Hy gee vir ons wat ons nodig het om te doen wat ons moet.

God gee vir Moses mense om hom te help, om saam met hom die las te dra. So moet elkeen van ons ook in gebed na God gaan, met die vertroue dat God sal hoor en sal help, volgens sy wil.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

6 April – Op jou hart geskryf

Jeremia 31: 31-34

In plaas van God se wil, is ons eie wil ingeskryf op ons harte. In plaas van liefde vir God en ons naaste, is liefde vir onsself en vir ons eie belange ingeskryf op ons harte. Jeremia 17: 1 sê: Die sonde van Juda is ingegraveer met ’n ysterpen, ingegrif met ’n diamantpunt op hulle harte.

Dit is nie iets wat ons op ons eie ongedaan kan maak nie. Dit is nie dat mense nie al in die geskiedenis probeer het om die hart te genees nie. Maar niks het gewerk nie. Moses se wet het ’n stel reëls gegee waaraan ’n mens jou kon hou en wat die belofte van sukses gehad het. As jy net God aanbid en niemand anders nie, dan is jy reg. Noem maar so al tien gebooie op. Dit het egter net mense se uiterlike optrede verander, nie hul harte nie. Jesus beskuldig juis die Fariseërs hiervan.

Die profete het probeer deur die volk bang te maak met die oordeel van God, waarskuwings wat ’n paar keer ook letterlik in vervulling gegaan het. Maar selfs dié vrees vir die oordeel van God het nie daarin geslaag om die hart van die mens te genees nie. Jeremia sê egter daar kom ’n tyd wanneer God dit sal verander. God sal ons vergewe vir die sonde wat op ons harte ingeskryf is. Hy sal nuwe woorde daarop skryf, sy woorde, woorde wat ons van binne af gehoorsaam sal maak. In ons binneste en in ons gedagtes raak die woorde aktief sodat ons God en ons naaste lief kan hê.

Daardie tyd het met die koms van Jesus Christus aangebreek. Die lyding wat Jesus moes deurmaak, was ter wille van ons sonde, sodat God sy woorde op ons harte kon skryf.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

5 April (Sesde Lydensondag / Palmsondag) – Palmsondag

Lukas 19: 28-40

Uit hierdie bekende gedeelte word sekerlik jaarliks met Palmsondag gepreek. Ons ken die verhaal. Jesus ry nederig op die rug van ’n pakdier Jerusalem binne. Die skare van die platteland rondom Jerusalem ken vir Jesus. Hulle het Hom die laaste ruk gehoor praat en was geïnspireer en oortuig deur dit wat Hy gesê het.  As teken van respek en eerbied en seker ook omdat hulle sy aanspraak op die titel van Koning aanvaar, gooi hulle ou klere en palmtakke op die pad voor Hom neer. Ons kan met reg sê dat die skare Jesus se koninkryk en sy koningskap verkeerd verstaan het. Die skare het ’n aardse koning verwag en gesoek. Binne Jerusalem was die skare se reaksie ’n bietjie anders. Hulle het Jesus nie geken nie en daarom vra hulle mekaar: Wie is hierdie man? Hulle probeer uitvind hoekom die skare buite die stad so ’n geraas maak oor die man.

Hierdie man was nie soos enige koning wat hulle al gesien het nie. Die skare juig Hom toe dat Hy die koning is wat in die Naam van die Here kom, maar Hy lyk glad nie soos die magtige Dawid of wyse Salomo nie. Geen weelde, weermag of indrukwekkende optog met soldate en groot perde nie. Slegs ’n man wat die stad inkom op ’n pakdier en wat sit op ’n saal gemaak van ou klere.

Geen koning of keiser wat hulle al gesien het, het so die stad binnegekom nie. Dit was juis die punt. Jesus was en is nie ’n normale, aardse koning of keiser nie. Jesus kom konfronteer die priesterhoofde en die skrifgeleerdes met die koninkryk van God. So was Jesus se eerste daad in die stad om die tempel te reinig en mense van God se koninkryk te leer.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

4 April – Hou aan glo in God

Genesis 37-47

Dit is baie leeswerk, maar die verhaal van Josef is in geheel so mooi en aangrypend. Josef begin goed in sy lewe, en selfs sy pa trek hom so ’n bietjie voor. Dit maak sy broers egter vies, en die laaste strooi was die twee drome wat Josef gehad en met sy broers gedeel het. Hoe durf die jongste dink ons sal voor hom buig? moes hulle seker gedink het. God het egter vir Josef hierdie drome gegee. Mooi drome oor wat sou wees, later in Josef se lewe, nie nou al nie.

Ongelukkig vir Josef was die pad wat hy moes stap om die droom werklikheid te maak, ’n rowwe stukkie grondpad. Dis gewoonlik ook waar ons mismoedig, ongeduldig en raadop raak, en dan begin ons God bevraagteken en vir God kwaad word. Dis egter omdat ons nie die groter prentjie nou al kan sien nie. Potifar se vrou probeer Josef verlei, en Josef beland in die tronk. Nooit hoor ons dat Josef kla of vir God bevraagteken nie. Hy hou enduit aan om in God te glo, en te glo dat God vir hom die droom sal bewaarheid. Uiteindelik gebeur dit ook, en ons sien dan hoe Josef se broers voor hom buig, en sy pa ook na Egipte toe gaan en weer vir Josef sien.

In vandag se tyd is ons grootste probleem ons eie ongeduld. Ons soek alles nou. Ons vertrou nie genoeg dat die Here in slegte tye sal voorsien nie. Ons moet soos Josef vertrou op die Here in alle omstandighede, en die Here sal vir ons voorsien. Ons moet geduldig wag op die Here wat drome werklikheid maak. Jaag God na, en God sal sy droom vir jou op die regte tyd bewaarheid.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

3 April – Leef buitengewoon

2 Timoteus 4: 1-8, 14-18

Paulus verduidelik vir Timoteus hier dat sy aardse wedloop verby is. Hy besef dit is nou die laaste en dat hy tot die dood veroordeel sou word. Volgens hom word hy reeds as drankoffer uitgegiet. Tradisioneel was dit wyn wat teen die altaar uitgegooi is. Hy sê dat sy lewe so vir die Here uitgegiet was.

In Paulus se laaste brief sien ons dan ook sy afskeidswoorde aan Timoteus. Staan sterk, verkondig die woord van God eerlik en opreg, want daar sal leermeesters kom wat net sal sê wat die mense wil hoor en nie wat hulle moet hoor nie. Juis daarom sal Timoteus ook aangeval en selfs gehaat word. Paulus noem dit juis aan Timoteus, want hyself het dit in sy lewe ervaar en sit nou in die tronk as gevolg van sy geloof.

Paulus was egter nie altyd die groot geloofsman van wie ons in die Bybel lees nie. Ons ken die verhaal van Paulus wat eers Christene vervolg het, totdat die Here in sy lewe ingegryp het. Van daar af het Paulus ’n buitengewone lewe gelei. ’n Lewe vervul met die krag van die Here. Krag wat hom in staat gestel het om wonderlike dinge te bereik en so ook die evangelie te verkondig, ten spyte van dinge wat verkeerd geloop het of mense wat sy planne doelbewus laat misluk het.

Jesus Christus inspireer elkeen van ons ook om sulke dinge elke dag te doen. Om bo ons omstandighede uit te styg en te volhard in geloof. Paulus is die bewys dat dit gedoen kan word, ongeag wat jou omstandighede of verlede is. Jesus gee jou die krag. Wat maak jy daarmee? Styg jy uit? Lewe jy buitengewoon soos Paulus? Word jy daagliks versterk om te volhard in jou geloof?

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

2 April – Die ware wingerdstok

Johannes 15: 1-12

Jesus en die dissipels is waarskynlik in die Hebronvallei of in die omgewing van die Olyfberg. Hierdie areas was bekend vir wingerde en wyn. In hierdie wêreld waar hulle omring is deur wingerde, gebruik Jesus die beeld van wingerde om die dissipels te leer oor die hegte verhouding tussen Jesus en dié wat Hom volg. Jesus nooi dan ook elkeen om aan Hom verbonde te bly, want dan sal hulle baie vrugte dra.

Jesus stel Homself voor as die ware wingerdstok, maar tegelykertyd gee Hy ook die belofte van die snoeiskêr. Elke loot wat nie vrugte dra nie, sal afgesny word, maar ook elke loot wat vrugte dra, sal gesnoei word. Snoeiwerk moedig nuwe groei aan. As jy reg snoei, gaan die plant meer blomme en vrugte kan gee. Deur snoeiwerk word dooie en siek dele van ’n plant weggeneem, sodat die hele plant nie siek word en doodgaan nie.

’n Hegte verhouding met Jesus is dus lewensnoodsaaklik vir gelowiges. Hy gee lewe en stel gelowiges in staat om vrug te kan dra. Sonder Hom en sy liefde het en is ’n mens niks. Net met ’n hegte, intieme verhouding met Jesus kan gelowiges vrugte in die wêreld dra. Jesus het vir hulle gewys hoe lief Hy hulle het. Hy het vir hulle gesterf aan die kruis. As hulle vrugte wil dra, moet hulle in hierdie liefde van Jesus leef en dit ook uitleef in die wêreld rondom hulle.

In ons lewens sal daar altyd hoogtepunte en laagtepunte wees. Die vraag is egter of ons aan die ware wingerdstok geanker is. Indien ons wel is, sal ons die laagtepunte in ons lewens as groeigeleenthede ervaar, waar God ons snoei om meer vrugte te dra.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

1 April – Ook jou bietjie, is baie in God se hand

1 Konings 17: 8-16

In Lukas 4: 25-26 lees ons hoe Jesus na hierdie gebeure in Sarfat verwys. Weg van die veiligheid van die Kritspruit waar Elia geskuil het, bevind hy hom nou in die hartland van die Baälverering. Hier ontmoet hy ’n weduwee wie se kosvoorraad heeltemal uitgeput is. Onthou, dis droogtetyd. Maar hier in Sarfat beleef Elia opnuut dat God getrou is – ja, ook met lewensmiddele. Hier beleef hy hoe God in mense se harte en denke werk, en die weduwee van Sarfat se denke verander. U God word later ons God na die opwekking van haar seun uit die dood. Elia kan sien hoe hierdie weduwee verander. Nog later gaan Elia met die Baälprofete ontdek hoe God daar op Karmelberg ook hul gode ontmasker en mense se koppe swaai.

God loop met sy kinders ’n pad deur die lewe. En dit bly ’n voorbereidingsreis hier op aarde. Die probleem is net dat ons so verstrengel raak in wat met ons gebeur. So kan siekte of finansiële swaarkry ons lewens regeer en ons gedagtes oorheers. As ons maar net kan raaksien dat alles wat met ons gebeur, iewers op iets uitloop. Die grootste wonderwerk beleef ons reeds: die wonder dat God ons ken en dat ons daarop kan antwoord. Alles draai om hierdie verhouding tussen God en ons.

Ons is egter so vatbaar vir negatiewe belewenisse. As ons maar net kan ontdek dat ons sekuriteite nie lê in die dade wat ons verrig nie, maar in die voortdurende verhouding wat ons met God het. Dit is God se empatie, sy liefde en geduld wat ons elke dag dra, soveel te meer deur elke krisis. Dit is feilbare mense soos ek en jy, Elia en ander wat instrumente is vir die grootheid van God. Deur ons lewens wat ons hier op aarde leef, word God se liefde sigbaar.

Kan jy aan ’n episode in jou lewe dink waar God jou net aan jou lot oorgelaat het? Vertrou jy Hom in jou diepste nood?

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

 

31 Maart – Nêrens veilig nie, maar God is altyd daar!

Psalm 121

Nêrens op moeder aarde is ons veilig nie. Ons leef agter slot en grendel, diefwerings en elektriese heinings. Volg jy nuusgebeure van die dag, besef jy dat die wêreld waarin ons woon ’n gevaarlike plek geword het. Moet ons nou moedeloos en vreesbevange raak? Nee.

Die pelgrimsdigter sê met soveel geloofsekerheid: Hy kyk na die berge en hy weet, die almagtige Skepper van hemel en aarde is oral. Hy is nie aan die slaap nie, en die digter glo dat God hom beskerm. Die pelgrimsreisiger kyk dalk vas teen die berge, maar die uitnodiging is om verby, bo-oor die berge, te kyk na die Skepper van hierdie berge, die Skepper van hemel en aarde. Hierdie Skepper is tegelykertyd ook Beskermer en Verlosser van Israel.

Die uitnodiging is om verder te kyk as net die uitdaging van die krisis, die hoë berge. Die uitdaging is om nie angstig op homself en sy krisis te fokus nie, maar om op te kyk. Dit word eintlik ’n oproep tot geloof om God te sien te midde van die gevaar of krisis. Die pelgrimsreisiger ervaar hoe hy bevry word van sy angs en onrustigheid, en hy vind veiligheid in God.

Iemand het eenkeer gesê: God bewaar ons nie soos porseleinpoppies in ’n glaskas nie. Ons kom nie deur hierdie lewe sonder letsels nie. Partykeer oorleef ons nie eens nie. Maar maak dit van Hom minder God? Hy beloof nie oorlewing nie: Wat Hy wel beloof, is bystand in nood. Maar wat verwag ons van hierdie bystand? Dat ons nooit siek sal word nie, of dat slegte dinge nie met ons sal gebeur nie? Nee, dis deel van die lewe op moeder aarde. Ons kan nie God se teenwoordigheid skep nie, en ons hoef ook nie. Hy beloof dat Hy dit doen en Hy hou sy woord, en dit is genoeg. Hy is by ons en dit maak ons lewe hier op aarde, met al sy moeite en verdriet, die moeite werd.

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

 

30 Maart – Watter rolmodel kies jy?

Filippense 3: 17 – 4: 1

Kleuters na-aap grootmense. Kyk na dogtertjies wat popspeel en herken jouself as ma in die maniere waarop Sannie met haar poppe praat. Poppe kan egter nie terugpraat nie.

Paulus skryf aan die gemeente met wie hy ’n besondere band het. Hulle was vir hom goed. Hy beklemtoon dat Jesus die Christus is. Maar so moedig hy hulle aan om op verskillende maniere vas te staan en getrou te bly aan die Here. Hy stel dan ook so die voorbeeld. Hulle moet nie te veel waarde heg aan uiterlike dinge nie. Hulle moet gefokus bly op een saak, naamlik Jesus Christus. Hulle moet hulle inspan om die weldade van Christus hul eie te maak. Hulle moet die regte mense kies wat hulle navolg. Eensgesind wees, reg dink en doen, en die regte voorbeelde navolg. Die voorbeeld van Christus word voorgehou om na te volg.

Paulus raai hulle aan: As hulle die weldade van Christus hul eie maak, sal hulle op Hom gefokus wees en hulle inspan om Hom te volg. Hy sal die middelpunt van alles wees. Hulle het Hom nodig in hierdie lewe. Daardie gesindheid van liefde, vergifnis en respek vir ander moet sigbaar wees. Paulus se opdrag aan hulle is om elke dag so te lewe. Hulle sal die krag ontvang. Sy krag is die waarborg vir hierdie versekering van die krag van Christus waarmee Hy alles aan Hom onderwerp het.

Waar ons in hierdie Lydenstyd opnuut bewus gemaak word van die lydensweg wat ons Here Jesus Christus in gehoorsaamheid aan en afhanklikheid van die Vader geloop het, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons het. Dit laat ons vasstaan en getrou bly aan die Here wat ons enduit vashou, optel en saamdra kruis toe. Sal jy Hom verruil vir ’n ander rolmodel?

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

29 Maart (Vyfde Lydensondag) – Laat ons Hom aanroep!

Psalm 86

Psalm 86 vertel van iemand wat in die moeilikheid is en hulpeloos voel. Ons weet nie regtig wat sy probleme was nie. In die eerste paar verse van die Psalm hoor ons sy versugtinge om hulp: …ek roep die hele dag deur na U…

Ons sien hoe hy weer opstaan uit sy wanhoop. Hy besef dat hy God nodig het. In eie krag kan hy nie, en so besef hy opnuut sy eie kleinheid en nietigheid voor God. Biddend nader hy tot God: Leer my u pad, Here, ek wil wandel in u waarheid; leer my U met toewyding dien (vers 11). Self kan hy nie hierdie weg vind of bewandel nie. Net een ding is nodig, en dit is die genade van God. Die diepste grond vir sy gebedsverhoring en die vergifnis wat hy ontvang, is God self. God is goed en Hy is getrou. Sonder aarseling, vertrou hy opnuut sy toekoms toe aan die hande van God. Hy is tevrede.

Wat ons bring by ons werklikhede: persoonlik, in die gemeente, in die land. Hoe hanteer ons alles wat op die oomblik met ons en om ons gebeur? By die Psalmdigter het ons gesien hoe hy sy nood en onsekerheid voor God gaan neerlê, in die vaste vertroue dat God daarmee sal handel.

Hier midde-in die Lydenstyd, op pad na die viering van Paasfees, word ons gekonfronteer met hierdie werklikheid. Maar waaroor gaan dit nou eintlik vir ons? As die Psalmdigter bely dat hy uit die dieptes van die dood gered is, hoeveel te meer kan ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges eggo: Ja, amen vir die opstanding van Jesus Christus uit die dood – daardie erfenis wat vir ons beskore is. Kyk hoe groot is die liefde van God vir ons! Laat ons daarteen vaskyk en God aanhou loof en prys met ons woorde en dade – ja, met ons lewe!

So gaan ons hierdie Lydenstyd in, wetende dat sy genade vir ons genoeg is.

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

28 Maart – Jesus alleen in gebed

Matteus 26: 36-46

Jesus het Hom onttrek aan die drie daar in die tuin van Getsemane. Hulle is Petrus en die seuns van Sebedeus. Ons sien Jesus as ’n eensame bidder, bedroef tot die uiterste, besig met ’n baie nederige gebed. Hy het op sy gesig neergeval terwyl Hy bid. Sy gebed is ’n beweging vanuit die moontlike na noodsaaklike.

Vroeër het Hy die dissipels geleer bid: Ons Vader. Nou hoor ons sy aanspreekvorm: My Vader. Drie maal bid-vra Hy. As dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan. Toe weer, as dit nie moontlik is dat hierdie beker verbygaan sonder dat Ek dit drink nie… Eers kan dit maar verbykom, maar dan die aanvaarding en die oorgee. Nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U dit wil, sê Jesus. Laat u wil geskied….

Jesus is gehoorsaam aan die Vader en Hy is bewus van sy naderende lyding. As kneg van die Here sal Hy en sy lyding versoenende en bevrydende betekenis hê.

Hy was ontsteld en bedroef, en Hy sê dit ook. My siel is diep bedroef, tot die dood/sterwens toe. Hierdie eerste deel herinner aan Psalm 42: 6, 12 en Psalm 43: 5. Dit is nie ’n wanhoopskreet nie. Wat Hy aanhaal, gaan nie alleen om die verdriet oor sy dreigende dood nie, maar ook die vertroue en vashou aan God te midde van die verdriet. Nou in Getsemane het die oomblik aangebreek dat Jesus Homself moet prysgee in die dood. Die emosies oorweldig Hom. Hier is Jesus draer van die openbaring van God vir ons. Die sinsnede tot sterwens toe doodsbenoud is die versterking van die uitspraak: my siel is doodsbenoud… so met smart gevul dat ek liewer dood sal wil wees…

Jesus, al u angs en smeking, eensaam in Getsemane –                                             

dit was liefdevol bereken om ons ware rus te gee.                    

Heer, U het, gedring deur liefde, self die kruis vir ons gedra.          

En U sterf – die sondelose – in ons plek op Golgota.

(Gesang 393: 2)

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

27 Maart – Luister God enigsins na my?

Psalm 77

Het jy ook al gevoel asof jy gewoon net nie goed genoeg is nie? Nie goed genoeg dat God enigsins na jou gebede sal luister nie? So asof Hy sy rug op jou draai?

Dit het die digter van Psalm 77 beleef. Tog neem hy sy toevlug tot God, en hy dink na oor ’n klomp dinge. Toe hy nie sy probleme kon reg dink nie, begin hy vergelykings maak tussen die hede en die verlede. Hy maak ’n keuse: In plaas daarvan dat hy homself vasdraai in sy eie vrae, kies hy om liewer aan God en sy genadedade te dink. Die gevolg is dat hy ontdek hoe wonderlik God werklik is. Daarom, in plaas van kla oor sy eie nood, praat hy met lof van God se heiligheid en grootheid, van sy wonderdade en sy mag oor die volke, van sy krag waardeur Hy Israel en sy nageslag gered het. In plaas van tob en energie mors oor onbeantwoorde vrae, herinner hy homself aan hoe God sorg; die groot reddingsdade wat God in sy volk se geskiedenis gedoen het.

In hierdie seisoen van die kerkjaar fokus ons op die lydensweg van Jesus Christus – die reddingsdade van God in Christus waarvan die Psalmdigter nie geweet het nie. Jesus se eensame worsteling en lydensweg in Getsemane en op Golgota. Watter troos om te weet dat God se belofte steeds geld! Daardie gevoel van nie goed genoeg wees nie of Godverlatenheid wat jy dalk nou beleef, sal verdwyn. God is immers daar, altyd en oral. Laat ons dus nou, soos die digter, nadink oor al God se werke in en deur Christus. Wanneer ons oor sy reddingsdade peins, laat ons Hom loof en prys uit dankbaarheid.

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

 

26 Maart – Jy praat nie van Petrus as hy by is nie

Lukas 22: 31-34, 54-62

Jesus en die dissipels is saam aan tafel. Hy sê vir hulle dat een Hom gaan verraai. Hulle begin wonder wie dit kan wees, en onenigheid ontstaan onder hulle.

Petrus hoor dat die Satan daarop aangedring het om die dissipels soos koring te sif. Jesus verseker vir Petrus dat Hy vir hom gebid het. Petrus  verklaar dat hy bereid is om saam met Jesus gevangenskap te beleef en selfs dood te gaan. Maar Petrus moes leer dat hy tekortskiet en dat sy lojaliteit getoets sal word.

Wanneer Jesus gevange geneem word, volg Petrus op ’n veilige afstand al die pad na die huis van Kajafas. Dit was asof die afstand tussen Jesus en sy dissipels al hoe groter geword het. Hul afwesigheid is sigbaar. Net Petrus het hom aangesluit by die mense in die binnehof rondom die vuur. Dit is waar die verloëning gebeur. Drie keer is daar die ontkenning deur Petrus. Terwyl Petrus die derde keer ontken dat hy Jesus ken, het die haan gekraai. Jesus het omgedraai en vir Petrus gekyk. Slegs oogkontak, maar Petrus het onthou wat Jesus vir hom gesê het.

Pynlik bewus van wat hy gedoen het, gaan Petrus na buite en huil, vol berou. Wat het hier gebeur? ’n Stuk geloofsverduistering vind plaas: Al Petrus se goeie voornemens is daarmee heen. Sy navolging was eintlik maar net op ’n veilige afstand. Petrus het nie besef hoe gevaarlik dit is om naby en tog so ver van Jesus te wees nie.

Hoe reageer ons op iemand wat ons verraai? Ons draai waarskynlik die rug op die persoon. Maar Jesus het dit nie gedoen nie. Hy het woord gehou en Petrus in sy amp herstel. Ook ons moet besef hoe maklik ons die rug draai en Jesus verraai.

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

 

25 Maart – Christus is ons lewe

Kolossense 2: 20 – 3: 4

Die herdenking van die kruisgebeure en opstanding van Jesus Christus is nie maar net om in herinnering te roep nie. Dit is nie maar net om te onthou, te vier en te vergeet nie. Die kruisdood van Jesus Christus het heilsbetekenis. Sy opstanding sluit vir ons die toekoms oop. Kruis en opstanding verseker ons van vergifnis en lewe. Dit is ingrypende gebeure. Dit verander ons lewensgang, ons bestaansgrond en ons menswees. Dit laat die toekoms in die hede aanbreek en die tyd in ewigheid verander. Kruis en opstanding bring nuwe lewe. Dit bring hoop en vreugde vir sondaars soos ons.

In Kolosse het hulle die basiese elemente van die wêreld as magte vergoddelik. Bepaalde gedragsvoorskrifte is in diens van hierdie magte voorgeskryf. Wie in Christus glo, het hierdie elemente afgesterf. Christene is vir hierdie wêreldse dinge dood. Al die voorskrifte kan nie meer ’n houvas op hulle hê nie. Dit is alles verganklike dinge. Christene het egter nie net saam met Christus gesterf nie. Hulle is ook saam met Christus opgewek. Christene se belange is nou by Christus. Hulle hou hulle besig met die dinge wat daarbo is. Hulle bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie.

Gelowiges se lewe is meer as ’n aardse lewe. Gelowiges leef nie net uit hulself nie. Hul lewe is die lewe van Christus. Omdat Christus ons lewe is, is sy belange ons belange. Die hemelse dinge is vir ons die belangrikste. Ons is reeds vernuwe. Die ewige lewe is alreeds vir ons ’n werklikheid. Ons behoort alreeds aan die toekoms met God. Ons kan die vreugde van gelowig wees en gered wees reeds nou geniet. Toe Christus ten hemele gevaar het, het Hy ons geestelike lewe in Hom saamgedra om veilig te bewaar vir ons tuiskoms. Ons lewe is veilig saam met Christus verborge in God. So lank as wat Christus leef, sal ons leef. Christus is ons lewe. Almal wat in Hom glo, leef vir ewig. 

Ds Willem Kok, Potchefstroom

24 Maart – Die vrug van Jesus se sterwe

Johannes 12: 20-36

Ons sê dikwels: Ons leef in hierdie wêreld, maar ons moenie soos die wêreld word nie. In die Bybelse tyd het wêreld verwys na die lewe van heidene en ongelowiges. Miskien beteken dit in ons tyd nog dieselfde en selfs meer. Ons het gewoond geraak aan luukshede, ’n gemaklike lewe, winkelrakke vol kos en strate vol plesier. As ons oor die wêreld praat, dink ons aan ongelowiges, afvalliges. Maar ons dink ook aan talle verleidinge en al ons belangrike belange wat ons van Christus vervreem. Om in hierdie wêreld gelowig te bly, is nie altyd so maklik nie.

Jesus sê vir Andreas en Filippus: Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Hy praat oor sy dood. Die tyd was nou ryp vir sy lyding en opstanding. Hy moet eers sterf, anders kan daar nie vrug wees nie. Sy dood is tot redding van baie. Sy dissipels moet ook bereid wees om afstand te doen van húl ou lewe. Niks van die wêreld mag hul liefde vir Christus belemmer nie. Wie Christus van harte volg, sal deur die Vader geëer word.

Jesus het gekom om die wêreld te red. Wanneer Hy verhoog word, sal Hy almal wat in Hom glo na Hom toe trek. Hy sal die vyandige wêreld oorwin en die owerste van hierdie wêreld  uitdryf. Die Lam van God het die sonde van die wêreld op Hom geneem. Dié wat Hom verwerp, leef in die duisternis. So was dit met die Jode. Hulle het die wet gehad, maar van die redding wat Christus bring niks verstaan nie.

Dit kan so maklik met ons ook gebeur. Ons hoor die evangelie, maar leef nie in die lig nie. Om in die lig te leef, is om in Christus te glo. Die lig van Christus moet ons harte en gedagtes vernuwe. Duisternis maak jou oë blind. Die lig van die evangelie is jou kompas, jou gids, ’n helderskynende ster wat jou pad verlig en jou eindbestemming verseker. 

Ds Willem Kok, Potchefstroom

23 Maart – Vir die een wat glo, kan alles

Markus 9: 2-29

Dit was noodsaaklik dat Jesus die sondaarsdood moes sterf. Hy moes ook opstaan. Die vraag is of ons die betekenis van sy dood en opstanding begryp en glo.

Jesus word op die berg verheerlik. Hy neem drie dissipels met Hom saam: Petrus, Jakobus en Johannes. Die tyd van Jesus se dood en opstanding het nader gekom. Op die berg het hulle ’n beléwenis gehad toe Jesus se voorkoms voor hul oë verander. Hulle het vir Moses en Elia gesien. Die stem uit die wolk het hulle baie bang gemaak. Dit was die stem van God die Vader wat sy Seun verheerlik, met die drie dissipels as getuies. Die Vader bevestig dat sy Goddelike liefde Jesus in sy lyding en dood sal dra. Die dissipels sou kon getuig dat Hy werklik die Seun van God is, die beloofde Messias. Maar hulle kon dit eers vertel nadat Hy opgestaan het. Dan kan en moet hulle dit verkondig. Dan sou mense verstaan wie Jesus werklik is.

Terug aan die voet van die berg wag mense in hul ellende op Hom. Die kontras tussen die verheerliking op die berg en die ellende aan die onderkant is duidelik. Bo is die lig, onder is die skadu’s. ’n Man kniel voor Jesus in sielesmart. Sy enigste seun is siek en ly verskriklik. Die seun was boonop stom, alles die werk van ’n bose gees. Die pa smeek Jesus om genade en ontferming. Die dissipels kon hom nie gesond maak nie. Hul geloof was te klein. In Markus 9: 23 sê Jesus: Vir die een wat glo, kan alles.

Ons geloof skiet ook dikwels tekort. Geloof kan berge versit. In hierdie ontaarde wêreld is geloof ons enigste anker, is Jesus ons enigste hoop. Hy het ons gered. Ons mag nooit twyfel nie. Al lyk ons omstandighede hoe uitsigloos, ons moet volhard in geloof en gebed. Ons mag nie ontaard nie. Soos die pa moet ons uitroep: Ek glo! Help my in my ongeloof.   

Ds Willem Kok, Potchefstroom

22 Maart (Vierde Lydensondag) – Die unieke offer van Jesus

Hebreërs 10: 1-18

Die Ou-Testamentiese offers was onvolkome. Dit kon nie die mens van sy sonde bevry nie. Daarom moes daar herhalend geoffer word. Tog het God op grond van sy sparende liefde ag geslaan op die offers van sy volk. Hierdie offers het Hom egter nie behaag nie. God verdra dit, omdat Hy op pad was met die mensdom na die beslissendste oomblik in die mens se bestaan. God sou self ingryp, en daarom het Hy sy enigste Seun na die wêreld toe gestuur. Net Jesus Christus kon dié offer bring wat God behaag. Sy offer was nie net die kruisdood nie, maar alles wat sy kruisiging vooraf gegaan het. Jesus moes bittere vernedering en bespotting verdra, Hy moes versoeking en verleiding weerstaan. Hy is deur diepe beproewing en onbeskryflike lyding. Deur alles heen het Hy volkome gehoorsaam aan God gebly.

Selfs in die uur van Godverlatenheid en veragtelike dood bly Hy gehoorsaam. Die offer van Jesus was uniek. Die uniekheid van sy offer lê nie in sy dood nie, maar in sy volmaakte gehoorsaamheid aan God tot in die dood. Dat Jesus se offer God behaag, word bevestig wanneer Jesus uit die dood opgewek word. In Christus se dood en opstanding sluit God ’n nuwe verbond met ’n nuwe volk hier op aarde. Wie in Christus glo, se sonde word vergewe. Daarvoor is reeds geoffer. Die skuld is reeds betaal. Geen verdere offers is moontlik of nodig nie.

Christene is mense wat dankbaar daarna streef om ’n lewe te leef waarmee God tevrede is. Dit is ’n lewe waarin ons gemeenskap aan Christus sigbaar word. In ons uitgedorde harte pols daar nuwe lewe. Christus leef deur sy Gees in ons. Hy is die fontein van die lewe. Ons gemeenskap aan Christus word juis sigbaar waar gelowiges mekaar in Christus ontmoet. Waar ons mekaar dien, dien ons Hom. Ons soek Hom in mekaar. Waar ons saam is in liefdesgemeenskap, word ons geloofsgemeenskap.  

Ds Willem Kok, Potchefstroom

21 Maart – Liefde wat aanraak

1 Johannes 3: 11-18

In die lyding van Christus, veral met sy sterwe aan die kruis, word die onverklaarbare liefde van God vir die mens geopenbaar. Die kruis vertel van ’n liefde wat allesopofferend is, ’n liefde wat wil aanraak, verander en vernuwe. In die kruis sien ons wat liefde is. In die dood van Christus definieer God liefde. In 1 Johannes 3: 16 word die praktiese implikasie van God se liefde in Jesus Christus duidelik. Soos Jesus sy lewe vir ons afgelê het, behoort ons ook ons lewe vir ons broers af te lê. Vir Johannes is dit onmoontlik dat ’n kind van God in sonde, broederhaat en ongeregtigheid kan leef. Om bereid te wees om ons lewe vir mekaar af te lê, wil die grense aantoon waartoe liefde bereid moet wees om te gaan. 

Om lief te hê, is iets wat jy moet doen. Dit gaan oor ’n gesindheid in jou hart wat jou barmhartig maak teenoor jou medemens. Barmhartigheid is die smart wat jy ervaar weens die droefheid van ander. As jy jou naaste sien ly, mag jy nie ongevoelig bly nie. Waar God mense verenig, kan niemand vir homself en selftevrede bestaan nie. Sonder die gesindheid is die daad leeg. Sonder die daad is die gesindheid dood. Ons onderlinge verbondenheid moet alledaags gestalte kry in diens en liefde en hulpbetoning. Wie gemeenskap aan Christus het, het ook gemeenskap aan Christus se ander lede. Die Heidelbergse Kategismus sê hieroor: Gelowiges het saam en afsonderlik gemeenskap aan Christus, aan sy skatte en gawes. En daarom is elkeen skuldig om sy gawes tot nut en saligheid van die ander lede gewillig en met vreugde aan te wend. 

Ons kan nie onbetrokke by mekaar wees nie. Ons moet beskikbaar wees vir mense in nood. In ontferming moet ons hulle dien. Ons eerste verantwoordelikheid is altyd om aan mense in sondenood die evangelie van hoop en lewe te verkondig. Wie dit doen in woord en daad, sal ook barmhartig wees in die materiële versorging.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

20 Maart – My slegte verlede is uitgewis

Handelinge 9: 20-31

Ons ken die verhaal van Saulus se bekering. Na sy bekering was sy eerste struikelblok sy eie verlede. Almal het sy verlede teen hom gehou. Die Jode kon nie glo dat hy Jesus verkondig nie. Kort tevore was hy nog die Christene se grootste vyand. Hoe kon hy so verander?

Paulus is daarna Jerusalem toe. Daar het hy by die apostels van Jesus probeer aansluit. Ook hulle kon dit nie glo nie. Hulle onthou nog sy optrede met Stefanus se dood. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm. Sy naam beteken seun van vertroosting. Hy het ’n eervolle plek in die gemeente in Jerusalem ingeneem. Hy het ’n stuk grond tot voordeel van die armes verkoop. Barnabas het vir Saulus by die apostels ingestaan. Hy is ook later saam met Saulus afgevaardig vir die eerste sendingreis. Barnabas het vir Saulus ’n kans gegee. Hy was bereid om sy geld op Saulus te sit. Hy het nie getwyfel aan Saulus se bekering nie. 

Die verhaal van Christene is die verhaal van Barnabas en Saulus. Dit is die verhaal van God wat bereid is om ’n kans te vat met mense wat ’n slegte verlede het. Dit is die verhaal van God wat in mense se lewens ingryp deur self mens te word. Dit is die verhaal van die God wat beslag lê op die lewe van die een na die ander mens. Hy maak van sondaarmense nuwe mense en wis die slegte verlede uit.

Elkeen van ons het ’n verlede. Na regte lyk ons lewe soos ’n bouvallige huis wat vir maande leeg staan. Daar is geplunder, en oral lê rommel van ons verlede rond. Onsself kan dit nie opruim nie. Net die bloed van Jesus kan ons skoon was. Hy het geboet vir ons slegte verlede, Hy het ons slegte verlede uitgewis. Op grond van Jesus se offer dink God nooit weer aan ons sonde nie.    

Ds Willem Kok, Potchefstroom 

19 Maart – God vergewe

Psalm 103: 1-22

God se liefde is onverganklik vir dié wat Hom dien. Die digter van Psalm 103 stel teenoor die verganklikheid van die mens die onverganklike liefde van die Here. Die digter begin die Psalm met ’n uitjubeling van sy eie ervaring. Hy wil dat ander mense saam met hom die Here sal loof. Hy beskryf die Here se optrede teenoor hom en teenoor die volk van die Here. Die Here tree altyd in reg en geregtigheid op. Sy optrede word gekenmerk deur ’n besondere gesindheid teenoor die mens. Dit is die Here wat sonde vergewe, wat siekte genees, wat red van die graf. Hy kroon die mens met liefde en ontferming. Die Here is barmhartig en genadig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy ontferm Hom oor die mens soos ’n vader oor sy kinders. 

Die Here het hierdie gesindheid teenoor die mens omdat Hy weet dat die mens se lewe op aarde verganklik en kortstondig is. In sy  sondige onbetroubaarheid is die mens se lewensduur soos dié van ’n veldblom. Dit gaan oop, maar kan nie die aanslag van die woestynwind oorleef nie. Teenoor die verganklikheid van die mens, staan die liefde van die Here wat onverganklik en betroubaar is. Op grond van sy liefde en ontferming skenk die Here vergifnis van sonde aan dié wat Hom dien.

God het sy liefde vir ons in Jesus Christus betoon. Die kruisdood van Jesus is ’n liefdesdaad van God. Daarin sien ons sy onverganklike liefde vir die mens. Elkeen wat in Jesus glo, sal nie verlore gaan nie, maar ontvang die ewige lewe. Dit het Jesus se lewe gekos om ons van die dood en verderf los te koop. In groot mag het Jesus uit die dood opgestaan. So het Hy vir ons die onverganklike, ewige lewe gewaarborg. 

In ’n gebroke en stukkende wêreld, kan ons ons verheug oor God se onverganklike liefde. Op grond van sy liefde vir ons, is ons sonde vergewe. Ons loof Hom, want Hy het ons in Jesus Christus gered.     

Ds Willem Kok, Potchefstroom

18 Maart – God werk in en deur kinders

2 Konings 5: 1-14

Amper 3 000 jaar gelede, 854 jaar voordat Jesus gebore is, het ’n groep mense – wat Arameërs genoem word – ’n baie sterk weermag gehad. Hulle het Israel gereeld aangeval en kos, klere en allerhande goed van Israel gebuit. So het dit ook gebeur dat ’n klein Israelitiese dogtertjie gevange geneem is. Ons weet nie of haar ouers dalk in die oorlog dood is nie, maar sy word ’n diensmeisie in Naäman se huis. Naäman was die hoof van die Aramese leërmag. Alhoewel hy ’n goeie vegter en ’n gesiene man was, kry hy melaatsheid. Dit was ’n ernstige siekte in die Bybelse tyd – mense het van hierdie siekte doodgegaan. Melaatsheid is ’n klomp sere wat ’n mens se vlees opvreet. Daar was ook geen behandeling vir melaatse mense nie. Hierdie mense moes buite die stad (op die ashoop) gaan bly, en niemand het naby hulle gekom nie. Dit was ’n tragiese dood!

Die klein dogtertjie het vir Naäman se vrou gewerk. Sy het al hierdie ellende gesien, en op ’n dag vertel sy vir haar werkgewers van die Here. Sy getuig teenoor hierdie heidene dat God mense kan genees, en sy verwys hulle na die profeet in Israel. Die verhaal het ’n goeie einde, deurdat Naäman gesond geword het. Hierdie is ’n voorbeeld uit die Bybel van hoe God ook in en deur kinders werk. Miskien is dit ook waarom Jesus gesê het ons moenie kindertjies verhinder om na die Vader te gaan nie.

Vandag nog werk God steeds in en deur kinders. God wil trouens in en deur elke kind op aarde werk. Seuns en dogters, God wil julle in sy diens gebruik om vir ander mense van Hom te vertel. Julle is nie te klein of te onbelangrik nie. Julle is God se soldate! Julle is deel van God se weermag! Met julle in sy weermag wil Hy die wêreld oorwin.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

17 Maart – Dankbaarheid

Lukas 17: 11-19

Jesus is op pad na Jerusalem. Op die grens tussen Galilea en Judea, naby ’n klein dorpie, stap tien mans Hom tegemoet. Hulle moes iewers van Jesus gehoor het. Wanneer hulle Jesus sien, bly hulle op ’n afstand staan en roep: Onrein-onrein! Hulle was melaats, en dus onrein in die oë van hul gemeenskap. Onrein, wat ook beteken het hulle val buite die genade van God. Siektes soos melaatsheid was in hul oë ’n teken van God se straf op die sonde, daarom was die siekes onrein. Melaatses is uit die dorpies en stede gedryf en moes ver buite die stad op die ashope, in die berge en oop vlaktes van die woestyn gaan oorleef. Ter wille van oorlewing het hulle in groepies beweeg, soos die tien mans van ons verhaal.

Jesus beveel hierdie mans om hulself vir die priester te gaan wys. Hul geloof word deur hierdie opdrag van Jesus getoets: Hy maak hulle nie dadelik gesond nie, nee, Hy sê hulle moet hulle vir die priester gaan wys. Hulle sou sekerlik kon sê: Haai, wag ’n bietjie, Jesus, ons is nie gesond nie; maak ons eers gesond voordat ons onsself belaglik voor die priester gaan maak. Maar hulle doen dit nie, want geloof is om om te draai en te gaan, al kan ek nog nie die einde sien nie. Hulle het gehoor, en nou glo hulle. Hulle begin dadelik verder stap. Hulle doen dit met die geloof dat hulle genees gaan word. Toe hulle by die priester kom, is hulle genees en hy verklaar hulle rein en laat hulle weer in die samelewing opneem.

Hierdie verhaal wat Jesus vertel het, het ’n tragiese einde. Daar was tien mans wat genees is, maar net een van hierdie mans kom sê dankie. Die nege mans wat nie teruggekom het nie, simboliseer die tragiese werklikheid van die mensdom. Die mensdom is so ontsettend ondankbaar oor God se genade, liefde en ontferming.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

16 Maart – Jesus bid dat die beker by Hom verby moet gaan

Matteus 26: 39

Jesus het telkens in tye van benoudheid of nood eenkant toe gegaan vir stiltyd. Hier in ons gedeelte is Hy op die punt om gevange geneem te word. Jesus bevind Hom in ’n tuin, die tuin van Getsemane. Hier kan ons weer sy behoefte aan stiltyd sien, veral in hierdie baie donker tyd van nood. Ons bevind ons ook soms in sulke moeilike tye in ons lewens, die bykans ondraaglike situasies. Wat doen ons in hierdie tye? Volg ons die voorbeeld van Jesus en soek ’n Getsemane (’n plek) waar ons stiltyd kan ervaar? Stiltyd saam met ons hemelse Vader?

Jesus het in sy stiltyd altyd gebid. Gebed is ’n gesprek met God. Gesprek is kommunikasie, en kommunikasie is die hoeksteen van enige verhouding. Dus word ons verhouding met die hemelse Vader geken aan ons vermoë om met Hom te kan kommunikeer – tot Hom te bid. Wat is dit wat Jesus hierdie keer bid? Hy bid dat die lydensbeker by Hom verby moet gaan. Ons sien weer die mensheid van Jesus raak. En so dien dit tot troos vir my, want nou weet ek dit is aanvaarbaar om ook te bid: Vader, laat die lydensbeker by my verbygaan. Jesus se gebed eindig egter nie hier nie; Hy bid verder dat nie sy wil nie, maar die wil van die Vader moet geskied. Ons vra maklik dat die lydensbeker by ons moet verbygaan. Die vraag is dus, is ons bereid om ook te bid dat die wil van God bo my wil moet geskied?

Ten slotte kan ons hier ontdek dat Jesus ’n gebed bid wat nie verhoor word nie. Ja, die Vader het na Jesus se gebed geluister, en dit in sy almag goedgevind om dit nie te verhoor nie. Die feit dat God hierdie gebed van Jesus nie verhoor het nie, het dit moontlik gemaak dat ons in Jesus se lyding, kruisdood en opstanding ook die verheerliking mag smaak.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

15 Maart (Derde Lydensondag) – Jesus op sy knieë, gesig teen die grond

Matteus 26: 36-38

In die Lydenstyd kyk ons altyd eers weer na verskillende gedeeltes in die Bybel, in die besonder na daardie gedeeltes wat oor Jesus se lyding handel. Daarna kan ons ook kyk na gedeeltes wat oor die lyding van ander Bybelkarakters handel. Eers dan begin ons hierdie gedeeltes deurtrek na ons eie lyding. Die bedoeling van hierdie Bybelgedeeltes is om ons te help om die inhoud en betekenis van Jesus se lyding te verstaan, en om ook ons lyding en worsteling in die lig daarvan te begryp.

Jesus is in die tuin van Getsemane. Getsemane is ’n Hebreeuse woord wat ’n Griekse woord geword het en plek beteken. Hy weet die dae voor sy kruisdood is min. Hy voel die angs. Ons sien hier die mensheid van Jesus wat tegelyk mens en God is – mens om ons sonde te dra, en God om ons sonde weg te dra. Hy wil in sy donker uur nie alleen wees nie, daarom kies Hy drie dissipels om saam met Hom te gaan (Petrus, Jakobus en Johannes). Ons lees in die Bybel dat Jesus alleen gebid het en dat die drie aan die slaap geraak het. Maar Jesus wou nie alleen wees nie, hulle het Hom in die steek gelaat. Dit laat my dink dat ons nie geskep is om alleen te wees nie, veral nie in ons tyd van nood nie. Ons is almal deel van die liggaam van Christus; elke liggaamsdeel is belangrik. Ontbreek een van die liggaamsdele, is die liggaam gebreklik.

Jesus bid, en hier is sy gebedshouding dié van iemand op sy knieë met sy gesig teen die grond. Dit dui op ’n algeheel nederige en afhanklike posisie. Daar was ander gebedshoudings in die Bybel ook: Mense het gestaan en gebid, bloot gekniel en gebid, geloop en gebid, en selfs gehardloop en gebid. In ’n tyd van nood is Jesus se gebedshouding vir ons ’n voorbeeld van die gesindheid van diepe afhanklikheid van die hemelse Vader.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

14 Maart – As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees

Romeine 12: 1-8

Dit is Lydenstyd en ons is liturgies op pad na Goeie Vrydag en Paassondag (die kruisiging en opstanding van Jesus Christus). Die 40 dae van lyding het op Aswoensdag begin. Met Jesus as voorbeeld, gebruik ons hierdie tyd van die jaar om geestelike dissiplines rondom lyding en swaarkry in te skerp: selfondersoek, skuldbelydenis, gebed en diens aan ander. Vandag staan ons ’n bietjie stil by diens aan ander.

Ons kan die brief aan die Romeine in drie hoofdele opdeel: sonde, verlossing en dankbaarheid. Die gelese gedeelte val onder die opskrif Dankbaarheid. Dit is daarom nie vreemd nie dat die twee opskrifte in hoofstuk 12 soos volg lees: Die nuwe lewe in Christus en Riglyne vir ’n Christelike lewe. Vers 1 het dit reeds ingelei deur te sê wat jy ook al doen, doen jy op grond van die groot ontferming van God – met ander woorde, uit dankbaarheid. God het ons eerste liefgehad, en daarom het ons lief. God het ons in ons nood versorg, en daarom versorg ons ander in nood. God se ontferming het eerstens te doen met ons sondeverlorenheid, en daarvoor skenk Hy verlossing. Ons dien ander uit dankbaarheid deur onder andere te vergewe.

Ons teksgedeelte noem ’n paar genadegawes: profesie, diens, onderrig, bemoediging, leiding en hulp aan ander. Die woordjie as (wat herhaal word) dui daarop dat God nie vir almal dieselfde of al die gawes gegee het nie. As jy die persoon is wat van God die gawe ontvang het om vir ander te gee, doen dit dan met blymoedigheid.

Ons kan nie met bybedoelings gee nie! Ons kan nie gee in ruil vir iets anders nie: As jy kerk toe kom, sal ons vir jou gee… Ons hoor dikwels: Ek sal nie gee nie, want daardie ou het niks in ruil daarvoor vir my gedoen nie. Of:  Ek sal nie gee nie, want daardie een het niks gedoen om dit te verdien nie. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

13 Maart – Wat doen ons met hierdie Lydenstyd?

Psalm 51

Lydenstyd mag nie net deel wees van die kerk se liturgiese kalender nie. Dit moet aktief deel wees van die kerk se wese. Alhoewel dit soms so lyk, is die hoogtepunt van die kerklike jaar nie Kersfees nie, maar wel die Paasnaweek – met Goeie Vrydag die dag waarop ons Jesus Christus se kruisiging gedenk, asook Paassondag wanneer ons sy opstanding vier.

Lydenstyd begin ’n ruim 40 dae voor Goeie Vrydag. 40 dae van gefokusde aandag op die betekenis van Jesus Christus se lyding: Hoe het Jesus gely? Hoekom het Hy gely? Wat is die betekenis van sy lyding vir ons? In ons gejaagde wêreld kan ons geloofslewe baat vind by die gefokusde tyd saam met Jesus Christus en die inhoud van sy lyding. Daarom is Lydenstyd ’n tyd van selfondersoek, skuldbelydenis, gebed en diens aan ander. Ons lewe jaag so baie, dat ons eenvoudig nie meer stilstaan en selfondersoek doen nie.

Selfondersoek is om eerlik voor die spieël te gaan staan en ook die dinge in my lewe wat dringend aandag moet geniet, raak te sien. In dié selfondersoek kan ek besef ek bestee eenvoudig te min tyd aan my roeping as ’n kind van die Here. In my selfondersoek besef ek dat ek hopeloos te min uit die Bybel lees. Ek besef dalk dat ek my waardes en norme moet opskerp.

Skuldbelydenis is om te erken ek was verkeerd. God wil en kan ons vergewe, maar waar is ons skuldbelydenis? Sonder skuldbelydenis dra ek die swaar las van my sonde oral met my saam. Dit is dus nodig om in hierdie Lydenstyd na te dink oor my gebedslewe. Onthou, gebed is kwaliteitkommunikasie met God, en daarom is dit onontbeerlik in ons verhouding met God.

Dit is hoekom ons Psalm 51 gelees het. Dit is ’n gebed. Luister mooi na die selfondersoek en skuldbelydenis wat deel vorm van hierdie Psalm, asook die oproep om diensbaar te wees.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

12 Maart – Julle moet mekaar liefhê en gasvry wees

Hebreërs 13: 1-6, 22-25; Johannes 3: 16

Ons is almal familie van mekaar. Met God as ons Vader, is ons broers en susters van mekaar. Dit maak dat ons op ’n sekere manier teenoor mekaar behoort te leef. Die Hebreërbrief roep ons op om vir mekaar lief te wees deur ook gasvry teenoor mekaar op te tree. Soos familie, raak geloofsfamilie ook gewoond aan mekaar, met die gevolg dat ons soms vergeet hoe spesiaal dit is om God se familie te wees. Daarom het ons mekaar nie altyd vurig en van harte lief nie, het ons nie ons broer en suster altyd so lief soos onsself nie.

Die Hebreërbrief is gerig aan mense wat onderweg uitgesak het. Hulle het begin verskonings soek vir hul gebrek aan liefde en gasvryheid. Vir hulle was dit makliker om van God se liefde vir hulle te hoor, as om self lief te hê. Dit is sekerlik hoekom Jesus op ’n ander keer gesê het dit is beter om te gee as om te ontvang. Jesus se liefde was nie net lippetaal nie. Hy het dit deur sy lyding tot aan die kruis volgehou. Dit laat ons dink aan Johannes 3: 16: God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Die skrywer van die Hebreërbrief gee praktiese riglyne vir die liefde en gasvryheid: Dink aan die gevangenes, dink aan dié wat mishandel word, wees in jul huwelike getrou aan mekaar, hou jul lewe vry van geldgierigheid, en wees tevrede met wat julle het. Omdat God ons eerste liefgehad het, moet ons mekaar altyd liefhê. Omdat God ons eerste liefgehad het, moet ons nie nalaat nie om gasvry teenoor mekaar te wees. Die woorde, inhoud en betekenis van Gesang 526 maal nou deur ons gedagtes: Waar daar liefde is, en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

11 Maart – Ek behoort aan die Here…

Markus 1: 1-18

Ek het as kind dikwels saam met my ouma en oupa huisgodsdiens gehou. Dit was hul gewoonte om elke aand na ete Boeke te vat – soos my oupa daarna verwys het. Ons het dan ’n stukkie uit die Bybel gelees. Ek moes mooi luister, want my oupa het altyd vrae gevra oor die gedeelte. Ons het hande gevat om saam te bid. Dan moes ons sing. Een van die liedere wat ons gereeld gesing het, was ’n Hallelujalied met die woorde Bring my die ou-ou tyding:

Bring my die ou-ou tyding, die tyding van Gods heil,

van Jesus se sondaarsliefde, die liefde sonder peil.

 

Bring my die tyding dikwels want ek vergeet so gou;

lank voor die middaghitte smelt reeds die môredou.

 

Die liedjie sê dat die boodskap van Jesus se liefde vir sondaars duidelik, eenvoudig en gereeld gebring moet word, want ek vergeet so gou. Die goeie nuus van Jesus se koms moet ons verhoed om te vergeet. Dit moet ons help om op Hom te bly fokus.

Johannes die Doper was van die eerstes wat die nuus gehoor het van die Verlosser wat aarde toe gekom het. Johannes se hele lewe word deur hierdie gebeurtenis bepaal. Hy was wel die wegbereider waarvan die Ou Testament praat, maar hy het verstaan dat hy veel minder is as Jesus. Hy is daar om die pad vir die Verlosser gelyk te maak. Hy is daar om mense van die Verlosser te vertel. Die Evangelie van Markus konfronteer ons juis met Jesus se woorde, wat hier deur Johannes geïnterpreteer word: Bekeer julle, want die koninkryk van God is naby! Verander jul harte. Verander jul gesindheid! Hierdie woorde moet met my hart praat. Dit vereis beslissing en gehoorsaamheid. Elke dag.

Daar is mense nodig wat die lig op Jesus laat skyn. Die wêreld het Johannesse nodig wat die pad vir die Verlosser gereed maak en die ou-ou nuus nuut vertel. Die Johannesse is ek en jy!

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

 

10 Maart – Dis my anker, my vaste hoop…

Romeine 15: 12

Do not confuse care with cure. Wanneer iemand seer het, dink ons vinnig ons moet die seer gou fix. As jy sterk is, huil jy nie. Wanneer ons seer het, wil ons so gou moontlik daaroor hardloop sodat ons met ons lewens kan aangaan. Ons gryp na maklike antwoorde. Toemaar, die Here weet mos altyd die beste, troos ons die vrou wat haar werk verloor het. Die Here kies altyd die mooiste blom vir sy tuin, vertel ons vir die ma wat haar kind aan die dood moes afstaan. Ag toemaar, môre gaan alles beter, probeer ons hoop gee aan die moedeloses. Dis ’n gou-afvee, vinnig-aanbeweeg, leë optimistiese teologie. Dis nie om vir iemand hoop te gee nie. Hoop is ’n verklaring dat ek aan God se trou vashou, dat ek die God van die heelal vertrou met my hele wese. Dis die aanvaarding dat, ongeag my situasie en hoe die wêreld rondom my lyk, God die heelal en vir my in sy hande hou.

Die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus van God se Liefde, maak ruimte vir pyn-sonder-antwoorde en roep-ten-hemele. Vir klaagliedere, woede en vrae. Ons kan nie omdat ons glo dat God ons anker is, ons vaste hoop, iemand se seer net regdokter nie. Net God en tyd kan. Ons kan wel omgee. Ons kan hoop vir mekaar doen. Ek kan saam met ’n ander persoon staan, in haar skoene, en meegevoel hê. Saam uitroep: Waar sal ons hulp vandaan kom? Ek kan ’n drukkie gee, sonder onnodige woorde. Ek kan ’n bord kos aandra sonder die verwagting om iets terug te kry. Ek kan die sensitiwiteit aanleer om raak te sien wat nóú nodig is en die moeite doen om die nodige te laat gebeur. Ek kan vir ’n ander die seënwoorde van Paulus aan die Romeine toebid (Rom 15: 13): Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

9 Maart – Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop…

Psalm 46: 1-4

Immanuel – God by ons. Immanuel is die naam wat vroue van ou Israel vir God gegee het. Psalm 46: 1-4 was ’n lied wat vroue gesing het as ’n kind gebore word. God is by ons. Hy is ons toevlug. Daarom sal ons nie bang wees nie. God het nog altyd beskerm en gehelp, daarom is ons vir niks bang nie, selfs nie vir ’n aardbewing wat die grond laat skeur, berge laat wegsink en die see teen die land laat aandruis nie. Die vroue het Immanuel rondom die kraambed geprys, al het hulle geweet dat hierdie klein kindjie wat nou gebore is, se toekoms onseker is. Die hoop was daar dat God sal ingryp en sekerheid in die onsekerheid sal gee.

Later is Psalm 46 uitgebrei en het dit ’n tempellied geword, ’n lied wat deur mans gesing is. Maar in die eerste vers van hierdie Psalm word die manne herinner aan waar die lied vandaan kom – die 1953 Afrikaanse vertaling skryf voor hoe hierdie lied gesing moet word: Met sopraanstemme. Dis eintlik die vroue se lied hierdie! Vroue wat hul kinders in hul harte hou.

Luther se bekende lied ’n Vaste burg is onse God (Ges 476) is op Psalm 46 gebaseer. Dis juis geskryf toe Luther in die diepste nood was, voortvlugtig en onseker oor sy toekoms. As ons bang en onseker is, kan ons steeds dink aan wat God in die verlede vir ons gedoen het. Ons ervarings van gister en eergister bevestig God se intense betrokkenheid by ons. Dalk bring ons onthou ons terug na ’n Verlosser aan ’n kruis wat ook in sy uiterste nood kon sê: Vader, in u hande gee Ek my gees oor. ’n Verlosser wat sy Vader ook as Immanuel geken het en toe Immanuel vir ons geword het. Mag ons ook in ons nood en onsekerheid in staat wees om te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Hy is Immanuel – God by ons.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

8 Maart (Tweede Lydensondag) – My enigste troos… is dat ek aan Jesus Christus behoort

Johannes 21: 15-19

’n Klein seuntjie was besig om te teken in die klaskamer. Die opdrag was dat hulle enigiets kon teken wat hulle wou. Toe sy onderwyseres by sy tafel verbystap, merk sy dat hy ’n eienaardige prentjie teken. Sy kon geensins uitmaak wat dit is nie en vra hom: Wat teken jy? Hy kyk op en met ’n groot glimlag sê hy: Ek teken ’n prentjie van God, Juffrou. Die onderwyseres was skoon uit die veld geslaan: Niemand van ons het God nog gesien nie. Die seuntjie glimlag net breër en antwoord: Maar niemand het nog my prentjie gesien nie, Juffrou.

Die prentjie van God wat Jesus vir ons gewys het, is ’n prentjie van liefde. Dis ’n prentjie van ’n Here wat stukkende mense heelmaak en met deernis met mense omgaan. Dis ’n prentjie van ’n Here wat bereid is om deel te word van ons wêreld. Jesus Christus is die goeie nuus dat God nie van ons wêreld vergeet het nie, maar intens betrokke is by sy skepping en sy mense. Jesus praat ook oor Homself in prentjies. Hy sê Hy is ’n Herder wat na sy skape kyk, die Weg en die Waarheid en die Lewe. Hy is die Deur waardeur ons moet ingaan, die Lig en die Brood wat Lewe gee. Dis prentjies wat iets van die grootheid en almag van die Here probeer verduidelik. Dis prentjies wat vertel dat ons aan die Here behoort.

Hoe lyk die prentjie van God wat ons na buite leef? Ons leef immers wat ons glo! Jesus vra vir Petrus, vir my en jou: Het jy my baie lief? As jy positief op hierdie vraag antwoord, volg dié opdrag: Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei.

Verstaan jy nou die woorde van Gesang 488: 3?

 

Balsem bring herstel vir die wonde,

’n sagte salf vir die mense met hul seer

tot die hele wêreld kan sien dat U genees.

Mag U troos, Heer, deur óns bied.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

7 Maart – My enigste troos in lewe en dood…

Psalm 137: 1-6; Jesaja 44: 1-5

Wat is jou enigste troos in lewe en in dood? Watter merkwaardige vraag! ’n Mens sou dink dat ons almal sou wou weet wat ons troos in die lewe is, want dis tog hier waar ons troos so broodnodig het. Maar troos in dood, troos in eindes? Dis ons eindigheid, die feit dat tyd verbygaan, wat ons soms reddeloos laat treur.

Eindes is hartseer. Jou kind skype met jou uit Engeland en vertel van sy wonderlike werk. Wanneer die verbinding eindig, is jy hartseer. Ander eindes is meer permanent van aard. Ons lewens is vervleg met die lewens van mense. Die seerste einde is wanneer ’n verhouding wat baie beteken het, tot ’n einde kom. Sommige van ons kom nooit sover om die einde van ’n verhouding te aanvaar en afskeid te neem nie.

Israel moes ook afskeid neem. Die soldate van Babilonië het deur hul land getrek en alles vernietig. Die tempel is afgebreek, hul huise is in puin gelê. Jerusalem, hul geliefde stad, is tot op die grond afgebreek. Baie mense is doodgemaak, terwyl die oorlewendes as krygsgevangenes na Babilonië gebring is. Die ergste was dat hul onthou nie uitgevee was nie. Hulle onthou nog Israel se glorieryke dae. Hulle treur oor ’n lewe wat verby is. Dit is wat ons ook doen. Wanneer dinge vir ons donker lyk, dink ons terug aan die goeie ou dae. Ons herinneringe hou ons aan die lewe.

Dit is waar dat ons krag kry vir vandag wanneer ons terugkyk. God vra egter vir ons om vorentoe te kyk en saam met Hom van ’n nuwe begin te droom. Voetjie vir voetjie saam met Hom die grens oor te steek en dit wat bekend is en ons veilig laat voel, agter te laat. Kyk na jou handpalm en sien dat daar geskryf staan: Die Here s’n. Ek behoort aan die Here. Daarom kan ons vorentoe kyk in vertroue. Ons behoort immers aan die God van die heelal, die Here van beginne en eindes.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

6 Maart – My enigste troos in lewe…

2 Korintiërs 1: 3-7

Paulus skets ’n prentjie van ’n Vertrooster-God, ’n Here wat ons bemoedig en versterk, ’n Here by wie ons kan huil. Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig Hy ons (2 Kor 1: 3). Ons het baie maal ’n verwagting dat God aan ons gerief moet bied, dinge vir ons makliker moet maak. Ons wil hê ons geloof in God moet ons beskerm teen die seerkry van die lewe. Dit is vir ons moeilik om te aanvaar dat seerkry deel is van elkeen van ons se lewenspad. Wanneer daar seerkry oor ons pad kom, vra ons ontnugter en ontredderd: Waar is die God van liefde dan nou? Hoe kan ’n liefdevolle Here dan só optree?

Paulus gee perspektief. Hy aanvaar dat moeilike omstandighede sal opduik, maar glo onwrikbaar dat God ook daarin langs ons staan, ons vertroos. Ons Here moedig ons aan om weer op te staan. Hy gee ons krag wanneer ons dit die minste verwag.

Met hierdie vertroue in ons Vertrooster-God, mag dié Gebed van ’n onbekende soldaat ook ons gebed wees:

Here, ek het krag gevra sodat ek baie kan bereik.  

Ek het swakheid ervaar sodat ek nederig kan leer

om gehoorsaam te wees.

Ek het gesondheid gevra sodat ek groot dinge kan doen.

Ek het seergekry sodat ek nog groter dinge kan doen.

Ek het rykdom gevra sodat ek gelukkig kan wees.

Ek het armoede ondervind sodat ek wys kan word.

Ek het mag gevra sodat ek die bewondering van mense kan beleef.

Ek het my eie swakheid leer ken en besef hoe groot U is.

Ek het vir baie dinge gevra sodat ek die lewe kan geniet.

U het vir my Lewe gegee sodat ek baie van die lewe kan geniet.

Here, U het vir my niks gegee waarvoor ek gevra het nie,

maar alles waarvoor ek gehoop het.

Ten spyte van myself is my gebede verhoor.

Hoe ryklik geseënd is ek nie! Amen.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

5 Maart – My enigste troos…

Habakuk 3: 17-18

My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop – dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here. Niks sal my ooit van Hom kan skei.

So lui die woorde van Gesang 292. Wat is jóú enigste troos in lewe en dood? Dis ook die eerste vraag van die Heidelbergse Kategismus. Die woordjie troos roep beelde op van arms wat ’n huilende lyf vashou, van sagte woorde wat heelmaak waar daar stukkendheid is. Hoe lyk troos vir jou? Hoe klink sagte woorde wat heelmaak?

Habakuk se nogtans-teologie gee troos vir sy mense nadat die Babiloniërs in die jaar 586 vC die tempel in Jerusalem vernietig het. Die room van Juda se bevolking is na Babilonië weggevoer. Boonop was die oes ook daarmee heen. Die vyebome het opgehou bot, die wingerde het nie meer gedra nie, die olyfbome het ’n misoes gelewer, die koringoes was ten gronde, die vee was weg. Vir die Israeliete as boerderygemeenskap het dit alles net een woord gespel: Einde. Habakuk se nogtans-teologie sê: Al ly ons, al sien ons net eindes, nogtans staan God langs ons en by ons. Dis eers wanneer ’n mens self seerkry of met ander mense se seerkry te doen het, dat hierdie woorde van die profeet Habakuk vir ons betekenis kry – nogtans sal ek jubel, want die Here is nog daar!

Ons leer ’n waardevolle les by die profeet Habakuk: Geloof maak die toekoms oop. Geloof verbind ons met God en met hoop. Geloof verbind ons met die helder Môrester, die Lig in die donkerte. Ek en jy het dit vandag nog meer as ooit nodig om getroos te word, om met krag en oortuiging te kan sê: Nogtans sal ek jubel. Hierdie belydenis is die hart van ons geloof. Habakuk het iets hiervan verstaan: Al lyk alles donker, nogtans is daar lig. Al lyk dit of God ons alleen gelos het, nogtans is Hy daar. Dis ons enigste troos in lewe en dood.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

4 Maart – Geloof sonder grense

Lukas 17: 1-10

Alhoewel geloof ’n persoonlike verhouding met God impliseer, is dit nooit net ’n persoonlike saak wat jy privaat net op jou eie bedryf nie. Jesus hou sy dissipels verantwoordelik vir die mense wat pas tot geloof gekom het. Daar kan so maklik dinge opduik wat sulke mense laat struikel. Die gemeente is die liggaam van Jesus Christus. Al die lede van die liggaam het mekaar nodig om saam die pad van die geloof te loop. Daar moet deurlopend ’n sensitiwiteit vir mekaar se uniekheid en andersheid wees. Dit is so maklik om deur ons ondeurdagte optrede mense wat nog broos in die geloof is, te laat struikel. Jesus maak ’n harde uitspraak dat dit vir mense wat die oorsaak van die struikeling is, beter sal wees as hulle met ’n klip om die nek in die see gegooi word. Daarmee beklemtoon Jesus die erns van die saak.

Eweneens beklemtoon Hy die belangrikheid van vergifnis, ’n baie belangrike Christelike deug. Geloof en vergewensgesindheid hoort bymekaar soos asemhaal en lewe. Die een kan nie sonder die ander nie. Om te vergewe, het nie grense nie, dit hou nie op nie. Dit is ook nie beperk tot sekere kategorieë van mense nie. Die sewe maal moet nie letterlik verstaan word nie, dit bedoel dat daar nie ’n kloof en vyandskap tussen gemeentelede moet bestaan nie. Daar is nie ’n grens aan Christelike liefde nie.

Bewus van die groot uitdaging wat dit vir die gelowige inhou, vra die dissipels die Here vir meer geloof. Dit is asof hulle wil sê die onmoontlike word van ons verwag. Gee ons geloof om dit te kan doen! Met die beeld van die mosterdsaadjie en moerbeiboom, wil Jesus vir hulle sê: Hoe klein die geloof ook al is, dit het krag wat onuitspreeklik is.

Net soos ’n slaaf nie kan verwag om na ’n dag se harde werk direk vir die ete te kan aansit nie, maar eers self die ete moet voorberei, geld dit ook vir die volgelinge van Jesus. Dit gaan nie oor beloning en dank nie, maar om beskeidenheid en te bly doen wat gedoen moet word.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

3 Maart – Om slim te wees

Lukas 16: 1-13

Hierdie gelykenis herinner ’n mens in ’n sekere sin aan die staatskaping van ons tyd. Oneerlikheid word dikwels die dryfkrag vir mense se doen en late. Hoe jy ook al daarna kyk, dit is die kenmerk van selfsug en eie genot. Alles is aanvaarbaar solank die oneerlike persoon net die wenner is. Gewetenloosheid is ’n kenmerk van sulke mense. Ons kan egter ook leer uit iets so negatief soos die oneerlike bestuurder se optrede. Uit al die oënskynlike sinloosheid van dinge om ons, ontdek ons soms die sin van die lewe.

Hierdie oneerlike bestuurder trek die aandag van die ryk man in wie se diens hy staan. Hy word tot verantwoording geroep. Die verslag wat hy moet doen, bied hom andermaal tyd en geleentheid om negatiewe kreatiwiteit en bedrog aan die dag te lê. Daarmee wil hy sy eie voortbestaan verseker wanneer hy werkloos is. Hy koop welwillendheid.

Jesus gebruik hierdie gelykenis om te leer dat geld en besittings as sodanig geen waarborg en sekuriteit bied nie. Rykdom gaan jou in die steek laat in jou sterwensuur. Jesus roep ons op om die geld en rykdom wat ons het, so aan te wend dat dit duidelik blyk dat ons erken dat dit van God af kom. Dit moet nie ons god word nie, maar die middel wees waardeur ons God kan verheerlik in die wêreld.

Ons moet nie ’n heldeverering hê vir die oneerlike bestuurder nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Wat ons wel by hom kan leer, is die slim manier waarop hy te werk gegaan het om uit sy netelige situasie te kom. Geld is onvermydelik deel van ons bestaan, maar dit moet nie ons bestaan oorheers nie. Ons behoort dit aan te wend as goeie bestuurders in diens van God en ons medemens. As oneerlike mense soos hierdie bestuurder slim kan wees met planne maak, hoeveel te meer behoort kinders van God nie slim te wees nie om hul geld en rykdom kreatief aan te wend?

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

2 Maart – Voet by stuk

Lukas 13: 31-35

Jesus se lydensweg neem deurlopend ’n nuwe en verrassende wending. Die menslike rol en Goddelike ingryping skep spanning. Dit is asof Jesus voortdurend die wêreldse en godsdienstige gemeenskap van sy tyd uitdaag. Dit is ook nie altyd so maklik om uit te maak wie vriend of vyand is nie.

So is die Fariseërs se optrede in hierdie omstandighede moeilik om te peil. As dit ’n vriendelike en omgee-optrede is om Jesus te waarsku teen Herodes se voorneme om Hom dood te maak, is dit prysenswaardig. Herodes is immers slu. Hy het sy broer se vrou afgevat en Johannes die Doper se kop laat afkap. Daarby wou hy altyd die Romeinse oorheersers tevrede stel. Aan die ander kant was die Fariseërs oor die algemeen vyandig teenoor Jesus, en dalk was hul waarskuwing net ’n slinkse plan om Jesus uit die pad te kry. Hoe sal ons weet?

Jesus, egter, hou voet by stuk. Hy doen sy werk en is vasberade op pad Jerusalem toe. Jerusalem word eintlik hier die simbool of metafoor van die geloofsgemeenskap, die kerk, wat selfvernietigend optree. Op ’n tipies moederlike wyse soos ’n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak om hulle te beskerm en te versorg, wou Jesus ook die gelowiges in Jerusalem bymekaar maak. Maar hulle maak Jesus se boodskappers dood. Hulle het gedink as jy die boodskapper doodmaak, verdwyn die boodskap. Daarom word hulle aan hul eie lot oorgelaat.

Jerusalem is deur God geseën. Dit was die stad van die wet en die tempel, maar veral die voorwerp van God se liefde. Juis daarom is hul ongeloof so skokkend en teleurstellend. Jerusalem se geskiedenis laat ’n mens ook dink aan die tipiese gemeente- en kerkgeskiedenis van ons tyd. Ons kan so maklik met ons dogmas, kerklike aktiwiteite en organisasie eintlik ’n bolwerk van verset teen God se genade en liefde oprig. Tog oorwin Jesus deur sy reis wat Hy vandag en môre en oormôre voortsit, om te doen wat Hy gekom het om te doen. So bly God in Jesus met ons besig, sodat daar selfs vir opstandige mense hoop is.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

1 Maart (Eerste Lydensondag) – Nie hoeveel jy doen nie, maar wat

Lukas 13: 22-29

Op pad na Jerusalem word Jesus met baie dinge gekonfronteer. Sy wonderwerke het groot aandag getrek en heelwat volgelinge gelok. Tog blyk dit dat daar erge oppervlakkigheid by talle van sy volgelinge was. Dit het meer gegaan om die wonder as die inhoud van wat Jesus geleer het. ’n Aktuele vraag word aan Jesus gestel op grond van Joodse geskrifte wat gesê het dat die Allerhoogste hierdie wêreld ter wille van baie geskep het en die toekomstige wêreld net vir weiniges. Die weiniges sou dan volgens hul beskouing dié wees wat die wet getrou onderhou het en dus self hul heil uitgewerk het. Nou vra hulle vir Jesus of dié wat gered word maar min is.

Jesus antwoord nie die vraag met ’n ja of nee nie. Hy gebruik die geleentheid om op die dieper kant van die verhouding met God te fokus. ’n Gelowige moet hom- en haarself daaraan toewy om so in verhouding met God te lewe dat dit nie om die getalle sal gaan wat die koninkryk van God sal ingaan nie. Die smal deur dui nie op die moeilikheidsgraad om daardeur te kom nie. Jesus is self die deur waardeur ’n mens na God toe gaan. Dit gaan nie oor hoe besig jy is en of jy al die wette nakom nie, maar of jy Jesus aanvaar as die wegbereider na God toe.

Jesus is egter ook die Een wat die deur toemaak, waarna dit nie meer moontlik is om deur die smal deur te gaan nie. Dit is nie die kerk of volk waaraan jy behoort wat jou lot bepaal nie. Almal – Abraham, Isak en Jakob, die profete wat in God geglo het en getrou was, ja, almal wat uit alle windrigtings gekom het om deur Jesus deur die smal deur in te gaan – sal deel in die feesmaal in die koninkryk van God. Ook ons, die mense van vandag, wat niks minder of meer gedoen het nie as om aan Jesus Christus vas te hou.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

29 Februarie – Prioriteite reg?

Lukas 10: 38-42

Twee susters, een huis, maar hulle ontvang hul gas elkeen op hul eie manier. Marta is die tipiese gasvrou, ’n onberispelike huisvrou. Die huis moet netjies wees en haar gas moet kan aansit by ’n keurige en lekker maaltyd. Dit vra beplanning en georganiseerde voorbereiding. Van haar suster Maria verwag sy ’n soortgelyke ingesteldheid en behulpsaamheid. Hul eer is immers op die spel, dus moet hulle die regte indruk maak.

Haar suster Maria het egter ander prioriteite. Sy het genoeg van Jesus gehoor dat haar ontmoeting met Hom vir haar iets besonders en uniek is. Op sy reis na Jerusalem is Jesus se woorde en dade die geestelike voedsel waarmee Hy sy volgelinge bedien. Waar Hy as gas in mense se huis kom, word Hy eintlik die Gasheer. Maria gaan sit aan sy voete om na Hom te luister. Dit is nie ’n passiewe handeling nie, dit is die aktiwiteit van geloof en gebed. Dit gaan om hoor én doen. Hierdie luister is die verborge omgaan met die Here. As dit nie daar is nie, bloei die doen homself geleidelik dood. Ons moet eers luister om by die betekenisvolle doen-gedeelte van geloof uit te kom. Luister en doen gaan hand aan hand.

Ons lewe in ’n kits-tyd. Alles moet vinnig gebeur en volgens ’n vooropgestelde plan en program verloop. Ons dag is vol en daar is so baie wat ingepas moet word. Werklike kerklike bediening word gebore waar mense hulle deur die Gees laat bedien met die gekruisigde Here, wat ons seën met sy verlossing. Ons moet tyd maak om tyd te hê vir indringende luister. Marta se goeie en liefdevolle versorging is belangrik en prysenswaardig, maar, sê Jesus, Maria het die beste deel gekies. Dit is die deel wat jou geestelik toerus en staande hou. Die funksie van luister is tog sekerlik nie in die eerste plek om jou skuldig te laat voel nie, maar om jou te inspireer tot ’n sinvolle geloofslewe.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

28 Februarie – Voorbereiding en opgewondenheid

Lukas 10: 1-24

Op pad na Jerusalem stuur Jesus 72 volgelinge vooruit na die dorpe wat Hy van plan was om te besoek. Miskien was sy vorige ervaring (Luk 9: 51-55) die motivering vir hierdie stap. Miskien was dit ’n oefenskool vir sy volgelinge om voorbereid te wees vir dit wat voorlê na sy verhoging. Eintlik is ons hele lewe ’n voorbereiding op wat moet volg. Eers gaan Jesus se volgelinge twee-twee uit, en dan volg Jesus self.

Jesus roep mense – dit is genade. Maar Hy waarsku ook – dit is realisme. Die oes wat groot is, dui op die dringendheid om die evangelie uit te dra (vgl Joël 3: 13; Jes 27: 12; Matt 9: 37). Daar kom egter ’n tyd wanneer daardie geleentheid verby is, en so ook die geleentheid tot bekering.

Gestuurdes moet egter weet daar sal teenkanting, selfs aggressie, teenoor hulle wees. Jesus sê sy gestuurde volgelinge is soos lammers tussen wolwe. Aan die een kant moet ’n mens dus bedag en voorbereid wees op ’n vyandige omgewing, tog moet dit ook nie die rede wees vir terughoudendheid nie. Dit is nie asof die wêreld daar buite ’n mens uitnooi om die evangelie aan hulle te verkondig nie, maar tegelykertyd realiseer al die gevare waarteen ’n mens gewaarsku word, ook nie noodwendig nie. Daar is ook dié wat luister en ontvanklik is en die gestuurdes met hartlikheid ontvang. Die 72 kon met blydskap rapporteer dat daar sukses was, en Jesus kon hulle bemoedig dat hul name in die hemel opgeskryf is.

Hul opdrag was ver verwyder van propaganda en ideologiese uitsprake soos ons dit in die wêreld van die politiek en sosiale groeperinge ken. Die feit dat hierdie volgelinge nie eens vir eie fisieke behoeftes voorsiening moes maak nie, straal reeds die wesentlike van die evangelie van vertroue en vrede uit. Dit gaan nie oor die sensasionele nie, maar oor mense wat in hul hart geraak word. Dit is nie die gevare op die sendingtog wat bepalend is nie, maar die versekering dat God se seën op die gestuurdes rus.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

27 Februarie – Kruisdra het verskillende vorme

Lukas 9: 57-62

Ons gaan die volgende paar dae kyk na Lukas se weergawe van Jesus se reis na Jerusalem, waar sy lydensweg gaan eindig met sy arrestasie, kruisiging en opstanding. Ten minste een van Jesus se dissipels verklaar entoesiasties dat hy bereid is om Hom te volg ongeag waarheen dit lei en wat dit inhou. In Lukas 9: 23 maak Jesus egter bekend dat dit lyding, selfverloëning en kruis opneem inhou om Hom te volg. Hierdie opofferinge is buitendien nie die gevolg van menslike entoesiasme nie, maar dui op ’n roeping van God. Om geroep te word, is wel genade, maar nie goedkoop nie.

Kruisdra neem verskillende vorme aan. Hier gaan dit om vreemdelingskap, om nie tuis te wees in die wêreld nie. Vir Jesus is daar eintlik geen plek in die wêreld nie, immers nie ’n plek wat die mense Hom gun nie; met sy geboorte nie ’n plek in die herberg nie, en later verwerp die mense van sy tuisdorp Nasaret Hom (vgl Luk 4: 28-30). Hier in die Samaritaanse dorp sluit hulle hul deure vir Hom, en Herodes soek Hom om Hom dood te maak (Luk 13: 31). Sy pad na Jerusalem loop uit op sy arrestasie en kruisiging.

Jesus se uiteindelike verhoging gaan egter deur die proses van vernedering. Hy word verneder en verag. Dit alles ter wille van ons verlossing en om ons op te roep om Hom te volg. Dit bring ons tot die besef dat ook ons eintlik vreemdelinge in die wêreld is. Vir ons amper ’n teenstrydigheid, want die wêreld is al wat ons ken, vir ons is dit die werklikheid. Dit is waar ons tuis is en waar ons min of meer weet wat om te doen om te oorleef. En tog weet ons dit is tydelik, iewers eindig dit. Ook ons, as volgelinge van Jesus, behoort te besef dat sy pad na Jerusalem bepalend is vir ons geloof. Alhoewel ons ook vreemdelinge in die wêreld is, is dit gehul in die sekerheid van verlossing.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

26 Februarie (Aswoensdag) – Ons het teen God en mekaar gesondig

1 Johannes 1: 9-10; Jakobus 5: 16

Vandag vier Christene regoor die wêreld Aswoensdag. Aswoensdag is ’n Christelike feesdag, inderdaad nie so bekend aan ons soos byvoorbeeld Goeie Vrydag nie, maar tog ’n Christelike feesdag wat vir ten minste die afgelope tien eeue deur Christene in sy huidige vorm gevier word. Aswoensdag lei die begin in van die Lydenstyd, die ses weke voor Goeie Vrydag waarin ons aan die lyding van Jesus dink.

Aswoensdag is aanvanklik gevier deur Christene wat geoordeel het dat hulle totaal in sonde vasgevang is. Om uitdrukking aan hul totale verlorenheid te gee, het hulle soos Job van ouds as oor hulself gegooi om in sak en as berou te toon (Job 42: 6). So van die tiende eeu af is Aswoensdag deur Christene regoor die wêreld begin vier deur met as ’n kruis op hul voorkoppe te teken, ’n kruis wat simbolies uitdrukking gee aan die sondaar se sterflikheid (Gen 3: 19) en sonde (Rom 3: 12-18). So gesien, gee Aswoensdag uitdrukking aan die sondaar se behoefte aan vergifnis van sonde en verlossing uit die dood.

Dit het daarom gou tradisie geword om op hierdie dag sonde voor God te bely, maar ook te bely teenoor ander as ons hulle dalk iewers te na gekom het. En watter mooi tradisie is dit nie? Ons kan tog nooit ophou om ons sonde voor God te bely nie? Hoe sinvol is dit nie om een dag in die jaar af te staan en opreg weer ons sonde teenoor God te bely! Net so sondig ons dikwels deur ander naby aan ons en hulle wat ons lewenspad kruis, te na te kom. Bely ons ooit ons verkeerdhede teenoor hulle? Dit wat ons aan ander doen, veral daardie dinge soos jaloesie, afguns en haat wat nie gesien kan word nie.

Kom ons bely op hierdie dag opreg ons sonde voor God en teenoor ander. Sondebelydenis is bevryding, maak ons nuut, en gee nuwe lewe aan ons en ander.

Prof Ernest van Eck, Universiteit van Pretoria

 

25 Februarie – Geloof én nederigheid

Romeine 1: 17

Die debat oor of die mens gered word deur te glo of deur goeie werke is so oud dat ons amper nie eens kan onthou waar dit begin het nie. Ons weet egter wel dat Luther weggebreek het van die Roomse verstaan van verlossing deur veral van Romeine 1: 17 gebruik te maak: God spreek mense van hul sonde vry alleen op grond van die feit dat hulle glo. Eenvoudig, sal ons sê, maar is dit? Beteken dit dat geen werke nou meer nodig is nie? En wat dan van hulle wat so trots daarop is dat hulle die geloof het wat tot redding lei, dat dit eintlik niks anders as ’n goeie werk geword het nie?

Dat geloof ons red, behoort te lei tot nederigheid. Dit gee ons nie die reg om ander wat oordeel dat die doen van goeie werke vir hul geloofsuitlewing, saam met geloof, tog belangrik is, te veroordeel nie. Redding op grond van geloof beteken darem seker nie dat werke nie meer tel nie? Want hoe sê ons dankie vir verlossing? En hoe wys ons anders as deur die evangelie te gaan leef, dat ons glo?

Geloof kan so maklik ’n goeie werk op sy eie word. Geloof as gawe lei soms so maklik daartoe dat ons oordeel ons is beter as hulle wat nie glo nie, en dat ons soveel beter weet van goeie werke, en veral watter goeie werke die moeite werd is.

Geloof wat hooghartig maak, is ’n dooie geloof. Geloof wat nie sigbaar word in veral liefde vir ander nie, is ook ’n dooie geloof. Geloof sonder nederigheid is gevaarlik, so gevaarlik dat dit ’n goeie werk word. Dit is dit nie. Dit is ’n gawe uit God se hand, ’n gawe wat ons behoort te dring tot ’n dankbare lewe,

Prof Ernest van Eck, Universiteit van Pretoria

 

24 Februarie – Die evangelie van onmag

Handelinge 17: 1-8

Handelinge 17: 1-8 handel oor Paulus se verblyf en prediking in die stad Tessalonika. Handelinge vertel hier dat Paulus vir drie weke in Tessalonika tuisgegaan het, en elke sabbatdag in die sinagoge gaan preek het. Belangrik vir ons is wat Paulus gepreek het. Uit die gedeelte kan ons aflei dat hy ten minste drie sake aangeraak het: Jesus het gely en het opgestaan, daarom is Hy die Christus en Koning.

Vir ons lyk Paulus se verkondiging nie merkwaardig nie. Ons hoor immers feitlik elke week van die kansels van die kerk af dat Jesus die Christus en Koning is. Vir ons is hierdie boodskap bekend, selfs onskuldig. Uit hierdie vertelling lyk dit egter nie of Paulus se boodskap, toe hy dit verkondig het, so onskuldig was nie. Hoekom nie? As Jesus die Christus was, die gesalfde en uitverkorene van God, die verteenwoordiger van God op aarde, dan was die keiser dit nie. En as Jesus Koning was, beteken dit dat die keiser dit nie was nie. Dit is hoekom ons in Handelinge 17: 6-7 lees dat die boodskap van Paulus en sy volgelinge die hele wêreld in beroering bring en in stryd met die keiser se wette is.

Hoekom was die mense wat in opstand gekom het in beroering oor Paulus en sy volgelinge se boodskap? Omdat die boodskap dat Jesus die Christus en Koning is, die maghebbers van daardie tyd lynreg vertel het dat die mag nie aan hulle behoort nie, maar aan Jesus Christus. Meer nog: Jesus se mag was geleë in sy lyding en opstanding, terwyl die maghebbers van daardie tyd se mag geleë was in geweld en die uitbuiting van ander.

Eendag, lank gelede, het die evangelieboodskap dus dié met mag oor ander tot verantwoording geroep. Is dit vandag nog so? Daag ons met die evangelie diegene uit wat ander uitbuit en verwaarloos? Hulle wat die mag het? Handel die evangelie net uit verlossing uit die dood, of is dit ook ’n oproep tot die verlossing van ander uit armoede en ellende?

Prof Ernest van Eck, Universiteit van Pretoria

 

23 Februarie – Woord en daad

Matteus 7: 21-23

Mense vind dit soms baie maklik om hul optrede te regverdig. In die Naam van die Here mag ons ander oordeel as hulle volgens ons oortree. Want dan profeteer ons mos in die Naam van die Here. In die Naam van die Here kan en moet ons ander se sonde uitwys. Want dan dryf ons mos die duiwels uit ons gemeenskap uit. En in die Naam van die Here mag ons ander kragtig teengaan wanneer hulle nie wil dink en doen soos ons nie. Ons doen dit immers in die Naam van die Here, en ons weet mos wat die waarheid is en wat reg en verkeerd is.

In Matteus 7: 21-23 sê Jesus dat Hy nie belangstel in wat mense in sy Naam doen as dit wat hulle doen sonder die liefde geskied nie. Om te profeteer is goed, selfs om wonders te doen en duiwels in sy Naam uit te dryf, maar nie as dit uit selfsug is, die wet van God oortree (Matt 7: 23) nie. Want dit wat uit selfsug gedoen word, is selfliefde, het die eie ek lief, en kan nooit die koninkryk dien nie.

Elke godsdienstige daad wat nie ’n uitdrukking van die goue reël van liefde is nie, is niks werd nie. Dit sê Jesus, dit is hoe Hy waarsku. Die pad waar ek so leef deur aan ander te doen wat ek sou wou hê hulle aan my moet doen, is inderdaad nou. Die breë pad is baie makliker, daar waar ons van ander verwag om ons te behandel soos ons graag wil hê, maar ons ander behandel soos ons dink hulle verdien.

Woorde en dade moet ooreenkom. Woorde in die Naam van die Here wat seermaak, kom nie ooreen met die wet van God nie. Sonder die liefde is ons niks, en sê die Here Hy ken ons nie.

Prof Ernest van Eck, Universiteit van Pretoria

 

22 Februarie – Die kleed van liefde

Matteus 7: 15-20

Wat en wie is ’n wolf in skaapsklere? Matteus se antwoord op hierdie vrae is duidelik: Dit is die godsdienstige leiers van sy tyd wat op die hoeke staan en bid om gesien te word, en wat aan ander barmhartigheid betoon net wanneer dit gesien word. Hulle kom allerhande menslike wette na soos om hul bekers en borde te was, en tiendes van kruisement, anys en koljander te gee (Matt 23: 23). Maar hulle laat na wat die belangrikste is: die leef van die goue reël van die liefde.

Hulle is, sê Jesus, soos doringstruike wat druiwe dra en dissels wat vye voortbring. En dit kan tog nie. Want ’n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie, net soos ’n goeie boom nie slegte vrugte kan dra nie. Kom ons sê dit in die woorde van Jesus soos Matteus dit aan ons oordra: ’n Wolf in skaapsklere is iemand wat klem lê op allerhande godsdienstige wette en reëls, maar terselfdertyd ander oordeel, nie die splinter in die eie oog raaksien nie, die breë pad loop, en die liefde vertrap.

Ons is soms geneig om so te fokus op die regte dinge wat geglo moet word, dat ons nalaat om die regte dinge te doen. So is ons ook geneig om raak te lees dat Jesus soms ook ernstig gewaarsku het. Hier doen Hy dit. Pasop, sê Hy, vir hulle wat klem lê op allerhande godsdienstige reëls en wette, maar die goue reël vergeet. Hierdie mense, sê Jesus, lei mense weg van die koninkryk af, nie na die koninkryk toe nie.

Kinders van God trek net een stel klere aan, die kleed van liefde wat ander bedek soos God ons elke dag in sy hand van liefde toevou.

Prof Ernest van Eck, Universiteit van Pretoria

 

21 Februarie – Die nou poort van aksie en liefde

Matteus 7: 12-13

Wanneer ons lees dat Jesus sê die pad wat na die lewe lei is smal en die poort waardeur jy moet gaan is nou, verstaan ons dikwels dat dit beteken dat min mense eendag verlos sal word. Die weg na die lewe, na die hemel, is immers smal en die poort is nou. Min maak dit.

Toe ek ’n kind was, het ek hierdie woorde van Jesus so verstaan. Telkens, wanneer ek oor my eie lewe gedink het, het ek geglo dat ’n lewe by God eendag nie vir my beskore sal wees nie. Die pad na God is smal, en die poort is nou. My sonde is eenvoudig te veel, het ek altyd gedink. My lewe was eerder ’n lewe van die breë pad van verderf, die pad wat na ’n wye poort lei waardeur almal soos ek sal ingaan.

Jesus praat egter nie hier van verlossing nie. Nee, Hy praat hier van sy koninkryk hier en nou op moeder aarde. Wat is die nou poort? Lees weer ons teks van gister, Matteus 7: 12. Die nou poort is die goue reël: Wat jy wil hê ander aan jou moet doen, moet jy aan ander doen. Anders gesê: Die smal pad en die nou poort is die liefde, ’n pad wat baie min loop en die poort waardeur baie min gaan.

So baie van die verwoesting van ander, die pyn wat ander beleef, en die moeilikhede in die lewe, is die gevolg van die keuse wat ons maak om die breë pad te loop. Die breë pad waarop wat ek wil hê die belangrikste is, ’n pad waarop ander nie tel nie, en ander moet pasop dat hulle nie raakgery word nie. ’n Pad van die vernietiging van ander, op so baie maniere. Daarteenoor skep die nou pad van liefde lewe vir ander, en lewe vir die een wat kies om die nou poort in te gaan. Sonder bitterheid teenoor ander of die beoordeling van ander. Min, sê Jesus, gaan deur hierdie poort.

Prof Ernest van Eck, Universiteit van Pretoria

 

20 Februarie – Aksie, nie reaksie nie

Matteus 7: 12

Jesus was bekend daarvoor dat Hy dikwels nie ’n man van baie woorde was nie. Sy bekendste “preek” (die bergpredikasie in Matt 5-7) kan in minder as agt minute gelees word, sy bekendste gelykenis (oor die verlore seun in Luk 15) in 90 sekondes, en Hy het gebed in vyf sinne opgesom (die Onse Vader in Matt 6). Hy het ’n siel gered met een sin (Luk 23: 43), die wet in net drie verse opgesom (Mark 12: 29-31), en alles wat Hy die mense geleer het, in net een sin saamgevat: Julle moet die mense liefhê soos Ek julle liefhet (Joh 15: 12).

Dieselfde bondigheid kom voor in Matteus 7: 12. Hier som Jesus feitlik die hele Ou Testament (wet en profete) op met een sin: Wat jy wil hê ander aan jou moet doen, moet jy aan ander doen. Hierdie uitspraak van Jesus staan dikwels bekend as die sogenaamde “goue reël”. Ons moet nie dat die bekendheid van hierdie uitspraak van Jesus die implikasies van wat Hy hier sê ons laat verbygaan nie. Jesus sê nie hier dat as jy nie daarvan hou dat ander jou in die oog steek, jy dit nie aan ander moet doen nie.

Nee. Jesus se uitspraak sê en vra veel meer. Doen vir ander wat jy graag wil hê ander vir jou of aan jou moet doen. Wil jy graag met respek behandel word? Respekteer dan ander. Wil jy graag hê ander moet regtig luister as jy met hulle praat? Luister dan met aandag wanneer ander met jou praat. Wil jy graag hê ander moet jou nie net sommer oordeel nie? Moet dan nie ander oordeel nie.

Wat Jesus hier vra is aksie, nie reaksie nie. Wees die kind van God wat eerste vergewe, liefhet en omgee. En wees die laaste om te oordeel, te haat en net jouself raak te sien. En moenie aan ander doen wat ander soms aan jou doen nie. Jesus vra aksie, nie reaksie nie. Dan doen jy die wil van die Vader wat in die hemel is.

Prof Ernest van Eck, Universiteit van Pretoria

 

19 Februarie – ’n Visser van mense

Lukas 5: 8

Die groot klomp vis wat hulle vang wat alle menslike maatstawwe oorskry, dui op die gawe wat God gee – Hy gee Homself in ons wêreld met sy frustrasies en terugslae, en gee daarmee die heil.

’n Sondige mens verstaan homself as iemand wat vir homself moet leef, wat uit eie krag die lewe wil verwerf. Maar daardeur kom hy juis onder die mag van die sonde, verloor hy homself en word hy aan die dood uitgelewer. Soos vir Simon Petrus hier, is dit eers die heil wat ’n mens bemagtig om sy eie onheil in te sien. Net die mens wat sy lewe ontvang, het die moed om sy eie dood in die oë te kyk.

Simon Petrus kla homself nie aan oor dit of dat wat hy verkeerd sou gedoen het nie. Sy sonde is eerder die lewe van iemand wat sy nette in die nag uitgooi waar niks te vang is nie. Iemand wat sy lewe bou op sy eie werke en homself so van God afskei om iets uit eie krag te wees. Wie deur die woord van Jesus Christus teruggelei word, só dat die heilsame gaping tussen mens en God oopgaan – dit is hy wat sê: Gaan weg van my af, Here. Daarmee sê hy nie ek wil niks met U te doen hê nie, maar: U kan U seker nie met my inlaat nie. Waar die gaping tussen mens en God so oopgaan, word dit ook dadelik oorbrug. Daarom sê Jesus vir Simon: Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. God wil met so ’n sondaar te doen hê. Juis so is hy of sy bruikbaar. As iemand by wie God se woord so ingang vind, sal dit nie anders kan nie, hy of sy sal ’n visser van mense wees.

Wie sleg is, maak Hy nuut – ’n mens

wat Hy met vrug gebruik.

(Gesang 484: 4)

Dr Piet Boshoff, Emeritus

18 Februarie – Die lig wat lewe gee

Lukas 5: 5

Simon het die preek verstaan, nie met sy kop nie, maar met sy hart. Dat die hart hierdie insig kry, is die geheim van die aanspraak wat God op ons maak. Na die geswoeg van die nag, waag Simon dit om te glo: op u woord sal ek die nette uitgooi. Sy waagmoed word beloon, en hy trek die volheid van die lewe in, want die woord is self die lewe.

Dag en nag dra simboliese waarde in ons verhaal. So lees ons (Mark 1: 32-33) dat toe die son al gesak het, het die mense al die siekes en dié wat onder bose geeste deurloop na Jesus toe gebring om gehelp te word. Eindelik drom die hele dorp saam voor Jesus se deur. Dit is die skare wat vra …wanneer is die nag verby? (Jes 21: 11). Die nag is simbool van die ou bedeling, van die sonde, daarom vra hulle na die God in wie se lig ’n mens kan voortgaan: Die volk wat in die donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ’n lig geskyn (Jes 9: 1).

In teenstelling met die geswoeg van die nag wat niks oplewer nie, trek hulle toe in die mȏrelig ’n groot klomp vis uit. Die vangs is so groot dat hul maats in die ander skuit moet kom help. En hulle kan sommer ook agterkom dat Jesus nie maar net toevallig weet waar en wanneer die skole vis gevang kan word nie, maar dat Hy mag sê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee (Joh 8: 12).

Ag, ons tel die donker ure

tot die deurbreek van die dag.

(Gesang 487: 1)

Dr Piet Boshoff, Emeritus

17 Februarie – Op u woord sal ek die nette uitgooi

Lukas 5: 5

Uit ervaring het Simon-hulle geweet dat die gunstigste tyd om vis te vang, die nag is. Maar nou is Simon tog bereid om oordag die hopelose taak aan te pak om die nette te gaan uitgooi. Hy doen dit om ’n bepaalde rede. Hy moes in Jesus se verkondiging voor die Goddelike hoogheid van wat verkondig word, te staan gekom het. Daarom is hy bereid om op u woord die nette uit te gooi.

Jesus se verkondiging kan nie van Hom as persoon losgemaak word nie. Nie dat Jesus so ’n besonder welsprekende redenaar was nie. Dit gaan nie oor sy persoonlike kwaliteite nie. Sy persoon gaan in sy woord op. Sy verkondiging wys eerder na Hom as die woord van God, en so na God toe. Daarom is dit ook nie vir Lukas nodig om vir sy lesers die inhoud van wat Jesus vir die skare geleer het, op te som nie. Jesus is self woord van God. God se woord rig hom nie tot ons intellek nie, maar tot ons wil; wetenskaplike navorsing hoor dit nie, gehoorsaamheid luister daarna.

God se woord in mensetaal kan glad nie as sodanig van buite af waargeneem word nie. Want sy woord maak altyd aanspraak op die hoorder en kan net verstaan word wanneer die hoorder die aanspraak wat God op hom het, erken. Hierdie boodskap kan nie vanuit ’n neutrale, onaangeraakte posisie as God se woord verstaan word nie. Simon verstaan dat wanneer hy na God vra, vra hy na sy Here aan wie hy verantwoording verskuldig is: Op u woord, op u bevel, gaan ek uit. Sy eie kundigheid gee hy prys. Dit bring hom niks in die sak nie. Dit alles bly deel van die nag. Wat dit ook al mag inbring, aan die einde het ons niks gevang nie. Waar die ware heil ons tegemoet kom, verstaan ons die onheil waaruit ons kom.

O soek na die Here terwyl Hy te vind is

en roep Hom aan, prys Hom, hier naby is Hy.

(Gesang 483: 3)

Dr Piet Boshoff, Emeritus

16 Februarie – Jesus leer ons ook

Lukas 5: 3

Jesus spreek die woord waarop Simon die net uitgooi, terwyl Hy die skare van die skuit af leer. Jesus se preek is ’n kardinale deel van die verhaal. Daar is identiteit tussen Jesus se woord en dit wat daarop gebeur. Die woord bring die wonder van die heil, dit bewerk die heil. Die woord is self daad, dit praat nie oor iets nie, maar doen waarvoor dit gestuur is.

En ons kan die vergelyking ook omkeer: Die daad is self ook weer woord. Die wonder wat op die woord volg, is self ook woordgebeure. Die daad moet as woord verstaan word, want daad en woord is identies. Verstaan ons dit so, kan dit maklik gebeur dat die wonder ook by ons gebeur, by ons as die volgende hoorders van die woord.

In elk geval, God handel deur sy woord en deur dit so te doen, respekteer Hy ons vryheid, want as ons wil, kan ons ons ore toehou vir sy woord, of ons kan luister. Maar omdat Hy in sy woord handel, lei Hy ons uit ons eiegemaakte gevangenis uit, die vryheid in.

Die woord van God roep ons tot geloof, want woord van God en geloof aan ons kant hoort onlosmaaklik saam. Omdat God geloof by ons wil wek, openbaar Hy Hom as woord. Die woord verwag van ons om ons geseglik te hou en om op dit wat aan die woord kom, te vertrou. Sy woord is bemoedigend en vol belofte, en so wek Hy ons geloof. Wanneer God gelowiges van ons wil maak, kan dit nie anders nie, ons bly dan op sy woord aangewese. Om meer te wil hê as die woord, beteken dat jy met minder gaan eindig.

Spreek Heer, spreek Heer, want u kinders luister.

Net u Woord, Heer, bring weer lig in duister.

(Gesang 254)

Dr Piet Boshoff, Emeritus

15 Februarie – Hy het die skare van die skuit af geleer

Lukas 5: 3

Die skare staan op die strand en luister na wat Jesus te sê het. Die Fariseërs het hierdie mense vervloek as hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie (Joh 7: 49). Die Farisese vervloeking maak duidelik waar hul eie sekerheid vandaan kom: uit die onderhouding van die wet. Die mense wat die skare uitmaak, kon dit nie so ver bring om hul sekerheid in die onderhouding van die wet te soek nie. Daarom sou hulle vatbaar kon wees vir die evangelie.

Die kerk het dit gewoonlik as ’n geleentheid gesien as daar rondom die gemeente ’n skare bestaan. Hulle is die volk wat nog gemeente moet word, en die kerk moet ook altyd daarmee rekening hou. God wil die wêreld in sy barmhartigheid behou. Behou ter wille van die kerk. Nie dat die kerk die wêreld moet beheers nie, maar dat God sy ryk uitbrei en aan sy kinders die geleentheid wil gee om hul doop in te oefen. Dat die skare ten spyte van die feit dat hulle op die drumpel van die gemeente staan, tog nog skare bly, hou die gemeente ook nederig. Daar is immers nog soveel om te doen.

In die geval waarvan ons lees, word die woord in die breë verkondig, maar dit bly die enkeling wat tot geloof geroep word. Toe Hy klaar gepraat het, sê Hy vir Simon: “Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang.” Simon word by die naam geroep, en met al sy uniekheid kan hy kind van God word. Hy sal self op hierdie roeping antwoord. Maar hy was een van die skare. Sonder die skare wat gemeente gaan word, sonder die verkondiging, is daar nie Christene nie. Die sorg wat die gemeente dra om God se woord onvervals by die skare uit te bring, sal in elke volgende Simon se belang wees.

Hoe hoog is sy weë, sy dade, gedagte –

Hy is God die Here vir alle geslagte.

(Gesang 483: 3)

Dr Piet Boshoff, Emeritus

14 Februarie – Jesus klim in een van die skuite

Lukas 5: 3

Jesus sien die twee skuite aan die kant van die meer. Die vissers het al uitgeklim om hul nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite. Hy vra nie toestemming om aan boord te gaan nie, Hy doen dit net. Hy vra dat Simon sy skuit ’n entjie die water in moet vat, en Hy gaan sit om die skare wat op die strand staan, te leer. Die toneel maak ’n oorweldigende indruk. Die skuit word omskep in ’n indrukwekkende preekstoel vanwaar Jesus vir die aandagtige volk op die strand preek. Met hierdie skets sê Lukas vir ons dat Jesus se verkondiging van die begin af ’n waterskeidende indruk gemaak het. Daar is nie sprake van ’n klein begin en ’n verdere ontwikkeling van ’n beweging rondom Jesus nie. Met die evangelieverkondiging is alles van die begin af reeds daar.

Die wesenlike dinge moet aan ons geopenbaar word, want ons dink nie self daaraan nie. Dit moet aan ons gesê word. Omdat ons dit nie self dink en sê nie, bestyg Jesus hierdie reuse-preekstoel. Die evangelie en die koms van God se heerskappy hang met mekaar saam. Die evangelie maak immers ’n einde aan die tyd waarin die mens vasgepen word deur sy eie vroom en onvroom moontlikhede, en laat God se tyd vir hom aanbreek. Die evangelie word die blye boodskap genoem, nie oor ’n spesifieke Bybelse inhoud nie, maar omdat dit die dop kraak wat die mens om homself vorm wanneer hy hom opsluit in sy eie goeie en slegte werke, in sy eie goeie en minder goeie moontlikhede.

Dis die verkondiging van genade. Genade beteken in die Nuwe Testament nie dat die veroordeelde nie meer gestraf gaan word nie, maar vryheid vir die gevange mens, vir die mens gevange en beperk in sy eie moontlikhede. Genade is die aanbod aan die mens om as ontvanger, uitsluitlik as ontvanger, te lewe.

Luister met aandag, en Ek breek

vir jul die lewenswoord.

(Gesang 484: 2)

Dr Piet Boshoff, Emeritus

13 Februarie – Die skare wil die woord van God hoor

Lukas 5: 1-2

Die gedeelte begin met Op ’n dag, wat ons voorberei op iets nuut wat gaan begin. Dit kan die begin wees van iets belangrik. God laat Hom aan niemand onbetuig nie. Hulle beur vorentoe om die woord van God by Jesus te hoor. Kan ons iets anders van die waarheid verwag as dat dit mense moet aantrek? Dit moet mos so wees dat dit die leerling is wat behoefte aan die leraar het, dat dit die sieke is wat die dokter nodig het. En nie omgekeerd nie, soos dit in die Christendom gehoor kan word, dat dit die dokter is wat die pasiënte nodig het en die leraar wat die leerlinge nodig sou hê. Die geloof verstaan die nood van die wêreld as reikhalsende verlange, en daarom beur die mense vorentoe om die woord van God te hoor. Die verlange is basies. Mense vra na geluk en vrede, en so vra hulle by hulself verby na God.

Onder die mense wat Jesus by die Genesaretmeer aantref, tel ’n klompie vissers. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Daar is niks daarmee verkeerd as vissers hul nette uitspoel nie. Dit is hul daaglikse werk. Maar wanneer dit al is, dat die lewe tot op die einde uit niks anders bestaan nie – dit is nie goed nie, dit dui op ’n vloek. En vloek beteken om ver van God af te wees, dat die uitsig op God nie meer bestaan nie. Die mens bestaan alleen met sy doen en late. Die man as slaaf van sy beroep, die vrou as slavin van haar man en kinders, die vrou wat deesdae bevryding daarin soek om ook deur haar loopbaan verslaaf te word.

Jesus het na sulke gewone mense toe gekom. Wanneer mense in hierdie wêreld deur God aan sy wêreld bekend gestel word, ervaar hulle reeds in hierdie aardse lewe die seën van die komende God.

Heer, ek smag na U wat lewe,

soos ’n dier na water smag.

(Psalm 42: 1)

Dr Piet Boshoff, Emeritus

 

12 Februarie – Eerste wonder

Johannes 2: 1-12

Jesus se verskyning, epifanie, is nou reeds op verskillende maniere bekend gemaak. Vandag verneem ons van nog ’n manier waarop Jesus se teenwoordigheid bekend geword het. Johannes vertel dat Jesus die eerste wonderteken gedoen het tydens ’n bruilof in Kana in Galilea. Hierdie wonder vind plaas op die derde dag nadat Natanael ook besef het: Rabbi, U is die Seun van God (Joh 1: 49). ’n Bruilof dui op oorgang. Dit is die oorgang vanaf ’n enkellopende lewe na ’n gesamentlike lewe. Jesus word uiteindelik ook die oorgang vanaf ’n lewe in verlorenheid na ’n nuwe lewe in die koninkryk van God.

Maria se teenwoordigheid was dalk omdat sy familie was van die onbekende bruilofspaartjie. Jesus, sy broers en sy dissipels is ook genooi. So ’n feesgeleentheid kon dae lank duur, en volgens die Joodse voorskrifte moes water oor elke gas se hande uitgegooi word (Mark 7: 1-4). Daarom was daar meer as vyf honderd liter in ses klipkanne byderhand.

Maria word bewus van die verleentheid toe die wyn opraak. Maria weet ook dat Jesus nie net haar seun is nie, maar dat Hy ook die Messias is. Hoewel Jesus alles met ’n enkele woord tot stand kan bring, was dit nog nie die tyd om sy mag en sy grootheid te openbaar nie. Jesus het wel opdrag gegee dat die ses klipkanne vol water gemaak moes word. Daarna het Hy aan die dienaars gesê om te skep en vir die seremoniemeester te gee. Die opmerking van die seremoniemeester beklemtoon dat die water wonderbaarlik verander het in goeie wyn.

Deur hierdie eerste van sy wondertekens het Jesus sy mag laat blyk en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom. Die wonders was nooit bedoel om soos dié van ’n towenaar mense te beïndruk nie. Die bedoeling was om Jesus se mag te beklemtoon sodat mense tot geloof in Hom kan kom.

Laat ons tot die Heilige Gees bid dat ons vandag die Goddelike wonders sal raaksien, en dat ons in die geloof in Jesus Christus staande sal bly.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

11 Februarie – Hoe gelowiges nie moet bid nie

Matteus 6: 5-8

In die bergrede het Jesus verskillende sake aangeroer. Hy het telkens by die wet en die Skrif begin en vir sy hoorders gesê: Julle het gehoor dat daar gesê is… Maar Ek sê vir julle… Jesus is nou teenwoordig en het verskyn – epifanie. Hierdie Jesus begin nou die mense leer. Hy gee nuwe inhoud aan gevestigde opvattings. Vandag luister ons hoe Jesus oor gebed praat.

Die gebedslewe van die Jode was goed georganiseerd en presies. Daar was voorskrifte oor wanneer gebid moes word, in watter rigting gekyk moes word en hoeveel keer gebid moes word. Gebed is dikwels misverstaan en beskou as ’n verdienstelike saak waarmee punte verdien kon word.

Jesus waarsku teen skynheiligheid. Dit is wanneer die skynheiliges in die sinagoges of op die straathoeke bid, hoorbaar en sigbaar. Hulle het gedink dat hulle bewonder word as regverdig en voorbeeldig. Hierdie openbare gebede het vertonings geword waarna die mense kon kyk. Jesus waarsku: Hulle het hulle beloning klaar weg. Hierdie openlike bewondering sou hul beloning wees. Daarteenoor leer Jesus hulle om liewer stil, eenkant, opreg en persoonlik te bid tot die Vader.

Jesus waarsku verder: …moenie soos die heidene ’n stortvloed van woorde gebruik nie. Tot vandag toe bestaan die opvatting dat eise en versoeke aan die Vader wat gedra word deur baie en luidrugtige woorde, suksesvol sal wees. Moet nie soos hulle maak nie. Jesus verseker hulle dat die Vader reeds weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van Hom vra. Hy sê nie dat ons nie moet bid nie. Ons moet net besef dat ons gebede nie vir God nodig is nie, Hy weet reeds. Gebede is vir óns belangrik. Dit is die manier waarop ons by die Vader kan uitkom en die manier waarop ons ons nood en behoeftes kan uitspreek. God die Vader is altyd daar en Hy luister altyd.

Jesus wil hê dat ons moet bid, gereeld moet bid, maar kalm en bedaard moet bid. Ons kan met al ons nood tot die Vader bid. Kom ons bly bid.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

10 Februarie – Groot menigtes het Jesus gevolg

Matteus 4: 23-25

Ons is nog in die Epifanietyd. Vandag vind ons Jesus waar Hy self begin optree. Ons verneem Hy het in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Jesus se verskyning en teenwoordigheid moes sigbaar word. Algaande het Hy bekend geword, want groot menigtes … het Hom gevolg.

Matteus som Jesus se optrede op as leer, verkondig en genees. Die inhoud van Jesus se leringe was telkens die uitleg van dele uit die Ou Testament. In Nasaret se sinagoge het Jesus uit Jesaja 61: 1-2 gelees. Hy het hulle geleer dat daardie belofte met sy koms vervul is (vgl Luk 4: 16-21). In sy bergrede het Jesus aangehaal uit die tien gebooie, Eksodus 20: 13. Hier het Jesus aan die sesde gebod ’n nuwe, breër inhoud gegee (vgl Matt 5: 21-22). Jesus leer dat die wet en die Skrif eerder aandui hoe ons tekortskiet in ons verhouding met God.

Behalwe dat Jesus die hoorders oor dit wat verby is geleer het, het Hy ook die blye boodskap dat die koninkryk van God naby is, verkondig.

Jesus is hier meer as Leraar en Verkondiger. Hy is ook Geneser. Jesus genees die siekes van allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van bose geeste was… Die klem in hierdie genesings lê nie op ’n wonderwerker wat wonderbaarlik sorg vir beterskap en herstel nie. Die klem val op die krag en die almag van God wat hier in Jesus teenwoordig en sigbaar is. As Jesus hier mense genees van bose geeste, is dit reeds ’n vroeë aanduiding van sy latere oorwinning oor die magte van die duisternis en die dood.

Ons verneem dat groot menigtes van heinde en verre gekom en Jesus gevolg het. Jesus se verskyning en teenwoordigheid sluit almal in oor volk- en landgrense heen. Daarom is dit ook vir ons vandag belangrik.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

9 Februarie – ’n Vreemde getuie

Markus 1: 21-28

Jesus het die sinagoge in Kapernaum op die sabbatdag besoek. Daar het Hy uit die Skrif gelees (vgl Luk 4: 16-21). Die mense het geluister en was verstom oor sy boodskap, want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het. Anders as die skrifgeleerdes wat die handhawing van die tradisies beklemtoon, bring Jesus ’n nuwe boodskap: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.

Terwyl Jesus besig was, het ’n man ingekom wat van ’n onrein gees besete was. Hierdie man was magteloos gevange en het nie meer sy eie wil gehad nie. Die bose gees was in beheer. Die bose geeste het hul uitbanning en verdelging gevrees (vgl Mark 5: 7). Daar in die sinagoge skreeu die bose gees deur die mond van die magtelose man: Wat het ons met U te doen, Jesus van Nasaret? Het U gekom om ons te verdelg?

Die bose geeste het geweet dat God self in die persoon van Jesus sou kom om hulle te verdelg en die mense te verlos. So het die bose gees daar in die sinagoge ’n vreemde maar merkwaardige getuienis gelewer: Ek weet goed wie U is; U is die Heilige van God! Op hierdie besondere wyse, deur ’n vreemde getuie, word die epifanie, die verskyning, van die gesalfde Messias, Jesus, aan die wêreld bekend gemaak.
Die titel Heilige van God bring tot uitdrukking dat Jesus anders is. Die bose geeste het geweet van die geweldige stryd wat voorlê, en hulle het hul verdelging gevrees.

Jesus het hulle bestraf en die bose gees uitgestuur. Hy het nie ’n magiese towerformule gebruik nie, maar doodgewoon net sy woord. Waar die bose verdryf word, begin die koninkryk van God.
Terwyl Jesus die bose verdelg, verlos Hy die hulpelose mens. Stuiptrekkings dui aan dat die bose geeste nie gedweë hul houvas op en besit van die mense laat vaar nie.

Jesus se roem en bekendheid het oral versprei en oral is oor Hom gepraat. Ons het die voorreg dat ons Hom ook mag ken, en ons behoort vandag ook oor Jesus te praat.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

8 Februarie – Eerste optrede

Matteus 4: 12-17

Jesus se teenwoordigheid in die wêreld is reeds aangekondig. Jesus het sy verskyning gemaak. In hierdie Epifanietyd val die kollig nou op Hom. Die gebeure gaan nou begin.

Jesus besluit om Nasaret te verlaat en na Galilea te gaan. Jesus wou nie voortydig gearresteer word nie. Daar is nog eers werk wat gedoen moet word. In Galilea vestig Jesus Hom in Kapernaum naby die See van Galilea. Hierdie gebied is vroeër ingeneem en verneder deur die Assiriërs (734 vC) en het bekend gestaan as die gebied van die heidene. Jesaja beskryf die geloofsomstandighede in daardie gebied: …die volk wat in donkerte geleef het … dié wat in die donker land was… (Jes 9: 1).

Jesaja profeteer dat daardie volk, in duisternis en donkerte, die heidene, ’n groot lig sal sien. Kapernaum by die see, in die gebied van die heidene, word juis die plek waar Jesus die eerste keer in die openbaar optree. Die belofte deur Jesaja van ’n groot lig wat te sien sal wees, word nou hier deur Jesus vervul. Dit beklemtoon Simeon se aankondiging: Hierdie Kindjie is …’n lig tot verligting van die nasies (Luk 2: 32).

Die woorde Van toe af (Matt 4: 17) is die aanduiding dat die gebeure nou gaan begin. Alles gebeur baie eenvoudig. Jesus het begin preek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.Die oproep van Johannes die Doper as voorloper en wegbereider (Matt 3: 2) word nou voortgesit deur Jesus self. Die begrip koninkryk van die hemel word hier gebruik teenoor die Romeinse keiserryk waar die keiser alle mag gehad het oor die onderdane. Naby bevestig dat God in beheer is en dat mense hulle nie hoef te bekommer oor die hemelse koninkryk nie. Mense word opgeroep: Bekeer julle. Dus, draai terug na God toe. Aanvaar dat God in beheer is en dat Hy reeds verlossing en nuwe lewe vir ons bewerk het.

Ons hoor vandag dieselfde trooswoorde: Die koninkryk van God het naby gekom. Ons hoef net terug te draai na God toe. Kom ons doen dit sommer nou.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

7 Februarie – Anna, as tweede getuie, staan by

Lukas 2: 34-40

Simeon gaan verder met die bekendstelling van die Kindjie, Jesus. Simeon sê dat hierdie Kindjie bestem is tot ’n val en ’n opstanding van baie in Israel. Hiermee sê Simeon dat niks ooit weer dieselfde sou wees nie, want hierdie Kindjie gaan skeiding bring. Vir sommige gaan sy teenwoordigheid meebring dat hulle tot ’n val, tot ondergang, gebring sal word. Dit is hulle wat nie verstaan nie en nie glo nie dat Jesus die gesalfde Verlosser is wat gekom het om verlossing te bewerk. Vir ander gaan sy teenwoordigheid opstanding beteken, opstanding tot ’n nuwe lewe. Dit is hulle wat die belofte onthou en wat nou verstaan en glo dat hierdie Kindjie daardie Verlosser is. Hier gaan dus skeiding kom, tussen dié wat glo en dié wat nie glo nie.

Simeon noem verder dat Jesus ook ’n teken sal wees, maar ’n teken wat weerspreek sal word. Teken beteken hier iets wat raakgesien word. Hier kan ons byvoorbeeld dink aan die padteken van ’n smal bruggie. So ’n padteken is sigbaar vir almal, maar dit is nie almal wat hulle daaraan steur nie. As jy jou nie steur aan die teken nie, is dit byna onvermydelik dat jy ’n ongeluk sal maak en kan ondergaan, kan sterwe. Die gesindheid van mense sal aan die lig kom deur die keuses wat gemaak word: sterwe of opstanding. Simeon kondig ook aan dat Maria persoonlik, as moeder, pyn sal ervaar wanneer haar Seun verag, veroordeel en gekruisig word.

Anna, die profetes, het bygestaan. Sy het God gedank en oor die Kindjie gepraat met almal wat na die verlossing… uitgesien het. Hierdie getuienis van Anna sluit aan by die voorskrif volgens Deuteronomium 19: 15 dat twee of drie getuies nodig is om die geloofwaardigheid van ’n saak te bevestig. Hierdie Kindjie is daarom werklik bestem tot ’n val en ’n opstanding.

Na hierdie bekendstelling weet óns ook nou wie hierdie Kindjie is. Dit is steeds belangrik watter keuse ons vandag maak. Kies ons die val of die opstanding?

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

6 Februarie – Simeon stel vir Jesus voor

Lukas 2: 25-35

Epifanie is ’n Griekse woord wat verskyn beteken. Verskyn het hier ’n besondere betekenis. Ons kan hier dink aan ’n teater met oop gordyne sonder iemand op die verhoog. Agter die gordyn is die akteurs vir ons nog onsigbaar, totdat iemand verskyn en sigbaar word. Verskyn beteken dat die werklikheid wat onsigbaar was, nou sigbaar word.

In die Epifanietyd word in die kerk nagedink oor die verskyning van Jesus in die wêreld. Jesus, onsigbaar en onkenbaar, tog was Hy altyd daar. Met sy geboorte het Hy die wêreldse verhoog betree. Niemand het geweet wie die Baba is wat in Betlehem gebore is nie. Iemand moes Hom aan die wêreld voorstel.

Hierdie voorreg het Simeon te beurt geval. Simeon het in Jerusalem gewoon. Hy was ’n getroue gelowige. Simeon was bewus van die belofte van God dat ’n Verlosser sou kom. Simeon was ook begenadig en het die wete van die Heilige Gees ontvang dat hy nie sou sterwe voordat hy die Gesalfde van die Here sou sien nie. Simeon het die dag na die tempel opgegaan. Daar het hy die ouers van die Kindjie Jesus ontmoet. Hy kon die Kindjie in sy arms hou.

Met die Kindjie in sy arms, het Simeon die Here geprys. Met hierdie lofprysing het Simeon op besondere wyse vir Jesus aan die wêreld voorgestel. Simeon was tevrede dat hy begenadig was om met sy eie oë u verlossing te kon sien, die verlossing wat lank terug belowe is, wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke. Simeon stel die Kindjie, Jesus, verder voor as ’n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel.

In sy voorstelling van wie hierdie Jesus is, verbind Simeon twee sake. Eerstens is hierdie Jesus ’n lig vir die nasies, die heidene en die wêreld, en tweedens is Hy hier tot eer van Israel. In hierdie Epifanietyd kan ons verseker wees dat daardie Jesus, in Simeon se arms, ook ons Lig, ons eer en ons Verlosser is.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

5 Februarie – Geluk: Weet en doen

Johannes 13: 1-17

In die verhaal oor die voetewassing sluit Jesus af met die woorde: Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen. In die hele hoofstuk word vertel wat Jesus weet en doen en ook wat die dissipels, veral Petrus, weet, verstaan en doen. Wat weet Jesus? Hy weet dat sy tyd op aarde verby is. Hy weet van sy besondere roeping: dat alles in sy hande gegee is en dat Hy van God af kom en teruggaan. Wat doen Hy toe? Hy doen die werk van die laagste slaaf in die huishouding. Hy was die stof van hul voete af. Hy is Leermeester en Here en doen dit vir onwaardige mense wat Hom gaan verraai en verloën. Dit was so anders as die leermeesters van sy tyd. Hierdie daad was ’n voorbeeld vir sy dissipels om na te volg, maar dit was ook ’n vooraf-beeld van ’n baie groter diens, naamlik om sy bloed te gee sodat sondige mense geestelik skoongewas kon word.

Wat weet en verstaan die dissipels? Dit is baie duidelik dat Petrus, maar ook die ander, geen snars verstaan het van wat Jesus gedoen het nie. Die groot misverstand rondom Jesus was steeds daar en sal altyd daar wees. Hulle het nie geweet en nie gedoen nie; daarom was hulle nie gelukkig nie! Kan ons die wroeging van Petrus besef nadat hy Jesus drie keer verloën het? Judas was nog ongelukkiger, sy lewe eindig met die toppunt van ongeluk.

Wat weet jy? Daar is deur Jesus ook vir jou ’n nuwe begin gemaak; jy weet dat jy vir God so belangrik is; dat jy deur Jesus rein, kind van God, gemaak is. Wat doen jy as jy weet? Is daar in jou optrede met ander mense sprake van ’n volg in die voetspore van Jesus deur minder verwaand te wees en te kan vergewe?  Dan kan jou lewe mos meer sin maak, dan kan jy mos gelukkiger wees, al is dit so dat alles nie altyd voorspoedig verloop nie.

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

4 Februarie – Strome lewende water

Johannes 7: 37-43

Tydens die loofhuttefees is die swerftog van Israel in die woestyn elke jaar herdenk. Op die laaste dag, die sewende dag, het ’n priester hierdie keer ook soos elke vorige jaar ’n goue houer uit die fontein Gihon met water gevul. Hy het dan, vergesel van ’n prosessie van singende mense met mirte- en wilgertakke wat met palmblare vasgebind is ter herinnering aan die volk se hutte en verblyf in die woestyn, deur die Waterpoort na die tempel beweeg. Op die platvorm voor die altaar het die priester dan die water in ’n silwer tregter gegooi, waar dit in die grond verdwyn het. Dit is op hierdie besondere oomblik dat Jesus geroep het: As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!

Hierdie uitspraak dat Jesus geestelike dors les, het geweldige verdeeldheid daar veroorsaak. Uit die Skrif was dit immers welbekend dat God die gewer van lewende water is wat geestelike dors wegneem (Jes 44: 3; Eseg 47; Sag 14: 8). Baie belangrik vir hierdie tradisie was ook die gebeure toe God water uit ’n rots laat kom het in die woestyn (Eks 17: 6). Dit was op daardie gelaaide oomblik op die fees toe die volk so bewus was van God wat die dors wegneem, dat Jesus se uitroep kom. Hy wat Jesus is, is die bron van lewende water! Deur Hom neem God die ewige dors weg!

Jy kan jouself gelukkig ag as jy ook daarvan seker is dat God deur Jesus ’n antwoord kom gee het op die ewige dors, sodat die lewe kan sin maak. Deur geloof in Jesus het die Gees van God dit ook vir jou moontlik gemaak om nie net gevul te word met lewende water nie, maar self ook ’n bron van lewende water te word, ’n fontein waarvan die water nie opdroog nie (Jes 58: 11). Mag mense wat met jou te doen het, al hoe meer ervaar dat hul geestelike dors deur jou aanwesigheid en optrede geles word.

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

3 Februarie – Verhoog ter wille van lewe

Johannes 3: 9-17

Nikodemus vra: Hoe is dit moontlik? Hoe kan hierdie nuwe geboorte plaasvind? Hoe kan ’n mens daaraan deel kry? In Jesus se antwoord wys Hy duidelik vir Nikodemus op sy misverstand aan die begin van die gesprek. Daar het hy Jesus as ’n besondere  leermeester erken, en nou sê Jesus vir hom: Jy is die bekende leermeester van Israel… Albei is leermeesters op aarde, maar dit is ’n fout. Jesus is baie meer as dit! Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe Hy wat uit die hemel gekom het… Wie anders was self by God om werklik met gesag oor die koninkryk van God te kan praat as Hy, Jesus? Hy alleen kan regtig oor die hemelse, die Goddelike, praat. Hy is glad nie op die vlak van aardse leermeesters nie. Daar moet geheel en al anders na Hom gekyk word.

Hoe moet na Jesus gekyk word? Soos Israel in die woestyn na die koperslang gekyk het. Dit is ’n stukkie geskiedenis waarvan Numeri 21: 5-10 vertel. Toe die volk ongehoorsaam was, het daar giftige slange gekom wat vir baie se dood verantwoordelik was. Toe Moses hulp vra, het hy die opdrag gekry om ’n koperslang te maak en dit op ’n paal te sit. As iemand deur ’n slang gepik is, moes hy alles los en net na die slang kyk om te bly lewe. Deur dit te doen, het so ’n persoon gewys dat hy sy volle vertroue alleen op God stel. So sal Jesus verhoog word sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê.

Hoe kyk jy na Jesus? Is dit met volle oorgawe sonder om self te probeer verdien, sonder om verwaand te wees en aan beheer te wil vashou? Is jy daarop gefokus om in Hom God se onbegryplike liefde raak te sien en te ervaar sodat Hy jou lewe kan verander? Dit is dan dat jy deur God se Gees sal ontdek dat jy waardig is om kind van God met ’n besondere roeping te wees.

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

2 Februarie – ’n Nuwe geboorte

Johannes 3: 1-8

Nikodemus moes seker verbaas gewees het oor Jesus se uitspraak oor die nuwe geboorte. Hy, die groot leermeester, die Fariseër, een van die 70 van die Joodse Raad, moes gedink het dat dit ’n groot kompliment vir Jesus moes wees as hy Hom ’n leermeester wat van God af gekom het noem. Hy kon nie Jesus se antwoord hierop kleinkry nie, naamlik dat iemand sonder ’n nuwe geboorte onmoontlik die koninkryk van God kan sien.

Hoekom het Jesus so geantwoord? Natuurlik gaan dit oor die rede wat Nikodemus vir sy stelling gegee het, naamlik dat hy weet dat Jesus van God af kom op grond van die wonderwerke wat Hy doen. Maar om wonderwerke te sien, is nie genoeg om die koninkryk, die koningskap van God, te sien nie! Daarvoor is ’n nuwe, geestelike geboorte nodig. Dit moet meer wees as ’n geboorte uit water, uit vrugwater wat te doen het met ’n gewone geboorte. Daar moet dus ’n nuwe geestelike lewe begin wat alleenlik moontlik is deur die Gees van God.

Ons word steeds gewaarsku teen die dwaling dat God daar is waar wonderwerke vir die gewone oë plaasvind. Hoe geneig is ’n mens nie om, as dit nie goed gaan nie, te vra: Waar is God nou? Baie mense het al ervaar dat God se koningskap juis ontdek word in omstandighede waar ’n mens onder druk is; dat Goddelike gawes soos geduld en selfbeheersing ontwikkel in omstandighede waar ’n mens getoets word om geduld en selfbeheersing aan die dag te lê.

Daar is sprake van ’n nuwe lewe wanneer jy as mens ontdek dat jy anders kan dink en doen as wat jy van nature wil. Dit is dan dat jy weet dat God se Gees ’n werklikheid is. Immers is die Gees soos wind wat nie gesien kan word nie, maar tog gevolge het wat groot verandering kan bring. Deur Jesus reg te ontdek, kan die Gees wonderlike dinge in  jou denke en gedrag laat gebeur!

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

1 Februarie – Eenvoudiges leer

Matteus 11: 25-30

Om die las van die lewe te kan dra en rus vir ons gemoed te kan vind, moet ons Jesus se juk opneem en van Hom leer. Wie is dit wat werklik van Hom kan leer? Dit is die eenvoudiges (letterlik kindertjies) en nie die slim en geleerde mense van daardie tyd soos die Fariseërs en skrifgeleerdes nie. Hulle was immers van mening dat die koninkryk sal kom as die kindertjies daarin kon slaag om die wet soos hulle te onderhou. Hulle was beslis nie sagmoedig en nederig van hart soos Jesus nie; inteendeel, hulle was veroordelend en hoogmoedig teenoor almal wat nie volgens hul standaarde geleef het nie. Die las wat hul godsdienstige voorskrifte op mense gelê het, was vir seker nie sag en lig nie. Hulle het die wet van Moses uitgebrei met talle lyste van wette en bepalings.

Nie hulle nie, maar Jesus is die Een wat die wet kan bekendmaak, Hy wat werklik die Vader ken. Behalwe dit, beklemtoon Matteus ook dat Jesus die nuwe Moses is: Soos Moses is Hy as kind gespaar tussen baie wat doodgemaak is; Moses het die wet op die berg ontvang en Jesus het op die berg die wet se ware betekenis verduidelik.

Die wet is nie daar om ’n swaar las op mense te laai nie. Dit gaan oor liefde wat in gedagtes, woorde en dade na vore kom van mense wat die liefde van God werklik ontdek het. Eenvoudiges kan God se gesig van liefde sien in Jesus. In sy lewe op aarde het sy sagtheid en nederigheid al duideliker geword. Die hoogtepunt daarvan was aan die kruis van Golgota toe Hy as die sagste en nederigste mens, die hardste juk en die swaarste las ooit gedra het.

Is jy een van die gelukkige eenvoudiges? Van hulle wat die liefde van die Vader kan ken omdat jou oë oopgegaan het daarvoor dat die sagmoedigheid en nederigheid van Jesus ook jou lewe verander het? Daar kan dan al meer rus vir jou gemoed wees met ’n sagte juk en ’n ligte las.

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

31 Januarie – Die sagte juk

Matteus 11: 25-30

Natuurlik sal ons graag wil luister as daar rus belowe word vir almal wat vermoeid en swaar belas is. Daar is immers soveel onrus in ons wêreld, wat ons moeg en selfs siek maak! Om van Jesus te leer hoe om rus te vind vir jou gemoed, vra van jou om sy juk op te neem. ’n Juk is mos ’n stuk gereedskap, gewoonlik van hout, wat op ’n trekdier se skof gesit word. Dan word daar kettings of toue daaraan vasgemaak om ’n vrag soos ’n ploeg of ’n wa te laat beweeg. Volgens Jesus kom die rus wanneer die juk opgeneem word. Dit voel soos ’n teenspraak. Begin die rus nie as die juk afgehaal word nie? Dink baie mense dalk so oor Jesus se juk wat soms krag en tyd vra? Redeneer jy ook soms dat daar soveel dinge is wat skaaf en druk, dat daar nie plek en nie die lus is vir nog ’n juk en nog ’n las nie?

Wie so dink, verstaan die beginsel van ’n juk verkeerd. Eintlik maak ’n juk dinge nie swaarder nie; dit is nie daar om te martel en onnodig moeg te maak nie. ’n Juk wat pas, is daar om dinge makliker te maak, om ’n vrag aan die beweeg te kry, dit wat andersins onmoontlik sou wees. Wat die mensdom oorlaai en uitput, is die las van die lewe; daaraan dra elkeen van ons, van die wieg tot die graf. Hoeveel geknakte mense is daar nie met skaaf- en kneusplekke aan hul persoonlikhede!

Elkeen van ons het ’n juk nodig om die las van die lewe te help trek. Op geen ander wyse kan ons die lewe hanteer nie! Jukke dra ons almal. Die vraag is net of dit die beste een is; of dit die een is wat werklik by jou en jou doel pas omdat jou Skepper dit gemaak het. Soveel mense het al met groot dankbaarheid ervaar dat om werklik van Jesus te leer, nie neerdruk nie, maar oplig en laat inpas.

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

30 Januarie – Kinderspeletjies

Matteus 11: 7-9, 16-19

Dit is seker ’n bekende speletjie van daardie tyd waarna hier verwys word. Een groep kinders stel met musiek ’n bruilof en daarna ’n begrafnis voor, en dan moet die ander soos op ’n bruilof dans en soos op ’n begrafnis treur. Maar dan raak hulle verveeld en begin mekaar verwyt, en die speletjie eindig in ’n mislukking.

Dit is hoe Jesus oor van die mense rondom Hom gepraat het. Waarskynlik het die skare spottend na Johannes die Doper se snaakse lewenswyse verwys: die ou met die snaakse klere en eetgewoontes wat nou in die tronk sit en twyfelvrae vra. Waarna het hulle in die woestyn gaan kyk, vra Jesus hulle. Hulle het beslis nie al daardie moeite gedoen om deur ’n grapmaker of ’n model vermaak te word nie. Nee, hulle was ernstig besig om te luister na ’n profeet van God wat geleer het van bekering waar sprake is van sterf in jouself. Toe het hulle verveeld geraak met sy streng lewenswyse en eise, en hom demonies genoem.

Daarna kom Jesus met ’n nuwe boodskap: om met blydskap die koms van die ware Bruidegom te vier. Weer raak hulle verveeld en belaster Hom met allerlei skeldname.

Waarna het jy gaan kyk toe jy in die erediens was en in die Bybel gelees het? Is dit met die regte motiewe? Besef jy goed dat baie lewensvrae nie op gewone maniere beantwoord kan word nie; dat daar ook iets met jou moet gebeur vir jou om in te pas by ’n nuwe koninkryk; dat ’n gedurige verandering in denke nodig is?

Vir ’n gelowige moet daar steeds die ervaring wees van ’n begrafnis. Ons dink aan Jesus se dood, maar ook aan ons eie. In die Woord is daar immers sprake van die noodsaaklike afsterf van die ou mens, die eie ek. Aan die ander kant het ek en jy ook deel aan ’n huwelik, die bruilof van die Lam waar ons gaste is, maar meer nog, sy bruid, rein en vlekkeloos! Hiervan mag geeneen van ons speletjies maak nie!

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

29 Januarie – Wie op grond van geloof geregverdig word, sal leef

Habakuk 2: 1-4; Romeine 1: 16-17 (Die Bybel 2020)

’n Mens kan die Bybel ’n honderd maal deurlees en dit kan geen verskil maak nie. Of jy kan een versie in die Bybel raaklees, en dit kan jou lewe vir altyd verander. Want die Bybel is ’n instrument waardeur God se Gees met ons praat. Belangrike boodskappe van God kom soms op heel eenvoudige maniere na ons toe. Een só ’n vers is Romeine 1: 17. Dit bevat die kern van ons geloof. Dit klink so eenvoudig. Dit klink amper te goed om waar te wees. Daarom gebruik die skrywer ’n aanhaling uit die Ou Testament om die waarheid van dit wat hy skryf, te bevestig.

Die skrywer haal hier ’n vers aan uit een van Habakuk se preke. Die profeet Habakuk was ’n minder belangrike, onbekende dominee wat ongeveer 600 jaar voor Christus geleef het. Destyds het hy reeds hierdie baie belangrike boodskap van God neergeskryf op borde wat van klei gemaak is, en hy het dit neergesit waar mense dit sommer kan lees as hulle daar verbystap.

In die jare en eeue na Habakuk sou die mense allerlei reëls en voorskrifte belangriker ag as die goeie nuus wat Habakuk gebring het. Daarom moes God ingryp en self ’n mens word en aarde toe kom om dit te kom regstel. Jesus Christus het die mense van sy tyd herinner aan hierdie selfde eenvoudige boodskap: Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook (Joh 11: 25).

Vandag nog is hierdie wonderlike evangelie in die vorm van die Bybel vir ons in skriftelike en baie ander formate beskikbaar. Ons kan spreekwoordelik sê dat God dit gewaag het om die hand op papier te sit. Dit staan vir ons in swart op wit. Mag u self ook hierdie versekering persoonlik ervaar.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

28 Januarie – Die dinge wat God sê, sal nooit verander nie

Psalm 90; Jesaja 40: 8-11 (Die Bybel vir almal)

Ons wil almal graag iets van betekenis in die lewe nalaat. Ons bestee baie tyd en energie aan byvoorbeeld die opvoeding van ons kinders en ons daaglikse arbeid. Tog is dit op die ou einde alles maar verganklik. Moses, sowel as die volk Israel later in ballingskap, was byvoorbeeld in ’n stadium die draers van God se boodskap van hoop en bevryding. Tog was hulle almal maar net nietige en verganklike mense. Die krag en waarheid van God se Woord lê nie soseer in wie die draers daarvan is nie, maar in die oorsprong daarvan, naamlik God self.

Teenoor die mens se nietigheid, staan God se ewigheid. Die ewigheid is ’n konsep wat ons menslike verstand te bowe gaan. Tog bly dit vir ons ’n toevlug en iets om aan vas te hou in die lewe. Die boodskap van God se liefde en genade is onveranderlik.

Die Bybel is vandag steeds die instrument waardeur hierdie boodskap versprei word. Watter voorreg is dit dat ons ook die draers van hierdie ewige woorde van God kan wees! My waarde in die lewe hang nie af van wie ek is nie, maar word bepaal deur Wie God is. Die lewe gaan nie om wat ek bereik het nie, maar om dit wat God deur my doen.

Die lewe is ’n gawe van God. Maar ons lewe op aarde is beperk. Daarom moet ons die beste gebruik maak van elke geleentheid. Deur die Woord van God te verkondig en te versprei, het ons deel aan God se ewigheidswerk. Dit is uiteindelik ons grootste nalatenskap. Daarmee plant ons ’n saadjie van hoop vir toekomstige geslagte.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

27 Januarie – Daar staan geskryf: Die mens leef nie net van brood nie

Lukas 4: 1-13  (Die Bybel 2020)

Wanneer ons aan die lyding en opstanding van ons Here Jesus Christus dink, besef ons weer eens watter groot rol die Bybel in die oordra van hierdie belangrike boodskap speel. Die Woord van God is ’n bron van geestelike krag wanneer ’n mens die een of ander vorm van lyding in die lewe ervaar.

Jesus Christus het dit self ook beleef. Sy versoeking in die woestyn was ’n voorbereiding vir die lydensweg wat op sy pad sou kom. Hy het by hierdie geleentheid telkens uit die Ou Testament, die deel van die Skrif wat aan Hom goed bekend was, aangehaal.

Ons moet verwag dat daar allerlei aanslae in die lewe op ons pad sal kom. Dit is deel van die lewe. En dit verskerp gewoonlik wanneer ons besig is om geestelik te groei. Ons kan so stoei om te oorleef dat ons nie tyd maak om te bid en uit die Bybel te lees nie. Ons kan so maklik opgeslurp raak deur die najaag van aardse roem en rykdom. Ons vergeet so gou dat ons eintlik hier op aarde is om God te verheerlik en nie om God net te wil gebruik wanneer ons Hom nodig het nie.

Wanneer ons dus in vandag se lewe swaarkry of ly, kan ons dit beskou as geleenthede om geestelik te groei. In sulke tye bly die Bybel ’n instrument waardeur God ons troos en aan ons nuwe hoop en krag gee. Mag jy ook die krag van God se Woord ervaar wanneer jy beproef word.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

 

26 Januarie – Hy het die boekrol van Jesaja opgerol…

Lukas 4: 16-21 (Die Bybel 2020)

Onthou jy nog jou eerste Bybel? Wie het dit vir jou gegee? Net soos in die geval van Jesus, was daar waarskynlik ook ’n aantal faktore wat ’n rol gespeel het in die vorming van jou verhouding met God. Staan vandag ’n oomblik stil en dink na oor die volgende: Die huis en gemeenskap waar jy opgegroei het… Die gemeentes waar jy gedoop is, kategetiese onderrig ontvang het en as lidmaat die Here gedien het… Die verskillende Bybels wat jy oor die jare gebruik het…

Dit is aangrypend om te lees dat ons Here Jesus Christus self ook die Skrif in die hand geneem het en daaruit voorgelees het. Die boekrol wat aan Hom gegee is, was waarskynlik ’n vroeëre weergawe van dieselfde teks wat vandag nog gebruik word om die Bybel wêreldwyd in mense se taal van hul keuse te vertaal. Die formaat waarin hierdie teks vandag beskikbaar is, verskil natuurlik baie van die boekrol in daardie tyd. Maar die lewegewende krag van God se Woord bly dieselfde. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om ook in vandag se tyd met mense te praat.

As ons terugkyk op ons lewenspad, kan ons met dankbaarheid getuig van hoe God deur sy Gees in ons lewens werksaam bly, sodat sy Woord in alle omstandighede en deur alle tye heen vir ons relevant en van betekenis is. Dit is wat die Bybel anders maak as alle ander boeke. Dit is God se manier om vandag met ons te praat, wanneer die Heilige Gees die letters op die bladsye van die Bybel vir ons lewendig maak.

Het jy al ’n Bybel vir iemand gegee?

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

 

25 Januarie – U het gesê: Jy moenie bang wees nie…

Klaagliedere 3: 55-57 (Die Bybel vir almal)

Vrees was nog altyd een van die duiwel se sterkste wapens teen God se kinders. Dit is deel van menswees. Ons lees in Genesis 3 dat nadat Adam en Eva gesondig het, hulle vir God probeer wegkruip het omdat hulle bang was. Ons maak dikwels die fout om te dink dat ons vir God moet bang wees.

Daar is ook verskillende omstandighede in die lewe wat ’n mens bang maak. Vrees laat jou keel toetrek en maak jou benoud. Om dan niemand te hê wat na jou luister en met jou praat nie, is verskriklik. Gelukkig is God anders. God hoor ons en praat met ons deur sy Woord, die Bybel. Een van die boodskappe wat telkens deur die Bybel klink, is God se vertroostende woorde: Moenie bang wees nie…

Daar is soveel mense vir wie hierdie woorde al hoop en bevryding gebring het in tye toe alles net te veel geword het. Daar is soveel nood rondom ons. ’n Mens word soms oorweldig en voel so magteloos. Deur egter vir iemand toegang te gee tot God se Woord, is een van die maniere waarop ons kan help om die vrees wat met hierdie nood gepaardgaan, te verlig. Mag jy self ook in jou eie lewe moed en krag put uit God se Woord.

Een van die mens se grootste vrese is om dood te gaan en om dan voor God se regterstoel te moet verskyn. Ons weet egter dat Jesus Christus die volledige straf vir ons sonde gedra het aan die kruis sodat ons nooit weer van God verlate hoef te wees nie. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want God is liefde (1 Joh 4: 17). Kinders van die Here het niks om voor bang te wees nie.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

24 Januarie – God sê vir Noag: Gaan uit die ark uit…

Genesis 8: 13-22

Die lewe hang baie af van hoe jy daarna kyk. Die oeroue verhaal van Noag in die Bybel was al deur die eeue vir miljoene mense ’n bron van inspirasie. Ook vir ons bied dit belangrike perspektiewe waarmee ons die dag kan ingaan.

God is ’n genadige God wat altyd weer voor begin met ons en ons nog ’n kans gee. God herstel telkens sy verhouding met ons. Ons dwaal af, maar God verwerp ons nie. God bring ons weer terug na Hom toe. Hierdie proses herhaal hom dikwels in ’n mens se lewe.

Die lewe is ’n gawe van God, en ons kan al die geleenthede wat dit bied, benut om God te verheerlik. God gee aan Noag die opdrag om uit die ark uit te gaan. Daar kom unieke geleenthede op ’n mens se pad. Ons moet ons veilige ruimtes verlaat. Die lewe moet geleef word.

Te midde van alles in die lewe, is God altyd daar. Dit word in die teks uitgedruk deur die ritme in die natuur. Daar is altyd twee kante aan die lewe: koue en hitte, dag en nag, somer en winter. Dit is alles dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar en veranderinge wat plaasvind sonder dat ons dit agterkom. Daar is dinge in die lewe waaroor ons geen beheer het nie. Verandering is deel van die lewe. Maar God is altyd teenwoordig. God bly in beheer.

Noag se eerste daad nadat God ’n nuwe begin met hom gemaak het, was om ’n altaar te bou en ’n offer aan God te bring. Wat bepaal jou uitkyk op die lewe? Dit kan maar net ’n gesindheid van dankbaarheid wees in alles wat ons doen vir God se genade en sorg.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

23 Januarie – In die begin was die Woord

Johannes 1: 1-5

Die teksgedeelte sluit aan by God se eerste woorde in die Bybel. Dit is woorde van hoop: Laat daar lig wees! (Gen 1: 3). Selfs in die donkerste en mees chaotiese tye van die lewe, is God steeds teenwoordig. Dit was nog altyd so. Sonder God se voortdurende en kreatiewe betrokkenheid, sou die lewe totale chaos en duisternis gewees het. Jesus Christus se koms na die wêreld het hierdie boodskap opnuut bevestig. Met Jesus Christus se geboorte, sterwe en opstanding het God weer eens ’n nuwe begin met sy skepping gemaak.

Vandag sit God sy skeppingswerk voort deur die Bybel en maak Hy steeds mense se lewens nuut. Die Bybel is God se Woord. Deur die Bybel bereik God se boodskap van hoop miljoene mense in hul eie taal oral in die wêreld. Wees dankbaar dat jy ’n Bybel in jou eie taal het. Daar is egter nog iets om oor dankbaar te wees. Jy is ook deel van die veel groter prentjie van die verspreiding en verkondiging van God se Woord wêreldwyd.

Soos Gesang 488 dit so treffend verwoord: Helder skyn u lig vir die nasies, ’n vreugdeglans om die mense te verlig tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag u lig, Heer, deur óns skyn. Heer, u Woord gee hoop aan die nasies; ’n hartvol hoop om die volke te verbly tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop, Heer, deur óns gee.

Moet dus nie vandag leef asof dit jou laaste dag is nie. Leef asof dit jou eerste dag is. Leef met hoop. Want God sê vandag ook vir jou: Laat daar lig wees!

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

22 Januarie – ’n Begrafnis op die vlak van ’n bruilof

Johannes 14: 1-6

Jesus se dissipels sou hierdie woorde anders as ons gehoor het. Ons hoor dit as bemoedigende woorde in tye van hartseer, maar hulle sou dit gehoor het as die Griekse woorde wat met huweliksbevestiging gebruik is.

As die bruidegom die seën van altwee families ontvang het, sou hy sy aanstaande bruid tydelik groet met die woorde: Ek gaan vooruit om ons blyplekkie te gaan regkry. Dan sou hy gaan, reguit na sy pa se huis toe. Daar sou hy ’n kamer aanbou, dikwels bo-op sy pa se huis, vir hom en sy aanstaande vrou. Interessant genoeg, alleen wanneer die pa bepaal het dat die woonplek vir hulle reg is, kon die bruidegom teruggaan om sy bruid te gaan haal.

Jesus maak aanspraak daarop om dieselfde vir ons te doen. Hy as die Bruidegom gaan vooruit om die woonplek vir sy bruid gereed te maak. Die bruid is ek en jy. En as sy Vader bepaal die tyd is reg, sal ons Bruidegom vir sy bruid kom. Hy belowe ’n plek. Die Griekse woord topos is ’n “letterlike” plek. Meer nog: Hy belowe dat Hy ons daarheen sal vergesel. Ek sal kom en Ek sal jou kom haal, weerklink Jesus se woorde.

Hoe weet ons sy belofte is waar en nie net ’n bygeloof nie? Dat ons ons lewens, ons harte en ons hoop in die hande plaas van die klein dorpie Nasaret se timmerman wat twee duisend jaar gelede geleef het? Die antwoord op hierdie vraag rus in ’n Jerusalemse begraafplaas. As Jesus se graf leeg is, is sy beloftes nie leeg nie. Die apostel Paulus roep die getuies van ’n leë graf en ’n opgestane Jesus in om te getuig dat Jesus se belofte waar geword het. Hy pak die bewyse soos ’n advokaat uit. Jesus het waarlik opgestaan en Hy leef. Hy maak ’n hemelse tuiste gereed en sal jou op die regte tyd self kom haal, in opdrag van sy Vader.

Ds Jimmy Manders, Witfontein

 

21 Januarie – Die vrees vir ons laaste oomblikke

Johannes 14: 1-6

Wat sal jy maak as die dood by jou voordeur instap – tot binne-in jou lewe – en spesiaal vir jou kom kuier? Ja, dalk moet jy eerlik vir jouself die antwoord op die volgende vraag gee: Vrees jy die dood meer as enigiets anders? Wat sou jy in jou lewe wou doen of verander as jy die voorreg of las gehad het om te weet dat die einde van jou lewe op aarde baie naby is?

Dit is belangrik vir ons om te weet dat hierdie woorde radikaal en aangrypend vir die eerste-eeuse hoorders was. Jesus belowe hier nie iets denkbeeldig nie. Hy belowe dat Hy werklik gaan terugkeer uit die dood en dat Hy werklik sy volgelinge sal kom red van die dood en die graf. Die ortodokse Jode en godsdienstige leiers het geleer daar bestaan nie so ’n ydele belofte soos dié wat Jesus hier maak nie. Vir hulle was die graf ’n tragiese eenrigtingreis na die doderyk, wat bekendgestaan het as die Sheol. Daar was geen onvlugting nie, geen hoop nie, geen moontlikheid vir parool dat jy die dood sal kan vryspring nie.

Die meeste van die geestelike leiers in Jesus se tyd het geen taal geken wat die opstanding uit die dood sou kon beskryf nie. Daar het nie eens ’n gedagte aan die opstanding bestaan nie. Daar was selfs verdeeldheid onder die groot groepe. Die Sadduseërs het ’n opstanding geheel en al ontken – daar bestaan nie so iets nie. Die Fariseërs het darem so ver gekom om aan ’n geestelike opstanding te glo. En nou kom Jesus hierdie wêreld van die mens as mens in. Hy kom hierdie broeiplek van hartseer en sonde en dood binne, en Hy boor ’n varswaterput. Hy het nie net ’n lewe na die dood belowe nie, maar ’n beter lewe in die hemel. En Jesus belowe: As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan (self) om vir julle plek gereed te maak nie (Joh 14: 2).

Ds Jimmy Manders, Witfontein

 

20 Januarie – Die vrees om God teleur te stel

Matteus 9: 1-8

Koos du Plessis skryf in sy bekende lied Die gebed: Elke afdraaipaadjie ken ek; elke keer het ek verdwaal… Ek en jy is soms afgedwaaldes. Dit is een van baie beelde wat gebruik kan word om ons as mense te beskryf. Soms dwaal ons soos verdwaalde skape rond – ver weg van die huis af, soms té ver om die pad weer terug te kry. Dit is dan dat ek en jy twyfel of God ons nog sal wil terughê. Ons wonder oor die groot vraag: Kan my verlede vergewe word?

Herinneringe aan jou foute vervaag baie stadig en stook ’n eensame vrees: ’n vrees dat jy mense teleurgestel het; dat jy jou span in die steek gelaat het; dat jy tekortgeskiet het; dat jy nie goed genoeg is nie. ’n Vrees dat, toe dit die nodigste was, ons nie ons deel gedoen het nie; dat ander moes swaarkry as gevolg van ons foute en tekortkomings. Kan jou verlede vergewe en afgeskryf word? Om geen toegang tot God te hê nie, laat ’n byenes van bekommernisse op ons los. Ons voel dan soos weeskinders, onbeskerm, weerloos en ontbloot.

Die vrees om God teleur te stel, kom kou aan ons. Maar Christus kom haal die byt uit hierdie vrees as Hy die verlamde man vryspreek en as’t ware opdrag gee om nie te vrees nie. Hy stel ons ook gerus as Hy vir die verlamde sê: Vriend, wees gerus; jou sondes word vergewe. Sien raak hoe Jesus moed en dapperheid en vergifnis van sondes in dieselfde sin gebruik. Kragtige dapperheid begin wanneer die probleem van sonde opgelos word.

As ons rondom ons kyk en die seer en die vrees in mense se oë sien, as ons die vrees hoor spoel oor hul lippe, kan ons verstaan waarom Jesus vergifnis sy eerste vrees-asseblief-minder-aankondiging gemaak het. Ja, ons hét God teleurgestel. Maar nee, God het nie een van ons afgeskryf of weggejaag nie. Hy het ons eerder omarm met: Jou sondes word vergewe!

Ds Jimmy Manders, Witfontein

 

19 Januarie – Die vrees om niks werd te wees nie

Matteus 10: 25-31

Dalk het jy ook al gewonder: Maak ek saak? Ons vrees dit om nutteloos te wees en niks vir iemand te beteken nie, om daardie nul op die kontrak te wees. Ons vrees om deur hierdie lewe te kom en te gaan sonder dat iemand ons raakgesien het.

Daarom pla dit ons as ’n vriend vergeet om ons op ’n belangrike datum te bel. Dit pla ons as ’n onderwyser of ons dominee ons naam vergeet. Dit bevestig ons diepste vrees: Niemand gee om nie. Om hierdie rede verlang ons en smag ons na die aandag van ons lewensmaat, of die erkenning van ons baas, of noem ons die name van belangrike mense in gesprekke, of dra ons spesiale ringe aan ons vingers.

Met die sagste woorde wat van omgee getuig, verlig Jesus die vrese van elke mens wat identifiseer met die nikswerdgevoel. Jesus maak gebruik van twee beskrywende metafore om ons waarde voor God duidelik uit te spel: die waarde van ’n mossie, en die detail van ons hare wat deur God getel is.

Vir my en jou is ’n mossie eintlik doelloos. As hulle nie deel van ons lewe is nie, gaan ons hulle nie mis nie. Mossies is goedkoop, soms sommer gratis. Eintlik niks werd nie. Maar hoe sien God daardie selfde mossie wat ek en jy nie eens meer raaksien nie? God vergeet nie die mossie nie. Hy sal nie een op die grond sien val buite sy wil nie. Eintlik vra Jesus: As Ek en my Vader soveel omgee vir ’n mossie wat vir die mens niks werd is nie, hoeveel te meer gee Ons nie vir jou om nie? Jy maak saak – al dink en glo jy dit nie!

Wie hou boek van haarvaatjies? Ons hou boek van die hoeveelheid geld in die bank; petrol in die tenk; kilogramme op die skaal; maar hare? God doen dit wel. Van jou is selfs die hare op jou kop almal getel. Jy is baie spesiaal vir jou Skepper!

Ds Jimmy Manders, Witfontein

 

18 Januarie – Moenie bang wees nie!

Markus 4: 35-41

Jesus se algemeenste opdrag aan mense spruit voort uit die opdrag: Moenie bang wees nie! Die vier Evangelieskrywers lys 125 opdragte wat Christus gegee het. 21 keer daarvan sê Jesus: Moenie bang wees nie! Of positief gestel: Hou moed! Wees dapper! Die algemene opdrag wat tweede kom, kom net agt keer voor. Dit is die opdrag om God lief te hê en jou naaste soos jouself. As die aantal kere wat die opdragte voorkom vir ons ’n aanduiding sou wees, is dit duidelik dat Jesus die vrees van mense ernstig opgeneem het. Hoekom die opdrag om nie bang te wees nie?

Het die dissipels tydens die storm ag geslaan op hierdie woorde van Jesus? As hulle het, sou hulle geweet het Hy roep ons om moedig en dapper te wees! Waarskynlik het Jesus presies geweet wat vrees doen. Vrees vreet ons vertroue in God se goedheid weg. As Jesus kan slaap in storms, as sy oë toe bly wanneer ons oë wydgesper is van vrees, as Hy storms toelaat nadat ons in die boot geklim het, gee Hy dan regtig om? Doen net iets aan hierdie storm, Here! Vrees bring twyfel.

Vrees, op sy ergste, is ’n definitiewe verlies aan beheer. As die lewe spin, gryp ons na iets wat ons wel kan beheer: ons dieet, of die vliegtuig se stoelleuning, of in baie gevalle mense. Hoe meer ons onveilig voel, hoe gemener word ons.

Vrees maak ook ons geloofsherinneringe dood. Die dissipels het soveel rede om Jesus te vertrou. Moet iemand nie dalk net weer ’n beknopte oorsig gee oor al Jesus se wonderwerke nie? Vrees skep ’n vorm van geestelike geheueverlies onder die dissipels. Vrees maak ons wonderwerkgeheue dof. Dit laat ons vergeet wat Jesus gedoen het en hoe goed God is. Omdat Jesus ons vrese ken, tree Hy in en daag Hy telkens op om ons vrees te verdryf. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my (Ps 23: 4).

Ds Jimmy Manders, Witfontein

 

17 Januarie – Hoekom is jy bang?

Matteus 8: 23-27

Vrees is soms deel van ons elkeen se lewe. Oorywerig wil vrees baie graag my en jou hart met geluk deel. Geluk gee dan meestal maar bes. Sien jy ooit die twee saam – vrees en geluk? Kan iemand terselfdertyd gelukkig en bang wees? Nee. Vrees het nog nooit ’n simfonie of gedig geskryf nie en het nog nooit ’n siekte genees nie. Vrees het nog nooit ’n huwelik of ’n besigheid gered nie. Vrees jaag ons op ’n bondel soos ’n skaaphond ’n klomp skape in ’n kraal injaag…

Stel jou ’n lewe voor wat geheel en al onaangeraak is deur vrees. Wat as geloof, en nie vrees nie, jou eerste reaksie is op enige bedreiging in jou lewe? Wat as jy ’n vreesmagneet oor jou hart kon trek en seker kon maak dat jy ontslae raak van elke laaste stukkie vrees wat kon oorbly? Dit is die moontlikheid wat opgesluit lê agter Jesus se vraag aan sy dissipels, op die See van Galilea tydens die storm: Waarom is julle bang, kleingelowiges?

Matteus kies sy woorde baie versigtig om hierdie broeiende storm te beskryf. Hy kies die Griekse woord seismos wat eerder iets soos ’n verskriklike aardbewing was. Matteus gebruik seismos net by twee ander geleenthede: een keer toe Golgota gebewe het met Jesus se dood, en weer met Jesus se opstanding uit die dood – toe die begraafplaas gebewe het. Waarskynlik deel die storm wat Jesus stilgemaak het gelyke waardering in die trilogie van Jesus se groot opskuddings: die oorwinning van sonde aan die kruis, oorwinning oor die dood by die graf, en hier die oorwinning oor die see as die “woonplek van die Bose”.

Jesus hanteer die groot aardbewing met groot kalmte. Die see word so stil soos ’n gevriesde meer. Hy verander stormtyd in slaaptyd. Hy maak golwe met een woord stil. Is jy bang? Hy kan ook jou seismos stilmaak – Hy het die grootste storms in ons lewe, naamlik die sonde en die dood, onder bedwang gebring aan ’n kruis en in ’n graf. Hoekom is jy bang?

Ds Jimmy Manders, Witfontein

 

16 Januarie – In Christus

Efesiërs 2: 11-18

Die Efesiërbrief is ’n omsendbrief geskryf aan die vroeë kerk ná die tyd van die apostels, om riglyne te gee aan gelowiges oor die verhoudings waarbinne hulle leef: die verhouding met God en Christus, met ander gelowiges in die gemeente, in hul gesinne en huwelike, tussen gemeentes onderling, en met mense buite die kerk. Binne-gemeentelik was daar spanning tussen gelowiges wat eers Jode was en diegene wat uit die nie-Joodse godsdienste oorgekom het. Die boodskap van die evangelie toegepas op hierdie verhoudings is dat die kerk een nuwe mensheid is “in Christus”.

Wat beteken “in Christus” of een met Christus (vers 13)? Dit word verduidelik deur die lewe sonder Christus te kontrasteer met die lewe met Christus. Sonder Christus leef ’n mens ver van God, sonder God, en daarom sonder hoop. Dit is ’n lewe uitgelewer aan futiele vertroue in verganklike dinge en feilbare mense. Die lewe met Christus is ’n lewe naby aan God, omdat Christus ons met God versoen het. Daar is vrede tussen ons en God, en daarom vrede tussen gelowiges onderling. Gelowiges het saam toegang tot God, soos ’n mens in antieke tye toegang tot ’n koning kon kry slegs deur die toedoen van belangrike amptenare. Christus verleen die toegang tot God, en die Heilige Gees begelei ons om die Koning as Vader te herken (vers 18). So leef mense met ware vertroue op die Ewige Getroue.

“In Christus” dui as taalkundige konstruksie op Christus wat gelowiges se verteenwoordiger is, en verwys spesifiek na sy kruisiging. Dit dui aan dat Christus meer as ons plaasvervanger is. Hy verteenwoordig ons sodanig dat ons deel kry aan sy sterwe. Geloof beteken om saam met Christus te sterf, maar natuurlik anders: Ons sterf aan ons selfgerigtheid, ons eie belangrikheid en eie belange, sodat ons diensbaar aan Christus en alle mense kan leef. Daaraan herinner die verkondiging en sakramente ons gedurig. Dit is die leefwyse van die een nuwe mensheid wat die kerk “in Christus” is.

Leef jy “in Christus” – in jou huwelik, gesin, gemeente, dorp en land?

Gesang 391: 1-5

Dr Gert Malan, Mosselbaai

15 Januarie – Watter storms maak Jesus stil?

Matteus 8: 23-27

Met die eerste oogopslag lyk die boodskap van die gedeelte na: God kan die storms van die lewe stilmaak. Vertrou net! So ’n bietjie nader bekyk, herinner die toneel hier aan die skeppingstoneel in Genesis 1: 1. Die Hebreeus daar kan ook vertaal word met Die wind het die waters in beroering gebring. Die toneel kan dus vergelyk word met ’n storm: Daar is ’n sterk wind wat golwe veroorsaak, en dit is boonop donker. Die skepping begin wanneer God praat en uit hierdie chaos orde bring sodat lewe kan gedy: lig, skeiding tussen water bo die aarde en onder die aarde met die daarstelling van die hemelkoepel, en die blootlegging van die grond deur aan die see grense te stel.

Die vraag waarmee ons Skrifgedeelte eindig, wil die leser by die antwoord bring dat Jesus een met God is en dat Hy oor skeppingsmag beskik. Watter soort skeppingsmag? Die toneel verduidelik: om die angs oor verganklikheid tot stilte te bring deur mense te herskep tot ware lewe. Dit gebeur wanneer kleingeloof verander word in verwondering en erkenning van wie Jesus is. Dan ervaar gelowiges geborgenheid by die Ewige, die Onverganklike. Die storm wat stil word, is hul angstige gedagtes wat maal en bruis. Daar kom kalmte en vrede, sodat daar met verwondering aanbid en gedien kan word, al woed die storms van die lewe in alle felheid.

Maak Jesus jou storm stil? Dien Hom met verwondering!

Gesang 501: 1-2

Dr Gert Malan, Mosselbaai

14 Januarie – Geloof

Johannes 3: 9-21

Nikodemus vra meer detail oor die tweede geboorte. Jesus verduidelik verder deur te verwys na die begrippe geloof, ewige lewe en oordeel. Maar Hy doen dit deur eers te wys op sy optrede wat die tweede geboorte bewerkstellig: Hy maak God bekend, en sy verhoging is die verlossingsgebeure. Slegs Jesus kan oor God en die hemelse dinge getuig, omdat slegs Hy van God af kom.

In die Johannes-evangelie is daar heelwat gesprekke van Jesus waar Hy sy verhouding met God en wat God vir mense in die oog het, bekendmaak. Tog is daar weerstand hierteen. Mense glo Hom nie. Uiteindelik lei hierdie weerstand tot Jesus se verhoging. In die Johannes-evangelie verwys dit na Jesus se kruisiging. Die tweede geboorte het sy oorsprong by Jesus se verkondiging en kruisdood. Die tweede geboorte is dieselfde as om die ewige lewe te hê. Dit gebeur met almal wat Jesus se woorde glo en sy kruisdood as verlossingsgebeure aanvaar. Hierdie lewe breek aan sodra iemand glo (Joh 5: 24) en kan nie deur die dood ongedaan gemaak word nie.

Is geloof ’n menslike handeling wat beloon word met die tweede geboorte? Hierdie gedagte word juis ontmoedig wanneer geskryf word dat die mense die duisternis liewer gehad het as die lig, en in die vorige gedeelte word die tweede geboorte beskryf as van die Heilige Gees. Geloof kan vergelyk word met iemand wat op water dryf. So iemand vertrou die water om hom bo te hou, dat hy nie sink nie. Self doen hy niks. Dit is die water wat hom laat dryf. Dit is hoe ’n mens leer swem sodat jy nie verdrink nie. So kan ’n mens verduidelik dat die oordeel dan reeds verby is wanneer jy glo. ’n Mens wat nie glo nie, is soos iemand wat nie leer dryf het nie. Hoe meer hulle spartel, hoe dieper sak hulle in die dieptes weg. Die oordeel word reeds gefel. Godsdienstigheid herstel nie die verhouding met God nie, en bedrywigheid gee nie die lewe betekenis nie. Alleen Christus kan. Vertrou Hom daarmee.

Gesang 222

Dr Gert Malan, Mosselbaai

13 Januarie – Die tweede geboorte

Johannes 3: 1-8

Die gesprek met Nikodemus verloop vreemd en vind in misterieuse omstandighede plaas. Tydens ’n geheime aandbesoek sê Nikodemus die Joodse Raad weet Jesus kom van God. Sy bedoeling met die gesprek is egter onseker. Waarskynlik kon dit wees om die doel met Jesus se optrede te verstaan. Voordat hy egter enigiets kon vra, praat Jesus uit die bloute oor die tweede geboorte wat mense moet ondergaan, alvorens hulle die koninkryk van God kan sien.

Die koninkryk van God is beeldspraak vir die verhouding met God. ’n Koning is die beskermheer van sy onderdane, wat almal sy afhanklikes is. Die koning sorg vir hul beskerming met sy weermag, vir reg en geregtigheid deur die regspleging, vir genoegsame voedselproduksie en effektiewe landsadministrasie. Sy onderdane moet soldate vir die weermag voorsien, die wette gehoorsaam, belasting betaal en inval by die administratiewe reëlings. Om die koninkryk van God te sien, beteken dus om in ’n wederkerige verhouding met God te kom, wat deur Jesus bewerkstellig word. God word jou beskermheer op wie jy reken, en jy staan in God se diens.

Hoe bewerk Jesus hierdie verhouding? Jesus verduidelik dit met die beeldspraak van ’n tweede geboorte. Dit is ’n geboorte wat deur die Heilige Gees meegebring word, nie iets wat jy self kan bewerk nie. Om opnuut gebore te word, sou in die Aramese taal wat Jesus gepraat het, ook kon beteken om “van bo” gebore te word, dus danksy God. Hierdie geboorte is derhalwe ’n misterie waaroor ons nie beheer het nie en wat ons met verwondering laat.

Wie opnuut gebore is, wie van Godsweë gebore is, is kind van God. Die verhouding is dieselfde as tussen ’n koning en onderdane: beskermheer en afhanklike. Om sonder ’n beskermheer te wees, was vir die mense in daardie armoedige samelewings rampspoedig: In nood het jy geen toevlugsoord gehad nie. Jy was weerloos. Met ’n beskermheer is jy geborge. Jesus skenk ons geborgenheid by God. Daarom leef ons diensbaar, dankbaar en met blydskap.

Gesang 266

Dr Gert Malan, Mosselbaai

12 Januarie – Jesus weet hoe mense is

Johannes 2: 23-25 

Met Epifanie vra ons na die betekenis van God se verskyning in Jesus. Ons dink na oor die betekenis van sy koms en toets daarmee opnuut ons eie verwagtinge oor Jesus en wat Hy ons bied. Ons Skrifgedeelte is ’n belangrike inleiding tot die gesprek met Nikodemus, wat in die volgende dagstukkies bespreek word. Hier sien ons hoe maklik mense verkeerde verwagtinge van Jesus koester.

Met die paasfees in Jerusalem, ná die tempelreiniging, doen Jesus wondertekens, en baie mense kom tot geloof in Hom. Hierdie wondertekens was waarskynlik meestal genesings, soos blyk uit wonders in die ander Evangelies. Sulke genesings wys vir toeskouers dat Jesus in staat is om hul omstandighede te verbeter: Hy bring ’n einde aan die lyding wat siekte bring, en siekes kan weer hul plek in die samelewing inneem en ’n normale lewe lei. Jesus lyk na ’n helper by uitstek, iemand om op te reken om jou nood te verlig. Dit is tot jou voordeel om van Hom kennis te neem en te erken dat God deur Hom werk.

Jesus stel nie sy vertroue in hulle nie, Hy weet hoe mense is. Niemand hoef Hom oor mense iets te leer nie. Mense hou van die aanskoulike en die onverklaarbare. Hulle fokus op dit wat dalk vorentoe tot hul eie voordeel mag strek, sonder dat dit ’n aanspraak op hul lewens maak. Regdeur die Johannes-evangelie is die geloof van die mense wat op grond van wondertekens tot geloof kom, van korte duur. Dit hou nie stand nie. Geloof wat hou, is die geloof van mense wat Jesus se woorde aanvaar. Sy woorde maak God bekend en wys dat God die hart van ’n vader het.

Toets opnuut jou verwagtinge van Jesus.

Gesang 271: 1-2

Dr Gert Malan, Mosselbaai

11 Januarie – Die ware lig

Johannes 1: 1-14

Lig en donker is belangrike simbole, ook in die Johannes-evangelie. In die donker sien ’n mens moeilik. Daarom is dit simbolies vir rigtingloosheid, onsekerheid, moedeloosheid en hulpeloosheid, maar ook vir misdaad en boosheid wat onder die dekmantel van die donker plaasvind, en natuurlik van die Groot Donker, die dood. Donkerte simboliseer daarom hooploosheid. So beskryf die Johannes-evangelie die mensheid. Hierin sou ons magteloos vasgevang bly.

Die goeie nuus is dat die ware lig, wat van buite die menslike leefwêreld kom, die donker kom verdryf het. Hy is die ware lig wat ons donker kán verdryf, want in Hom is daar Goddelike lewe, lewe wat ewig is, van voor die skepping, en wat lewegewend is. Die lewe wat Hy bring, is egter nie gewone biologiese lewe nie, maar gee juis ons aardse bestaan ’n hemelse kwaliteit omdat Hy ons ’n hemelse identiteit skenk: Ons word kinders van God, uit God gebore (vers 12). Dat dit gebeur, is volkome genade, geheel en al God se toedoen (vers 13).

Jesus het nie net lig gebring sodat mense self die pad na God kan vind, soos die gnostiek geleer het nie. Nee, Hy is God wat as mens verskyn, wat dus self na die mense toe kom, nie om kennis mee te deel sodat hulle hulself kan verlos nie, maar juis om die verlossing te skenk aan magteloses, vasgevang in die donker van menswees. Dit gebeur wanneer die laaste lewenslig sy oë verlaat, terwyl sy oopgesperde arms aan die kruis die mensdom seën. Hy is ons hoop, die enigste ware lig. Lewe in sy lig, weerkaats dit na ander, en verdryf so ook hul donker.

Gesang 373: 1-2

Dr Gert Malan, Mosselbaai

10 Januarie – God voer heerskappy

Psalm 2: 6

Dit gaan in die handelinge van God op aarde om die volk Israel, en spesifiek om die koningskap, die samelewing en die oprigting van reg en geregtigheid. Van meet af aan sien ons dat dit van God kom, as sy gawe en daad. God het sy koning gestel oor Sion, sy heilige berg, in die stad Jerusalem. God self stel hom voor. Nou kan die lewe ingerig word, georden word na God se bedoeling: rondom sy genadige en heilsame teenwoordigheid. Nie net in Jerusalem en in Israel nie – die snare van die wet gaan uit oor die hele aarde. God sê vir die koning van Jerusalem: Vra dit van My en Ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom (vers 8, NDV). Die toekoms het reeds begin. Hy staan alleen onder die genadige heerskappy van die God van Israel. Hy staan aan die vooraand van die ryk van Christus, gestileer deur die kruisoffer.

Die God van die Bybel fokus nie net op Christene, op die kerk nie, maar op al die volke van die aarde. Die wêreldgeskiedenis is nog belangriker as die kerkgeskiedenis. Waarom woel nasies en volke? Die wêreldgeskiedenis is een groot rebellie teen die heerskappy van liefde en genade. Alle Godsregering word gekenmerk deur hierdie teenstrydigheid. Ons sien die teenstrydigheid en is nie verbaas daaroor nie.

Ons staan, met ons alles, midde-in die ryk van Christus. Alle verset daarteen is ydel en magteloos. Die Een in die hemel, die Here, spot met opstandelinge. Dit word later toorn. God se spot én toorn is uitinge van sy genade, net soos sy koning wat namens Hom heers op sy heilige berg. Daarom die oproep van verse 10 en 12 om verstandig te wees en ons te onderwerp aan die besluite van God. Kyk maar hoe lyk dit in die ryk van genade en barmhartigheid. Ontdek die stilering wat in die lewe ingebring word deur die wet van God, sodat dit goed gaan met diegene wat by Hom skuil.

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

9 Januarie – Waarom moet gelowiges ly?

1 Petrus 2: 18-25

Van ál die moeilik verstaanbare dinge in die geloof en ons geloofslewe, is hierdie seker die heel moeilikste: Waarom moet die gelowige ly? Ons kan dit verskillende name gee. Om in ellende te verkeer, swaar te kry of moeilikheid en probleme te ervaar. Daar is soveel dinge in die daaglikse lewe wat ons benoud en ontnugter laat dat mense begin moed verloor en geen uitkoms meer sien nie.

Petrus skryf hierdie brief aan gelowiges wat ook moed begin verloor. Hulle verduur erge beproewing en lyding, ook wat betref hul lands- en politieke omstandighede. Die gelowiges word bemoedig met die enkele opdrag en uitdaging: Bly aan God getrou! Al is die werkgewers onredelik en persoonlike omstandighede sleg, al voel die gelowiges hulle kan nie meer nie, is daar dié woorde van bemoediging: Bly aan God getrou!

Jesus Christus het juis die lydensweg tot die bitter einde gestap sodat die gelowige vry kan wees. Jesus het onskuldig gely, Hy het geduldig gely en Hy het gely ter wille van ander. Daarom is gelowiges wat lyding en beproewing ervaar nie aan hul eie lot oorgelaat nie en dwaal hulle nie soos verdwaalde skape rond nie. Jesus Christus lei ons in sy voetspore op die pad wat God vir die gelowige uitlê.

Ons kan nie ons lyding en swaarkry wegredeneer of wegwens nie. Die gebed van die gelowige bly dat God ons op ons lewenspad sal lei. Ek en jy is vry van die mag van die sonde en geroep tot ’n lewe aan God toegewy. Kom ons bly getrou aan God en getrou aan ons roeping, die oog gevestig op Jesus Christus, die Begin en Voleinder van ons geloof.

Gesang 576: 1-2

Moet jy stry teen moeilikhede, kind van God, vertrou op Hom;

Hy beantwoord jou gebede; Hy ken jou omstandighede.

Ds Leon Geel (sr), Grimbeekpark

 

8 Januarie – Die hemele vertel

Psalm 19

Binne die konteks van die ou Nabye Ooste waarin hierdie Psalm sy oorsprong het, is dié beeldspraak ’n aangrypende gedagte: Die hemel, die woonplek van die gode, hoog verhewe, verkondig die lof van die Here. Die skepping en al die werke van God se hande verkondig sy eer en sy lof. Die Psalmdigter sê ook dat die wonder van God en sy grootheid vir ons ’n groot misterie bly, dit is vir ons onhoorbaar. Ons menslike verstandjies is te klein om die misterie en die wonder van God volledig te kan begryp.

In ons geringheid voor God en in ons besef van ons diepe afhanklikheid van God, verstaan ons nie wat die hemele oor die grootheid van God vertel nie. Dit was ook die kerkvader Calvyn se gevolgtrekking. Al is die heerlikheid van God so ooglopend dat nie eens ’n kind onkundig daarteenoor kan staan nie, bly die misterie van God ons menslike verstand ontglip. Calvyn is verder reg as hy sê dat ons mense maar alte vergeetagtig is wanneer dit by die heerlikheid van God kom. Ons moet konstant daaraan herinner word. Daarom het God aan ons sy wonderlike Woord gegee waarin die universele waarhede oor God vir ewig vir ons opgeteken is. Ons kan dit weer en weer lees en onsself daaraan herinner. Calvyn was van mening dat die Bybelskrywers ’n ervaring van God gehad het. Die openbaring wat hulle van God gehad het, het hul harte en lewens tot so ’n mate omgekeer en onherroeplik verander dat hulle spontaan begin getuig het. Dit het later vir hulle ’n noodsaaklikheid geword dat hierdie getuienis vir die geslagte ná hulle bewaar sou bly!

Ons het nie hier te make met filosofiese spekulasie oor God in die koue redenasies van mense nie. Ons het hier te make met mense se getuienis oor hul ervaring van die lewende God. Die lewende God wat kies om Homself aan nietige, ellendige, sondaarmense te openbaar, wat kies om ten spyte van hul swakheid met hulle in liefdevolle verhouding te tree. Die lewende God wat hulle herhaaldelik weer gaan soek om hulle opnuut in verhouding met Hom te bring.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

8 Januarie – Die hemele vertel

Psalm 19

Binne die konteks van die ou Nabye Ooste waarin hierdie Psalm sy oorsprong het, is dié beeldspraak ’n aangrypende gedagte: Die hemel, die woonplek van die gode, hoog verhewe, verkondig die lof van die Here. Die skepping en al die werke van God se hande verkondig sy eer en sy lof. Die Psalmdigter sê ook dat die wonder van God en sy grootheid vir ons ’n groot misterie bly, dit is vir ons onhoorbaar. Ons menslike verstandjies is te klein om die misterie en die wonder van God volledig te kan begryp.

In ons geringheid voor God en in ons besef van ons diepe afhanklikheid van God, verstaan ons nie wat die hemele oor die grootheid van God vertel nie. Dit was ook die kerkvader Calvyn se gevolgtrekking. Al is die heerlikheid van God so ooglopend dat nie eens ’n kind onkundig daarteenoor kan staan nie, bly die misterie van God ons menslike verstand ontglip. Calvyn is verder reg as hy sê dat ons mense maar alte vergeetagtig is wanneer dit by die heerlikheid van God kom. Ons moet konstant daaraan herinner word. Daarom het God aan ons sy wonderlike Woord gegee waarin die universele waarhede oor God vir ewig vir ons opgeteken is. Ons kan dit weer en weer lees en onsself daaraan herinner. Calvyn was van mening dat die Bybelskrywers ’n ervaring van God gehad het. Die openbaring wat hulle van God gehad het, het hul harte en lewens tot so ’n mate omgekeer en onherroeplik verander dat hulle spontaan begin getuig het. Dit het later vir hulle ’n noodsaaklikheid geword dat hierdie getuienis vir die geslagte ná hulle bewaar sou bly!

Ons het nie hier te make met filosofiese spekulasie oor God in die koue redenasies van mense nie. Ons het hier te make met mense se getuienis oor hul ervaring van die lewende God. Die lewende God wat kies om Homself aan nietige, ellendige, sondaarmense te openbaar, wat kies om ten spyte van hul swakheid met hulle in liefdevolle verhouding te tree. Die lewende God wat hulle herhaaldelik weer gaan soek om hulle opnuut in verhouding met Hom te bring.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

6 Januarie – Ek gaan jou aan My bind

Lees Hosea 2: 13-22

Hosea was ’n profeet van die Noordryk wat in die jaar 750 vC werksaam was. Hosea was met ’n prostituut getroud en sy huwelik was bedoel om ’n metafoor van God se verhouding met sy volk te wees. Die profeet Hosea verteenwoordig God, en die prostituut verteenwoordig die volk van God wat ontrou was, wat afgedwaal het en prostitusie bedryf het deur ander vreemde gode in die plek van die Here God te aanbid en te vereer.

Ons moet mooi verstaan dat afgodery en prostitusie aan mekaar gelyk gestel word: Net soos wat ’n man of ’n vrou hul lewensmaat verkul deur buite die eg ander seksuele verhoudings aan te gaan, is dit vir die Here God asof ons Hom verkul as ons verhoudings met ander gode aangaan. Niemand van ons sal vandag nog die Baäls of die gode van die Kanaäniete vereer nie. Martin Luther het afgodery mooi gedefinieer: Enigiets waarop jy jou hart verloor en wat in die plek van die Here God in jou lewe kom staan, is eintlik jou afgod. Wanneer ons iets of iemand liewer het as die Here God of belangriker ag as die Here God, is ons besig om egbreuk teenoor die Here God te pleeg. God se verhouding met ons, God se verbond met ons, is soos ’n huwelik: Daar is net plek vir twee – vir jou en die Here. Hosea se boodskap is nie net ’n aanklag nie. Deur die boodskap van Hosea se prediking verseker die Here sy volk ook van sy hulp, sy redding, sy genesing en van sy belofte dat Hy weer hierdie gebroke verhouding sal herstel.

Met hierdie belofte openbaar die Here God die binnekamer van sy hart aan ons: Ten spyte van ons ontrouheid, is Hy getrou. Ten spyte van die feit dat ons Hom verloën het, afgedwaal het en gedoen het wat verkeerd is in sy oë, hou Hy nooit op om vir ons lief te wees nie, want ons is sy kinders.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

31 Desember – Immanuel: God met ons

Matteus 2: 1-12

Matteus skryf die Jesus-verhaal nie vir sy eie mense nie, maar vir mense met die vinger op ons deurklokkie. Vir mense wat nie welkom is nie. Uit die oogpunt van die wyse manne, is dit mense wat te ver weg staan van die warm hart van die Jodedom af. Onthou hoe Israel oor heidene (nie-Jode) gevoel het. Hulle was tweederangse mense. Dit is byna ondenkbaar dat ’n storie oor heidense slimmigheid tog ’n plek gekry het in die geboorteverhaal van Jesus. Die wyse manne gaan Betlehem toe om die pasgebore koning te sien. Hulle pak selfs geskenke in.

Die rede waarom Matteus hierdie verhaal só skryf, is om vir die nie-belangrikes en eenkantmense te sê: God is ook húl God. God is naby, ewe naby, aan ons almal. Al die tekens dat Matteus dit so bedoel het, is daar. Geen bed-en-ontbyt vir ’n vrou wat hoogswanger is nie. Geen eie familie wat moeite doen nie. Tog kan vreemdes uit ’n onbekende land weer nie genoeg moeite doen nie… Die staatshoof, Herodes, moor sy eie volk se kinders uit omdat hy geen kompetisie vir sy kroon duld nie. Die vreemdelinge wat van ver kom, kom om ’n pasgebore Koninkie te dien en aan Hom hulde te bewys, al is hulle niks aan Hom verskuldig nie.

Laat niemand julle wysmaak dat julle tweedeklas-Christene is nie! God se evangelie van genade het nie grense nie. Immanuel is God by ons almal. God praat met die heidene in die sterre. Dit is hierdie heidene wat die Jesuskind van die eerste sluipmoordaanval red. As God so na aan die heidene kom, sal ek jou van Betlehem uitsluit en jou die Immanuel nie gun nie? Sal ek jou uitsluit met ’n Kersfees net vir my en myne, en ’n Immanuel wat net en uitsluitlik “God by my” beteken? Dan is ek erger as die Jode. Eers as ek kan sê dat jy nie ’n groter heiden of sondaar as ek is nie en dat God se genade vir ons albei daar is, eers dan is ek gelowig. Eers dan is ek iemand wat die betekenis van Immanuel verstaan.

Mag God met ons almal wees in 2020.

Gesang 321

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

30 Desember – Die dag van die Here

Amos 5: 18-24

Ons kan ons misgis met ons verwagtinge van Kersfees. Ons verwag ’n feestelike dag van die Here, vol van die Here se seën. Ons vergeet dat Amos waarsku die dag van die Here kan ook ’n dag van onheil wees. Dit is ook die dag waarop God oordeel vel oor ons sonde.

Wat is dit dan wat Amos se volk vergeet het en wat ons ook gevaar loop om nie te onthou nie? Amos sien die volk met skynbare oorgawe feesvier. Hulle vier God se redding, maar dit raak nie hul lewens nie. Hulle voldoen maar net formeel aan ’n godsdienstige vereiste. Die Here vra iets anders. Om te herdenk, is om te onthou, en daarom steeds daaruit te leef.

Die reg en geregtigheid is uit Israel se lewe weg. Die fees raak net ’n sprokie met die skyn van waarheid. Die praktyk van hul lewe weerspreek geregtigheid en verklaar dit ook ongeldig. God gaan jou nie laat wegkom met voorgee dat jy tot sy eer feesvier nie. Oor sulke skynheilige feeste vel God ’n woedende oordeel.

As ons Kersfees op die regte manier vier, sal ons ja kan antwoord op die vraag: Het jy vir Christus onthou? Het jy onthou dat dit oor jou sonde was dat Hy verneder is en mens geword het? Dat dit wat jou tot feesvier bring, vir Hom vervloeking en rampspoed gebring het? Het jy onthou om ’n begin te maak om aan jou sonde ’n einde te maak?

Moet nooit vergeet nie dat reg en geregtigheid van daardie eerste Kersfees af geskied. Jy kan nie nou gou hiermee ’n begin wil maak en dit dan ná Kersfees weer laat staan nie. Met Kersfees herdenk ons die wonder dat God sy genade aan ons kom gee het. Ons onthou dat ons nou dankbaar ons lewe moet voortsit. Mag die Here ons in hierdie Kerstyd laat feesvier omdat ons sonde oorwin is. Hy het hier verskyn tot ons redding.

Gesang 370

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

29 Desember – Geloof bring ’n nuwe lewensvisie

Lukas 1: 26-33 en 2: 1-14; Matteus 2: 1b-12

Kersfees is nie net ’n storie nie. Kersfees vertel jou van God se werklikheid. Kersfees bepaal jou manier van dink en doen. Dit bring jou in beweging, laat jou krities terugkyk en met hoop vorentoe beur, jou droom tegemoet, asof dit klaar ’n hele nuwe werklikheid geword het.

Hierdie verhaal van die swanger maagd wat in ’n stal geboorte gee aan ’n Seun en toe oorval is deur die vreemdste mense – herders wat kom vertel het dat daar ’n skare engele is wat buite in die veld verskyn het en astroloë wat bewerings maak oor ’n eienaardige ster – raak die afgelope tweeduisend jaar al die lewe van mense wat dit hoor. Dit verander die manier waarop hulle oor die lewe dink en dit bepaal hul gedrag. Dit verander die persoonlike lewens van dissipels wat agter die jong Jesus begin aanloop. Later verander dit ’n hele gemeenskap wat spontaan tot stand gekom het: die kerk. Later verander die Kersverhaal elke terrein van die samelewing waar mense wat aangegryp is daardeur dit waag.

Ons visie het nie net vaagweg met God te doen nie, want dit gaan nie oor wat ons sien nie, maar Wie ons sien. Ons het ’n visio Dei, ons sien God self. Jesus Christus is God! Die God wat ewig leef. Kersfees maak Hom aan ons sigbaar. So vreemd soos ’n sprokie. So waar soos die werklikheid. Ons visie het met God te doen. Met wie Hy is en met wie Hy wil hê ons moet word. 

Kersfees openbaar die wese van ons God. Dit is hierdie visie op God wat deur die eeue heen die kerk se krag was. Dit is Hy wat nou nog die beweegrede is vir ons droom oor ’n nuwe koninkryk, oor ’n ander lewe. Kersfees sê iets van dit wat God vir die lewe van die eerste gemeente beteken het en oor dit wat Jesus nou nog beteken vir die lewe van die kerk. Kersfees se stories vertel die verhaal van mense se visioene van God wat in Jesus Christus mens geword het. Daar’s Iemand, Iemand in Kersfees…

Gesang 354

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

28 Desember – Van visoen tot geloof

Lukas 1: 26-33 en 2: 1-14; Matteus 2: 1b-12; Hebreërs 11

Die Kersfees-visioen van God word die oorsprong en die oorsaak van óns nuwe visie vir lewe. Ons ken hierdie visie as geloof. Geloof is ’n lewe met ’n droom voor oë, ’n lewe met God in die oog. Geloof is ’n lewe wat God sien. Om te glo, sê Hebreërs, is om –

 • seker te wees van die dinge wat ons hoop, oortuig te wees van die dinge wat ons nie met die blote oog sien nie (11: 1);
 • uit te sien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en die bouer is (11: 10);
 • die belofte uit die verte te sien en nou al daaroor bly te wees (11: 13);
 • te verlang na ’n beter, hemelse vaderland (11: 16); en
 • dwarsdeur moeilikheid te volhard soos iemand wat die onsienlike God sien (11: 27) en weet: Dit is alles dubbel en dwars die moeite werd.

Lees Hebreërs 11 en kyk maar in Israel se geskiedenis waartoe mense soos ons bereid en in staat is as hulle aangegryp en gedryf word deur die visie van die koninkryk van God. Hulle wat uit die vertellings van hul voorgangers, nes ons met Kersfees, visioene gehad het van God wat naby genoeg gekom het om aan te raak.

Hoe leef ek dan anders as ek God gesien het? Ons leef die lewe anders en nuut omdat diegene wat God gesien het, die lewe anders verstaan. Kom ek probeer verduidelik wat elke Kersfees met ons almal gebeur: Kersliedjies, krismisvaders en boompies met liggies skep ’n atmosfeer wat jou telkens met ’n slap riem vang en jou oorreed om te doen wat alle mense oor Kersfees doen – om te koop! Dit is hoe ’n goeie storie met jou werk. Dit wil jou denke verskuif. As mense jou met ’n sprokie oor ’n Sinterklaas kan ompraat om te doen wat jy nie wou nie, dink net wat God met die waarheid kan regkry!

Gesang 354

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

27 Desember – Die Kersfeesstorie – ’n sprokie?

Lukas 1: 26-33 en 2: 1-14; Matteus 2: 1b-12

Het Kersfees nog geloofwaardigheid as die Kersverhaal al die bestanddele van ’n sprokie bevat? Skande, armoede en haweloosheid, wrede vervolging gemotiveer deur jaloesie. Verder ook roem, rykdom en heerlikheid waaraan die sterre, die engele, die slim rykes en die arm eenvoudiges deelneem. Ek raai dat die Kersevangelie soos ’n sprokie klink omdat God dit op so ’n manier regkry om ons verbeelding aan te gryp, en ons dit verder met Hom te laat waag as wat ons as rasionele mense gewoonlik bereid is om te waag. Jou geestesoog moet saamkyk, asof jy self daar was, nes kinders wat na sprokies luister en in die sprokie verdwaal. Dit is wat die Kersverhaal doen: Dit neem jou saam. Dit  laat jou uitkom by dit wat vir jou rasionele denke te ver weg lê. 

 

’n Verhaal, ontwerp vir ’n kind se verbeelding, is God se verfkwas vir sy openbaring. Soos ’n sprokie werk vir kinders, so werk hierdie storie vir God se openbaring aan skeptiese grootmense. Jy sien iets groter as wat jy kon bid of dink. Jy moet jou geestesoog gebruik om iets daarvan te kan begryp. Hierdie “iets” is die aangrypende openbaring van die heilige, almagtige God. Jy word kind wat oopmond-verdwaas sien hoe God se nuwe stad voor jou eie oë verrys. Jy sien sy koninkryk kom.

Hierdie storie vertel wat met die eerste gelowiges gebeur het. Hulle vertel dit só in die hoop dat ons sal sien wat hulle sien, hoor wat hulle hoor, voel wat hulle voel, om ons iets te laat beleef van hul belewenis, van daardie eerste gewaarwording dat God se koninkryk kom en gekom het. Hulle vertel dat hulle aangegryp is, sodat jy ook aangegryp voel; dat hulle in beweging gebring is, sodat jy geroer word. Hul vertelling word ons eie ervaring. Ons beleef hoe dit met hulle gebeur het as dit met ons gebeur!  Aangegryp deur die storie, bely ons saam met hulle: Ons het God gesien! Met ons eie oë. Hy was hier, hier by ons! Wat eers net hoorsê was, weet ons nou uit eie ondervinding! Hierdie storie – hul visie en God se evangelie – word my en jou visioen van God.

Gesang 342

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

 

26 Desember – God open ons geloofsoë

Johannes 1: 1-18

Kersfees vertel dat God mens geword het en saam met ons in hierdie wêreld leef. Tog glo almal nie. Toe Jesus op pad was na Johannes die Doper, was daar twee godsdiensgroepe: die aanhangers van die tradisionele sinagoge, en diegene wat aanhangers was van Johannes die Doper. Hulle sien nie raak dat God sommerso hier tussen hulle leef nie. 

Geloof is ’n vreemde ding. Sien is glo. Jy  kyk vir Jesus en sien raak dat Hy God is. Jy is dan oortuig daarvan dat jou gekyk jou laat glo. ’n Ander persoon kyk weer en sien ’n skrynwerker-rabbi uit Nasaret met sy kop vol stories, iemand wat kuier saam met sondaars, met massahipnose mense laat dink hulle word gesond en dat die lewe ’n lied is. Dan is daar weer ander wat glad nie sien nie en tog glo. Want sien is nie werklik glo nie. God open ons geloofsoë sodat ons Hom kan raaksien.

Geloof gaan oor God, God wat jy nie kan sien nie. Geloof laat jou God hoor en sien. Geloof laat jou oor God getuig asof jy self gesien en gehoor het. Die geloof in God is nie arrogant nie. Ons mag nooit dink dat net dom en moedswillige mense nie wil raaksien wat vir ons, wat glo, eintlik vanselfsprekend is nie. God moet ons geloofsoë open omdat niks aan Jesus so voor die hand liggend is dat ’n vanselfsprekendheid ons geloof in Hom kan beroof van die risiko, die dapperheid en die beslissende keuses wat geloof verg nie. God in die wêreld, sonder dat Hy herken word, sê dit: Geloof in Jesus Christus bestaan tussen ander moontlike maniere van leef. Geloof is nie vanselfsprekend of afdwingbaar nie.

Jesus openbaar God aan ons, op maniere wat ’n mens net met genade op genade kan beskryf. Uit God se oorvloed het ons almal genade op genade ontvang, sê Johannes. Dit is die eerste ding wat jy van God leer ken, die dag as geloof jou Hom laat sien. Genade wat sê God het jou lief net soos jy is. Hy open ons oë daarvoor.

Gesang 342

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

25 Desember (Kersfees) – God word mens

Johannes 1: 1-18

As God mens word, trek Hy nie net vir Hom vleis en bloed soos klere aan nie. God se Seun het mens geword. Dit is wat Johannes sê. Hierdie teksgedeelte (Joh 1: 1-18) sê vir ons hoe ver en wyd, en hoe hoog en diep die liefde van God vir mense strek. Al staan jy daaroor stomgeslaan, spreek dit boekdele oor God se welbehae in mense. Dit sê alles oor tot watter verbysterende uiterstes God sal gaan om aan mense sy liefde te bewys. Hy word mens om te sê: Ek, God, het mense lief met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand. Kom na My toe.

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien… Ons glo dat Jesus God is. Wat ons sien as ons na Jesus kyk, is God self. Jesus is God die Seun wat werklik mens geword het. Hy lýk nie net soos ’n mens nie. Die wolf in die Rooikappie-sprokie het Ouma se nagrok aangetrek en amper vir Rooikappie geflous om te dink dit is regtig haar ouma. Jesus is werklik God wat mense tot die dood toe liefhet. Hy kom nie ons lewens tot niet maak soos die wolf in die sprokie nie. Hy word gebore as mens om die Lam aan die kruis vir ons te word en ware lewe aan ons te skenk.

Geloof staan of val nie by wat jou sintuie jou wysmaak nie. Geloof kom van God af. Geloof maak jou soekend, bruikbaar, gehoorsaam.  Geloof is ’n voortdurende honger en dors na God. Al is dit nie altyd maklik om te glo nie, beteken dit nie dat ons dit skaam-skaam moet stilhou nie. Ons kan dit nie aanbied as net nog ’n moontlikheid tussen ’n warboel ander moontlikhede nie. Johannes sê die God wat niemand van ons nog gesien het nie, is nou aan ons bekend en is vir ons beskikbaar, in Jesus Christus, God die Seun. Dit is rede genoeg om luidkeels sy lof te besing! Ons ken nou vir God. Ons glo. En ons lewe saam met Hom in hierdie stukkende wêreld. Die wêreld word die plek waar ek en jy en God saambly, al is ons plek stukkend. As jy God glo dat hierdie die plek is waar Hy saam met jou wil bly, is dit ook hiér dat jy sal leer sê: Ek het God gesien. Ek het God gehoor. Ek het Hom skaars herken… maar: God is hier!

Gesang 335

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

24 Desember – God is liefde!

Johannes 3: 14-21

Ons as Christene weet dat die liefde teen ’n prys kom. God se liefde het te make met baie meer as wat die wêreld ooit sal verstaan. God se liefde begin reeds by Homself. God maak ’n wilsbesluit dat Hy mense wil liefhê. Dieselfde God wat planete maak en biljoene sterre sy lof kan laat besing, is die God wat mense tot die dood toe liefhet.

Johannes 3: 16 leer ons dat ons eie vermoëns waaraan ons so vasklou, nie die rede is waarom God ons liefhet nie. God het óns gemaak en God onderhou óns! God is altyd die Een wat eerste handel. Hy is die Een wat éérste liefhet. Sy liefde vir mense hou stand tot in alle ewigheid. God is liefde. Hy fokus sy liefde, nes ons ons bedoelings fokus op iets wat vir ons baie kosbaar is. God fokus hierdie liefde op die wêreld. Hy fokus sy liefde op ’n stukkende wêreld, ’n onvolmaakte plek vol gebroke mense waar dit lyk asof die dood klaar heers. Hier kom voer God se liefde ’n staatsgreep uit op die dood, en oorwin. Hy plaas lewe op die voorgrond, want Hy het Hom in hierdie stukkende wêreld kom vestig.

In hierdie Kerstyd word ons weer daaraan herinner dat God een doel voor oë het – om sy liefde aan ons bekend te maak. Om dit opnuut in mense se harte te kom vestig sodat mense mekaar kan liefhê. Om sy liefde vir sondaars te laat vrug dra. Om aan ons die ewige lewe te skenk.  God se liefde werk skeppend. Dit laat wonderlike, verrassende dinge gebeur. Sy Seun word in Betlehem gebore. God se liefde motiveer mense om self ander lief te hê en sodoende sy liefde uit te deel.

Daarvan verstaan die wêreld maar min. Ons moet hulle dit leer deur die wyse waarop ons leef en teenoor God en mekaar optree! Dit is ons Godgegewe roeping. Die prys van God se liefde vir ons is die dood van die Baba oor wie die mensdom nou feesvier. Vier daagliks God se liefde deur dit te leef. Só sal Kersfees die hele jaar aanhou.

Gesang 329

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

23 Desember – Genade maak lewe moontlik

Lukas 1: 26-38

Josef het geglo genade skep lewe. Hy het getrou met Maria en haar lewe vir haar só teruggegee. Josef was toe ook reg oor genade. Die engel groet Maria met Begenadigde. Dit is met genade dat lewe begin. As Maria gestenig sou word oor die vermoede dat sy ontugtig was en buite die eg swanger geraak het, sou sy haar ook nie tot die beskikking van die Here kon stel nie. Haar Kindjie, Jesus, is toe wel gebore, want sy het toegelaat dat God haar liggaam gebruik na sy wil. So was Josef ook genadig.

Josef besluit om ten spyte van wat die wet van hom vereis, die lewe te kies. Maria kom tot die gevolgtrekking dat begenadigde onmoontlik kan beteken dat God met haar kwade bedoelings het. Só begin Jesus se lewe. Josef en Maria neem besluite wat weerspieël dat hulle genade verstaan. Jesus behou die lewe sodat Hy gebore kan word. Hulle doen wat genade vra. Natuurlik was dit God se besluit dat Jesus gebore sou word. Sy genade het die deurslag gegee! Dit is waar, maar God het ook nie vir Josef óf Maria gedwing nie. Dít is wat ons van Kersfees moet weet. Ons besluite het gevolge, nes dié van Josef en Maria. Hul besluite het gevolge gehad wat hulle hulself nie eens kon voorstel nie. Net so beïnvloed ons denke en besluite nie net ons eie lewe nie, maar ons almal s’n. Ons besluite kan oorlog saai, of vrede maak.

Josef en Maria se besluit om genade te laat seëvier, het hulle met mekaar laat trou. Hulle het hul Kind saam grootgemaak. Hul besluit laat ons nou feesvier. Weet ons wat ons in hierdie tyd vier? Is dit nie die dag toe Jesus met God se genade hier aangekom het nie? Genade, wat die lewe sedertdien nog altyd die regte betekenis gee. Genade skep lewe. Dink jy na oor genade? Laat jy toe dat dit jou besluite beïnvloed? Lewe Christus daarom in jou?

Gesang 325

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

22 Desember (Vierde Adventsondag) – Die loflied van Sagaria

Lukas 1: 67-79

Sagaria is al genoem die laaste profeet van die ou bedeling, maar terselfdertyd ook die eerste profeet van die nuwe bedeling. Hy staan as’t ware op die skarnierpunt van die oue en die nuwe. Sy vreugde oor die koms van die Verlosser van die wêreld loop oor in ’n loflied wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. Hy gryp terug na die uitsprake van die profete van die verlede, en maak die venster oop na die toekoms van die Here, wat sal aanbreek soos die môreson wat sal opkom.

Sagaria begin sy loflied ook met ’n Magnificat. Die Here, die God van Israel, moet geprys word. In Latyn staan die lied bekend as die Benedictus op grond van die eerste woord in die Latynse vertaling van hierdie lied: Lofwaardig is die God van Israel, want Hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. Hiermee wil Sagaria dit baie duidelik maak dat die God van die Nuwe Testament wat in Jesus die verlossing vir sy volk gaan laat aanbreek, dieselfde God is van die volk Israel, wat Hom oor die eeue reeds as die verlossende God geopenbaar het en wat sy volk in genade opsoek. Jesus se geboorte val nie sommer maar net uit die lug nie, dit is gegrond in die lang voorgeskiedenis van God se liefde en genade vir sy volk en die mense op aarde.

In die tweede deel van sy lofsang praat Sagaria oor sy kind Johannes, wat gebore gaan word. En jy, kindjie, ’n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uit gaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel: verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God.

Die genade van God word hier weer sterk beklemtoon. Dit is deur hierdie genade dat God mense kom red. Dit is hierdie genade wat Jesus op die aarde gaan bring. Johannes sou later verwys na Jesus as die Een wat die sonde van die wêreld sou wegneem. Sagaria profeteer al hieroor in sy loflied. Hy wil sê: Alles is net genade!

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

21 Desember – Die loflied van Maria – die Magnificat

Lukas 1: 46-55

My siel juig oor God, my Verlosser. Ek besing die grootheid van die Here, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het. So begin Maria haar loflied tot eer van God. Die lofsang van Maria is sekerlik een van die bekendste liedere in die Christelike kerk se liedereskat. Dit staan bekend onder baie gelowiges as die Magnificat, na aanleiding van die Latynse vertaling Magnificat anima mea Domine: My siel maak die Here groot. Oor die eeue heen sing Christengelowiges hierdie lied saam met Maria. In Adventtyd is hierdie lied ook op ons lippe en leef dit in ons harte. Hierdie lied is ook in ons Liedboek opgeneem: Groot is die Heer – só sing my siel oor God my Saligmaker. Groot is die Heer – só juig my gees oor my Verlosser (Ges 333).

Tog is die lofsang van Maria nie heeltemal oorspronklik nie. Dit is grotendeels ontleen aan die lofsang van Hanna, wat ons in die Ou Testament leer ken het. Die Evangelie van Lukas wil ons egter daarop wys dat hierdie ou lied van Hanna tot nuwe betekenis kom wanneer Jesus as Messias gebore sou word. Hy klee dit in met ’n nuwe betekenis wat die ou, oorspronklike lied se boodskap verreweg oortref.

In die tyd van Hanna was haar loflied grotendeels nog ’n strydlied. Maria wil met hierdie loflied egter sing van ander tye wat nou gaan aanbreek. Haar Kind sal gebore word, en juis dit gaan die wêreld anders maak. Met sy geboorte sou die wêreld, waarin elke mens nog oorgelewer was aan skuld en skande, ’n wêreld word waar mense weer kan lewe in die ontferming en die liefde van God. So sing Maria met hierdie lied van ’n verlange van die mens na ’n beter wêreld wat met die geboorte van haar Kind, die Verlosser en Saligmaker van die wêreld, gaan aanbreek.

In ons tyd sing ons ook hierdie loflied, elke jaar opnuut met Advent, omdat ons verlang na ’n wêreld waar God se vrede sal heers. Wanneer ons dit saamsing, bid ons dat die Here sy vrede opnuut in ons harte sal gee.

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

20 Desember – Die loflied van Elisabet

Lukas 1: 42-45

Elisabet was reeds swanger toe Maria haar kom besoek het. Maria het Elisabet waarskynlik gaan besoek omdat sy by die engel van die Here gehoor het dat Elisabet swanger is. Miskien wou sy ook na iemand toe gaan wat net soos sy uitermate geseën is om instrument in die hand van God te wees vir die redding van die wêreld. By Elisabet sou sy ’n begrypende oor vind, veral in die lig daarvan dat haar swangerskap vir haar en haar verloofde, maar ook vir die gemeenskap, soveel probleme sou veroorsaak.

Na vier of vyf dae se reis, kom sy aan by die huis van Sagaria en Elisabet daar in die bergstreke suid van Jerusalem. Toe Maria by Elisabet aankom, het die kindjie in Elisabet se moederskoot beweeg, en onder leiding van die Heilige Gees sing Elisabet ’n loflied. Haar lied is die eerste loflied of Adventlied wat wys op die Kindjie Jesus wat in die moederskoot van Maria gevorm sou word en wat as Here aangeroep sou word. Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot! Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom?

Elisabet is die eerste sangeres op aarde, van wie ons weet, wat gesing het oor die Here, oor die Kind in die moederskoot van Maria, oor die Kind, die Verlosser wat gebore sou word. Daar is geen sweempie van jaloesie te bemerk in die optrede en woorde van Elisabet nie. Geen wedywering of nyd wat sigbaar word wanneer sy besef dat God Maria gekies en geroep het om die Verlosser in die wêreld gebore te laat word nie. Sy openbaar gewilligheid en ’n onderdanigheid aan God, en is selfs dankbaar dat sy ook ’n rol mag speel om haar kind, wat wegbereider vir Maria se Kind sou wees, in die wêreld te bring.

Kom daar uiteindelik dan tog die vrede op aarde waarna mense so lank al uitgesien het? So word Elisabet vir ons almal ’n voorbeeld van hoe ons vandag as volgelinge van Jesus behoort op te tree en te lewe as gelowiges.

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

19 Desember – Maria besoek Elisabet

Lukas 1: 39-41

Nadat Maria gehoor het dat sy ’n seun in die wêreld sal bring, het sy sonder versuim na haar familielid Elisabet in die bergstreke van Judea gegaan. Dis nie sonder rede dat van hierdie besoek aan Elisabet en haar man Sagaria vertel word nie. Hierdeur wil Lukas aan ons oordra dat die geboorte van Jesus terugverwys na die wonderdade van God wat Hy al in die verre verlede vir sy volk gedoen het.

Sagaria en sy vrou Elisabet herinner ons aan die aartsvader Abraham en sy vrou Sara. Abraham en Sara was ook kinderloos en was ook reeds op hoë ouderdom toe hulle gehoor het dat hulle ’n kind van die Here af sou kry. Boonop was Sara net soos Elisabet onvrugbaar. Tog het hulle ’n kind van die Here ontvang.

Maria self herinner ons ook aan ’n ander vrou in die verre verlede van die volk Israel se geskiedenis, naamlik Hanna. Sy was ook aanvanklik kinderloos, maar word die jubelende moeder van Samuel, die profeet van die Here. Sowel Hanna as Maria jubel oor hul kind wat hulle van die Here ontvang het.

Lukas wil egter nog verder gaan om die bedoeling van Jesus se geboorte met die geskiedenis van Sagaria en sy vrou Elisabet te verbind. Hy wil Jesus se koms na die wêreld so verbind aan die groot verlossing van die volk Israel uit Egipte, waarvan ons in die Eksodusverhaal lees, daar in die tyd van Moses en Aäron. Dit is nie toevallig nie dat Elisabet, die vrou van die priester Sagaria, dieselfde naam dra as die vrou van die priester Aäron, ook Elisabet (of in Hebreeus: Eliseba), en dat sy ook afstam van die dogters van Aäron.

So lig Lukas die ooreenkomste uit tussen die gebeure by Jesus se geboorte en gebeure reeds in die vroeë geskiedenis van die volk Israel, om daarmee te sê dat Jesus se koms al daarin vooruit gesien kon word. Hy beklemtoon die groot wonderdade van God wat deur al die eeue besig is om sy volk en die mens op aarde te verlos en heel te maak.

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

18 Desember – ’n Nuwe Mirjam

Lukas 1: 26-38

In Nasaret het ’n jong meisie gewoon wat swanger was en verloof was aan Josef, ’n timmerman en lid van die plaaslike Joodse gemeente, die sinagoge. Hierdie jong meisie se naam was Mirjam, want haar ouers het haar hierdie naam gegee. Dit is dieselfde naam van die meisie wat oor haar broer in die biesiemandjie daar tussen die rietbosse in die Nylrivier wag gehou het.

Hierdie meisie se ouers was gelowiges in die Here. Hulle het die geskiedenis van hul volk daar in die verre verlede goed geken. Moontlik in die lig daarvan het hulle hul dogter na die vrou van die uittog vernoem. Mirjam is die Hebreeus vir Maria. In die Grieks en Latyn word Mirjam met Maria vertaal, soos ons haar vandag in ons Afrikaanse Bybel ken. Sy was die moeder van Jesus wat in Betlehem gebore is.

Met die geboorteverhaal van Jesus, wat sy volk uit die slawehuis van sonde sou lei soos Moses wat gebore is om die volk uit Egipte te lei, sou die naam Mirjam, oftewel Maria, weer opduik. Net soos Mirjam, die suster van Moses en Aäron, in die moeilike tyd van haar volk se lewe daar in Egipte getrou op haar pos gebly het en ’n instrument in die hand van die Here was om redding vir die volk te bring, het hierdie jong meisie van Nasaret haar bereid verklaar om ook so ’n instrument in God se hand te wees, toe sy geroep is om die beloofde Messias as Verlosser in die wêreld gebore te laat word. In volledige gehoorsaamheid aan God het sy uitgeroep: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.

’n Jong meisie sou die Verlosser in die wêreld bring. Sy het nie teruggedeins vir hierdie groot roeping nie. God werk inderdaad op wonderbaarlike maniere. Hy gebruik die kleine en die geringe om sy groot verlossingswerk vir sy mense wat Hy liefhet, op aarde ’n werklikheid te laat word.

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

17 Desember – Sagaria en Elisabet

Lukas 1: 5-25

Aan die vooraand van die geboorte van Jesus Christus op aarde, ontmoet ons in die Lukas-evangelie ’n egpaar: die priester Sagaria en sy vrou Elisabet. Sagaria en sy vrou is albei afstammelinge van die aartspriester Aäron. Hulle was mense van wie spesifiek gesê word dat hulle getroue gelowiges was, wat hulle onberispelik gehou het aan die gebooie van God. Daar ontbreek egter iets in hul lewe: Hulle is kinderloos, en die kans dat hulle ’n kind van hul eie sou kry, was totaal onmoontlik. Albei was reeds van ’n hoë ouderdom, en buitendien was Elisabet onvrugbaar. Dan verskyn daar op ’n dag, toe Sagaria besig was met sy priesterlike take in die tempel, ’n engel van die Here aan hom en bring die tyding dat hulle ’n seun sal kry.

Wanneer ons die verhaal van die priester Sagaria en sy vrou Elisabet hoor, dink ons dadelik aan Abraham en sy vrou Sara, aan die begin van die geskiedenis van die volk Israel in die Ou Testament. Albei egpare is reeds bejaard, en albei is kinderloos. Dit is opmerklik watter rol kinderloosheid speel in die figure wat op die toneel kom, wanneer God iets begin doen of redding aankondig. Ook Hanna, die ma van Samuel, was kinderloos toe sy van die Here ’n seun afgesmeek het, daar aan die begin van die nuwe tydperk toe die eerste koning van Israel aangewys moes word.

Dis asof daar ’n getuienis van hierdie mense se lewe uitgaan dat God elke keer verlossing en bevryding in die lewe van sy volk bring wanneer daar uit die mens geen moontlikhede meer bestaan nie. Dan gebeur die wonderlike ingryping van God teen alle menslike moontlikhede in.

So wil Lukas met sy Evangelie die ou geskiedenis by Jesus se geboorte opdiep om die groot wonder van God se liefde en genade wat Hy al oor eeue heen betoon het, weer uit te lig. Hy wil sê dis dieselfde God van die gryse verlede wat nou weer sy liefde en genade in Jesus Christus op ’n nog groter en ryker manier gaan openbaar.

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

16 Desember – Vroue wat bly hoop op die redding van God

1 Samuel 2: 9-18

Vandag is dit vir baie gelowiges in Suid-Afrika ’n dag waarop hulle kan terugdink aan hoe die Here in ons volk se geskiedenis redding bewerk het vir gelowiges wat in ’n benarde situasie verkeer het, daar by die slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838. Daardie gebeure herinner ons elke jaar weer aan hoe God vandag nog in die lewe en geskiedenis van volkere optree en uitkoms gee aan sy kinders wat Hom aanroep vir redding.

Vroue het by die slag van Bloedrivier ’n belangrike rol gespeel. Hulle het saam op God bly vertrou dat Hy hulle sou beskerm. Hulle het die vlam van hoop en geloof brandend gehou. So was dit ook in die geskiedenis van Israel in die Ou Testament. Vroue soos Mirjam en Hanna is belangrike voorbeelde van vroue wat die vlam van hoop en geloof lewend gehou het, selfs toe daar menslik gesproke geen uitsig op redding of uitkoms moontlik was nie.

Mirjam het ’n leidinggewende rol gespeel by die redding van die volk van God uit Egipte. So ook Hanna, die vrou wat kinderloos was en ’n kind van die Here afgesmeek het in ’n baie donker tyd in die geskiedenis van haar volk. Nieteenstaande die agteruitgang van geloof in God in haar tyd onder die mense van haar volk, het sy ’n gelofte aan die Here afgelê dat sy, as die Here aan haar sou dink en aan haar ’n seun sou gee, daardie seun sy hele lewe lank aan die Here sou toewy. Sy het in die uitsiglose situasie van haar en haar mense se nood bly vashou aan die Here. Hierdie gelofte aan die Here het sy gestand gedoen, en haar seun het ’n profeet in God se hand geword.

Al hierdie vroue inspireer ons om vandag ook vas te hou aan die geloof in ons God, ook in die donker tyd waarin ons vandag verkeer. Miskien kan dit juis vandag die vroue wees wat vir ons almal weer rigting en koers in die geloof kan bied.

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

15 Desember (Derde Adventsondag / Gelofteviering) – Die lied van Mirjam

Miga 6: 1-4; Eksodus 15: 20-21

Wanneer sy kinders op die verkeerde pad is, roep die Here hulle tot verantwoording. Hy begin ’n regsgeding teen sy volk oor hul oppervlakkige godsdiens en oneerlikheid. Tog doen Hy dit as ’n goeie Vader wat nie sy kinders wil verstoot nie, maar hulle in liefde wil reghelp. Daarom spreek Hy in hierdie regsaak sy volk aan as my volk.

Die Here begin deur die oorsaak by Homself te soek. Wat het Ek jou aangedoen? Ek het jou dan uit Egipte verlos! Ek het Moses en Aäron, asook Mirjam, gestuur. So herinner die Here sy volk aan die bekende gebeurtenis toe Hy sy volk uit die slawehuis van Egipte bevry het.

Aan die begin van hierdie geskiedenis was daar ’n jong vrou wat wag gehou het oor die biesiemandjie van haar weerlose broer Moses toe hy as jong kind in die rietbosse van die Nylrivier weggesteek is sodat die farao hom nie in die hande sou kry en doodmaak nie. Haar naam was Mirjam en sy was die suster van Moses en Aäron. Sy was ’n instrument in die hand van die Here wat Hy kon gebruik om sy volk uit Egipte te red. Later was sy saam met Moses en Aäron leiers van die volk Israel.

In een van die oudste liedere van die Bybel in Eksodus 15 word haar naam weer genoem. In hierdie oorwinningslied besing Mirjam saam met al die vroue die grootheid van die Here wat sy volk gered het: Sing tot eer van die Here omdat Hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het Hy in die see geslinger.

Hierdie lied van Mirjam, die suster van Moses en Aäron, is die lied wat die grondslag gevorm het van latere liedere wat mense in die loop van die geskiedenis sou sing tot eer van die Here om van sy grootheid te getuig. Ja, daar sou nog oneindig baie geleenthede kom vir mense om oor die grootheid van God te jubel en bly te wees. Mirjam se loflied daar uit die ou gryse verlede is al die eerste Adventlied wat mense kon sing oor die groot reddingsdade van God.

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

14 Desember – God gaan ’n nuwe begin vir sy volk laat aanbreek

Miga 5: 1-8

800 jaar voor die geboorte van Jesus Christus in Betlehem, het ’n profeet van die Here in Jerusalem en omstreke ’n belangrike uitspraak gemaak. Hy het geprofeteer: Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer.

Miga het hierdie woorde gepreek na aanleiding van die oppervlakkigheid van die godsdiens van sy tyd onder die mense in Juda en Israel. Uiterlik was die mense baie godsdienstig, maar hul dade het dit nie bevestig nie. Hulle het wel die naam gehad dat hulle God se volk is, maar in werklikheid was hulle leuenaars en bedrieërs, uitbuiters van die hulpeloses en liefhebbers van onreg.

By hierdie godsdienstige skynvroomheid, het die volk valslik gemeen dat die Here by hulle is omdat hulle so godsdienstig was, en daarom het hulle gedink dat geen onheil hulle sou tref nie. Dat die Here aan hul kant is en by hulle is, het gelei tot godsdienstige grootpratery en grootdoenerigheid. Die leiers en die magtiges het hulself verryk ten koste van die hulpeloses. Dis teen hierdie grootpratery en grootdoenery asook die gepaardgaande onreg dat Miga hom uitspreek. Hy het aangekondig dat God die volk en hul leiers gaan oordeel en straf. Tog het Miga nie net God se oordeel en straf aangekondig nie, maar ook gepraat van hoop op herstel. Miga het God se alternatief teenoor die verkeerde optrede van mense aangekondig. Hierdie alternatief was dat daar iemand weer uit Betlehem-Efrata sou opstaan, ’n nuwe koning, deur wie God ’n nuwe begin vir sy volk sou laat aanbreek. Iemand wat aan God behoort en volgens sy wil sou optree.

God gaan die kleine gebruik om ’n wonderwerk van herstel en verlossing te laat plaasvind. Hy gaan die geskiedenis van die mens verder skryf met die geringes wat nie onreg pleeg en grootpraat nie, maar wat waarlik aan Hom behoort en sy wil in nederigheid sal uitvoer!

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

13 Desember – Van vreemdelingskap tot harmonie

Amos 9: 13-15

Die universele toestand van die mens is een van verdorwenheid. Dit is waarmee ons uitgereik word – in sonde ontvang en gebore. Gevolglik bestaan daar vyandskap tussen ons en God. Die vryheid en die harmonie wat die verhouding tussen God en mens voor die sondeval gekenmerk het, het plek gemaak vir gevangenskap en vyandskap. Ons kan nie vanuit onsself aan ons sondige toestand ontkom nie. Daarom het die mens ’n behoefte aan ’n Verlosser, maar hierdie behoefte kan ons alleenlik deur die oë van die geloof erken. Deur die oë van die geloof sien ons ons eie verdorwenheid en verlorenheid raak.

Die profeet Amos openbaar in sy boek die ware toestand van die mens deur die oë van geloof: ons korrupsie, ons diepgaande ongeregtigheid, ons gebrokenheid en ons onvolmaaktheid. Daarvan kan ons nie wegvlug nie. Deur die oë van die geloof word God aan ons geopenbaar soos wat die profeet Amos skryf, en hy voer ons tot in die diepste geheimenis van die wese van God: die ondeurgrondelike, allerheiligste feit dat die Here God ons mense ontsaglik lief het. Deur die oë van die geloof sien ons die Here se liefde veral op ’n baie spesifieke plek: daar waar Hy aan die kruis op Golgota hang. Wat aan die kruis gebeur, is die diepste vervulling van dit wat die profeet Amos in sy visioen in hoofstuk 9 sien: Daar word die gevangenskap en die vyandskap opgehef. Daar word die lot van die menslike bestaan vir ewig ingrypend verander. In daardie oomblik breek ons verlossing aan. Die verlossing waarna ons so in ons verlorenheid gesmag het! Van daardie oomblik af vlug ons nie meer vir die aangesig van God nie. Die visioen wat Amos sien, beskryf weer ’n tuin – ’n tuin soos ’n paradys van volkome harmonie tussen God en mens.

Hierdie laaste visioen van Amos is nie maar net ’n toekomsdroom en uitsig op ’n gelukkiger tyd nie. Dit handel hier om die vervulling van God se belofte en die verwesenliking van sy verbondstrou. Omdat God aan sy beloftes getrou is, vier ons Kersfees – gedenk ons die blye tyding dat die Here God ons kom verlos het.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

12 Desember – Uit liefde aan mense gelyk

Filippense 2: 5-11

In die gelese gedeelte vind ons een van die oudste vroeë Christelike gesange wat deur die apostel Paulus by sy brief aan die gemeente in Filippi ingesluit is.

Jesus Christus geniet van alle ewigheid af Goddelike status by God die Vader. Hierdie Goddelike heerlikheid is egter nie deur Christus beskou as iets waaraan Hy moes vasklou nie. Sy liefde vir die mensdom en sy verlange om die gebroke verhouding met die mense te herstel, was eenvoudig so groot dat Hy die hemelse heerlikheid vrywillig agterlaat, en mens word.

Ons vier Kersfees en gedenk hoedat Christus as klein, hulpelose Baba in die wêreld gekom het en boonop geen ander onderdak kon vind as ’n vuil stal nie, en in ’n krip lê waaruit die diere vreet. Deur Christus se menswording word een saak onteenseglik duidelik: God wou mens word. Hy wou met ons in ons diepste wese en mensheid kom bemoeienis maak. Tog is Jesus so radikaal anders, want anders as mense, het Jesus geen beheptheid met mag nie. Inteendeel, Hy doen die hele tyd vrywillig daarvan afstand en neem die gestalte aan van ’n dienskneg, ’n slaaf. Daar is by Jesus geen ambisie te bespeur om die grootste, die rykste of die sterkste te wees nie. Jesus kies om selfs nederiger as die meeste van sy medemense te leef. Nie net gee Hy sy Goddelike heerlikheid prys nie, Hy word nie gelyk aan konings, heersers of maghebbers, mense met sosiale aansien nie. Nee, Jesus openbaar sy solidariteit met die sondaars en die uitgeworpenes.

God wou hierdie gebroke verhouding met die mense tot elke prys herstel, en dit het uiteindelik die kruis gekos. Wanneer Jesus Christus dan aan die kruis op Golgota sterf, het Hy elkeen van ons wat by sy genadeverbond ingesluit is, in gedagte. Só kosbaar is hierdie verhouding vir God.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

11 Desember – My siel maak die Here groot

Lukas 1: 46-56

Kersfees is ’n vreugdefees. Die geboorte van ons Verlosser bring groot vreugde in ons lewens, soos in die geval van Maria wat haar vreugde in spontane lofprysing uitgejubel het. Hierdie loflied van Maria word wêreldbekend. Dit staan in die kerk bekend as die Magnificat en kom uit die Latynse vertaling van die Bybel, die Vulgaat, wat vir bykans 1 000 jaar die Christene oor die hele wêreld se Bybel was. In die Vulgaat begin die loflied van Maria met die woorde Magnificat anima mea Dominum – letterlik vertaal My siel maak die Here groot, en hierdie loflied, wat eintlik maar die komposisie van die Evangelis Lukas is, het in die Christendom ’n geweldige invloed gehad. Die Magnificat verkondig aan ons ’n stukkie heilsgeskiedenis: God se handeling met mense en sy daadwerklike ingryping in die geskiedenis van die mensdom.

Maria sê dat die Here ons Verlosser is. Hy verlos ons van die sonde en die duisternis, en hierdie verlossing wat Hy bring, is allesomvattend; dit laat nie een aspek van ons lewens onaangeraak nie. Daarom sê die Here ook dat dié wat besef hoe afhanklik hulle van God is, inderdaad baie gelukkig is. Om bewus te word van jou eie armoede en nietigheid voor God, is inderdaad ’n bevrydende ervaring. Dit is iets wat aan ’n mens innerlike vrede en vreugde verskaf. Mense wat hul afhanklikheid voor God besef, besef hul verlange na ’n Verlosser, en vir hulle het Jesus Christus se koms na die aarde toe soveel meer betekenis.

Die geheim vir ’n gelukkige en geseënde lewe lê nie opgesluit daarin dat ons nooit teenspoed, hartseer of mislukkings sal beleef nie. Dit is eerder daarin opgesluit dat ons ’n perspektief op ons realiteit het wat deur die Bybelse waarheid gevoed en bepaal word en wat daartoe lei dat gelowiges in alle omstandighede staande kan bly, en nog jubelend bly kan wees al is hul uiterlike omstandighede hoe sleg.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

10 Desember – Maak die pad vir die Here gereed

Jesaja 40: 1-11

Advent is voorbereidingstyd. Tydens Advent berei ons onsself voor op Kersfees.

Israel is God se verbondsvolk. Dit is hulle vandat God sy verbond met Abraham opgerig het, wat weer in die woestyn op die berg Sinai deur God self bevestig is. Deur die loop van die geskiedenis het Israel nie hul besondere verhouding met God geag nie. Hulle het telkemale hul eie rigting ingeslaan, van die Here vergeet en agter vreemde gode aangeloop. Die profeteboeke, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings is vol van verhale van Israel se ontrou aan die Here en hul geneigdheid om maklik deur afgodery verlei te word.

Israel se onvermoë om hul identiteit as die volk van God uit te leef, lei uiteindelik daartoe dat hulle deur die Here gestraf word. Hierdie straf is die verskrikking van die ballingskap. Hulle het met hul eie oë gesien hoe hul stad en hul kosbare tempel tot op die grond toe afgebreek word. Families is uitmekaar geskeur, bloed het gevloei, en die room van die volk is in ballingskap weggevoer.

Johannes die Doper stel ’n ander pad na God toe voor. ’n Pad wat nie by ons begin nie, maar by God. God is op die punt om self in te gryp. God gaan die lank verwagte Messias stuur om die volk van hul sondes te kom verlos. Vir sy koms moet die volk gereed wees, daarom moet hulle hulself bekeer! Dit beteken dat die volk hul sonde moet laat staan en moet terugkeer na hul bevoorregte verhouding met God, en dit behels dat hulle volgens hul roeping moet lewe. ’n Heilige lewe in ooreenstemming met die wil van God is baie belangriker as offers, rituele en tradisies wat in die tempel uitgevoer moes word.

Dit is wat die stem wat in die woestyn roep vir ons wil sê: God is op pad! God is op pad na ons toe. Hy kom ons red en herstel wat die sonde hier geskend het! Mag dit die boodskap wees wat elkeen van ons hierdie Advent verkondig.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

9 Desember – So lief het God die wêreld gehad

Jeremia 12: 1-17

Jeremia staan met sy ontsteltenis voor die Here. Hy doen ’n beroep op die Here, die Regverdige, en hy is kwaad vir hierdie God van geregtigheid wat toelaat dat ongeregtigheid en boosheid hoogty vier. Hy vra uitdruklik dat die Here hierdie booswigte sal straf, dat hulle soos skape ter slagting gelei sal word.

Die antwoord wat die Here vir Jeremia gee, het hom glad nie bevredig nie – inteendeel, dit het sy situasie verder bemoeilik. Die Here gaan nie net aan sy geliefde volk hul besittings en hul grondgebied teruggee nie, Hy gaan dit ook aan die ander volke doen, en Hy gaan vir hulle ’n plek onder sy volk gee. Nie alleen betoon die Here barmhartigheid aan ’n volk wat dit glad nie verdien nie, sy genade kring ook wyer uit na die buurvolke van Israel.

Elkeen wat bereid is om die Naam van die Here as enigste God te bely, kan aanspraak maak op sy liefde, genade en ontferming. God se genade is nooit goedkoop nie. Mense wat die grootsheid van God se genade besef, wil spontaan berou toon oor hul sonde en belydenis van hul geloof doen. Die bevrydende boodskap wat wel uit hierdie gedeelte weerklink, is dat toegang tot God se genade, liefde en barmhartigheid nie meer eksklusief is nie. God se genade en liefde is so groot dat Hy die hele wêreld daarby insluit.

Ons vra na reg en geregtigheid, maar God verkies om met ons te praat oor barmhartigheid en deernis. Die Here wil Jeremia ook aan sy eie menslikheid herinner en hom tot die besef bring dat niemand hom aangestel het om as regter te oordeel nie. Die dienskneg bepaal nie die voorwaardes vir diens nie. Om dienskneg van die Here te wees, is in sigself ’n groot genoeg voorreg! Laat ons die lig wat na ons toe gekom en onder ons kom woon het, na die wêreld toe weerkaats. Die Here het nie mens geword ter wille van ’n klein groepie uitverkore mense nie – Hy het mens geword omdat Hy die ganse wêreld liefgehad het. Die koms van Jesus Christus na die wêreld is ’n boodskap van hoop, bevryding, liefde en genade vir alle mense.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

8 Desember (Tweede Adventsondag) – Die koms van ons Verlosser

Matteus 21: 1-11

Sonder Paasfees het Kersfees geen betekenis nie. Ons kan nie opgewonde en bly wees oor die koms van Jesus Christus na ons wêreld sonder om tegelykertyd bewus te raak van die rede waarom Christus mens geword het nie. Hy het mens geword sodat Hy ons van die sonde en die dood kon red. Ons moet daaraan dink dat hierdie fraai klein Babatjie wat in die krip lê ons Verlosser is en dat Hy gekom het om al ons sonde en ongeregtigheid op Hom te neem.

Jesus kom Jerusalem binne op die vooraand van die Joodse pasga: ’n fees van herinnering en hoop. Die skare roep hulself die groot verlossingsdaad van die Here God voor oë, toe Hy sy volk vanuit die slawerny in Egipte gelei het. Tegelykertyd hoop hulle dat hulle weer so ’n bevryding sal beleef – hierdie keer van die wrede juk van die Romeine.

Sedert Jesus se opstanding het die Christelike kerk weer voor hierdie versoeking te staan gekom: Ons wil Jesus ons groot Magsfiguur maak. Maar die Here God kom ons in ons ellende en onkunde tegemoet. Hy leer ons om die ware betekenis van sy koms in hierdie wêreld te verstaan, want Hy bring nie oordeel nie, maar verlossing en genade. Hier op die rug van ’n donkie kom Een wat nabyheid soek en nabyheid skenk, in stede daarvan om sy mag te demonstreer. Die donkie is immers die pakdier van die magteloses.

Dit is Advent: Dit is die hoopvolste tyd in ’n gelowige se lewe, want ons verwag die Here Jesus se koms. Ons gedenk die tyd wanneer Hy na ons toe kom en onder ons kom woon. Hy laat ons nie alleen nie. Hy reik na ons toe uit en Hy ontsien geen lyding nie. Hy kom vanuit die hemel as Dienskneg sodat Hy ons seer, ons pyn, ons hartseer en ons ongeregtigheid op Hom kan neem en ons vir ewig daarvan kan verlos. Christus kom, ja, ons Koning kom, en Hy ry op die rug van ’n donkie.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

7 Desember – Opgehef uit die stof

Psalm 146: 6-9

In Mel Gibson se aangrypende rolprent The Passion of the Christ is daar ’n toneel waar Jesus swaar gebuk gaan onder die gewig van die kruishout, en dan in die stof neerval. Dan volg daar ’n terugflits uit Jesus se kinderjare, waar Hy as kind ook geval het en sy moeder hom te hulp gekom het. Nou identifiseer die kyker met die smart van die moeder van Jesus wat magteloos staan teenoor hierdie lyding en Hom eenvoudig nie weer kan ophelp soos toe Hy ’n klein seuntjie was nie.

Die mens se hele bestaan is eintlik ’n lewe in die stof. Ons is uit die stof van die aarde geneem, en ons sal weer daarheen terugkeer. Ons is van die stof van die aarde afhanklik vir ons bestaan. Ons bewoon en bewerk dit. Wanneer Jesus in die stof val, word iets van sy solidariteit met ons konkreet. God word deur Jesus Christus teenwoordig in ons midde. Hy toon ten diepste medelye met ons.

Nie alleen ervaar ons God se ingrypende teenwoordigheid te midde van ons sukkelbestaan nie, dit bied ook aan ons ’n ander perspektief. Ons is nie net meer die bewoners van die stof nie, ons is die begenadigdes. Hierdie radikaal ingrypende gebeure dat die Here vanuit sy almag met ons bemoeienis maak, word deur die digter van Psalm 146 vir ons uiteengesit. In die eerste plek leer ons die Here ken as die Skepper van die hemel en die aarde, die see en alles daarin. Reeds hierin is daar geweldige troos en bemoediging. Ons is nie uitgelewer aan iets wat buite die almagsfeer van die Here val nie.

Verder is die Here getrou aan wat Hy beloof het en hou Hy sy verbond in stand. Daar is in die besonder drie dinge wat hier deur die Psalmdigter uitgelig word: Hy laat reg geskied aan die onderdruktes; Hy gee brood aan diegene wat honger is; Hy bevry die gevangenes. Diegene wat onder iets gebuk gaan, word deur die Here opgehef! Ons is nie maar net meer mensies wat in die stof ’n sukkelbestaan voer nie. Ons oë word geopen en ons word opgehef om die heerlikheid te ervaar wanneer God se teenwoordigheid in ons lewens ’n werklikheid word. Dan ervaar ons die liefde en nabyheid van die Here!

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

6 Desember – Advent en ware geregtigheid

Amos 8: 4-6

Daar is ’n harde werklikheid aan Christus se geboorte – dit was nie hierdie mooi, heilige, glansomringde plek waar selfs die diere se oë geblink het nie. Dit was ’n vuil, morsige plek, vol gebrokenheid en onvolmaaktheid. Jesus word juis in ’n stal gebore omdat daar nie vir Hom en sy ouers plek was in die herberg nie. Tog lê een van die hoopvolste boodskappe van Kersfees juis hierin opgesluit. Die Redder van die wêreld, die Een waarvoor elke knie uiteindelik sal buig en van Wie elke tong sal bely dat Hy waarlik God is, kom na die wêreld toe in absolute nederigheid. Jesus Christus word mens in die gestalte van die Kindjie van die armste van die armstes.

Die Here kies om in hierdie nederige omstandighede mens te word. Hy het ’n behae in eenvoud. Die afsku wat die Here God in uitspattigheid, hebsug en gierigheid het, word herhaaldelik in die persoon, die lewe en die werk van Jesus Christus bevestig. Jesus skaar Hom by die nederiges. Hy ontferm Hom oor die uitgeworpenes, die armes, die bedelaars, die melaatses, die prostitute en die tollenaars – dié wat in die oë van die samelewing niks werd is nie, word deur Jesus Christus geag.

Met die nederige aard en wyse waarop Jesus Christus mens word, word bevestig dat Hy binne die profetetradisie van Israel staan en dat Hy geen ander God verkondig en aan geen ander God gestalte gee as juis die Verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Wat Jesus Christus deur sy geboorte, lewe en sterwe ten sterkste openbaar, is die innerlike wese, die verborge karakter van hierdie Verbondsgod.

Liefde vir God eis naasteliefde. Dit is hoe God Homself in Jesus Christus ten diepste aan ons openbaar: die Een wat medelye het met die swakkes, die armes, die uitgeworpenes. As ons dan glo dat God na die wêreld toe kom in die nederigheid en gebrokenheid van ’n stal en ’n krip, as dit is hoe God Homself aan ons openbaar, behoort ons ook hierdie medelye met mekaar te openbaar en in die besonder met dié wat minder as ons het.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

5 Desember – ’n Nederige krip

Amos 8: 4-6

Daar is ’n harde werklikheid aan Christus se geboorte – dit was nie hierdie mooi, heilige, glansomringde plek waar selfs die diere se oë geblink het nie. Dit was ’n vuil, morsige plek, vol gebrokenheid en onvolmaaktheid. Jesus word juis in ’n stal gebore omdat daar nie vir Hom en sy ouers plek was in die herberg nie. Tog lê een van die hoopvolste boodskappe van Kersfees juis hierin opgesluit. Die Redder van die wêreld, die Een waarvoor elke knie uiteindelik sal buig en van Wie elke tong sal bely dat Hy waarlik God is, kom na die wêreld toe in absolute nederigheid. Jesus Christus word mens in die gestalte van die Kindjie van die armste van die armstes.

Die Here kies om in hierdie nederige omstandighede mens te word. Hy het ’n behae in eenvoud. Die afsku wat die Here God in uitspattigheid, hebsug en gierigheid het, word herhaaldelik in die persoon, die lewe en die werk van Jesus Christus bevestig. Jesus skaar Hom by die nederiges. Hy ontferm Hom oor die uitgeworpenes, die armes, die bedelaars, die melaatses, die prostitute en die tollenaars – dié wat in die oë van die samelewing niks werd is nie, word deur Jesus Christus geag.

Met die nederige aard en wyse waarop Jesus Christus mens word, word bevestig dat Hy binne die profetetradisie van Israel staan en dat Hy geen ander God verkondig en aan geen ander God gestalte gee as juis die Verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Wat Jesus Christus deur sy geboorte, lewe en sterwe ten sterkste openbaar, is die innerlike wese, die verborge karakter van hierdie Verbondsgod.

Liefde vir God eis naasteliefde. Dit is hoe God Homself in Jesus Christus ten diepste aan ons openbaar: die Een wat medelye het met die swakkes, die armes, die uitgeworpenes. As ons dan glo dat God na die wêreld toe kom in die nederigheid en gebrokenheid van ’n stal en ’n krip, as dit is hoe God Homself aan ons openbaar, behoort ons ook hierdie medelye met mekaar te openbaar en in die besonder met dié wat minder as ons het.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

4 Desember – Maran ata! Marana ta!

1 Johannes 2: 28 – 3: 10

In hierdie brief van Johannes word die gelowiges kinders van God genoem. God wil ons Vader wees. Hy wil nie die Vader wees van mense wat in sonde volhard nie. Daarom stuur Hy die Seun om die sondes van die wêreld op Hom te neem. Die geboorte van Jesus het vir ons heilsbetekenis. ’n Mens kan nie van die geboorte praat sonder die kruis, die opstanding en die verheerliking van die Here nie. ’n Mens kan ook nie van die wederkoms praat sonder die geboorte nie.

Die wederkoms veronderstel dat Hy reeds gekom het. Jesus se koms na die wêreld breek die houvas wat die sonde en die dood op ’n mens se lewe het. Omdat Hy hier in die wêreld gebore is, kan ons kinders van God wees. Sy geboorte maak ons wedergeboorte moontlik. Met sy geboorte breek ’n nuwe bedeling aan. Dit bring nuwe lewe vir mense wat in Hom glo. Mense wat nuut leef, hou nie aan om te sondig nie. Die ewige lewe is vir hulle reeds hier ’n werklikheid. In Jesus Christus het die koninkryk van God reeds aangebreek. Wie in Hom glo, is ’n kind van God. Kinders van God is erfgename van God se heerlikheid. Hulle leef regverdig omdat die Gees van God in hulle bly.

Wie die verwagting van die wederkoms van Jesus koester, leef rein soos wat Jesus rein is. Kinders van God leef regverdig. Omdat God ons so lief het dat Hy ons sy kinders noem, moet ons as God se kinders mekaar ook liefhê. Ons moet lééf as God se kinders. ’n Mens wat doen wat reg is, is uit God gebore.

Terwyl ons in afwagting op die wederkoms leef, moet ons in Hom bly. Dan sal ons vrymoedigheid hê wanneer Jesus weer verskyn. Ons sal niks hoef te vrees nie. Maran ata: Ons Here het gekom! Marana ta: Ons Here kom!

Ds Willem Kok, Potchefstroom

3 Desember – Christus kom ter wille van die mens

Hebreërs 2: 5-18

Volgens die skrywer van die Hebreër-brief was Jesus se koms nie ter wille van engele nie, maar ter wille van die mens. Hy haal uit Psalm 8 aan. Hierdie Psalm besing die grootheid van God en sy goedheid teenoor die mens. Die mens in vergelyking met die grootheid van God se skeppingswerk, is eintlik nietig. Tog gee die Here aan die mens ’n besondere plek in sy skepping. Hy beklee hom met heerlikheid en onderwerp alles aan sy voete. In Jesus sien ons hierdie heerlikheid. Dit wat die mens nie kon doen nie, doen God in Jesus wat mens geword het.

Daarom is Jesus se koms na die wêreld nie net ’n kriptoneel nie. Ons sien Hom nie net in ’n stal nie, maar veral wanneer ons die volle omvang van sy heilswerk begryp. Die mens se posisie word herstel, en hy word met heerlikheid beklee wanneer Jesus met sy koms na hierdie wêreld die stukkende verhouding tussen God en mens kom herstel. Deur sy menswording, sy lyding en sy offer bring Jesus die hoë verwagtinge wat in Psalm 8 aan die mens gestel word, tot vervulling. Op grond van Jesus se menswording word mense wat geheilig word, sy broers en susters genoem, en daarom kinders van God en mede-erfgename van die seëninge van God.

Omdat Jesus in die plek van die mens kom staan en in elke opsig gelyk aan die mens geword het, kan Hy die mens in al sy nood help. In een opsig het Jesus van die mens verskil. Hy het nie sonde gedoen nie. Daarom kon Hy as Hoëpriester die sondes van die volk van God versoen. Omdat Jesus ons Leidsman tot saligheid is, dink ons in Adventtyd nie net aan sy geboorte en die betekenis daarvan nie, maar sien ons ook met verwagting uit na sy wederkoms.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

2 Desember – Niks is vir God onmoontlik nie

Lukas 1: 26-38

Die engel Gabriël gaan besoek vir Maria. God het hom gestuur met ’n boodskap. Wat hy vir Maria moet gaan sê, is menslik nie moontlik nie. Maria het in Nasaret gewoon. Nasaret was ’n dorp in die landstreek Galilea, ongeveer 24 kilometer van die See van Galilea af en 35 kilometer van die Mediterreense See af. Destyds was dit ’n klein dorpie. Vandag is dit ’n groot stad waar hoofsaaklik Arabiere woon. Op die plek waar die engel aan Maria verskyn het, is vandag ’n kerkgebou. Binne-in die kerk kan jy met trappe afklim tot by die plek waar die engel vermoedelik vir Maria besoek het.

Toe die engel Maria groet, het hy haar begenadigde genoem. Sy was vol genade wat sy van die Here ontvang het. God was deur sy Gees by haar. Die begroeting van die engel het haar verwar. Die engel stel haar gerus en sê: Moenie bang wees nie, want jy het genade by God gevind.  En dan kom die aankondiging: Sy sal ’n seun hê en sy Naam sal Jesus wees. Hy sal grootword, die Seun van God wees en op die troon van Dawid sit. Sy koningskap sal nooit eindig nie.

Vir Maria was dit onverklaarbaar. Sy het die engel geglo, maar sy was nog nooit by ’n man nie. Die engel het vir haar gesê: Die Heilige Gees en God se krag sal lewe in haar wek. Dit is ’n wonder van God. Dit wat God wil, doen Hy en niks is vir Hom onmoontlik nie. In geloof het Maria gesê: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.

Niks is vir God onmoontlik nie. Die wonder van Jesus se geboorte vertel ons van God se grootheid. Ons verlossing is ’n wonder, ’n genadewonder. As ons iets verstaan van die wonder van Jesus se menswording, iets leer uit Maria se oorgawe aan die Here, sal ons onsself ook onvoorwaardelik tot die beskikking van die Here stel. Wie in Christus glo, is vir die Here diensbaar.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

1 Desember (Eerste Adventsondag) – Gebore om te sterf

Johannes 1: 29-34

Die verhaal van Jesus Christus, die Verlosser van die wêreld, begin lank voor sy geboorte. Die Bybel getuig dat Hy van die begin af daar was. Hy was by God, Hy was self God. Hy was die Woord, die handelende, die skeppende, die Een deur wie alles ontstaan. Van sy menswording word reeds vroeg voorspel: Die Here jou God sal ’n profeet onder jou na vore laat kom… (Deut 18: 15).

In die Evangelie van Johannes word Jesus voorgestel as die ewige Woord van God wat mens geword het en onder ons kom woon het. Johannes die Doper getuig ook en sê: Ná my kom ’n man wat my voor is, omdat Hy die eerste was (Joh 1: 30, Direkte Vertaling).

Jesus se geboorte is die vervulling van God se belofte. Dit is die begin van die pad wat God met sondaars loop. In Jesus Christus word God se sondaarsliefde betoon. Jesus se aardse lewe getuig van lyding, vervolging, verwerping, en uiteindelik ’n veragtelike kruisdood. Eers word Hy versoek, dan word Hy nie geglo nie. Baie volg Hom, maar sommige net omdat Hy kon genees en wonderwerke doen. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes sê Hy is besete en ’n godslasteraar. Een van sy eie verloën Hom, ’n ander verraai Hom. Sy volksgenote vermoor Hom, verbygangers bespot Hom. En Hy is onskuldig. Hy is die Seun van God. Die sonde van die mens is vernietigend. Hy moes sterf. Hy is selfs deur God verlaat.

Hy het betaal, Hy het vir ons sonde geboet. God aanvaar sy offer. Hy word opgewek. Hy oorwin. Die mag van die sonde en die dood is gebreek. Die dood is dood. Die lewe seëvier. Jesus is ons Here en Verlosser.

Daar word vir ons ’n feesmaal voorberei. Ons harte is vol van vreugde. Ons praat oor die Jesuskind. Ons getuig: Hy is die Seun van God.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

 

30 November – Ons kan nie uitgepraat raak nie!

Lukas 2: 22-38

Daar is vyf besondere liedere rondom die geboorte van Jesus in die Bybel opgeteken. Elisabet se lied is ’n lied van liefde waarin sy Maria die moeder van haar Here noem. Die loflied van Maria is ’n lied van geloof, en sy besing die grootheid van die Here. Sagaria se loflied is ’n lied van hoop. Simeon loof God met vreugdevolle selfoorgawe. En dan is daar die loflied van die engele wat aan God al die eer toebring.  

Simeon besing in sy lied die groot dade van die Here. Hy verkondig die betekenis van die koms van Jesus. Sy koms het nie net betekenis vir Israel nie,  maar ook vir die heidene, die wêreld buite Israel. Hy noem Jesus se koms u verlossing en omskryf dit met die woorde lig en eer. Vir die nasies is Hy ’n lig. Hy is die ware kennis van God, Hy is heiligheid en liefde, ’n vreugde soos nog nooit vantevore beleef nie. Vir Israel is Hy tot eer. Uit hierdie volk sou die Christus, die lig vir die wêreld, gebore word. Die geboorte van Jesus is tot eer van die volk Israel.

Josef en Maria was verstom oor alles wat Simeon gesê het. Vir die eerste keer word daar gepraat oor die betekenis van Jesus se geboorte vir die wêreld. Hy kom om mense voor ’n beslissing te stel. Dié wat Hom verwerp, sal val, uitgesluit uit die koninkryk. Dié wat in Hom glo, sal opstaan en verwelkom word by die bruilofsfees in die koninkryk.

Om hierdie loflied van Simeon af te rond, was daar ook nog die profetes Anna, wie se naam genade beteken. Sy het nooit van die tempel af weggebly nie en God dag en nag gedien. Sy dank God oor die Kindjie, en sy het ook uitgesien na die verlossing van Jerusalem. Nou het hierdie verlossing gekom en sy kan nie uitgepraat raak daaroor nie.

Ook ons moet God loof vir sy verlossing. Soos Simeon, moet ons onsself in vreugdevolle selfoorgawe aan God gee. Oor hierdie verlossing kan ons nooit uitgepraat raak nie.

 

Ds Willem Kok, Potchefstroom

29 November – God praat deur die Seun

Hebreërs 1: 1-4

God stuur sy Seun om die mens van sonde en ewige dood te red. Hoekom kies Hy die Seun vir hierdie verlossingswerk? Hy praat deur die Seun omdat Jesus Christus die erfgenaam van alles is. Die hele wêreld, die heelal met sy son- en sterrestelsels, die aarde en alles wat daar is, en ook die nuwe hemel en die nuwe aarde, die toekomstige wêreld, behoort aan Hom. Hy straal die heerlikheid van God uit. Hy is die glans van God se heerlikheid. Hy verpersoonlik die wysheid van God. Net soos die strale van die son die aarde bereik, net so skyn die heerlike lig van God in Christus tot in die harte van mense.

As ewebeeld van die wese van God, beliggaam Hy God. Hy verteenwoordig God. Hy is God. Wat en wie God is, word in Christus sigbaar. Jesus Christus is ook die magtige woord van God waardeur Hy alles in stand hou. Hy dra en stuur die hele wêreld en alles en almal daarin na sy voorafbepaalde bestemming. Hy is die stem van God waardeur die wêreld gerig word.

Die Seun staan ook in ’n persoonlike verhouding met mense. Vir die mense wat God Hom gee, is Hy ’n Hoëpriester. As Hoëpriester het Hy die reiniging van sondes bewerkstellig. Hy het gekom om te red, om sondaarmense rein voor God te stel. Niemand op aarde kon dit doen dit nie. Net die Seun van God is daartoe in staat. Net die Seun is hierdie genadewoord van God. Hy is die woord wat redding bring, die stem van God wat kragtig en troostend met ons praat in die geboorte, die kruisiging en die opstanding ter wille van ons.

Hierdie Seun is verhoog tot die hoogste hemel van waar Hy oor alles regeer. So word sy uitnemende grootheid bevestig. Net Hy is ware middelaar tussen God en mens. Hy is die Profeet deur wie God finaal met mense praat, die Hoëpriester wat ons volkome van sonde reinig, die Koning wat alles regeer en in wie se koninkryk ons ewig kan deel.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

28 November – God het gepraat

Hebreërs 1: 1-4

Die viering van die geboorte van Jesus Christus bring ’n blydskap in Christene se harte wat nie deur ongelowiges begryp kan word nie. God het gepraat. Hy het Homself openbaar. Hy het ’n verlossende en lewegewende woord gespreek. Op ’n uitsonderlike en spesifieke manier het God gepraat. Anders as deur sy openbaring in die skepping en deur sy voorsienigheid, praat God deur sy profete, en finaal deur sy Seun. God se praat gaan oor belofte en vervulling.

In die Ou Testament weerklink die belofte van ’n Messias. Op verskillende maniere het God in die Ou Testament gepraat. Hy het deur sy magtige werke van genade en oordeel gepraat. Hy het profete gebruik om dit bekend te maak. In storms en donderslae het Hy met Moses gepraat. Met Elia praat Hy met ’n fluistering in die windstilte. Toe die volk Siloag se kalm waters verwerp, het die Here deur die magtige vloedwaters van die Eufraat met hulle gepraat. Priester en profeet, wysgeer, digter en sanger was op verskillende maniere sy spreekbuis.

Nogtans het dit tekortgeskiet aan dit wat God wil sê. Eers met Christus se koms word God se Woord volkome. Met Christus se koms praat God duidelik, volledig en finaal. Christus se geboorte is die vervulling van sy beloftes. Om sy laaste woord tot die mensdom te rig, het God sy Seun gekies. Die openbaring wat God in Jesus Christus gee, is die hoogste, die grootste, die uitnemendste. Méér wil God nie vir die mens sê nie. God het sy Seun gestuur om hierdie genadewoord, verlossingswoord, lewegewende woord, blye woord, aan mense oor te dra.

Die geboorte van Jesus Christus is die fluistering van God in die windstilte. Dit is sy genadewoord aan ’n verloregaande mensdom. Dit is ook die donderslag van God se stem wat die sonde vernietig, sy woord van oordeel oor sonde en dood. Ons loof, aanbid en dank God bly. Sy stem van genade is ons troos en ons hoop.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

 

27 November – Deur Christus het God alles met Homself versoen

Kolossense 1: 12-23

Die Christus, Gesalfde van God, het na die wêreld toe gekom. Sy menswording was ’n liefdesdaad, ’n dramatiese ingrype van God in die lewe en bestaan van die ganse mensdom. Hierdie ingrype van God is so omvangryk dat nooit genoeg daaroor gepraat kan word nie.

God het in sy liefde sy enigste Seun na hierdie wêreld toe gestuur. Jesus se geboorte is die menswording van die Godseun. God het Homself in Christus aan die mensdom kom openbaar. Die geboorte van Jesus op aarde is nie sy begin nie. Hy is die Eersgeborene van die hele skepping. Alles het deur Hom en vir Hom tot stand gekom. Hy is die Heer van die skepping. Hy ontsluit die hele skepping en gee daaraan betekenis. As God se Seun is Hy die volmaakte beeld van Goddelike verheerliking. God is ten volle in Christus teenwoordig. Hy het Hom volkome in Christus openbaar, en alleen in Christus kom die volle Goddelike optrede tot uitdrukking. God het ook deur Christus alles met Homself versoen. Hy het nie net die persoonlike verhouding tussen God en mens herstel nie, maar ook die heelal onder Christus se heerskappy gestel.

Hierdie Christus-loflied skets vir ons waarom Christus mens geword het. Met die viering van Kersfees roep ons nie net die geboorte van ’n Kind in herinnering nie, maar die koms van ons Verlosser en Saligmaker. In ’n wêreld vol ellende, is die boodskap van die koms van die Verlosser ’n blye boodskap. Hierdie boodskap bring hoop vir mense. Hierdie boodskap vertel nie net van die geboorte van Jesus nie, maar ook van sy plaasvervangende dood, dat Hy die straf op ons sonde gedra het. Sy opstanding uit die dood bring vir ons oorwinning oor sonde en dood. Sy intrede by die Vader verseker ons dat ons saam met Hom vir ewig in die hemelse heerlikheid sal deel.

Die geboorte van Jesus bring vir ons ware vrede, ’n toekomsverwagting en ’n lewende hoop. Ons kan met blymoedigheid leef. Ons moet God verheerlik deur ons lewe. Niks kan ons ooit van God se liefde skei nie.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

26 November 2019 – Daar skyn ’n lig

Jesaja 8: 23 – 9: 6

Jesaja se profesie gaan oor ’n koning wat ’n Dawidseun is. Dit is die vervulling van die Natansbelofte aan Dawid. Oor wanneer in die toekoms hierdie woord vervul sou word, of oor wie dit sou vervul, sê Jesaja niks. Hy profeteer dat die oordeel, die donkerte, nie God se laaste woord aan sy volk sal wees nie. Daar wag ’n nuwe begin. God sal nie sy volk opgee nie. Hy sal self weer voorspoed en vryheid vir sy volk voorsien. Die bevryde volk sal redding van God ontvang. Daar sal weer ’n lig skyn. Hierdie lig is die teenwoordigheid van God self. Hy sal self ingryp en sy volk bevry van hul vyande.

In ’n lied beskryf Jesaja die blydskap van die volk in God se teenwoordigheid. Die rede vir hierdie blydskap is dat daar ’n Koning sal kom wat bevryding en vrede sal bring. ’n Afstammeling van Dawid sal die troon bestyg. Hierdie Koning sal vir God aanvaarbaar wees, soos ’n seun. Hy sal wonders doen. As Wonderbare Raadsman sal Hy geen advies van buitestanders nodig kry nie. God sal self die gids van sy gedagtes wees. Magtige God lê die klem op die mag en krag wat die Koning ontvang om die volk self in oorlogtye te lei. As Seun van God is die Koning God se verteenwoordiger op aarde. Hierdie Koning sal regverdig regeer en die volk vaderlik versorg. As Vredevors bring hierdie Koning nie net vrede nie, maar veral voorspoed en ’n toestand waarin die volk rustig kan leef. In hierdie Koning se koninkryk sal vrede nooit eindig nie, want sy koninkryk sal nooit eindig nie. Sy koninkryk word in stand gehou deur reg en geregtigheid. Die Here sal daarvoor sorg.

God is altyd lewend teenwoordig in alles wat Hy geskep het. God versaak nooit sy skepping nie, ook nie die mens nie, want Hy bly altyd getrou. Met Israel het Hy sy reddingswerk begin. Deur sy trou, sal Hy sy beloftes tot vervulling bring. Hy is God. Hy is heilig. Hy sorg vir die redding van sy volk.

Ds Willem Kok, Potchefstroom  

 

25 November – Blywende tekens van verganklike tye

Openbaring 6: 1-8 en 19: 11-13

Die boek Openbaring is vol skrikwekkende beelde soos hierdie vier ruiters (in algemene gesprek bekend as onderskeidelik pes, oorlog, hongersnood en die dood). Indien dit toekomstige gebeure voorspel wat tekens sal wees dat die einde van die wêreld aangebreek het, is die toekoms sekerlik iets om te vrees vir diegene wat in die tye van daardie tekens sal leef.

’n Mens hoor egter oor die millennia hoe elke generasie hierdie tekens in hul eie tyd waarneem en dan oortuig is van die onafwendbare einde. Trouens, Johannes noem juis hierdie ruiters en ander tekens omdat hulle wel in sy tyd ook chaos, vrees en hopeloosheid onder gelowiges saai. Elke generasie herken die ruiters omdat hulle in elke generasie aan die ry is. Pes, oorlog, hongersnood, die dood en ander vorme van lyding is inherent deel van die bestaan van die menslike samelewing in ’n natuurlike wêreld wat aan die verbygaan is. Tyd het begin eindig die oomblik toe dit geskape is. Die tekens dat dit begin eindig (soos die vier ruiters), is dus nog altyd daar.

Daar is egter ook die beeld van ’n vyfde ruiter in Openbaring. Magtiger as die ander vier, en ewig. Jesus genees mense, gee hulle hul daaglikse brood, verkondig vrede, vergifnis en nie-gewelddadigheid, en wek dooies op. Amper elke verhaal wat ons van Jesus se aardse lewe het, is ’n verhaal waarin Hy een van hierdie ander vier ruiters van sy perdjie afhaal. In sy opstanding reken Hy met die vreesaanjaendste van die vier af.

Jesus leer sy volgelinge om dieselfde te doen, aangesien daardie ruiters altyd weer hul perdjies opsaal onder mense. Deur Christus is daar ook vir ons met die dood afgereken. Daarom kan ons hierdie blywende tekens van verganklikheid met hoop en moed konfronteer waar ons hulle ook al teëkom. So eindig ’n verganklike wêreld van boosheid in elke keuse wat ons maak deur die Ewige se toetrede tot die verganklike. So breek die ewige koninkryk van God waarop ons hoop, nou reeds aan.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

24 November – Onthou ook om soms te vergeet

Jesaja 43: 16-21

Dit gaan tans slegter as wat dit eens gegaan het. Ons onthou uit ervaring of deur oorlewering beter dae. Die Judeërs wat in Babilonië as ballinge leef, onthou ook beter dae. Toe hulle ’n sterk volk in hul eie land met hul eie regeerders was.

Deur die profeet roep God die volk op om wel te onthou, maar nie die goeie ou dae nie. Onthou die verlossing by die Rietsee, en die begin van die langste tydperk van swaarkry in jul volk se geskiedenis wat daarop gevolg het. Voordat julle ’n land gehad het. Onthou die pad waarop God van julle ’n waardige volk gemaak het en julle geleer het hoe om in die nuwe land te leef.

Maar moenie net aan vroeëre dinge dink nie. Vergeet die dae waarin dit so goed gegaan het dat julle op jul eie mag begin staatmaak het in daardie land. Vergeet die dae van voorspoed ten koste van die weerlose mense onder julle. Vergeet die dae wat maak dat julle nie die Here se roeping in jul huidige konteks kan hoor nie, sê die Here vir sy mense wat swaarkry.

God se mense moet steeds sy koninkryk bou, maar hulle kan dit nie doen solank hulle hul eie koninkryke wil handhaaf nie. So Hy doen iets nuut. Wanneer God iets nuut doen, volg daar ’n tydperk van seer en swaarkry waarin sy mense opnuut bekend raak met die dinge wat hulle veronderstel is om onder sy sorg te konfronteer.

Dit gaan tans slegter as wat dit eens gegaan het. En dis baie goeie nuus vir gelowiges wat onthou onder watter omstandighede God sy mense leer om op ’n waardige wyse in sy koninkryk te woon. Diegene wat die voorspoed van aardse koninkryke kan vergeet, het die potensiaal om God se koninkryk uit te brei. Diegene wat God onthou, sien nie beter of slegter tye nie, maar slegs die noodsaak van hul roeping in die betrokke tyd.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

23 November – Die teorie van die lewe

Matteus 17: 24-27

Die woord teorie word van die Griekse woorde vir God en om te kyk afgelei. Om ’n teorie te hê, aanduidend van die menslike ego, beteken dus om soos God te kyk. Elkeen wat leef, het ’n ander teorie oor wat die lewe is en wat ’n mens moet nastreef. Die enigste universele element wat teorieë oor die lewe kenmerk, is die verganklikheid daarvan.

Ons kla soms by God en by mekaar oor die dinge wat ander mense doen. Oor goed wat nie met ons teorieë strook nie. Soms tereg, soms onregverdig. Maar sal ons ooit tot God kan deurdring met ons klagtes oor ander? God bespreek nie ander mense met ons nie. God praat net mét ons oor wat God van óns verwag. En wat God verwag, is ’n lewe wat nie eindig nie. ’n Lewe in God se koninkryk. ’n Teorie waarvan verganklikheid nie deel is nie. Dit het God immers reeds aan ons elkeen gegee.

Dis hoe Jesus soos God kyk. Die lewe is ’n soektog na God se koninkryk. Dis al wat daar is om te vind. Want dis al wat na die dood voortbestaan. As die lewe ’n stryd is, soek die koninkryk en vind vrede. As die lewe ’n fees is, soek die koninkryk, nooi almal en laat hulle welkom voel. As die lewe onregverdig is, soek die koninkryk en bewerk geregtigheid.

Die soort lewe wat vrede prysgee oor iets soos ’n erfporsie, eindig noodwendig. My besit van die erfporsie daarmee saam. ’n Lewe wat vrede bewerk en onderhou selfs ten koste van ’n erfporsie, duur tot in ewigheid. As jou broer nie die erfporsie met jou wil deel nie, bewerk die koninkryk sonder daardie erfporsie!

Dit is die ewige teorie. Die Goddelike beskouing oor wat die lewe is. ’n Soektog na die koninkryk van God. En dié wat soek, sal vind. Afgesien van omstandighede of ervaring. En vir dié wat soek en vind, begin daar nou reeds ’n lewe wat in die ewigheid voortgesit word.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

22 November – Hoe reageer gelowiges op boosheid? Verbasend!

Johannes 4: 5-24

Juda en Israel het sedert die skeuring van die ryk gestry oor wie die regte koning het, watter groep die ware volk van God is en waar God nou eintlik aanbid moet word (Jerusalem of Samaria). Nadat die Noordryk van Israel deur die Assiriërs verower is, het baie heidene hulle daar gevestig en met die oorblywende Israeliete vermeng. Die Samaritane was dus aanvanklik, soos die Judeërs, egte Israeliete, maar met die verloop van gebeure is die Samaritane later deur die Jode beskou as afskuwelik. Nie eg Joods nie en nie volledig heiden nie. Slegter as albei en ewig van God vervreem omdat hulle die bloed van die verbondsvolk besoedel het.

Die Samaritaanse vrou is dus verbaas dat Jesus haar vir water vra. Dis onverwags. ’n Joodse man sou meer geneig wees om ’n Samaritaanse vrou in ’n put af te gooi as om met haar ’n beskaafde gesprek aan te knoop of haar hulp te vra. Die historiese en kontemporêre boosheid onder God se mense maak gelowige, menswaardige optrede verbasend.

Die werklikhede van daardie leefwêreld keer Jesus nie om vanuit sy Vader se Gees op te tree nie. Hy praat met die minderwaardige Samaritaanse vrou en vra haar selfs om hulp. Wanneer die Gees praat, is dit soos ’n fontein wat opborrel uit die ewige lewe en ons harte en denke en optrede daarvolgens rig. Dit het lewens tot gevolg wat hierdie bose wêreld waaroor ons so kla, verbaas laat staan, omdat dit soveel anders is as die norm.

God werk in die onverwagse oomblikke van die lewe, maar die Goddelike werke van die Gees mag nooit onverwags wees in die lewens van gelowiges nie. Die feit dat ons gewoond is aan ’n wêreld waar die algemene werke van die Gees ’n vreemde verskynsel is, moet en mag ons nie van sy werke vervreem nie. Inteendeel, ons het die opdrag en geleentheid om ’n wêreld vol seer en boosheid met geloofsoptrede te gaan verbaas.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

21 November – Dink aan God se koninkryk en sien die skatte daarvan raak

Matteus 6: 19-34

In die antieke wêreld waar mense nog nie mooi weet hoe die wêreld en die menslike liggaam werk nie, glo mense dat die hart, eerder as die brein, die setel van gedagtes is. Hulle weet ook nog nie dat lig die oog binnegaan en deur die brein geïnterpreteer word om die beelde te vorm wat ons sien nie. Hulle glo dat intensie van binne af deur die oog na buite kan beweeg. Die intensie waarmee mense na voorwerpe en mense kyk, sou dan daardie voorwerpe of mense kon beïnvloed.

Jesus praat met mense wat só dink, in terme wat hul verstaan. As ’n mens voortdurend bekommerd is oor die materiële, sien jy ’n donker wêreld. ’n Vyandige wêreld wat vir jou aardse skatte ’n bedreiging is, of waar jy ’n bepaalde gesindheid moet hê om sulke skatte op te gaar. En aangesien die oog die lamp vir die liggaam is waardeur die intensie van jou hart (gedagtes) die wêreld ingestraal word, is die donker wêreld wat jy sien eintlik ’n weerkaatsing van jou gesindheid. Donker gesindhede is ’n God-vervreemde natuur van verganklikheid in die mens wat verganklike dinge as skatte sien. Omdat verganklike dinge noodwendig moet vergaan, kan mense met sulke gesindhede nie anders as om bekommerd te wees oor hul skatte nie. Die bekende afgod van sulke verganklike skatte is Mammon. Wanneer jou hart voortdurend op daardie baas se koninkryk fokus en dit bearbei, is dit die baas wat jy dien.

Maar gelowiges leer om ’n ander Baas te dien. Ons hart fokus op die ewige skatte van God se koninkryk. Liefde, deernis, barmhartigheid, genade en die basiese daaglikse behoeftes van alle mense. Dit is dan die intensie van ons harte wat deur die oog die wêreld ingestraal word. Dis die dinge wat ons raaksien tussen en ten spyte van die verganklike dinge, want God voorsien daardie dinge vanuit sy ewige, onuitputbare koninkryk. Soek dus eerstens na God se koninkryk, want daarin ontvang ’n mens wat jy nodig het.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

20 November – Smal bane op ’n breë pad is nie smal paaie nie

Matteus 7: 13-23

’n Mens sou verwag dat twee sulke allesinsluitende dog wedersyds uitsluitlike paaie met een van die groot verskynsels van menslike samelewings te doen het. Nasionaliteit, taal, kultuur, ekonomiese sisteme, filosofie, politieke oortuiging, sosiale klas, geslagtelikheid, oriëntasie of enige ander konsep wat menslike groeperinge van mekaar skei en onderskei.

Elkeen van daardie konsepte is inderdaad baie smal en daar is min wat dit vind. Daar is min mense wat byvoorbeeld glo in hul eie meerderwaardigheid en die noodsaak vir eksklusiwiteit. Daar is min Amerikaners wat daarin glo. Min blanke Suid-Afrikaners. Min swart Suid-Afrikaners. Min kapitaliste. Min kommuniste. Min belydende Christene. Min Jode. Min ateïste. Min positiviste. Min heteroseksuele mense. Baie groepe “min mense” wat glo dat hulle op die een of ander manier beter is as ander, of selfs meer aanvaarbaar vir God. Want dit is nie ’n smal weg nie. Dit is smal bane op dieselfde breë weg. 

Jesus het ook onder elkeen van die konsepte hierbo, in ’n bepaalde groep geval. So dit sou slegte nuus wees as die smal weg na só ’n verskynsel verwys, aangesien ons in die meeste gevalle nie volgens daardie konsepte aan dieselfde groep as Jesus behoort nie. Inderdaad, daardie konsepte skei ons van Jesus, op dieselfde wyse as wat dit ons van mekaar skei. Daarom verenig Jesus ons met Hom op ’n ander weg. ’n Smal weg waar die werke van sy Vader die enigste bepalende verskynsel is. Werke wat Hy ons wys: diensbaarheid, deernis, inklusiwiteit selfs teenoor dié deur wie ons uitgesluit word. Werke van Liefde.

Daar is ’n breë weg van menslikheid wat mense van God en van mekaar skei, met baie smal bane. ’n Mens kan selfs vir Jesus Here, Here sê op die smal bane van daardie breë weg wat na die verderf lei… En daar is ’n smal weg van Goddelikheid wat mense met mekaar versoen en verenig, soos God ons deur Christus met Homself versoen en verenig. Die belydenis is slegs op daardie weg geloofwaardig.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

19 November – Die andersheid van die koninkryk

Matteus 5: 43-48

Alle godsdienste deel bepaalde kenmerke. Almal erken die bestaan van ’n God of gode. Almal het heilige geskrifte waardeur daardie god(e) kommunikeer. Almal het geloof dat hulle met die ware vorme van daardie dinge besig is. Almal het ’n doel om te verkondig en te versprei. Daarmee saam is alle godsdienste, filosofieë, ideologieë, politieke en sosiale stelsels en belangegroepe oortuig dat die wêreld ’n beter plek sal wees as almal net sal dink, doen en glo soos “ons” dink, doen en glo. So wat maak ons godsdiens anders, of eerder wat maak ons geloof meer geloofwaardig as enige ander? Wat onderskei die volgelinge van Jesus van die Fariseërs of die heidene wat almal goeie godsdienstige mense is?  

Al wat een godsdiens waar kan maak, teenoor ander wat minder waar of onwaar sou wees, is ’n God wat anders is as die god of gode van ander godsdienste. In Jesus se optrede en leringe leer ons ons God as anders ken. Selfs anders as wat baie Ou-Testamentiese skrywers God ken. Dit reën inderdaad oor wetsgehoorsames én wetsverbrekers. Wat sou van die regverdige word as sy goddelose buurman se optrede bepaal wanneer God dit laat reën of nie? Nee, die ware God beskou die skepping anders as wat mense of ander gode dit sou beskou.

God se geregtigheid word nie deur die optrede van die mens bepaal nie, maar deur God se eie aard van genade, barmhartigheid en liefde. Die Seun van God openbaar hierdie andersheid van God en leer ons om op dieselfde manier anders te wees sodat ons ook kinders van God mag wees. Genade teenoor goed én sleg. Barmhartigheid teenoor wetsgehoorsames én wetsverbrekers. Liefde, ook teenoor dié wat nie soos “ons” dink, doen of glo nie.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

18 November – Christelike liefde vir ons huismense

Matteus 10: 34-39

Jesus, die Vredevors, het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard en skeiding tussen huismense. Wat op aarde moet ons daarvan maak?

Huismense in die eerste-eeuse samelewing het natuurlik bepaalde maniere waarop die vrede bewaar word. Seuns bevraagteken nie hul vaders wanneer dié geld teen uitspattige rente uitleen en dan hul naaste se grond afneem wanneer skuld nie betaal kan word nie. Dogters gehoorsaam moeders wat hulle stuur om gunsies vir invloedryke mans te doen ter wille van die sosiale bevordering van die hoof van die huishouding. Broers werk in vroomheid saam om die ongewenste en onreine elemente van die samelewing uit die vergadering van gelowiges te hou. Heel vreedsaam.

Is dit soveel anders in ons tyd? Wat doen ons om die vrede te bewaar met mense vir wie ons lief is, of met wie ons bande van bloed of kultuur of selfs godsdiens het? Vra vir Oupa om nie bepaalde rassistiese woordjies te gebruik nie en kyk hoe lank duur die vrede. Vra Skoonma om nie so krities te wees oor die deurmekaar huis nie, omdat Skoondogter immers ook ’n beroep beoefen… Verdedig die menslikheid en menswaardigheid van “ons” vyande teen broer of suster of medelidmaat en aanskou die ware aard van menslike groeperinge se gewaande eenheid.

As vernietigende gebruike, onreg, haat of afguns die vrede bewaar, bring Jesus die swaard. Om daardie dinge stilswyend toe te laat omdat ons die vrede en eenheid wil bewaar, is nie liefde nie, maar intimidasie en vrees. As Christus se leringe nie sonder vrees gekommunikeer kan word nie, is die vrede en die eenheid ’n leuen. Om sulke dinge te konfronteer, veroorsaak moontlik twis of selfs vervreemding. In Jesus se geval, kruisiging. Maar Christus-liefde laat nie onreg toe sodat intimidasie en onreg as vrede voorgehou kan word nie. In God se koninkryk sny liefde vir God die bande van eenheid met groepe of gebruike wat menswaardigheid skend. Christelike liefde vir ons huismense vereis moeilike gesprekke en besluite, selfs ten koste van die vrede.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

17 November – Kinders van God

Markus 1: 1-11

Johannes die Doper verkondig ’n doop van bekering met die oog op vergewing van sondes. Moes Jesus gedoop word omdat Hy bekering of vergifnis van sondes nodig gehad het?

In Jesus se tyd is mense se waarde bepaal deur hul sosiale verbintenisse, in die besonder die status van hul familie. Vroue en kinders se eer of skande was slegs ’n verlengstuk van dié van die manlike hoof van die huishouding. Dieselfde het gegeld vir of hulle deel was van die volk van God.

Die laaste keer dat Josef, Jesus se aangenome vader (sy regte vader volgens die mense wat hulle geken het),  genoem word, is waar Jesus op 12-jarige ouderdom by die tempel agterbly (Luk 2: 41-52). Een jaar voordat Jesus op 13 sy eie identiteit as volwasse man sou aanneem. Wat ook al van Josef geword het, hy verdwyn vroeg van die toneel af. Jesus word daarom nie deur sy gemeenskap as volwaardige kind van Abraham beskou nie. Enige Judeër wat nie ’n volwaardige kind van Abraham is nie, is as ’n sondaar beskou. Dis hoe die sisteem gewerk het. Die sonde wat vergeef word, is dus nie ’n individuele oortreding van God se wette nie, maar die sistemiese sonde wat die samelewing om Jesus se nek hang. Jesus word onskuldig gekruisig, maar reeds voor dit word Hy onskuldig gedoop.

Die Vader se bevestiging dat Jesus sy geliefde Seun is, verklaar dat die onregverdige norme en gebruike van die samelewing nie bepaal wie of wat Jesus is, of die werk wat Hy vir sy Vader doen nie. Dié wat uit vroomheid daardie norme wil handhaaf, moet aanvaar dat die doop die “oortreding” ongedaan maak, of erken dat hul vroomheid slegs venynigheid is. Ons bely ’n doop tot vergifnis van sondes en bedien dit aan onskuldige babatjies. Wat die samelewing ook al om ons hals hang, dit bepaal nie wie of wat ons is, of die werk wat ons vir ons Vader doen nie. In die koninkryk van God wat Jesus verkondig, is ons identiteit: kinders van God.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

16 November – Die wedloop

1 Korintiërs 9: 24-27

In die beeld wat Paulus hier gebruik, vertel hy dat almal wat aan die wedloop deelneem, hardloop om te wen. Maar uiteindelik kan net een die prys wen. Hiermee bedoel Paulus nie dat Christene op mekaar moet trap om die een te wees wat wen nie, maar eerder dat ons nie moet vergeet waarheen ons op pad is en wat ons eindbestemming is nie. As ons die geestelike wedloop hardloop, moet ons alles gee en die beste doen wat ons kan. Vir ons as Christene beteken dit ons moet voluit soos ’n Christen lewe.

Natuurlik hou dit ook in dat ons as Christene ’n ander lewenstyl moet handhaaf. Daarom noem Paulus dat atlete hulself allerlei dinge ontsê. Die atlete van Paulus se tyd het hulle vir tien maande vooraf weerhou van wyn, vleis en selfs hul vrou of man, alles ten einde die beste atleet te wees.

So sê Paulus dan dat ons groter selfdissipline moet uitoefen as dit by ons geloof kom. Paulus waarsku ons egter aan die einde van die stuk. Hy sê: Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos ’n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Ons hardloop immers nie vir ’n verganklike oorwinnaarskroon nie, maar vir ’n onverganklike kroon.

Soos Paulus geroep is, so is ons ook geroep om die wedloop met ywer, selfdissipline en volharding te hardloop. In die proses moet ons nie mekaar terughou of belemmer nie, maar mekaar aanmoedig en help waar iemand ook al struikel.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

15 November – Liefde

Romeine 13: 8-14

Paulus verduidelik hoe die lewe lyk van mense wat deur God verlos en nuutgemaak is. Om aan God te behoort, is nie bloot ’n transaksie, ’n status of ’n nuwe toekoms eendag in die hemel nie. Om aan God te behoort, is om nou reeds nuutgemaak te wees deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees wat ons bewus maak van God se liefde.

Daarom moet ons leef uit hierdie nuwe status, die status as verloste kind van God. Ons doen dit deur liefde te lewe: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Mekaar is ’n inklusiewe term. Dit sluit alle mense in wat jou pad kruis. Ons is liefde aan mekaar verskuldig.

In Jesus se lering oor die barmhartige Samaritaan herinner Hy ons daaraan dat die vraag nie is wie my naaste is nie, maar vir wie ek ’n naaste is. Is ek ’n naaste vir hulle wat my pad kruis, vir hulle wat my en my hulp nodig het, wat my liefde nodig het? Die begrip naaste het in die Nuwe Testament ’n nuwe betekenis gekry. Nou sluit dit alle moontlike mense in ons ervaringswêreld in, nie meer net my volksgenote nie.

Paulus gee ’n opsomming van die tien gebooie soos ons dit vind in Levitikus. Al hierdie gebooie – trouens, elke gebod wat daar is – word in die opdrag tot die liefhê van die naaste soos jouself saamgevat. Vers 14 se oproep, lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus, beteken letterlik volgens die oorspronklike taal: Beklee julself met Jesus Christus. Hierdeur word ons in staat gestel om wel die lewe van die liefde te leef. Deur die gesindheid van Jesus aan te neem, maak sy Gees dit vir ons moontlik om die naaste lief te hê. Sy Gees laat ons weg van onsself af kyk na Christus toe. So word ons omvorm in die liefdeshande, voete, oë en veral harte van ons geloof.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

14 November – Prioriteite

Lukas 10: 38-42

Christene beleef dieselfde uitdagings in elke generasie. Daar is twyfel, teenstand, ontmoediging, verdeeldheid, verwerping, die stryd teen selfsug, en so kan die lysie langer raak. Maar vandag kan ons uit die teksgedeelte leer hoe ons met hierdie uitdagings te werk kan gaan. Ons spreekwoordelike krane loop en loop, in die sin dat ons besig is met ’n honderd en een aktiwiteite. Dikwels is hierdie aktiwiteite waarmee ons ons dae vul nie sleg nie. Tog kry ons nog gereeld daardie gevoel van leegheid, frustrasie en sielsmoegheid. Ons vreugde verdwyn en die lewe word ’n stryd om oorlewing.

In ons teks beklemtoon Jesus hoe belangrik dit is om by sy voete rus te vind en van Hom te leer. Marta is ongelukkig so besig om ’n goeie gasvrou te wees, dat sy kwaad raak omdat haar suster haar nie help nie. In daardie oomblik spreek sy nie net haar suster aan nie, maar ook vir Jesus, en beveel sy Hom sommer ook wat om vir haar suster te sê. 

Marta, Marta… Met sagte, vriendelike en simpatieke woorde antwoord Jesus haar. Hy sê: Jy is bekommerd oor te veel dinge. Net een ding is nodig en dít het Maria gekies. Ons het ’n balans nodig tussen beleef (luister) en bedien – anders raak ons so besig dat ons onsself oorwerk, of nog erger, dat ons naderhand nie meer onderskei tussen wat belangrik is en wat nie.

Daar is geen plaasvervanger vir ’n intieme verhouding met Hom nie. Dit is wanneer ons God se stem tussen ander stemme kan begin onderskei, dat ons lewe in plek val. God se stem deur die evangelie van Jesus Christus. Daarom moet ons ook gereeld tyd maak om stil te word aan sy voete, en by Hom te leer.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

13 November – Al sou die vyeboom nie bot nie

Habakuk 3: 17-19

As mense koppel ons juis ons vreugde en blydskap aan besittings, dinge buite ons. Meer geld beteken daardie luukse motor waarna jy so lank al smag, of daardie vakansie in Europa wat jy al jare lank beplan. Dinge buite ons, en ongelukkig ook dikwels buite ons beheer.

Maar juis omdat dit buite ons beheer is, kan dit enige oomblik van ons af weggeneem word. Een natuurramp, ’n inbraak of ’n slegte belegging, en alles is weg. Waar gaan ons dan wees, as ons al hierdie dinge wat ons gelukkig gemaak het verloor het? Maar as ons ons geluk en vreugde in die Here vind, sal ons nooit sonder ’n rede sit om verheug te wees nie. Die Here is immers altyd by ons, en niemand kan die Here van ons wegneem nie. Al sit ons in die diepste, donkerste gat, sit ons nie alleen nie.

Danksy Jesus Christus en sy offer aan die kruis, hoef ons nie meer enigiets te vrees nie. Veral nie die dood nie. Deur Christus is ons verlos van die sonde wat ons geboei het, en deur Christus het ons die ewige lewe ontvang. En die belangrikste, deur Christus is ons verhouding met God herstel.

Hierdie Skrifgedeelte sê dat as jy jou vreugde in die Here vind, kan moeilike omstandighede, slegte besluite of die skadu van die dood nie daardie vreugde steel nie. Dalk moet ons die stuk in kontemporêre Afrikaans vertaal. Al sou my werk nie betaal nie, my huis nie meer myne wees nie, al sou Bitcoin misluk en my beleggings geen wins lewer nie, al sou die winkelrakke leeg staan en die land se krag af wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. Nie omdat Hy al my ellende wegneem nie, maar omdat Hy by my is, en my met nuwe krag vervul om aan sy hand verder te lewe.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

12 November – Die regte koers

Jesaja 30: 18-21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ’n stem hoor sê: Hier is die pad, loop hierlangs. Hierdie profesie word aan die Judeërs gerig, omdat hulle ontrou was aan God. Hulle moet God se stem by monde van die profeet hoor en terugkom na die regte pad, anders sal hulle ten gronde gaan. Hierdie volk wou nie luister nie, en uiteindelik was hul straf die Babiloniese ballingskap.

Wanneer jy die regte koers verlaat… Hoe maklik kan dit nie met ons ook gebeur nie! Hoe dikwels hoor ons nié wanneer iemand sê ons lewe het op ’n verkeerde pad beland? Ons moet net mooi luister, die stem agter ons is daar. Die stem in die vorm van die evangelie van Jesus Christus. Hy wat aan ons kom wys het wie God regtig is. Wat God se genade en liefde kom openbaar het. Hy wat van ons vra om te glo, geloof wat ook sigbaar word in ons lewens. Die stem kan tot my kom wanneer ek met die Bybel besig is, of dalk na ’n preek luister. Miskien in die woorde van ’n vriend of familielid.

Die vraag is: As my lewe iewers op ’n afdraaipad beland het, wat maak ek as ek die stem agter my hoor? Die stem wat sê: Hier is die pad, loop hierlangs. As ons die evangelie hoor, is daar net een manier waarop ons kan reageer: Loop dan waar dit die pad vir ons aanwys. Mense is geneig om verskoning te soek, om hul dade te regverdig, om kortpaaie te soek. Dit is nie die manier waarop ons moet reageer nie. Die regte manier is om te hoor, en dan daarlangs te loop. Daarom is ’n geloofspad ’n pad van voortdurende bekering, ’n pad van bly soek na die regte pad, en bly terugdraai na die regte pad.

Is dit nie vir ons ook ’n groot troos nie? Wanneer ons afwyk van God se wil, van sy koers vir ons, verlaat God ons nie. Hy praat met ons deur sy Woord en sy Gees. Ons moet net luister!

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

11 November – Vaste fondament

Matteus 7: 24-29

Hierdie is sekerlik een van Jesus se bekendste gelykenisse. Ons vind ook die tradisionele kontras tussen die wyse en die dwase man, een wat op sand bou en een wat op rots bou. In die gelykenis word daar nie veel oor die huis self gesê nie. Ons kan egter aanvaar dat albei huise met dieselfde vernuf en kennis gebou sou wees, behalwe vir die fondament waarop hulle staan. Van buite af lyk hulle dieselfde. Ewe goed gebou, maar slegs een sal die storms van die lewe kan oorleef, storms wat die een of ander tyd op elkeen se pad kom.

Dus sê Jesus hier indirek dat wat ons ook al doen of bou, gemeet moet word aan dit waarop dit staan. Anders gestel, al lyk ons hoe goed as Christene, kan ons dalk net die skyn van geloof hê, maar nie enige vaste fondament nie.

Hierdie gedeelte gaan terug na die sogenaamde goue reël aan die begin van die hoofstuk: Doen aan ’n ander net dit wat jy aan jouself gedoen wil hê. Daarna volg vier waarskuwings oor hoe om nie op daardie oproep van Hom om die goue reël te leef, te reageer nie. Hierdie is die laaste van die vier waarskuwings: Moenie op ’n fondament van sand bou nie! Die regte fondament is om Christus se woorde te hoor en dan daarvolgens te lewe. As ons nie ons lewens bou op die evangelie nie, op dit wat Jesus vir ons kom leer en kom doen het nie, bou ons op sand.

Die lewe is vol storms. Storms wat ons daarvan wil weglei om Hom te hoor en om dan so te lewe. Al hoe ons daardie storms kan weerstaan, is om werklik na die evangelie in ons lewens te luister en om erns daarmee te maak om te lewe soos wat Hy van ons vra. Dan bou ons ons huise op ’n fondament van rots. As ons in God glo en in Jesus Christus as ons Verlosser, moet ons lewe dus ook daarvan getuig.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

10 November – My God, my God

Psalm 22

Hoekom het U my verlaat? Hierdie retoriese vraag herinner ons aan omstandighede wat ons almal vrees, omstandighede wat maak dat ons ook van God verlate kan voel. Soos vir die Psalmdigter, lyk dinge rondom ons dalk vir ons donker en seer. Ons kon miskien ons werk of ’n geliefde verloor het, of dalk voel dit of ons lewe stuk vir stuk uitmekaar val. Ons bid en smeek, maar dit voel asof ons gebede net teen die dak vassteek.

Dit is ongeveer hoe die Psalmdigter gevoel het. Dit is waarom hy wonder of God hom dan verlaat het. Dit voel asof hy alleen is. Sy vyande staan om hom, sodat hy hulle as brullende leeus beskryf wat wag om hul prooi te verskeur. Hy is moeg en uitgeteer. Hy beskryf hoe hy elke been in sy liggaam kan tel, so uitgeteer is hy. Hy word gespot en voel waardeloos. Die ironie van die saak is dat God nog altyd by die Israeliete was. Die skrywer noem dit self: Op U het ons voorvaders vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry.

As hy dit onthou, of homself daaraan herinner, verander sy klaaglied in ’n loflied. Hy besef dat God hom nooit sal verlaat nie, en juis in sulke tye by hom is, al kan hy dit dalk nie fisies ervaar nie. Dit is die wonder en misterie van God. Tydens die laagtepunte in ons lewens, wanneer ons twyfel en met God worstel, voel God ver en asof Hy ons nie hoor nie. Maar, soos die Psalmdigter, sal ons ook ontdek dat God altyd daar is, selfs in ons twyfel, en juis wanneer dit voel asof Hy ons verlaat het. God verlaat ons nie, en daarom kan ons op Hom en sy versorging vertrou, soos wat Hy ons ouers en al die geslagte voor hulle ook nooit verlaat het nie.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

9 November – Swaar tye sal kom

2 Timoteus 3: 1-10

Die skrywer van hierdie brief wat in Paulus se naam geskryf het, verduidelik vir Timoteus hier dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Dit is belangrik om op te let dat sy gebruik van die term laaste dae nie letterlik verwys na die laaste dae van die wêreld nie, maar eerder ’n aanduiding is van ’n periode. Die laaste dae verwys na die periode tussen die eerste koms van Christus en sy wederkoms. Dus bly Paulus se woorde relevant, selfs vir ons vandag, en ook vir die mense wat nog kom. Paulus sê dat swaar tye gaan kom. Dadelik dink ons dalk aan aardbewings, oorstromings, hongersnood, ensovoorts – verskynsels wat so gewild onder filmmakers is.

Die dinge wat Paulus noem, is egter nie een van hierdie nie. Hy sê mense gaan die oorsaak wees van die swaar tye, soos wat dit nog maar altyd was. Mense in hul liefdeloosheid, geldgierigheid en selfsug. Menslike neigings wat maak dat selfs gelowiges soms weer terugval in liefde vir hulself en die aardse dinge, in plaas daarvan om te volhard in hul liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie.

Daarom moet ons as gelowiges bewus wees van daardie menslike geneigdheid wat ook in ons is, en volhard in ons liefde vir God. Ons moet ook altyd bewus bly van dit wat ons kan weglei van God se liefde af, soos versoekinge en valse leer. Hy verwys na Jannes en Jambres, valse profete wat voorgegee het dat hulle dieselfde kan doen as Moses en Aäron, en dat die volk dus na hulle moet luister. Niks en niemand kan God se liefde van ons af wegneem nie, daarom moet ons so volhard dat ons nie van ons kant af ons liefde vir Hom ondergeskik stel aan ons liefde vir die wêreld nie.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

8 November – Deel in Christus se lyding

1 Petrus 4: 12-19

Min dinge in die lewe is so seker soos belasting en ons eie sterflikheid. In hierdie gedeelte sê die skrywer dat daar nog iets is waarvan ons seker kan wees. Ons as Christene sal ook beproewinge in ons lewens ervaar, want Christenwees sluit nie lyding uit nie. 1 Petrus is eerstens gerig aan gelowiges wat onder vervolging deurgeloop het. Ons ervaar nie dieselfde vlakke van vervolging nie, maar die werklikheid van lyding en pyn is steeds ’n sekerheid vir ons.

Dan sê die skrywer ’n vreemde ding: Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel… Vreemd, maar dit maak tog sin as ons mooi daaroor nadink. Christus het na ons wêreld toe gekom en Homself verneder deur ’n mens te word, deur mense te dien eerder as om gedien te word, deur die straf vir ons sondes op Hom te neem en in ons plek aan die kruis te sterf. As ons ly en beproewinge deurgaan, moet ons in gedagte hou dat ons die heel grootste lyding gespaar is danksy Christus. Sodoende kan ons te midde van swaarkry tog ook blymoedig bly.

Daarom sê 1 Petrus 4: 1 dat wie liggaamlik gely het, afgereken het met sonde. Christene wat ly, veral omdat hulle in Christus glo, deel sodoende in die lyding van Christus waardeur ons sonde versoen is, en daarom ook in sy opstanding en die ewige lewe. Dit gee positiewe betekenis aan ons lyding, wat andersins as sinloos ervaar mag word en ons wanhopig kan maak.

Ons Skrifgedeelte sluit daarom af met die gedagte van vertroue op God ten spyte van lyding. Daarom moet ons ons hoop vestig op die verlossing wat Christus bewerkstellig het, selfs al is ons lewe vol lyding en swaarkry. Niks en niemand kan daardie verlossing en genade van ons wegneem nie.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

7 November – Die geloofswedloop

Filippense 3: 10-14

Deur die ontmoeting met die opgestane Christus het Paulus ontdek wat ware rykdom is: Dit is om nie meer staat te maak op jouself om voor God vrygespreek te wees nie, en ook nie meer bang te wees vir die oordeel van God nie. ’n Nuwe lewe van vryheid het vir Paulus begin. Sy hoogste wens is om meer deel te kry aan Christus en wat Hy bied. Maanskyn en rose is dit nie, want eenheid met Christus hou in deelname aan sy lyding en sy dood. Dit behels kruisdra en selfverloëning, ontkenning van eie begeertes en ideale, om in die plek daarvan in ’n nuwe lewe saam met Christus op te staan. 

Hierdie lewe van sekerheid deur geloof in Christus, ontdek jy nie van agteroorsit nie. Inteendeel, dit verg inspanning, soos ’n atleet in ’n wedloop alles insit. Vir ’n atleet is dit nodig dat hy hom losmaak van wat agter is sodat hy die dinge wat agter is, kan vergeet. As hy vassteek by vorige mislukkings of suksesse, gaan hy fokus verloor, halfhartig en onseker voortgaan. Sy fokus moet wees om hom uit te strek na wat voor is, sy einddoel in die oog te hou.

Vir ’n gelowige wat deel gekry het aan Christus se opstanding, beteken die losmaak van wat agter is sekerlik die belewenis dat vergifnis werklik is en dat ’n skoon blad elke dag vir ons moontlik is. Dan kan daar al meer energie wees vir die wedloop van vandag. Losmaak van wat agter is, beteken verder ook dat ons nie sal vasklou aan die ou lewe nie. Dit is nie altyd maklik nie! Die ou menslike natuur is steeds daar; Paulus praat in Galasiërs 5: 17 van ’n stryd tussen die sondige natuur (vlees – Ou Vertaling) en die Gees en dat ons nie kan doen wat ons graag wil nie. Om deel te hê aan Christus se opstanding, beteken dat ons keuses al meer moet spreek van mense wat weet dat hulle ’n ander identiteit gekry het as kinders van God en daarom anders kan dink en doen.

Dr Piet van Staden, Emeritus

6 November – Bates en laste

Filippense 3: 4-11

Bankrotskap is traumaties! Wanneer jou laste al meer word teenoor jou bates en die skuldeisers begin dreig, en jy uiteindelik gestroop word van al jou aardse besittings, is dit bitter erg!

Paulus praat hier van ’n nog erger bankrotskap: Hy het agtergekom dat wat hy gedink het bates voor God sou wees, eintlik laste was. Na daardie dag op pad na Damaskus het hy tot die ontnugtering gekom dat niks waarop hy eens trots was, soos sy afkoms, sy familie, sy wetsopvatting, sy ywer, hom voor God geregverdig het nie. Inteendeel: Sy batelys sou grondig hersien moes word, want hy was geestelik geheel en al bankrot!  Dit wat hom soveel sekerheid gegee het, waarop hy so geroem het, moes hy prysgee en as verwerplik beskou. Aan sy geestelike batekant kan net die een woord staan wat hom voor God sal vryspreek: Christus. Toe ontdek hy sekerheid, want sy redding hang nie af van wat hy doen nie, maar van wat  God deur Christus vir hom gedoen het. Daarom verskuif toe ook sy fokus: Dis nie meer hoe hy kan presteer en wat hy kan bewys nie, maar om Christus beter te ken en die krag van sy opstanding te ontdek.

Ons het almal nodig om ons geestelike batelys in oënskou te neem. Is ons afkoms in ’n Christelike ouerhuis of ons werk in die kerk nie soms so belangrik dat ons dink dat ons effens beter verdien as iemand anders nie? As ons veroordelend oorkom of so liggeraak is deur opmerkings van kritiese mense, is dit dalk ’n aanduiding dat ons weer moet voorraad opneem. Om die krag van Christus se opstanding te ken, verander nogal baie aan ’n mens se houding teenoor jouself en ander. 

Mag ons soos in Efesiërs 1: 18-20 bid vir geestesoë wat verhelder word, sodat ons sal besef hoe geweldig groot God se krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Die krag wat Christus uit die dood opgewek het, is vir ons beskikbaar ten opsigte van ons eie opstanding, ons wat in Christus nuwe mense is.

Dr Piet van Staden, Emeritus

5 November – Lewe Christus, sterwe wins

Filippense 1: 20-26

Paulus se brief aan die gemeente in Filippi straal van vreugde en dankbaarheid, al sit hy in die tronk met ’n doodvonnis oor sy kop. Hoe kry Paulus dit reg? Vir Paulus is die lewe Christus. As die lewe Christus is, sê hy, dan is die sterwe wins.

Hoe dink hy oor die dood? Paulus praat van die dood as om heen te gaan en met Christus te wees. Dis anders as hoe mense in die Ou Testament geglo het: Vir hulle was die dood om weg te sink in ’n skaduweebestaan, nes ’n skip wegsink in donker dieptes. Maar vir Paulus was die dood eerder soos ’n boot wat in die hawe invaar, waar daar nie meer storms, rotse of gevare is nie. Daarom noem hy die sterwe wins. Daar is nie meer verlies of skade nie.

Die mooiste is dat Paulus nie kan kies tussen lewe en dood nie. Hy praat van ’n tweestryd. Maar dit is nie ’n emosionele tweestryd van iemand wat selfdood oorweeg nie. So iemand wil nie meer lewe nie, maar is vir die dood bang. Paulus wil albei. Dood beteken vir hom dat hy by Christus sal wees. Dit is verreweg die beste, want Christus is sy lewe. Dit sal volle lewe beteken, sonder enige moontlikheid van verlies of skade. Maar hy wil ook graag lewe, die oop see kies, want dan kan sy skip steeds vir hulle wat hom hier so nodig het, koers aandui. In die oop see is daar storms en rotse, maar met ’n Stuurman vir wie hy vertrou met die groot besluit van lewe en dood, wat elke rots en storm ken, is hy ook nie bang om te bly lewe nie.

Kan daar ’n groter ideaal wees as dat Christus ons lewe is? Dat ons ook voluit sal wil lewe as iemand wat koers en rigting aandui vir ander wat dit nodig het? Moenie voortydig wil ophou nie, maar sien uit na die hawe waar die ware lewe wag, wanneer die ware Stuurman dit besluit.

Dr Piet van Staden, Emeritus

4 November – Blydskap in boeie

Filippense 1: 12-19

Die gemeente in Filippi moes seker ’n brief wat spreek van moedeloosheid en teleurstelling verwag het, want Paulus was immers in die tronk met ’n moontlike doodvonnis. Dis nie al nie. Daar was mense wat hom loop en swartsmeer het onder die dekmantel dat hulle die evangelie verkondig. Tog straal Paulus se brief van blydskap en dankbaarheid. Hoe kry hy sulke blydskap en dankbaarheid reg onder dié moeilike omstandighede?

Dit lyk of die antwoord lê in vers 21: …om te lewe, is vir my Christus… (Ou Vertaling: Vir my is die lewe Christus…). As dit so is, kan hy die tyd in die tronk op ’n besondere manier beskou. Dit is ongemaklik, pynlik, maar hy kry ’n geleentheid daar om Christus, sy lewe, te verkondig, en dat almal daar kon sien wie hy, Paulus, werklik is: ’n gevangene ter wille van Christus. Hy het rede gehad om bly wees omdat hy kon waarneem hoe hul vertroue en vrymoedigheid gegroei het.

Oor die mense wat met selfsugtige en onsuiwere bedoelings die gevangenskap vir hom nog swaarder wou maak, kan Paulus eintlik bly wees. Hulle verkondig tog ook Christus, en Christus is sy lewe. Hulle gebruik energie om sy lewe te verkondig!

Word ons blydskap nie soms te maklik van ons af weggeneem deur die figuurlike tronke in ons lewe nie? Word ons nie te vinnig moedeloos as dinge ongerieflik en ongemaklik word en teen ons wense en begeertes plaasvind nie? Wat doen negatiewe woorde of dade van jaloerse en selfsugtige mense aan ons? As Christus lewe is, kan ons nie so maklik in sak en as gaan sit en kla oor die onregverdigheid van alles en almal nie. Ons mag die verwagting hê van iemand wat weet van oop deure waar ander toegaan, en om telkens te ontdek hoe belangrik ons is in die oë van Hom vir wie ons lewe en by wie ons regtig saakmaak.

Dr Piet van Staden, Emeritus

3 November – ’n Gelukkige mens

Handelinge 24: 24-27

Feliks se naam beteken “gelukkige”. Was sy lewe dalk tekenend van sy naam? Dit lyk so. Hy het verstommend opgang gemaak van slaaf tot goewerneur. Feliks se derde vrou was die pragtige Drusilla, ’n prinses wat hy met die hulp van ’n towenaar van die koning van Emesa afgeneem het.

Tog was daar ’n leemte in sy lewe wat veroorsaak dat hy vir Paulus laat haal sodat hy en sy vrou meer oor Christus kan hoor. Hy, ’n regter, was bereid om te luister na Paulus se getuienis. Hulle luister aanvanklik aandagtig, totdat Feliks begin bang word en vir Paulus laat gaan.

Wat hom bang gemaak het, was Paulus se woorde: geregtigheid en selfbeheersing en die komende oordeel. Wat Feliks daarvan sou verstaan het, was dat daar ’n ander Regter is voor wie alle mense sal staan om verantwoording te doen; verder dat ’n mens nie self in beheer kan wees nie, maar beheer word deur Iemand anders. Feliks het nie kans gesien om verder te luister nie.

Die nuwe Direkte Vertaling sê hierdie woorde verwys na Johannes 16: 8 waar daar staan dat die Heilige Gees die wêreld sal oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel (Ou Vertaling). Om hiervoor bang te word, beteken die Gees was in Feliks aan die werk. Hier het Feliks die kans om werklik gelukkig te wees, want “geregtigheid” is nie ’n onmoontlike eis aan ’n mens nie. God sorg daarvoor deur sy Seun te gee en die oordeel weg te neem. Maar dit skrik Feliks af.

Helaas, Feliks het nie weer tyd vir so ’n gesprek geskep nie. Pleks daarvan, het Feliks hom gewend tot omkoopgeld en populariteit om hom gelukkig te maak. Pateties!  Hy was so naby aan ware geluk. Dit gebeur wanneer ’n mens nie goed genoeg luister na die evangelie nie. Dit is die moeite werd om nie weg te draai en uit te stel nie. Kyk, nou is die regte tyd… (2 Kor 6: 2).

Dr Piet van Staden, Emeritus

2 November – Wen is om die vyand te ken

Handelinge 19: 23-32

Dit was seker vreesaanjaend toe die skare onophoudelik skreeu: Groot is Artemis van die Efesiërs! Hoe bly ’n mens in sulke omstandighede rustig? Paulus was nie bang nie. Paulus het geweet wie die werklike vyand was. Om energie op die regte manier te gebruik, is dit noodsaaklik om te weet wie die eintlike vyand is.

Was die skare skreeuende mense die regte vyand? Vir seker nie. Die meeste het nie geweet hoekom hulle daar bymekaar was nie. Hulle was duidelik pionne van ’n groter mag. Dit was beslis ook nie die godin Artemis nie! Watter godin wie se tempel sy betekenis kan verloor en wat van haar grootheid berowe kan word, het enige mag? Demetrius, die silwersmid, was duidelik die oorsaak van die hele opskudding. Hy het gesorg dat die skare opgesweep word om te skree vir sy bedryf, en toe kon hy tevrede agteroorsit. Tog was Demetrius nie so in beheer as wat hy gedink het nie. Hy was ’n gevangene van ’n groter mag. Hoewel hy goed geweet het dat gode wat met hande gemaak word geen gode is nie, was hy nie na ware sekerheid op soek nie. Hy was ’n werktuig van die bose wat die evangelie se gang wou stuit.

Paulus bly kalm. Hy mors nie sy energie op skyngevare nie, juis omdat hy onthou het wat op Golgota gebeur het.  Daar was immers ook ’n ordelose menigte met organiseerders wat op hul beurt instrumente in die hand van die bose was. Wat daar na ’n oorwinning vir die bose gelyk het, was toe die grootste nederlaag van alle tye.

Word baie van ons spanning en moegheid nie veroorsaak deurdat ons energie verbruik op verkeerde vyande nie? Soms is die skreeuende menigte, die ongemaklike mens op my pad en die slegte omstandighede wat my soos ’n mislukking laat voel, nie die regte vyand nie. Met die perspektief van Golgota kan ons nuut dink oor onsself: kind van God, oorwinnaar wat in sy hand veilig is en derhalwe sy werktuig is.

Dr Piet van Staden, Emeritus

1 November – Waar woon God?

Handelinge 17: 24-34

Die mens is gemaak om God te soek, al moet hy ook rondtas. En hóé het mense nie al rondgetas nie! Daar is tempels en altare gebou om gode goedgunstig te stem sodat hulle in krisistye kan help. In ’n wêreld waar niks verniet is nie, moet mos betaal word, moet moeite gedoen word as iets terugverwag word! Maar Paulus sê: Nee, God woon nie in geboude tempels nie en het nie nodig dat mense Hom daarin versorg nie. Inteendeel, Hy géé: Hy gee aan mense lewe, asem, álles! Hy is verhewe bo menslike maaksels en waarvoor mensehande kan sorg.

As Hy nie in mensgemaakte tempels woon nie, waar dan? Het God ’n woonplek op aarde? Ja, in Iemand wat Hy uitverkies het, hier gebore. Jesus het dit self mooi gesê in Johannes 2: 19 en 21: Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig… Met “hierdie tempel” het Hy egter sy liggaam bedoel. God se woonplek is nie meer in ’n gebou van hout en klip nie, maar in Jesus Christus wat mens geword het. Om naby God te wees, is nie om in die tempel in te gaan met offerandes nie, maar om by Jesus te wees. Hierdie nuwe woonplek van God is toe deur mense afgebreek: Jesus is doodgemaak. Maar drie dae later het die verbysterende gebeur: Hy léwe, die woonplek van God is na drie dae weer opgerig.

Wat daarná gebeur, was nóg wonderliker: Gewone mense kry op ’n uitsonderlike manier deel aan Jesus. God se Gees kom in hulle in sodat hulle kan hoor: Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? (1 Kor 3: 16). Dit mag ons nie vergeet nie. Wat ook al oor ons kom, God hoef nie ver gesoek te word nie: Hy is naby ons; Hy is in ons.

Mag ons ook in die manier waarop ons praat en doen, wys dat ons weet wie ons is: ’n tempel van God waaruit sy lig kan straal.

Dr Piet van Staden, Emeritus

31 Oktober – Die altaar aan ’n onbekende god

Handelinge 17: 16-23

Paulus is verontwaardig as hy deur Atene loop en sien hoeveel afgodstempels, -beelde en -altare daarin is. As hy egter op die Areopagus, die vergaderplek, begin praat, sien of hoor ons niks van afkeer of geestelike hoogmoed by hom nie. Hy sluit aan by iets baie besonders wat hy in Atene teëgekom het, naamlik die altaar Aan ’n onbekende god.

Julle Ateners is darem in alle opsigte baie godsdienstig! begin hy. Hulle was toe seker die ene ore, want hulle was bekend daarvoor dat hulle graag nuwe dinge en veral van nuwe gode wou hoor.

Dat daar bykomend tot al die aanbiddings- en offerplekke só ’n altaar was, is veelseggend. Die sogenaamde “godsdienstigheid” kom eintlik vanuit ’n brandende onsekerheid. Hulle het soveel gode wat hulle tyd en aandag vra, maar was steeds so onseker dat hulle gedink het: As ons ons vasloop en geeneen van ons gode kom tot ons hulp nie, is daar dalk êrens ’n god waarvan ons nie weet nie wat deur ons offers goedgunstig gestem kan word.

Byna lagwekkend, maar eintlik pateties dat mense so onseker kan wees, en dit terwyl die Ateners van die mees ontwikkelde mense van daardie tyd was. Kan ons nie iets daarvan in ons eie ruimte-eeu met al ons kennis herken nie? Daar is soveel ontwikkeling en tog soveel mense wat sonder koers en sin vir die lewe is, wat so jaag en rondgryp! Hoeveel keer spruit ’n sogenaamde godsdienstigheid nie uit ’n brandende onsekerheid nie! Paulus maak in 17: 27 die opmerking dat God mense gemaak het om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. Die mens is soekend gemaak, en as hy nie die regte God vind nie, word daar aan plaasvervangers vasgegryp. Enigiets kan ’n afgod word wat aan lewens sin en betekenis moet gee.

Dr Piet van Staden, Emeritus

30 Oktober – Lofliedere in boeie

Handelinge 16: 25-34

Dit is darem die toppunt van onregverdigheid! Paulus-hulle is geslaan en oorgegee in die hande van ’n harde tronkbewaarder wat hul voete in ’n blok gesit het. En al wat hulle gedoen het, was om die goeie boodskap van Jesus te verkondig en ’n vrou te bevry uit die mag van ’n bose gees wat die oorsaak was dat mense haar kon misbruik! Dit is voorwaar ’n rede om moedeloos te voel en te kla! Maar wat doen hulle? Hulle sing lofliedere. Hoe kry hulle dit reg? Hulle het erns gemaak met dit wat hulle verkondig het: die geloof dat God werklik in hul lewe besig is.

Dan gebeur die verstommende! Daar is ’n aardbewing wat die tronkdeure laat oopgaan en hul boeie laat losraak. Hoe anders lyk die prentjie dán nie! Die geharde tronkbewaarder word ’n patetiese mens wat homself wil doodmaak, hy val bewend voor hulle neer en word daarna saam met sy huisgesin jubelende gelowiges. Dieselfde hande wat hulle in die blok gesit het, verpleeg sagkens hul wonde.

Die lewe kan soms snaakse draaie met ons maak. Ons hoor soveel verhale van geweld, pyn en ongerief; soveel verontregting vind plaas! Daar is rede om te kla oor die onregverdigheid en liefdeloosheid rondom ons. Dit is menslik dat ons gesprekke dikwels gaan oor harde mense en slegte omstandighede. Dis verstaanbaar om te voel dat ek nie so iets nodig het in my lewe nie! Sulke gedagtes maak jou knieë lam sodat jy jou doel verloor. Ons het ’n keuse om óf moed te verloor, óf soos Paulus-hulle ’n ander werklikheid raak te sien en lofliedere te sing. Van hulle is gesê dat toe hulle lofliedere sing, het die ander gevangenes geluister. Behalwe dat lofliedere en ’n positiewe gesindheid koers gee, laat dit mense dikwels ook luister. Dit is dan dat ons besef dat iemand wat soos ’n ongenaakbare vyand lyk, ’n onseker mens is wat uit selfbeskerming kies om dorings uit te steek. So iemand het juis ons hulp nodig. 

Dr Piet van Staden, Emeritus

29 Oktober – Die ewige Koning

Psalm 93

Psalm 93 besing die Here (Jahwe) se ewige koningskap met kragtige metafore: Sy kleed is majesteit, sy gordel is krag. Sy ongeëwenaarde krag word bely: Jahwe het die aarde gegrondves, stewig op pilare in die see, soos hulle destyds geglo het. Bokant die uitspansel en die waters daarbo, woon God. Daar in sy hemelse woning is sy ewige troon, net so stewig gegrondves. Hoe het dit gebeur? God het met die skepping die chaosmag van die see getem. Hier word selfs daarop gesinspeel dat Jahwe die Kanaänitiese stormgod Baäl die stryd aangesê en oorwin het. Daarom troon Jahwe bo die geraas van baie waters! Daarom staan sy verordeninge vas.

Daar is egter ook ’n alternatiewe vertaling van die slotstrofe: U troon is stewig gegrondves; in u tempel sal die heiliges U eer, Jahwe, tot in lengte van dae. So vertaal, word die sirkel voltooi en weer oor Jahwe se troon gepraat: hierdie keer die ander troon van God, naamlik die verbondsark wat in die allerheilige gedeelte van die tempel staan. Waar niemand kom nie, net die hoëpriester een maal per jaar op die Groot Versoendag…

Op ons Groot Versoendag het die voorhangsel wat die allerheilige gedeelte afskerm, geskeur, van bo tot onder middeldeur. Dit het gebeur toe die Koningseun sterf, sodat almal wat op sy sterwe reken, vrymoedig tot die troon van God mag nader – elke dag tot op die Laaste Dag. Vrymoedig, want die Koningseun het ons sonde en die dood die stryd aangesê en oorwin. Daarom noem die Nuwe Testament ons gelowiges heiliges, danksy Hom wat ons geheilig het. Laat ons, die heiliges, die Here God eer in elke erediens en elke faset van ons lewe, tot in lengte van dae.

Gesang 394: 1-3

Dr Gert Malan, Mosselbaai

28 Oktober – Verwonderd diensbaar

Psalm 8                       

Psalm 8 is ’n loflied, gesing in die eredienste van Israel, wat spreek van verwondering oor ons plek in die grootse skepping. Vergeleke met die onmeetlike, oneindige en geordende heelal, is mense kortstondig, beperk en ons verhoudings gereeld in wanorde. Tog maak God ons heersers oor die skepping, sy vennote! Bietjie minder as Elohim – sommige uitleggers vertaal dit met God self! (eerder as met hemelse wese). Soveel vertroue stel God in ons. So graag wil God ons as sy lewensgenote hê. Tog stel ons God teleur, ten spyte van al ons potensiaal. Genesis 3 verklaar: Ons wil ons eie god wees en vervulling vind in ons eie beheer en vermoë. So vervreem ons onsself van God, van mekaar en van lewensvervulling. ’n Gepaste lied oor ons is ’n treurlied.

God laat dit nie so nie. God spreek ’n “goeie woord”: evangelie. Die Woord word mens en kom woon onder ons. God ontmoet ons as Mens. Dit kon ons egter ook nie staan nie en Hy moet dood. Maar deur sy dood verander alles. Ons word genooi om God se familie te word, sy kinders, vennote in sy koninkryk. Wie dit glo, is daartoe oortuig deur God se Gees wat ons tot God laat roep: Vader! Ons eindig by ’n tuiskoms, nie by selfvervreemding nie. Ons vind juis vervulling by God: Ons vind ons ware self in ons kindskap van God. So vind ons ook mekaar. Dit moet ons veel meer verwonderd laat as die onmeetlike, oneindige en ordelike heelal, of dat ons daaroor mag “heers”. God is ons vervulling. Daarvoor sterf sy Seun. Wees daaroor altyd diep verwonderd en dankbaar, van harte diensbaar, met lof!

Kyk daarom steeds op na die sterrehemel en wees verwonderd oor God se liefde en genade wat veel groter is. Sien soos Psalm 8 denkbeeldig God se groot hand wat elke hemelliggaam op sy plek plaas, en weet: God se hart vol liefde is nog veel groter – oneindig groot! Dan sal ons soos die kindertjies en babas in Psalm 8 met ons lofliedere die “magtiges” wat God nie wil erken nie, tot swye bring.

Psalm 8: 1-5  (TT Cloete, tweede melodie)

Dr Gert Malan, Mosselbaai

27 Oktober – In die vreemde

(Hervormingsfees)

Psalm 61: 1-6

Soms het Ou-Testamentiese gelowiges hulle op nie-Israelse, vreemde grondgebied bevind. Dit voel soos die “einde van die aarde”, oneindig ver van God af. Wanhoop tree dan maklik in, soos Psalm 61: 3 getuig. So iemand bid met ’n harde geroep na God wat ver is, wat kwalik sal hoor…

Vyande van die een of ander aard bedreig die bidder. Dit kon misdadigers gewees het, of vyande van ’n meer persoonlike aard, of militêre vyande. Hoe ook al, hy voel weerloos en boonop ver van God. Tog gee hy nie moed op nie, hy bid, hy roep hard na God! Hy bid vir uitkoms: Bring my op ’n rots waar ek veilig sal wees.

Dan gebeur die vreemde, of liewer, dan laat God die vreemde gebeur: Die bidder se wanhoop verdwyn en hy bely sy geloof! U is vir my ’n toevlug, ’n sterk vesting buite bereik van die vyand. Vanuit hierdie vertroue bid hy dat hierdie geborgenheid altyd sy deel sal wees: dat hy by God ’n blywende tuiste sal vind en veilig by God sal kan skuil, soos kuikens veilig onder die hen se vlerke skuil.

Kenmerkend van die Ou-Testamentiese geloof, reken hy op sy geloftes wat hy nakom en dat hy God se Naam eer. Dit is vir hom die grond van sy gebed en sy vertroue. Psalm 61 het waarskynlik later die formele gebed geword vir die koning wat oorlog maak teen vyande op vreemde grondgebied (vgl verse 7-9 as moontlike latere byvoeging), met die onderneming deur die koning om God daarvoor te eer en sy geloftes te betaal.

Jesus het ons anders leer bid. Hy het ons geleer om God met vertroue aan te spreek as Vader! – op grond van sy selfprysgawe aan die kruis, nie ons verdienste nie. Wie en wat ons waar ook al mag bedreig, hoe weerloos en onverdienstelik ons ook al mag wees, Jesus waarborg: God is nooit ver nie. Ons hoef nie hard te roep sodat God moet hoor nie. Ons hoef nie wanhopig te wees nie. God bly ons toevlug, Hy wat deur sy Gees by ons tuisgekom het.

Gesang 266

Dr Gert Malan, Mosselbaai

26 Oktober – Die sirkel van seën

Psalm 134

Psalms 120-134 is prosessiepsalms. Dit was psalms wat deur pelgrims gesing is tydens Israel se verskillende godsdienstige feeste terwyl hulle in ’n feestelike prosessie beweeg het. Dit is gebruik tydens ’n verskeidenheid van liturgiese momente in die feesprogram, soos lofprysing, skuldbelydenis en so meer. Hierdie versameling kultiese liedere was daarom ’n diverse groep. Psalm 134 is die laaste een daarvan en was skynbaar ’n afsluitingsliturgie.

Letterlik roep die kort liturgie die pelgrims op om Jahwe te “seën”, terwyl hulle in ’n nagtelike prosessie deur die tempel beweeg. Om die Here te seën, beteken om Hom te prys. Daarop volg ’n oproep om aanbidding. Met hierdie finale liturgie het pelgrims God vir oulaas geprys en aanbid, en waarskynlik in verskillende stemme gesing, waarna hulle die seën van die priester ontvang het. Die volgende dag het hulle weer die tog huis toe begin. So kom die pelgrims se aanbidding op ’n hoogtepunt tot ’n einde!

Watter uitsonderlike ervaring moes dit nie wees nie: om God te seën en om deur God geseën te word! ’n Sirkel van seën, in ’n nagtelike prosessie teen die einde van die fees, en met die heimwee van vertrek tasbaar in die lug.

Ons woord kerk kom dalk via die Latyns vir sirkel, ’n kring gelowiges wat gevorm het na aanleiding van die Een wat op die Kopbeenplek met uitgestrekte arms gehang het, asof in ’n seën. Laat ons daarom nie nalaat om God daarvoor te “seën” nie! Om deel van sy kring van geseëndes te wees, is ’n uitsonderlike voorreg. Kom ons pak elke dag van die reis na God met dankbaarheid en vreugde aan en wees vir almal onderweg tot seën.

Gesang 311: 1-2

Dr Gert Malan, Mosselbaai

25 Oktober – Seën

Psalm 128

Hierdie pelgrimslied was waarskynlik aanvanklik ’n wysheidspsalm. Dit verduidelik hoe die verhouding tussen God en Ou-Testamentiese gelowiges gefunksioneer het. Later is ’n priesterlike seën bygevoeg, en ’n antwoord daarop. So beskou, is Psalm 128 in sy huidige vorm heel moontlik ’n wegsendingsliturgie. Pelgrims is gereed om die Jerusalemse heiligdom te verlaat op pad huis toe ná een van die groot godsdienstige feeste. Hulle sing vir oulaas ’n lied wat hul verhouding met God opsom en hulle herinner aan hul verantwoordelikheid. Die priester seën hulle met die belofte dat God sy deel van die verbond gestand sal doen mits hulle getrou bly. Die pelgrims bevestig die versugting dat Israel wel getrou aan God sal leef van geslag tot geslag, sodat daar vir Israel blywende vrede sal wees.

Die lied herinner pelgrims daaraan dat Israel se basiese behoeftes, naamlik aan voedselsekerheid, militêre veiligheid en versorging in bejaardheid, afhanklik is van Israel se getroue diens aan God. God sal hulle dan beloon en seën met goeie oeste en groot getalle seuns om as soldate te dien en om eendag hul bejaarde ouers te versorg. Die boodskap is: God sal nie in gebreke bly om Israel te beloon nie. God sal by niemand in die skuld wees nie! God sál oorvloedig seën. Die teendeel word veronderstel: Ontrou van Israel sal gestraf word met die wegneem van hierdie sekuriteite, en ellende sal volg.

So werk die ou verbond. Só werk die evangelie nie. Die Ou Testament bevestig herhaaldelik: Israel misluk om God betroubaar te dien en verduur telkens straf. Israel wys: Geen mens kan God betroubaar dien nie. Almal skiet tekort. Almal is by God in die skuld. Die evangelie is dat Christus, die volkome Getroue, al die skuld vereffen het. Hy is God se grootste seën. Christus waarborg God se liefde, selfs ten spyte van ons ontrou. Dit is die evangelie. Gelowiges dien God daarom dankbaar, en dank God ook vir ander seëninge. Swaarkry is nie straf nie, want die straf is afgehandel buite Jerusalem, op Golgota. Leef as geseënde en wees vir ander tot seën!

Gesang 182: 1-3

Dr Gert Malan, Mosselbaai

24 Oktober – Die eintlike Koning

Psalm 72                                 

Ou-Testamentici vind spore van ’n nuwejaarsfees van ou Israel in talle tekste. Tydens hierdie fees sou die koning simbolies sy troon bestyg namens Jahwe (die Here). Die koning is beskou as een wat namens die Here regeer. ’n Nuwe koning se troonbestyging het dit ook telkens bevestig: Jahwe is Israel se eintlike koning. Die nuwejaarsfeeste en troonbestygings vier dit. Só vier hulle dankbaar dat God regeer en dat hulle by God geborge is. Pelgrims van oral het in Jerusalem aan die vieringe deelgeneem.

Hiervan praat Psalm 72. Dit is ’n gebed dat die eintlike Koning die mensekoning sal leer om reg te regeer. Daarmee bid pelgrims dat die koning sal sorg vir reg en geregtigheid en so misdaad en uitbuiting sal voorkom. Hulle bid dat hy hulle met ’n sterk weermag sal beskerm teen invallers. Hulle smag na ’n lewe van vrede en geregtigheid sodat hulle in veiligheid kan werk en leef. Aandagtige lesers snap dat die bevolking magteloos was teen ’n swak koning wat sy plig versuim het en hulle weerloos gelaat het. God is hul enigste toevlug, Hy, die eintlike Koning…

Ons leef in ’n grondwetlike demokrasie. Dit bied ons wettige maniere van verset teen swak regerings. Tog kan selfs ’n demokrasie ondermyn word, byvoorbeeld deur staatskaping, magsmisbruik en korrupsie. So word burgers ontneem van heelwat meganismes van verset, en weerloos gestel teen onreg en geweld. Die evangelie herinner ons dat Jesus die koninkryk van God verkondig en gevestig het: ’n ander soort koning en ryk. Een van barmhartigheid, geregtigheid en liefde. Om hierdie ryk te vestig, het Jesus gesterf. So skenk die barmhartige Koning geregtigheid aan onverdienstelikes. So neem Hy vir ons verantwoordelikheid. Regerings kom en regerings gaan, maar die koninkryk van God is ewig. Die Koningseun met die doringkroon aan die kruis waarborg dit. Daarom leef ons met geborgenheid en hoop, nie dat dinge sal beter gaan nie, maar dat ons te alle tye aan die Hemelkoning behoort. Ons leef anders: met barmhartigheid en gehoorsaamheid aan die Liefdeskoning se gebod.

Gesang 332: 1-4

Dr Gert Malan, Mosselbaai

23 Oktober – Vier God se sorg!

Psalm 65

In ou Israel was landbou bestaansboerdery. Landboumetodes was maar primitief en sommige streke was baie droog, sodat dit ’n sukkelbestaan was. Onsekerheid oor oeste en veeteelt het Israeliete genoop om hul afhanklikheid van God te erken. Hulle het geloftes aan God gemaak: beloftes van diens en offers indien daar goeie opbrengste was. Opregte skuldbelydenisse en sondeoffers sou God se vergifnis bepleit en sodoende die verhouding met God herstel. So is straf voorkom en rampe afgeweer. Daarby was daar voorgeskrewe oesfeeste waarvoor pelgrims na die heiligdom in Jerusalem moes gaan. Die fees van die ongesuurde brode was ’n sewe dag lange fees aan die begin van die garsoes direk na die pasga. Dan vier Israel die nuwe begin met die oestyd wat aanbreek. 50 dae later (sewe weke) volg die fees van die weke of van die eerstelinge. Dit was ’n een-dag-fees aan die einde van die koringoes. Dan is daar twee brode met suurdeeg geoffer. Dit is die enigste geval waar suurdeeg by offerandes voorgeskryf is. Met hierdie feeste aan die begin en einde van die oestyd vier pelgrims dankbaar God se sorg, soos voorgeskryf.

Vandag beskik ons oor moderne wetenskaplike landboumetodes. Ons kan weerpatrone vasstel en weerverskynsels voorspel. Dit bied aan boere omvangryke voordele, vergeleke met landbou in ou Israel. Tog erken gelowiges steeds dat ons vir die landbou se opbrengs van God afhanklik is. Danksy die evangelie, beskou ons nie meer natuurrampe as God se straf nie. Ons het ook soos Israel twee feesdae waartydens ons God se sorg vier: die biddag vir die gesaaides en die dankdag vir die oes. Wanneer ons aansit om te eet, vra ons God se seën oor die voedsel, en ons dank God vir die voorreg om kos op die tafel te hê. Daarmee bely ons dat die geleentheid en gesondheid om te kan of te kon werk en kos te kan koop, genade uit God se hand is. In ons daaglikse gebede erken ons God se sorg en dank ons Hom daarvoor. Vier jy ook só dankbaar God se sorg?

Gesang 462: 1-3

Dr Gert Malan, Mosselbaai

 

22 Oktober – Vergifnis

Psalm 130

Hierdie skuldbelydenis hou rekening met die omvang en erns van sonde. Sterk metafore beklemtoon die magteloosheid waarin gelowiges in hul eie sonde vasgevang word. Hul magtelose krete klink op na God, soos dié van drenkelinge wat wegsink in die dieptes. Geen mens kan self versoening met God bewerk nie. Sonde vervreem ons so van God dat ons van die lewe self vervreem word. As God boonop ons sonde sou straf, wie sou dan enigsins kon bestaan? Die retoriese vraag roep uit: Niemand nie! Daarom roep die gelowiges na God. Net God kan red! Net God kan vergewe. Net God kan versoening skenk en lewe herstel tot sy ware wese en ons tot ons ware self. In die Ou-Testamentiese kultus het vergifnis gekom nadat ’n offerdier in die plek van ’n sondaar gesterf het. ’n Lewe vir ’n lewe…

Ook ons stel ons vertroue op die Here, maar dan omdat sy Woord van vergifnis vervul en gespreek is op Golgota: Dit is volbring! Daarom bely ons ook: By die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker. Die offer is gebring. Een Lewe vir ons almal. Eens en vir altyd.

Die gevaar is dat ons die mag en omvang van sonde kan onderskat, ook die vervreemding wat dit kan bring tussen ons en God, en dat dit ons skei van ons ware menswees. Ons kan ook ons eie potensiaal om betroubaar te leef oorskat, en ons vasdraai in ons onvermoë en gewaande trou. Voor ons ons kry, sink ons weg in die donker dieptes van eiebelang. Onthou, by Hom is daar vergifnis, is die verlossing seker. Roep daarom tot die enigste Redder. Roep met vertroue: Leeg, net met my sondelas, hou ek u verdienste vas…

Gesang 239: 1-4

Dr Gert Malan, Mosselbaai

21 Oktober – Ontferm U oor ons, Here!

Psalm 123

Soms het pelgrims nodig om hul pyn, magteloosheid of vernedering voor God uit te roep en te smeek om uitkoms. ’n Voorbeeld hiervan is die klaaglied wat Psalm 123 is. ’n Voorganger bely voor almal waar hy sy vertroue vind: by die hemelse Koning. God is hul beskermheer en hulle sy afhanklikes. In hul nood is Hy hul toevlug. Hy sal hulle aanhoor.

Hierdeur aangespoor, bevestig die gemeente dat hulle God ook beskou as beskermheer met die metafoor van ’n eienaar/eienares en slaaf/slavin. Soos slawe, wat die afhanklikes van hul eienaar is, vertrou hulle op God vir uitkoms. Eienaars het nie eens nodig gehad om opdragte woordeliks te gee nie. Handgebare was genoeg. So was daar gebare wat aangedui het dat hulle moes naderkom, of watter werk gedoen moes word, dat hulle moes gaan eet of uitval na die dag se werk. Slawe het hul eienaars fyn dopgehou om nie sulke handgebare mis te kyk nie. So bely die gemeente hul afwagting op God se uitkoms.

Hulle bevestig die afwagting met ’n noodroep: Ontferm U oor ons, Here! Van vernedering en veragting het hulle genoeg gehad. Hulle kan nie meer nie…

Sulke tye van magteloosheid, pyn en vernedering is deel van menswees. Ons ken dit. Genadiglik het ons God se ontferming leer ken, want sy Seun het Homself verneder en die gestalte van ’n slaaf aangeneem en aan mense gelyk geword, tot in die dood aan die kruis gehoorsaam. Te alle tye is ons oë gerig op die deurboorde hande van ons Here aan die kruis, uitgestrek om die mensdom te seën. Dankbaar vir God se ontferming, leef ons met hoop en tevredenheid, selfs midde-in magteloosheid, vernedering en pyn. Daarom bly ons sy diensbare afhanklikes, immer dankbaar om Hom as Beskermheer te hê.

Psalm 42: 1-5 (Lina Spies)

Dr Gert Malan, Mosselbaai

20 Oktober – Ek skuil by die Here

(Dankdag vir die Oes / Biddag vir die Gesaaides)

Psalm 11

Psalm 11 is ’n vertrouenslied van ’n pelgrim wat in die tempel God se beskerming kom vind het. Waarom skuil? Die fondamente word ondermyn, tot so ’n mate dat goddeloses fisies regverdiges se lewens bedreig. Wetteloosheid en moord is aan die orde van die dag, want geweldenaars skiet pyle uit die donker op die onskuldiges. Dit dui op hul slinksheid of dalk dat hulle in die geheim deur magtiges beskerm word teen vervolging.

Om by God te skuil, is sy bewuste keuse. Daar is ook ander moontlikhede, soos wat welmenendes hom aangeraai het: “Fladder” berge toe soos ’n voël! Hy besluit daarteen, want selfs voëls is met pyl en boog gejag. Hy is nêrens sy lewe seker nie. Hy skuil eerder by God in die tempel. Hy motiveer sy keuse: As die fondamente ondermyn word, wat kan die regverdige daaraan doen? Die antwoord word veronderstel en daardeur beklemtoon: Die regverdige kan niks daaraan doen nie. Die probleem is te groot.

Gelowiges leef vandag ook soms in omstandighede van geweld en moord; tye wanneer die fondamente van reg en geregtigheid ondermyn word. In demokratiese lande is daar darem wettige maniere van protes en om booswigte in die hoogste ampte aan die kaak te stel, tensy daardie meganismes ook ondermyn is… In sulke tye het gelowiges steeds keuses. Party tree uit die omstandighede en soek elders ’n heenkome. Ander besef dat menswees in alle omstandighede beteken om broos te wees. God is hul enigste toevlug. Hierdie keuse waarborg nie hul veiligheid nie en verminder ook nie hul broosheid nie, maar maak ’n belangrike stelling: Die betekenis van lewe is om as God se mense te lewe, selfs te ly en te sterf, wetende dat absoluut niks hulle kan skei van God se liefde wat daar in Christus is nie. Anders gestel, Christus waarborg dat God hulle altyd liefdevol naby sal wees. Dit gee hulle gemoedsrus. Dit kan geen booswig hulle ontneem nie.

Psalm 18: 1 en 7 (Tweede melodie)

Dr Gert Malan, Mosselbaai

19 Oktober – Dankie, Here!

Psalm 23

Daar is twee beelde in Psalm 23: ’n herder met sy kudde, en ’n feesmaal. Uitleggers meen daarom dat Psalm 23 aanvanklik twee afsonderlike kort psalms was wat later bymekaar gevoeg is en gebruik is as liturgie vir die bring van dankoffers.

Dankoffers is gebring uit dank vir seëninge of wanneer God uitkoms geskenk het na swaarkry. Die uitgebreide familie het met bykosse en ’n offerdier tempel toe gegaan om as pelgrims in God se teenwoordigheid sy seën of uitkoms te vier. Die vet van die offerdier is vir die Here verbrand, en die blad is vir die priester gegee. Die res van die dier is gebraai en saam met die bykosse voorgesit.

Dan sou die familiehoof verduidelik waarom hulle daar is: Die Here is hul herder wat hulle lei en versorg. Hy praat óór God. Daarna gaan hy oor tot gebed en praat mét God. Opmerklik begin hy bid by die deel oor die dal van doodskaduwee (1933-vertaling), by die swaar tyd. Daar vrees hulle nie, want die beskerming van sy stok en herderstaf stel hulle gerus. Hy gaan in die gebed oor na die tweede beeld en verduidelik dat God die dankofferfeesmaal moontlik maak. Dit is sy uitkoms wat hulle vier. Dit nogal voor hul vyande, wat ook by die tempel is en daarom mede-Israeliete, medegelowiges is! Juis hulle het die moeilike omstandighede veroorsaak…

Hierdie viering van die uitkoms van God is die viering van God se goedheid en guns wat ook elke dag beleef word en daarom herhaaldelik gevier sal word. Daarom is hulle tuis in die tempel.

Ons vier ook die uitkoms wat God skenk. Met brood en wyn vier ons dankbaar dat ons met God versoen is deur die Goeie Herder, wat sy lewe vir sy kudde afgelê het.

Gesang 295: 1-3

Dr Gert Malan, Mosselbaai

18 Oktober – Wie mag God ontmoet?

Psalm 15

Oorspronklik was Psalm 15 waarskynlik ’n wysheidspsalm oor hoe gelowiges behoort te leef. Later is dit gebruik as ’n liturgie vir toetrede van pelgrims tot die heiligdom waar God “woon”. Die Psalm begin met ’n vraag van pelgrims aan die priester wat poortwag is oor die vereistes vir toegang tot God. Anders gestel: Hoe moet ’n mens se gesindheid wees, en watter optrede is gepas en watter nie?

Die priester antwoord uitvoerig met tien vereistes. Wie tot God nader, moet aktief doen wat reg en goed is en nie verkeerde dinge doen nie. Die eerste algemene vereiste word gekwalifiseer deur die tweede en derde vereistes. Reg wees, reg praat en reg doen. Dit word bevestig met drie negatiewe stellings: nie verkeerd praat (letterlik: “oor sy tong struikel nie”) en verkeerd doen nie. Die sewende vereiste is dat die pelgrim iemand moet wees wat die volhardende kwaaddoener verag, maar die getroue dienaars van die Here respekteer. Dit behels ook die vermyding van kwaaddoeners se invloed en die blootstelling aan die positiewe invloed van God se dienaars. Die agtste vereiste handel oor die getroue nakoming van beloftes, veral in terme van die verbond met God, naamlik beloftes om te doen wat reg is, al kos dit wat. Die negende vereiste behels dat geld nie aan medegelowiges op rente geleen mag word nie. In daardie brandarm gemeenskappe kon armes nie rente bekostig nie en sou daardeur verder verarm word. Laastens mag pelgrims toegang verkry mits hulle nie omkoopgeld aanvaar om die reg te verdraai deur vals te getuig of die reg te verdraai en so onskuldiges te benadeel of selfs skuldig te laat verklaar nie. Dan spreek die priester oor sulke pelgrims wat toegelaat word ’n seën uit: Hulle sal nooit wankel nie.

Psalm 15 wys ons steeds om reg te leef voor God en dat dit baie belangrik is. Ons doen dit egter nie om toegang tot God te kry nie. Dit het Christus eens en vir altyd vir ons verwerf. Nou probeer ons dankbaar reg leef.

Gesang 167: 1-2

Dr Gert Malan, Mosselbaai

17 Oktober – Angste en gerusstelling

Psalm 121

Pelgrimsreise was meestal nie maklik nie, veral nie van afgeleë dele af nie. Lang afstande is meestal te voet afgelê, soms deur onherbergsame en gevaarlike streke. Psalm 121 vertel van ’n pelgrim wat beangs opmerk dat hulle reis deur ’n gebied waar afgode gedien word. Hy vrees onheil van hul kant af. Die berge in ons vertaling kan ook hoogtes beteken. Die Kanaänitiese vrugbaarheidsgode is op hoë plekke gedien, want dit is “nader aan die hemel”! Angstig roep hy: Waar sal ons hulp vandaan kom?

Sy medepelgrim antwoord gerusstellend met ’n belydenis, wat tegelyk ’n bespotting van die afgode is. Die pelgrims se hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal verseker dat hulle die bestemming bereik: die heiligdom waar hulle God sal ontmoet. Daarom vrees hy nie gode vir wie mense hope grond moet maak om nader aan hulle te kom nie. God het skeppingsmag. Mense skep nuttelose afgode, wat soms insluimer sodat aanbidders hard moet roep om hulle wakker te kry! Só is God nie. Hy slaap nie en beskerm die pelgrims deurentyd. Nie net pelgrims nie, sy hele volk. Die Kanaäniete het die hemelliggame soos die son en maan as gode gevrees en aanbid. Maansiekte (epilepsie) en sonsteek (hitte-uitputting) is byvoorbeeld gevrees as toedoen van hierdie twee “gode”. Die medepelgrim gaan voort en bely dat die son en maan pelgrims nie kan skaad nie. Hulle is gewoon deel van God se skepping. God sal die gelowiges beskerm op hul pelgrimsreis, soontoe en terug. Die boodskap is dat op pad om God te ontmoet, is God elke tree beskermend naby.

Christene se lewens is nie maklik nie, want dit is ’n leefwyse van sterwe aan jouself. Ons geloof gee ons ook nie beheer oor die lewe sodat ons teëspoed en verlies kan afweer nie. Ons ken daarom onsekerheid, kommer en angs. Die evangelie bemoedig ons met Jesus se erenaam Immanuel, want Jesus se sterwe waarborg dat wat ook al gebeur, God altyd liefdevol by ons sal wees, elke tree van ons lewe op pad na God.

Gesang 511: 1-2

Dr Gert Malan, Mosselbaai

16 Oktober – Pelgrims

Markus 8: 34-35

Die volgende dagstukkies handel oor die Psalms wat met pelgrimsreise te make het. Pelgrims van Israel het verpligte reise na die Jerusalemse heiligdom onderneem vir die groot godsdienstige feeste soos die pasga, en vir aanbidding en offers. Die doel van die reis is ’n “ontmoeting” met God. Dit was ’n godsdienstige reis met genoeg tyd vir nadenke oor die verhouding met God en medemense, oor dit wat betekenis aan die lewe gee. Sommige van die liedere is op pad gesing en ander na aankoms in Jerusalem. Ander liedere is by die heiligdom gesing. Daar is toetredeliturgieë vir toegang tot die heiligdom en ’n wegsendingsliturgie. Daar is gesing oor God se seën, oor swaarkry en verdrukking, oor God wat red of die verwagting dat God sal red. Daar is gesing oor God en die verbond met Israel, wat die volk se sekuriteit was.

Christene word nie verplig om pelgrimsreise te onderneem nie. Ons lewe is ’n pelgrimsreis, want ons probeer op die spoor loop van die Een wat Homself die Weg genoem het. Daarom is Christene aanvanklik mense van die Weg genoem. Sy reis gee die wesenlike betekenis aan ons lewens. Die pad wat Hy moes loop, was een van verwerping en stryd. Die laaste trajek was die Via Dolorosa, die Pad van Smarte tot by Golgota. Aan die einde van sy reis roep Hy sterwend: Dit is volbring! Dáárom is ons pelgrims, nie op pad na nêrens nie, maar na die Vader. Nie op ’n pad wat ons self maak nie, maar op die pad wat Hý gemaak het. Jy loop nie die pad vir beloning nie. Die voorreg om te mag volg, is beloning op sigself, want dit is louter genade.

Die pad is nie maklik nie, want dit begin swaar: met selfverloëning. Met die sware treë van miskenning van eie vermoë en vertroue daarop. Die erkenning dat hierdie lewe nie oor jouself handel nie. Dit is om die kruis op te neem waaraan eiebelang en eie belangrikheid sterf, en op sy spoor van selfprysgawe te loop. Loop jy só?

Gesang 505: 1-4

Dr Gert Malan, Mosselbaai

15 Oktober – Naskrifte…

Prediker 12: 9-14

Met die voorwoord tot sy boek daag die Prediker sy leser uit om krities oor die lewe te dink. Aan die einde van sy werk vind ons twee naskrifte wat duidelik nie deur die Prediker self geskryf is nie – daar word in die derde persoon en in verlede tyd na die skrywer verwys. Die twee skrywers huldig ’n eie waardering vir die Prediker se denke.

Die eerste naskrif (12: 9-11) is duidelik dié van ’n leerling van die Prediker. Hy ag die Prediker as ’n wyse man en leraar. Hy gee erkenning aan sy indringende denke en literêre vaardigheid, asook sy eerlike woorde van waarheid. Hy gebruik spreekwoorde om uitdrukking te gee aan sy waardering: Sy wyse leermeester se woorde is soos skerp stokke waarmee trekdiere aangepor word. Soos skerp spykers wat ingeslaan word, so is hoofgedagtes en aanhalings uit die algemene wysheid wat deur die Prediker deurdink en toegepas word. Dit is heilsame woorde, al is dit soms pynlik as jy hoor wat jy nie altyd wil hoor nie. Hy vereenselwig hom met die Prediker se openheid in denke en die siening dat ’n mens jou nie moet laat vasvang in rigiede denksisteme en pasklaar antwoorde nie. Die lewe is ’n leerskool wat vra dat ons voordurend keuses moet maak. Die Prediker se woorde is vir hom betroubare woorde, God se woorde.

Die skrywer van die tweede naskrif (12: 12-14) is verteenwoordigend van ’n ouer denkskool. Hy spreek sy leerling aan as my seun en vind die nadenke van die Prediker vermoeiend, nie veel meer as ’n akademiese oefening nie. Hy val terug op die siening van die leraars van die tradisionele wysheidskole: Vanuit die Joodse geloofsoortuiging dat God gedien en sy gebooie gehoorsaam moet word, ontwikkel ’n rigiede vergeldingsleer wat die moontlikheid van kritiese denke beperk. Sy oproep tot gehoorsaamheid en verantwoordelikheid voor God bring egter noodsaaklike ewewig in die nadenke oor die lewe.

Hierdie twee naskrifte help ons met die aanpak van ons persoonlike reis om die sinvolheid van die lewe as gawe van God te ontdek, en om dan die lewe sinvol te leef. Hoe pak jy jou reis aan? Voorspoedige reis!

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

 

14 Oktober – As die einde naderkom

Prediker 11: 7 – 12: 8

Die slotgedig in hierdie bloemlesing van gedigte waarin die skrywer reflekteer oor die vraag na die sin en betekenis van die lewe, is sekerlik die treffendste van al die gedigte. Die boek eindig (12: 8)  met dieselfde uitspraak as waarmee dit in die voorwoord (1: 2) begin het: Alles kom tot niks, sê die Prediker, tot niks. (Hoofstuk 12: 9-14 bevat twee naskrifte wat bygevoeg is.) Die tema van sinloosheid loop dus deur die hele boek. Die spanningslyn word hier tot ’n hoogtepunt gevoer deur lewensvreugde en lewensaftakeling (wat uitloop op die dood) teenoor mekaar te stel en uiteindelik alles as sinloos te verklaar.

Die aftakeling van die menslike liggaam word in die mooiste poëtiese beelde beskryf, en oor ouderdom, broosheid en afsterwe van die liggaam word aangrypende dinge gesê. In die lig van die ondergaande son hoor ons woorde soos verduister, staak, bewe, waggel, min word, toegemaak word, stukkend val. Net so treffend word die sterwensgebeure ook beskryf – die silwerdraad breek af, die goue kruik breek, die wiel by die put val stukkend. Die gees keer terug na die Gewer. Doodse stilte. Die afgestorwene met sy geskiedenis en al word deel van die vergetelheid (1: 11; 2: 16) Niks bly oor nie.

Watter sin en betekenis het die lewe dan as dit uiteindelik op die dood uitloop? Die Prediker se oproep tot lewensvreugde en vermaning om die lewe te geniet solank dit nog tydelik beskikbaar is, is sy soeke na ’n uitweg uit die donker put van sinloosheid.  Maar is dit nie meer sinvol om te soek na ’n deurweg eerder as ’n uitweg nie?

Wanneer ons die bepaalde kalendertyd van ons sterwe in die oog moet kyk, kan ons alleen maar vashou aan die sekerheid dat ook hierdie gebeure van ons lewe ingebed is in die onbepaalde (ewige) tyd van God. Met ons hand in God se hand, kan ons die oorstaptree waag. Dan word die sterwe nuwe lewe omdat Jesus Christus die dodelike tydsiklus deurbreek het met sy opstanding.

Ons sal ’n streep moet trek deur die laaste vers van die boek Prediker – alles kom nie tot niks nie.

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

 

13 Oktober – Om met groter sekerheid sinvol te leef

Prediker 11: 1-6; Romeine 8: 31-39

In die tweede deel van hierdie gedig gebruik die Prediker voorbeelde uit die landbou (vers 4). Op die oog af lyk dit na ’n algemene spreekwoord wat die boer aanraai om eerder te begin werk en nie net die wind en wolke dop te hou nie. Omdat hierdie vers voortbou op die vorige, lê die betekenis baie dieper. Dit reën of dit reën nie, ’n boom val waar hy val, daaraan kan ’n mens net mooi niks doen nie… én jy weet ook nie hoe dit gebeur nie. Dit maak die onsekerheid nog meer en versterk die vraag of dit wat jy aanpak die moeite werd is.

Vers 6 is egter baie meer as net ’n vermaning tot arbeidsaamheid ooreenkomstig die tradisionele wysheidsleer. Die Prediker betoog hier dat die kwaliteit van arbeid nie die resultaat daarvan bepaal nie – dit kan weer eens óf positiewe óf negatiewe uitkomste hê. Hierdie vers bou ook op die gedagte van die vorige en bevestig dat die werk van God, al verstaan ’n mens dit nie, bepalend is. Hier is ’n belangrike moment in die denke van die Prediker. Tot dusver het hy telkens God se betrokkenheid as willekeurig ervaar, en dit het bygedra tot sy oortuiging dat alles tot niks kom – selfs God se betrokkenheid kan goed of sleg vir jou uitval. Die Prediker beleef dit steeds so, maar hy proklameer God se soewereiniteit en erken dat hy God se werk, dalk God self, nie verstaan nie.

Die Prediker se onsekerheid oor die lewe staan in kontras met die gevolgtrekking waartoe Paulus gekom het: Niks kan ons skei nie van die liefde van God wat Hy in Christus in oorvloed aan ons bewys het, deur ons erfgename te maak van ’n nuwe lewe (Rom 8: 18 en verder). Hierdie nuwe lewe is sinvol, want dit is ’n gawe van God. Hierdie liefde van God dra ons wanneer ons gekonfronteer word met die grenssituasies van die lewe, soos tye van siekte en lyding, krisis en voorspoed, dit wil sê, wanneer ons voel dat alles tot niks kom. 

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

 

12 Oktober – Kan ons dit waag met die lewe?

Prediker 11: 1-6

Die lewe is ’n reis wat ons onderneem. Soms gebeur dinge waaroor ons nie totale beheer het nie. Dit kan vir ons goed uitdraai, of nie. Dit laat ’n mens egter met groot onsekerheid wanneer jy ’n taak of onderneming moet aanpak. Meer nog, as jy met die beste verwagtinge en toewyding iets aanpak en alles loop skeef, beleef jy teleurstelling, selfs ontnugtering. So ’n ervaring bou ’n gevoel van onsekerheid. Moet ek weer probeer? Sê nou net my poging misluk weer? Is die lewe dan die moeite werd as mislukking en onsekerheid die oorhand kry?

Die Prediker het lank terug reeds met sulke omstandighede geworstel. Wat kan ons by hom leer?

Sy voorlaaste gedig val uiteen in twee hoofdele: verse 1-3 en 4-6. Die fokus van hierdie gedig (verse 1 en 2) is die vraag na die neem van risiko’s al dan nie, asook die effek van die uitkoms op ons lewe. Die funksie van verse 4-6 is om die tema van verse 1-3 verder toe te lig.

Met voorbeelde uit die sakewêreld (vers 1) daag die Prediker sy leerling uit: Doen die onverantwoordelike ding en gooi jou besittings weg. In weerwil daarvan kry jy dit weer terug! ’n Mens verwag eintlik totale verlies. In vers 2 gebeur die teenoorgestelde: Neem verantwoordelike stappe deur jou beleggings te diversifiseer sodat al die eiers nie in een mandjie is nie. So beskerm jy jouself teen onbekende risiko’s, want jy weet nie of dit op verlies kan uitloop nie.

In vers 3 betwis die Prediker die wysheidslering van sy tyd dat ’n mens voorspoed en sukses kan verseker deur die kuns aan te leer om die regte greep en beheer oor die lewe te kry: Risiko’s kan nie uitgeskakel word nie, en jy het nie volkome beheer oor die uitkoms nie. Dit laat ’n mens met groot onsekerheid en twyfel of jou lewenskeuses enige betekenis het. Maar onthou, Abraham kon trek sonder om te weet waar hy sou kom, want hy het gehoorsaam en gelowig vasgehou aan God se beloftes (Heb 11: 7-12).

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

11 Oktober – Kalendertyd en eintlike tyd

Prediker 3: 10-15

Twee gedigte in hoofstuk 3 help ons om nuut te kyk na die vraag na die sin van die lewe. Die Prediker se gevolgtrekking in die eerste gedig is dat die lewe gebeur: Die vaste of bepaalde tydsverloop van lewensgebeure kom op jou af, en jy kan niks daaraan doen nie.

Twee gedeeltes (verse 10-11 en 14-15) wat ’n middelste gedeelte (verse 12-13) omsluit, bou voort op die sinloosheid van die bepaalde tydsverloop en die onbegryplikheid van God se werk. Jy is vasgevang in die bepaaldheid van tyd en lewensruimte – of jy dit nou verstandig of op ’n dwase manier hanteer, die uitkoms gebeur soos dit gebeur. Selfs God se betrokkenheid in jou lewe word as willekeurig beleef. By dit alles gee God aan die mens die sware taak om oor die lewe na te dink, al is die werk van God van begin tot einde ondeurgrondelik.

Juis hierdie moeitevolle opdrag bring die Prediker by ’n verrassende insig (verse 12-13): Geniet die lewe so goed moontlik voordat die geleentheid by jou verbygaan. Jy weet immers nie hoe tyd en gebeure teen of vir jou kan draai nie. Hierdie gevolgtrekking spruit uit sy oortuiging dat alles sinloos is. Met alle respek teenoor die Prediker, kan ’n mens vra of dit nie ’n wanhoopsgevolgtrekking is nie. Aan die ander kant kan ’n mens uit eie ervaring van die onbegryplike van die lewe tog begrip hê vir hom.

Vers 11 laat ons uit ’n ander hoek na die lewensgebeure kyk: Naas die bepaalde tyd (kalendertyd), het God ook ’n besef van die onbepaalde tyd in die hart (denke) van die mens gelê. Gesien vanuit God se hoek, is jy nie uitgelewer aan ’n gedetermineerde tydsverloop waaraan jy sin moet probeer gee nie. Hierdie bepaalde gebeure is geleenthede, ingebed in die eintlike tyd: My tye is in God se hand! …oor die troebel van die hede word die tyd oomblikke van ewigheid (Ges 255: 2).

Dan ontdek jy lewe wat sinvol is, ’n gawe van God. Kies dan om saam met God betekenisvol te leef.

Ds Japie Coetzee, Emeritus

10 Oktober – Die lewe gebeur…

Prediker 3: 1-9

Met die opskrif van hierdie gedeelte kondig die Prediker aan dat hy in sy soeke na die sin van die lewe, krities na lewensgebeure gaan kyk. ’n Mens sou verwag dat die Prediker die insig wat in die vorige gedeelte ontdek is, positief sou uitwerk, maar helaas nie. Die retoriese vraag in vers 9 van hierdie gedig is eintlik ’n stelling wat weer eens verklaar dat ’n mens se soeke na sin en betekenis op niks uitloop.

Hierdie gedeelte is een van die bekendste gedeeltes in die boek, maar word dikwels verkeerd verstaan en toegepas. Die Prediker gee nie hiermee voorskrifte of opdragte oor wat ’n mens moet doen om sinvol te kan leef nie. Hy beskryf lewensgebeure waarin jy kan beland en waaraan jy niks kan doen nie – wat gebeur, gebeur.

Dit is ook belangrik om iets te verstaan van die samestelling van hierdie gedig. Dit illustreer nie alleen die diepe nadenke van die Prediker nie, maar help ons ook om dit te verstaan. Die inhoud van die gedig (3: 2-8) word in 14 versreëls (’n tipiese sonnet) uiteengesit. Elke versreël bevat twee helftes wat die tydsgebeure as stellings teenoor mekaar stel. Die Prediker beleef die lewensgebeure as ’n spanning tussen die pole van lewe en behoud teenoor dood en verlies waaraan die weerlose mens uitgelewer is. Of dit wat oor hom kom vir hom gunstige of ongunstige tye sal wees, hang nie van sy wyse optrede of harde werk af nie. Hy is uitgelewer aan die noodlot. Hy vertolk selfs God se optrede in mense se lewens as willekeurig en daarom onberekenbaar (2: 26). 

’n Wysheidsleraar se taak is om sy leerling te bemagtig om met wysheid te leef, dit is om die regte keuses te maak en sodoende die negatiewe realiteite van die lewe so goed moontlik te voorkom. Hierin slaag die Prediker nie. Hy laat ons eintlik in ons soeke na sin en betekenis met onsekerheid. Maar ons is nie uitgelewer aan die noodlot van tyd en gebeure nie. God is die gewer van lewe. God bepaal jou tyd en gebeure. Dit is ons troos! 

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

 

9 Oktober – Nog dieper nadink

Prediker 2: 18-26

In hoofstuk 2 beleef ons saam met die Prediker die frustrasie en moedeloosheid as nadenke oor en soeke na ’n sinvolle en betekenisvolle lewe op niks uitloop. In hierdie lang gedig word op vaste reëlmaat telkens die uitspraak gemaak dat alles tot niks kom. Nie die uitdagings wat hy aanpak, die prestasies wat hy behaal, wyse en verstandige denke en selfs dwase en onverantwoordelike optrede, maak die lewe die moeite werd nie! Hierdie eksperiment met wyse en dwase denke en optrede toon dat wysheid slegs ’n relatiewe voordeel bo dwaasheid het, maar dat dieselfde lot (2: 12-17) van sinloosheid die realiteit is. Net so is ’n mens se arbeid (2: 18-23) ook nutteloos as dit wat jy met moeite bymekaar gemaak het, deur die dwase optrede van jou erfgenaam tot niet gaan.

Die laaste paar versreëls (2: 24-26) dryf die saak van die sinloosheid van die lewe op die spits, maar open ook ’n verrassende ontdekking. Die gedeelte eindig weer eens met die uitspraak dat niks sin maak nie, ten spyte van die uitspraak in vers 24b en die retoriese vraag van vers 25. Die vraag is eintlik ’n stelling: Die lewe is ’n gawe van God – niemand kan buite God om die lewe sinvol geniet (eet en drink) en nadink (met wysheid, kennis en blydskap wat God gee) nie. Ten spyte van hierdie insig, beleef die Prediker God se optrede egter as willekeurig en daarom onberekenbaar. Dit lei dan weer tot onsekerheid oor die lewe en sinloosheid (2: 26). Hoe dikwels is dit ook nie waar ons onsself bevind as ons sukkel om ons lewensgebeure te verstaan en die lewe sinvol te beleef nie? God kan dan selfs vir jou die probleem word.

Die Prediker breek hier ’n belangrike perspektief oop – ’n mens kan tereg wonder of hy werklik besef waarby hy in sy kritiese denke uitkom: Die lewe is ’n gawe van God – God gee rigting aan ’n mens se lewe. Wie hieraan vashou, beleef die lewe as sinvol. Lewensin word nie geskep nie, dit moet ontdek en geleef word!

Ds Japie Coetzee, Emeritus      

 

8 Oktober – Op soek na die sin van die lewe

Prediker 2: 1-23

Die Bybel is soos ’n biblioteek met baie boeke. Naas die indeling in ’n Ou en Nuwe Testament, is daar ’n verskeidenheid van literatuursoorte waaronder die verskillende boeke geklassifiseer word. Die boek Prediker vind ons op die rak van die wysheidsliteratuur. Dit handel oor die kuns om met wysheid te leef, dít is om verantwoordelik en betekenisvol te leef in jou verhouding met God, jouself, jou medemens en die skepping van God. Die skrywer van hierdie boek was ’n wysheidsleraar wat ander onderrig het oor die lewe en hoe om sinvol te leef.

Saam met die Prediker ontdek ons maar alte gou dat antwoorde op die vraag na die sin van die lewe nie sommer so van ’n rak af geneem kan word nie. Die Prediker vertel hoe hy op soek gegaan het na die sin en betekenis van sy lewe. Hy besef dat die antwoord nie in die wysbegeerte van sy tyd of in die denke van ander mense gevind word nie. Dít is dikwels niks meer as pasklaar-antwoorde van alles-weters of filosofiese en selfs teologiese denksisteme nie. Die vraag na die sin van jou lewe, of hoe om sin en betekenis aan jou lewe te gee, is ’n persoonlike, meestal uitputtende reis.

In sy soeke na sin en betekenis het die Prediker die een projek na die ander aangepak – tipies mens! Hy probeer sin vind deur groot uitdagings aan te pak en suksesvol af te handel (2: 4-11), om baie besittings te vergaar en mag te bekom. Hy het hom selfs oorgegee aan plesier en drank. Hy eksperimenteer dus met wyse (sien ook 1: 16-18) en dwase optredes (2: 1-4), maar bly vasgevang in die spanning dat dit alles steeds tot niks kom.

Die sin van die lewe word dus nie geskep deur dit wat jy bereik of deur wie of wat jy is nie. Dieselfde lot van sinloosheid tref wyse en dwase mense, geleerdes en ongeletterdes, vernames en eenvoudiges. Eintlik bekom of skep ’n mens nie sin of betekenis nie, jy moet dit ontdek.

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

7 Oktober – Voorwoord: Die eeue oue vraag

Prediker 1: 1-11

Die Prediker dink na oor die vraag of ’n mens jou lewe as sinvol kan beleef en leef. In die voorwoord tot sy boek val hy met die deur in die huis: Alles kom tot niks, sê die Prediker, tot niks. Nou wie is hierdie Prediker en hoe moet ons sy gedagtegang verstaan as ons met dieselfde lewensvrae worstel?

Daar bestaan ’n kerklike tradisie dat die wyse koning Salomo die outeur was (1: 1 en 1: 12). In die res van die boek word daar egter nêrens na hom as skrywer verwys nie. Die taalgebruik is ook tipies van so ongeveer die derde tot die tweede eeu voor Christus, terwyl Salomo baie vroeër (tiende eeu voor Christus) geleef het. Dit was ook die gebruik om wysheidsuitsprake van ’n onbekende leraar in die mond van ’n erkende koning of leraar te lê om so daaraan gesag te verleen. Ons het hier te make met die nadenke van ’n wysheidsleraar wat te velde trek teen die verstarde en onbuigsame idees van teoloë van sy tyd. Prediker bevraagteken byvoorbeeld die vergeldingsleer en staan skepties teenoor “alles-weters” en “pasklaar-antwoord-gewers” van sy tyd.

As wysheidsleraar kyk hy krities na lewensgebeure. Met die retoriese vraag in vers 3 maak hy ’n stelling dat alles waarmee ’n mens besig is (sy lewensarbeid), waardeloos is. Met voorbeelde uit die lewe van ’n mens en die natuur toon hy aan waarom hy tot hierdie pessimistiese gevolgtrekking kom. Sy gevolgtrekking is dat alles troosteloos is, omdat daar geen doel in die lewe is nie. Geen menslike arbeid lewer positiewe resultate op nie. Ewemin as die natuur, kan ’n mens iets blywend en positief bereik. Hy bevraagteken die siening van sy tyd dat goeie gedrag met goeie gevolge en slegte gedrag met slegte gevolge beloon word – alles kom tot niks.

Ons sal krities na die boek Prediker moet luister, want al voel ons baie keer soos die Prediker, glo ons dat ons lewe in God se hand is, en daarom moet ons kies om betekenisvol te leef.

Ds Japie Coetzee, Emeritus                 

6 Oktober – Volhard in gebed!

Kolossense 4: 2-6

Ons gelese gedeelte begin met Paulus se versoek dat daar in die gemeente met gebed volhard sal word. Volharding beteken om aan te hou al sien jy nie die resultate nie. Gemeentes en gemeentelede moet verstaan dat gebed nie die sleutel tot kitsoplossings is nie. Gebed vorm deel van die groter plan van God, daarom leer Jesus ons om te bid: Laat nogtans nie ons wil nie, maar u wil geskied.

Volharding is deel van gebedsverhoring. Het jy al moeg geword om vir iemand of iets te bid? Paulus moedig jou aan om te volhard. Boonop leer Paulus dat gebed nie allereers of oorheersend oor die eie behoeftes mag gaan nie. Eerstens gaan dit oor die wil van God, soos ook in verhoudings. Daarom word hulle aangemoedig om in gebed te fokus op die bediening en diens van die gemeente, maar ook op die werk van Paulus. Deur vir ander se behoeftes te bid, ontvang jy wat jy nodig het.

Ons weet Paulus is in gevangenskap, daarom kan ons maklik die aanname maak dat die versoek om gebed wat deure vir die woord oopmaak ’n gebed vir Paulus se vrylating is. Dit is nie die geval nie. Paulus se passie was die verkondiging van die Woord van God – altyd, oral en aan almal. Sou die gemeente se gebed verhoor word, beteken dit dat Paulus en sy volgelinge geleenthede sal kry om die evangelie aan almal te verkondig. Dit is juis Paulus wat erns gemaak het met God se opdrag dat die evangelie aan alle mense verkondig moet word. Paulus was die geroepe sendeling, en die gemeente kon betrokke raak by sy sendingbediening deur voorbidding daarvoor te doen.

Ten slotte roep Paulus die gemeente op tot optrede wat van goeie smaak getuig. Dit is ’n Griekse idioom wat vertaal kan word as jou woorde moet met sout besprinkel word. Dit gaan hier oor die manier waarop jy met mense en oor mense praat. Wysheid hier dui op woorde wat smaak gee aan die gesprek met en oor ander mense.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

5 Oktober – Verhoudings maak saak!

Kolossense 3: 18 – 4: 1

Verhoudings maak saak! Die lewe draai om en bestaan uit verhoudings. God se verhouding met mense, die mens se verhouding met God, die mens se verhouding met hom- of haarself, en die mens se verhouding met ander mense. Alhoewel die mens se verhouding met die natuur nie in ons teks ter sprake kom nie, is dit ook ’n belangrike verhouding. In ons gelese gedeelte beklemtoon Paulus die belangrikheid van verhoudings deur te verwys na drie belangrike verhoudings, naamlik tussen man en vrou, ouer en kind, en eienaar en slaaf.

In al hierdie verhoudings is dit belangrik om God eerste te plaas. Dit sal ’n belangrike bydrae tot die menseregtedebat lewer. Die vraag is dus nie wat ’n mens se reg is nie, maar wat die wil van God is. Daarom is dit belangrik om op te let dat die woord Here sewe keer in ons teks voorkom. Navorsers is dit eens dat dit nie spesifiek oor die getal sewe gaan nie, maar oor die feit dat die woord Here gereeld in die teks voorkom. Daarmee beklemtoon Paulus die rol van God in alle verhoudings. Hy beklemtoon verder dat dit nooit eerste oor die wil van ’n mens gaan nie, deur altyd die “mindere” in die verhoudings eerste aan te spreek – die vrou, kind en slaaf. Dit is opmerklik dat geen etiese uitsprake hier prominent is nie.

Die vrou moet soos Christus vir haar man sorg. Die man word versoek om sy vrou lief te hê. Aangesien die meeste huwelike in daardie tyd gereëlde huwelike was, moet ons liefde hier nie inkleur met romantiese en fisiese eienskappe nie. Liefde hier sou dui op aanvaarding en lojaliteit. Kinders behoort teenoor hul ouers so op te tree soos Jesus teenoor sy hemelse Vader opgetree het. Ouers moet nie so teenoor hul kinders optree dat hulle magtelose woede ervaar nie. Werknemer en werkgewer moet onthou dat hulle broers en susters in die geloof is.

Verhoudings maak inderdaad saak!

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

4 Oktober – Oorlewing in ’n stukkende wêreld

Kolossense 3: 5-17

Die gemeente in Kolosse kan nie toelaat dat hulle deur die wêreld en die uitdagings van hul tyd oorweldig word nie. Hulle moet fokus op God. Hulle moet leer dat fokus nie net beteken dat hulle iewers anders moet kyk nie. Hulle moet ook anders leef. Paulus is ’n goeie mentor, en daarom laat hy hulle nie in die duister nie, hy gee vir hulle advies. As Paulus ’n Amerikaanse skrywer was, sou hy hierdie deel van sy brief Paulus se vyfpuntplan vir oorlewing in ’n stukkende wêreld genoem het.

Paulus leer ons hoe ons in hierdie wêreld kan oorleef:

 • Christus se gesindheid van vergifnis. Die sleutel tot vergifnis lê daarin dat ons sal onthou hoeveel maal God ons al moes vergewe. As jy dit werklik besef, sal jy in staat wees om ander te kan vergewe.
 • Christelike liefde. God het ons eerste liefgehad. Christene behoort in liefde saam te werk, ongeag hul geskille. Dit is ware eensgesindheid. God se liefde is nie ’n gevoel nie, maar ’n besluit om vir mekaar om te gee.
 • Vrede van Christus. God roep ons op om in vrede met mekaar te lewe. Die vrede moet tot uiting kom in die liggaam van God, die kerk. Vrede tussen twee persone lei tot vrede in die gesin, familie, gemeenskap, volk, land en wêreld. Ons moet kies vir vrede. Wat sal vrede in my kerk bring? Christus breek al die mure tussen mense af en aanvaar almal wat na Hom toe kom. Christene moet brûe bou en nie skeidsmure nie. Deur die geloof word ons tot ’n goddelike eenheid saamgebind.
 • Dankbaarheid. Leer en onderrig mekaar daarin. Laat dit duidelik word in die liedere wat ons sing, ons psalms, gesange en ander geestelike liedere. Tog is dankbaarheid nie net liedere wat ons sing nie, maar ook die manier waarop ons leef.
 • Jesus Christus se verteenwoordiger. Jy verteenwoordig Christus Jesus waar jy ook al gaan, met wat jy ook al sê en doen.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

 

3 Oktober – Trek jou vuil klere uit

Kolossense 3: 5-17

Dit is altyd maklik om die vinger ver weg van onsself af te wys – hulle, daardie mense, ander mense, die heidene. Paulus weet dit, en daarom begin hy ook daar ver met die sondes wat heidene doen. Van die lidmate is bekeerlinge uit die heidendom, en daarom word daar ook maklik na die ou dae en die verlede verwys. Die sonde waaraan die ander daar ver verslaaf is, is afgodery. Dinge soos onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes en gierigheid. Paulus noem dit sommer afgodery. So van ’n afstand bekyk, sal ons kan sê: Ja-nee, daardie dinge is verkeerd.

Ongesiens beweeg die skrywer van ver na naby. Ons het nou genoeg gesels oor die dinge wat die mense daar ver verkeerd doen. Nou moet ons die hand in eie boesem steek, ons moet in die spieël kyk en eerlik met onsself wees. Ons het maklik die sonde van die ander mense raakgesien, nou fokus ons op die dinge wat ons verkeerd doen. Die dinge waarvan ons moet afstand doen. Ons woede, haat, nyd, vuil taal en leuens. Wanneer ons dit hoor, klink dit nie na sonde wat so erg is soos dié van die ander ver mense nie. Tog kan hierdie dinge ook ons fokus van God wegruk. Paulus vra die gemeentelede in Kolosse om die woede, haat, nyd, vuil taal en leuens in hul eie lewe raak te sien en uit dankbaarheid vir Christus Jesus, daarmee te breek.

Paulus sinspeel op die inhoud en betekenis van die doop. Die ou lewe moet soos ’n vuil kledingstuk uitgetrek word, en ’n skoon kledingstuk moet aangetrek word. Nog een van die talle metafore van die Kolossense-brief. Ons word gelei om in die spieël te kyk na ons klere. Wanneer ons ’n vlek sien, moet ons in verbondenheid met Christus skoon klere aantrek.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

2 Oktober – Rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is!

Kolossense 3: 1-4

Ons teks vorm deel van ’n brief wat Paulus aan die gemeente in Kolosse geskryf het. ’n Brief in die antieke wêreld het duidelike kenmerke gehad. Dit het onder andere altyd dieselfde vorm gehad, naamlik ’n aanhef, ’n lerende gedeelte, ’n oproep en ’n slot. In hierdie brief gaan die lerende gedeelte oor die werk van Christus Jesus in en deur die gemeente, en in die opdraggedeelte word verduidelik wat dit beteken as Christus Jesus in en deur die gemeente werk. Ons teks vorm spesifiek deel van laasgenoemde. Ons gaan leer wat dit prakties beteken om in verbondenheid met Christus te lewe, en wat die implikasies daarvan vir ons lewe is.

As Paulus sê Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, bedoel hy daarmee dat ons fokus in die lewe op Christus Jesus moet wees. Fokus is ’n baie belangrike taak. Sonder fokus dwaal jy maklik af, gee jy gou moed op, druk jy nie deur nie, sien jy nie die groter prentjie nie. As ons fokus nie op God is nie, gaan hierdie wêreld ons maklik verlei en weglei. Ons gaan maklik verdwaal in die gedagtes en woorde van verkeerde mense. Ons gaan as gevolg van die gebroke wêreld maklik tou opgooi. Fokus op Jesus se posisie, Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Dit is ’n posisie van mag. Dikwels was die persoon aan die regterhand van ’n antieke koning die een wat werklik die koninkryk regeer het.

Die mens moet altyd daarop fokus om vorentoe te kan gaan. As jy nie op Christus Jesus aan die regterhand van die Vader fokus nie, sal jy noodwendig jou fokus na ander dinge verskuif. Dit het met sommige lidmate in die gemeente gebeur, hulle het ’n ander fokus gekry. Hulle het die oorleweringe van mense belangrik geag. Hulle het klem gelê op mensgemaakte, wettiese, godsdienstige reëls en godsdienstige feesdae. Met die fokus daarop het hul aandag, tyd en energie daarin gegaan.

Rig jy jou gedagtes op die dinge wat daarbo is?

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

1 Oktober – Reëls, reëls en nog meer reëls!

Kolossense 2: 20-23

In my navorsing oor die kerk het ek mense uitgevra oor hul ervarings van die kerk. Wanneer jy aan die kerk dink, wat kom in jou gedagtes op? Watter prentjie sien jy? Watter storie onthou jy?

Die groepie mense in ons teks ervaar angs en vrees as hulle aan die kerk dink. Hulle het besef hulle kon nie naastenby by al die reëls en wette uitkom nie. Hulle gaan hel toe! Hieraan mag jy nie vat nie! Daaraan mag jy jou mond nie sit nie! Daaraan mag jy nie raak nie! Paulus leer die mense van Kolosse dat reëls nie jou hart verander nie. Jou hart kan slegs deur die Heilige Gees verander word. Sondige drifte word nie oorwin deur dit nie meer te doen nie, maar deur ’n hartsverandering te ondergaan. Mensgemaakte godsdienstigheid laat die lig op die mens val – ek, ekker, ekste! Daarteenoor moet die Lig veel eerder op ons val! Die Lig is nog ’n metafoor wat uiters bekend is aan die mense van die antieke wêreld. As die lig op my val, gaan dit oor die eie ek. As die Lig op my val, gaan dit om Christus Jesus wat my lewe transformeer.

Met verloop van tyd leer ons die gevare van mensgemaakte godsdiens. Ek onthou ses vrae wat my oor die jare gehelp het om te bepaal of dit waarmee ons besig is, mensgemaakte godsdiens is of nie: (i) Plaas dit absolute klem op mensgemaakte reëls, (ii) moedig dit ’n kritiese ingesteldheid teenoor ander aan, (iii) plaas dit die klem op geheime kennis en visioene, (iv) het hulle hoë agting vir mense wat wette en reëls nakom, (v) maak hulle daarop aanspraak dat hulle die uitverkore kerk is, en (vi) kan jy net geestelik groei as jy jou liggaam verneder?

Paulus waarsku teen die groep mense in Kolosse wat te veel klem plaas op mensgemaakte reëls en wette.  Hulle veroordeel mense wat van hulle verskil. Hulle glo hulle beskik oor die waarheid deur die visioene en drome wat net hulle ontvang. Hulle glo net hulle gaan gered word.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

30 September – Triomf, triomf, Immanuel!

Kolossense 2: 6-19

Epafras kom soek by Paulus raad. Daar is mense wat sê die magte van die bose moet gevrees word. Hierdie bose magte gaan die ongehoorsame mense vernietig. Paulus skryf: Nee! Jesus Christus het die bose magte reeds gevange geneem en verneder. Die kruis en die opstanding en die hemelvaart is die triomftog van hierdie oorwinning.

Die mense van die antieke wêreld het ’n triomftog goed geken. Daar was voortdurend gevegte onder groepe mense. Opstand teen die regering is met geweld onderdruk. ’n Oorwinning is met ’n triomftog gevier. Die generaal wat ’n oorwinning behaal het, het in hierdie optog bewys van sy oorwinning gelewer deur alles wat hy gebuit het, ten toon te stel. Deel hiervan was om die koning (of leier van ’n opstandige groep) wat oorwin is, te verneder deur hul klere uit te trek en hulle deur die strate te laat loop. Paulus sê Jesus het reeds so met die bose magte gedoen – hulle verneder en hulle oorwin.

Gesang 407 is oorspronklik deur Rhijnvis Feith in 1806 geskryf. Die lied vertel van die grootste triomftog ooit. Triomf, triomf, God met ons! (Immanuel!) Die Heer het opgestaan en Hy oorwin die dood en hel. Die laaste vyand is verslaan, geen mag hou Hom gebonde nie. Wie skuld bely, word vergeef – deur Christus vry van sonde. Ons, deur sy wonderkrag bevry, bly oor en oor sy woord bely: Hy leef, en jul sal lewe!

Mense wat glo in die triomftog van Christus en in verbondenheid met Hom lewe, sal deur Christus Jesus gered word. Dit is Paulus se boodskap. Wanneer jy glo die triomftog is ook vir jou, verander jou lewe. Jy word in Christus deel van die triomftog, en dit hou vir jou sekere voorregte in. Die sondige natuur van die mens word deur Christus uitgesny. Die doop is die bewys daarvan dat ons saam met Jesus begrawe is en deur God opgewek word tot ’n nuwe lewe. God het ons sonde vergewe en ons skuldbewys tot niet gemaak.  Christus het ook die oorwinning oor die bose behaal, en ons is deel van sy triomftog.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

29 September – Lewe in verbondenheid met Christus

Kolossense 2: 6-19

Om in verbondenheid met Christus Jesus te leef, is nie bloot ’n filosofies-teoretiese aangeleentheid nie. Dit kan nie alleen verstandelik uitgeredeneer word en dan gedoen word nie. Dit is ’n verandering van jou leefstyl, aangevuur deur jou verlossing in Christus Jesus.

Die verbondenheid met Christus word in ons teks met twee metafore verduidelik: (i) Die gelowige moet in Christus Jesus gewortel wees, en (ii) Christus Jesus is die fondament waarop die gelowige sy lewe moet bou. Hierdie is bekende beelde regdeur die Bybel. Ons kry dit in die Ou Testament en ons kry dit in die Nuwe Testament. Tydens Jesus se omswerwinge op aarde gebruik Hy self altwee hierdie metafore. Nou is dit Paulus se beurt. Bekende metafore dra ’n boodskap vir die lidmate van die gemeente in Kolosse. Deur die gebruik van hierdie metafore leer die lidmate wat dit beteken om in verbondenheid met Christus te lewe.

Die eerste metafoor neem my terug na Psalm 1. Rus en vrede (redding? verlossing?) is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is. Die wortels van die boom suig water uit die stroom lewende water – God. Om in verbondenheid met Christus te lewe, is in die eerste plek om uit Hom die lewende water te suig. Die bron van ons lewe. Om in Hom geanker te wees. Wanneer ons in Hom en vanuit Hom leef, kry ons dit wat ons nodig het om gered te word.

Die tweede metafoor leer dat ons op Hom gebou moet wees. Christus Jesus is die fondament van ons bestaan. In die antieke wêreld was ’n suksesvolle gebou op ’n baie sterk fondament gebou. As die fondament nie sterk was nie en die winde en storms kom, word die gebou vernietig. Om in verbondenheid met Christus te lewe, beteken dat Hy my fokus in die lewe is – my fondament is Christus Jesus. Ek is op Hom gebou en in Hom geanker. Ek lewe in verbondenheid met Christus. Ek is alleen verlos in Christus Jesus. Ek is alleen gered deur Christus Jesus.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

28 September – Hoe kan die mens gered word?

Kolossense 2: 6-19

In die gemeente van Kolosse was daar gelowiges wat geglo het dat jy gered kan word sonder geloof in Christus. Hulle is deur bepaalde argumente oortuig dat jy deur wetsonderhouding gered kan word – ’n oorblyfsel van al die Joodse godsdienstige reëls. Epafras, ’n leier in die gemeente van Kolosse, vra Paulus vir raad. Paulus was onder huisarres en kon nie self na Kolosse gaan om die probleem op te los nie. Daarom skryf die skrywer ’n brief aan die gemeente om raad te gee. ’n Brief wat Epafras per hand na die gemeente neem om voorgelees te word.

In hierdie gedeelte fokus Paulus op ’n spesifieke filosofiese teorie. Filosowe is mense wat dink en praat oor die kuns van die lewe. Die doel van filosofiese teorieë is om lig te werp op die kuns van die lewe. Hoe kan die mens gered word? Dit is moeilik om die spesifieke dwaalleer te identifiseer, maar dit het te doen met onder andere voorskrifte oor wat geëet en gedrink mag word, die viering van feesdae, oordrewe nederigheid, die viering van engele en die sien van visioene, met voorskrifte oor waaraan ’n mens nie mag vat, jou mond nie mag sit of nie mag raak nie, met streng beheersing van die liggaam. Deur hierdie godsdienstige vroomheid is mense weggevoer om te glo hulle is beter as ander mense – beter gelowiges, ware gelowiges, egte gelowiges, gered en verlos deur hul eie goeie dade.

Paulus skryf vir hulle (en vir ons): Die mens word nie gered op grond van wat jy doen nie, maar in wie jy glo – Christus Jesus. Dit gaan dus nie in die Bybel in die eerste plek oor hoe ons moet aanbid nie, maar eerder oor wie ons moet aanbid. In ons teks sê Paulus dit beteken ons moet in verbondenheid aan Christus lewe.

Worstel jy met die vraag: Hoe kan ek gered word? Lewe in verbondenheid met Christus!

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

27 September – Kind van God, roep die Here aan!

Jeremia 29: 4-14a en 33: 1-3

Ons hemelse Vader verwag nie net van my en jou om sy kind in hierdie wêreld te wees sonder om ons in staat te stel om sy werk te doen nie. Vandag kyk ons na ’n belofte wat God aan Jeremia gemaak het en wat ook vir ons hoop en troos in hierdie wêreld sal gee. Jeremia is in arres in die binnehof van die tempelwag. ’n Kort tydjie gelede het die Here hom belowe dat Hy weet wat Hy vir die volk beplan. Hy beplan vir hulle voorspoed en nie teëspoed nie, ’n toekoms, ’n verwagting. Hy sal hul gebede verhoor en aan hulle sy wil bekend maak daar waar hulle in ballingskap is. Jeremia moet die volk moed inpraat en hulle oortuig om hulle tot God te bekeer.

Hier aan die begin van Jeremia 33 praat God die Vader nou met Jeremia. God gee hom ’n opdrag en ’n belofte. In die Afrikaanse Bybel vir almal lees ons in vers 3: Jeremia, jy moet tot My bid, dan sal Ek jou antwoord. Ek sal jou groot geheime vertel wat jy nie geweet het nie.

Waar ons nou aan die einde van nege dae se saamloop as dissipels van die Here kom, wil God ook vir my en jou met hierdie belofte die wêreld instuur. Om dissipel te wees, is nie altyd die maklikste ding op aarde nie. Die aanslae op ons is groot. Partymaal voel dit of ons soos Jeremia magteloos en ingeperk is. Juis op daardie oomblikke gee hierdie woorde van God aan Jeremia vir ons hoop. Die Here God sê ook vir ons as Jesus se dissipels: Bid tot My! Ek sal jou gebede verhoor! Ek sal geheimenisse aan jou bekendmaak.

Vertrou die Here op jou pad as dissipel. Loop op die spreekwoorde-like see, want Hy roep jou, Hy stuur jou. Doen dit in die wete dat Hy jou belowe dat Hy jou gebede sal verhoor, ja vir ons as sy volgelinge die geheim van die evangelie van God se genade in en deur Jesus Christus sal vertel.

Dankie, Here, dat ek u dissipel mag wees. Amen.

Ds Willem Sauer, Waterberg

26 September – Waar lê jou hoop?

Matteus 14: 22-33

Ek het eenmaal gelees van ’n eksperiment wat deur ’n groep gedragswetenskaplikes uitgevoer is. Hulle het ’n klomp rotte in ’n vistenk wat halfvol water was gegooi om te sien hoe lank die rotte sou oorleef voor hulle begin verdrink. Die gemiddelde tyd was 17 minute.

Hulle het die eksperiment toe herhaal met ander rotte uit dieselfde kolonie. Maar hierdie keer het hulle, sodra hulle sien dat ’n rot by die punt is om te verdrink, hom gered, drooggemaak, kos gegee en hom in die hok laat speel vir ’n dag of twee. Hulle het na twee dae hierdie selfde rotte weer in die tenk gegooi. Hierdie keer was die gemiddelde tyd voor die rotte op die punt kom waar hulle wou verdrink nie meer 17 minute nie, maar 36 uur!

Wat was die verskil tussen die eerste en die tweede groep rotte? Die tweede groep het hoop gehad.

Vir die wêreld beteken hoop byvoorbeeld om te hoop dat jy dalk die lotto sal wen. Vir ons as Christene is hoop ’n vaste sekerheid. Want ons hoop is Christus.

Die nag op die stormsee leer Petrus iets hiervan. Vol vertroue sê hy dat hy op die water na Jesus sal loop. Wanneer Jesus sê kom, dan loop Petrus. ’n Mens vergeet maklik dat hy eers geloop het voor hy gesink het. Wanneer hy egter sink, red Jesus hom. Hoekom sink hy? Hy vergeet dat Jesus hom roep en sien net die wind en die see.

Wanneer die lewe met ons gebeur, het ons gelukkig hoop. Ja, die lewe gebeur met ons, maar ons gee nie moed op nie, want ons hoop is gevestig in Jesus wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dat Hy belowe het dat Hy by ons is, elke dag tot aan die einde van die wêreld. Dat Hy vandag vir ons wil sê dat Hy by jou as dissipel in hierdie wêreld is.

Here, dankie dat Jesus my hoop, my sekerheid is. Amen.

Ds Willem Sauer, Waterberg

25 September – Gee jouself as ’n offer wat vir God aanneemlik is

Matteus 14: 13-21; Romeine 12: 1

Nadat Jesus hoor van die dood van Johannes die Doper, onttrek Hy Hom na ’n stil plek om alleen te wees. Toe die mense van die omliggende dorpe dit hoor, volg hulle Jesus na hierdie afgeleë plek. Wanneer Jesus hulle sien, kry Hy hulle jammer en genees Hy hul siekes en leer hulle. Teen die aand kom sy dissipels na Hom en sê dat dit laat raak en dat Hy die mense na die dorpe moet stuur om kos te gaan koop. Jesus het egter ander planne, Hy wil sy dissipels ’n belangrike les leer. Hy vra hulle wat het hulle hier om te eet. Dit is baie belangrik, omdat Matteus hier speel met die hier en die daar. Hier is waar Jesus en die dissipels is. Daar is waar die wêreld, die dorpe is. Daarom sê Jesus vir sy dissipels om die vyf brode en twee visse wat hulle het, hier na Hom te bring. Die res is geskiedenis, Hy voed vyf duisend mans, plus vroue en kinders.

Die les wat Jesus vir sy dissipels en ook vir ons wil leer, is dat ons as dissipels nie moet staatmaak op die “daar”, die wêreld daarbuite nie. Elkeen van ons moet die gawes en talente wat God ons gegee het “hier” na die binnekring bring en dit in God se hand vertrou, om tot voordeel van almal gebruik te word.

Toe ek eenmaal oor hierdie teks gepreek het, het van die mense gedink ek bedoel basaargoed. Maar nee, God wil hê dat ek en jy as sy dissipels onsself moet gee as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Bring dit wat jy kan gee in die vorm van tyd, talente, gawes, ja ook geld en ander materiële middele, en vertrou dit aan die hand van God toe om daarmee te maak soos Hy goeddink.

Here, help my om U hier te vertrou met wat ek kan gee. Amen.

Ds Willem Sauer, Waterberg

24 September – Vir wie moet ek die verskil wees?

Lukas 10:  25-37

Op ’n keer kom ’n wetgeleerde by Jesus en vra wat hy moet doen om die ewige lewe te beërwe. Toe Jesus hom vra wat in die wet staan, antwoord hy dat jy God en jou naaste moet liefhê soos jouself. Maar soos ons ook so dikwels, wil die man hom toe self regverdig deur te vra wie sy naaste is. Die gelykenis wat Jesus vertel, ken ons baie goed.

Vir wie moet ons ’n verskil wees? Vir ons naaste. Maar wie is my naaste?

Die gelykenis word vertel vanuit die perspektief van die een wat langs die pad lê. Jesus vra in vers 36: Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Kom ons stel dit anders. Dink jouself in in die posisie van die man wat langs die pad gelê het. Wie van hulle was vir hom ’n naaste toe hy daar gelê het? Tog die derde een, die een wat die wonde verbind het en hom gehelp het.

Jesus wil hierdie wetgeleerde, en ons, help om ons stereotipes van wie my naaste is in wie se lewe ek die verskil moet wees, te deurbreek. Nie my familie, my volk, my vriende is my naaste nie, maar die een wat my help wanneer ek spreekwoordelik langs die pad lê en bloei. Wat wil Jesus vir ons leer? Hy wil sy hoorders, ook ons, leer om soos die Samaritaan te wees. Hierdie man se selfopofferende daad is die bewys dat hy ook die man langs die pad as sy naaste gesien het. So moet ons ook maak.

Daarom moet ons, as gelowiges, die verskil wees in almal wat ons pad kruis se lewens. Gebruik elke geleentheid, want wie weet, dalk is jou daad die verskil wat iemand vir die Here red.

Ds Willem Sauer, Waterberg

 

23 September – Maak jy ’n verskil?

Efesiërs 4: 1-16

Twee van die basiese behoeftes van die mens is om te behoort en om iewers iets te beteken. Niemand wil deur die lewe gaan sonder om êrens ’n verskil te maak nie. Die vraag wat ons vandag vra is: Maak jy êrens ’n verskil?

Tans word baie geskryf en gepraat oor Efesiërs 4, en dan veral vers 11. Daar word baie gemaak van die vyf “gawes” of “ampte” waarvan die skrywer van Efesiërs hier praat, naamlik apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sommige mense sien dit as vyf ampte, maar ander sê nee, ons moet dit sien as gawes wat God gee sodat die evangelie in die wêreld verkondig kan word. Op ander plekke in die Bybel is ook ander lyste van gawes. Daarom die vraag: Waar pas jy in?

In vers 7 lees ons: Aan elkeen van ons is ’n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Hierdie gawes wat aan elkeen van ons uitgedeel is, is gawes wat van Christus kom. Dit kan ook ander gawes as die vyf van vers 11 wees. Hy gee aan jou ’n gawe of dalk gawes soos Hy goeddink. Die vraag wat ons moet vra, is of ons elke geleentheid benut om die gawes wat Hy vir ons gegee het, te gebruik.

Kom ons dink daaroor. Wat kan ek doen? Waar wil God hê dat ek, met die gawes wat Hy my gegee het, besig moet wees? Waar was Jesus die meeste van sy tyd op aarde? Hy was by die mense by die see, die tolhek, aan tafel, by die put, in die boot, in die tuin, by die hof, by die vreemdelinge, sy vriende en selfs vyande. Nou lees ons dat Hy vir ons gawes gegee het soos Hy goeddink. Die gawes wat ons van Hom ontvang het, moet ons gebruik om ’n verskil te maak, om mense te laat voel dat hulle êrens behoort. Daarom moet ook ons, wat gawes van God ontvang het, na alle mense uitreik deur die evangelie oral te verkondig.

Ds Willem Sauer, Waterberg

22 September – Jy is ook ’n gestuurde

Lukas 10: 1-20

Ons lees in vandag se gedeelte dat die Here 72 ander dissipels gestuur het met ’n opdrag. Hulle moes gaan na die dorpe wat die Here nog wou besoek, met ’n baie dringende boodskap. Hulle moes verkondig: Die koninkryk van God het naby gekom…

Ons het hier met die missio Dei, of God se sending na die mens, deur die mens, te doen. In die lig van Matteus 28: 19 – Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het – kom ons as gelowiges weer sterk onder die besef van Jesus se opdrag aan ons om gestuurdes te wees.

Maar ek wonder tog: Is ons regtig ’n gestuurde kerk, gestuurde gelowiges? Ons is veronderstel om dit te wees, maar ek is nie in my hart oortuig dat ons altyd as gestuurdes leef nie. Die rede? Ons het so gewoond geraak daaraan dat iemand anders dit moet doen. Die dominee, die kerkraad, iemand, enige iemand… Nogal treffend dat Jesus 72 ander dissipels uitstuur. Nie die 12 nie, 72 ander.

So is ons ook gestuurdes wat moet uitgaan en die evangelie moet verkondig. Nie noodwendig deur van huis tot huis te gaan en te preek nie, maar met ons woorde en dade van elke dag. Deur barmhartig te wees soos Jesus barmhartig was. Deur lief te hê soos Hy ons liefgehad het. Deur te vergewe soos Hy vergewe het. Ja, deur die manier waarop ons voor en teenoor ander mense lewe en optree. Ons moet dit doen met dieselfde erns waarmee die 72 dit moes doen.

Is jy bereid om as gestuurde die evangelie deur jou lewe te verkondig?

Here, gebruik my as u gestuurde. Amen.

Ds Willem Sauer, Waterberg

21 September – Wie is die belangrikste?

Markus 9: 33-37

Wie is die belangrikste in ’n ry by, sê nou maar, die kitsbank? Die voorste persoon, natuurlik, want hy word volgende gehelp. Die belangrikste ou in die ry is die voorste ou…

Jesus en sy dissipels is op pad na Kapernaum. Die gebruik in daardie tyd was blykbaar dat die rabbi, of leermeester, voor geloop het, en dan is hy deur sy dissipels of leerlinge gevolg. Die belangrikste volgeling het gewoonlik direk agter die rabbi geloop, en dan het die ander volgens belangrikheid gevolg. Jesus en sy dissipels is op pad, en die dissipels loop en redeneer oor wie van hulle nou eintlik die belangrikste is. Wie moet direk agter Jesus loop?

In Kapernaum aangekom, vra Jesus hulle waaroor hulle op die pad geloop en redeneer het. Hulle is skaam en kan Hom nie antwoord nie. Wat doen Jesus dan? Ons lees dat Hy gaan sit het en die 12 geroep het. Hy sê toe vir hulle: As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.

Wag ’n bietjie, dit is mos nie hoe die wêreld dit sien nie. Nee, die eerste is die beste! Wanneer jy eerste wil wees, moet jy die heel laaste wees en almal se dienaar wees? Dit maak nie vir die wêreld sin nie. Iemand wat dit doen, sal hulle vir jou sê, sal nêrens in die lewe kom nie.

Maar Jesus sê dit is hoe sy dissipels moet wees. Jy moet die minste, ja, almal se dienaar wees… Om te wys wat Hy bedoel, gebruik Hy ’n kind as voorbeeld. ’n Kind was maar baie laag op die sosiale lys van belangrikheid. Tog sê Jesus dat as jy belangrik, eerste wil wees, dan moet jy soos ’n kind die minste, die laaste wees en ander dien.

Here, help my om die minste te wees en ander te dien. Amen.

Ds Willem Sauer, Waterberg

 

20 September – Die prys van dissipelskap

Lukas 14: 25-35

Soms volg ons Jesus, sonder om werklik te verstaan wat dit beteken en wat dit van ons vra om ’n ware Christen te wees. Partykeer trap ons in ’n slaggat, dat ons onsself as ware dissipels van Jesus beskou terwyl ons dit nie regtig is nie. Ja, ons kan selfs soos ware dissipels lyk, Bybel lees, bid, kerk toe kom, barmhartig wees en tog die doel mis… ’n Dissipel is ’n ware volgeling van Jesus Christus. Nie sommer net iemand wat agter Hom aanslenter nie.

Let op met wie Jesus hier praat. Lukas sê ’n menigte, met ander woorde, baie mense, het agter Jesus aangekom, en Jesus het na hierdie menigte gedraai en met hulle gepraat. Hy sê dan vir hulle wat die koste van dissipelskap is. Onthou, Hy praat nie met mense wat nie van Hom hou, of mense wat slegte dinge van Hom sê of nie in Hom wil glo nie. Nee, Hy praat met mense wat by Hom wil wees, wat Hom uit hul eie volg.

Jesus vertel hierdie gelykenisse vir hulle sodat hulle moet besef dat om dissipel te wees, gaan beteken dat jy mooi moet weet wat dit van jou gaan vra. Hulle moet bereid wees om op te offer wanneer hulle Hom wil volg. Hulle moet mooi bereken of hulle kans sien om sy volgelinge te wees.

Dit wat hulle moes leer, moet ons ook leer. Partymaal doen ons as Christene in 2019 ook die goed wat ’n Christen veronderstel is om te doen: Ons gaan kerk toe en bid en sing en lees Bybel, maar is ons werklik toegewy aan Jesus? Jesus sê dat as jy sy dissipel wil wees, moet jy aan Hom toegewy wees, bo enigiets of enigiemand anders. Niks, nie jou familie, geld, besittings, skool, werk, enige iets, kan tussen jou en Jesus staan nie!

Is jy bereid om vir Hom opofferings te maak en Hom die belangrikste in jou lewe te ag?

Ds Willem Sauer, Waterberg

19 September – Ek, geroep as dissipel?

Markus 10: 46-52

Die volgende nege dae gaan ons kyk wat dit beteken dat ons, as dissipels van die Here, daar waar die Here ons geplaas het, ’n verskil kan maak.

Ook jy is deur Jesus geroep om sy dissipel te wees en ’n verskil in hierdie wêreld te maak. Dalk besef jy dit net nie, daarom kyk ons vandag na die genesing van die blinde Bartimeus. In die Markus-evangelie is daar vier roepingsverhale: die roeping van Petrus en Andreas; Johannes en Jakobus; Levi; en die onsuksesvolle roeping van die ryk jongman.

’n Tipiese roepingsverhaal het die volgende elemente bevat: Jesus gaan op ’n plek verby, Hy sien iemand, Hy roep die persoon op sy naam, die persoon is besig met sy dagtaak, Jesus sê hy moet Hom volg, die persoon los alles net so en volg Jesus. (Vergelyk gerus die roeping van Petrus en Andreas in Mark 1: 16-18.)

Hier gaan Jesus by Bartimeus verby, en nadat Bartimeus na Jesus roep, roep Jesus hom. Bartimeus los sy bokleed, die “besigheid” van ’n arme, die bokleed waarop aalmoese geplaas is, net so, en volg Jesus. En hoewel hierdie ’n genesingsverhaal is, is hier tipiese elemente van ’n roepingsverhaal.

So kom Jesus ook by ons verby. Net soos vir Bartimeus, het Hy ons ook genees toe Hy op Golgota vir my en jou gesterf het. Hy kom by jou verby en roep jou. Die vraag is, sal jy Hom volg? Is jy bereid om alles waaraan jy vasklou in hierdie wêreld te los en agter Jesus aan te gaan? Is jy bereid om as sy dissipel te leef en ’n verskil in ander se lewens te maak? Bartimeus, met die besef van wat Jesus vir hom gedoen het, kon eenvoudig nie anders nie as om Jesus te volg.

Die Here gaan ook vandag by jou verby. Gaan jy bereid wees om na Hom te roep en op sy roepstem te antwoord en Hom te volg? Is jy bereid om Hom te vertrou om deur jou ’n verskil in ander se lewens te maak?

Ds Willem Sauer, Waterberg

 

18 September – Ons leef in ’n permanente grenssituasie

Hebreërs 4: 1-11

Die vroeë Christene het ’n spoedige wederkoms verwag, nog tydens hul leeftyd. Die tweede geslag Christene het dit noodwendig anders begin verstaan. Die einde breek aan wanneer jy sterf. Dis hoekom ons tans in ’n permanente grenssituasie leef, op die rand van die ewigheid.

Christus se koms – sy sterwe, opstanding en hemelvaart – het ’n einde gemaak aan die geskiedenis soos ons dit ken. Hy het in hierdie gebroke bedeling die hoop by ons kom wek van iets beters hierna, van ’n rus wat ons mag ingaan. Hierdie hoop is stewig in die Christusgebeure geanker. Al leef die mens dalk nog vir miljoene jare op aarde, het Christus se koms ons op die rand van die ewigheid geplaas. Die ewigheid loer nou om elke hoek en draai vir ons.

Die kerk se prediking is gerig tot mense wat vreemdelinge en bywoners op aarde is. Ons gryp vooruit na dit wat in die toekoms lê, maar die toekoms is nog nie hier nie. Ons is bewus van twee werklikhede wat gelyktydig bestaan, die een sigbaar, die ander onsigbaar. Die Hebreër-brief leer ons die enigste manier om aan die belofte van rus deel te kry, is deur geloof, volharding en gehoorsaamheid. Ons lidmaatskap van die kerk is nie ’n waarborg dat ons die rus sal ontvang nie.

God vra van ons elke dag ’n keuse: Kies vir geloof, volharding en gehoorsaamheid. Wees toegewyd en beywer jou daarvoor om hierdie rus waarvan die Hebreërbrief praat, in te gaan.

Gesang 588: 2-3

Ds Petri de Kock, Pierneef

17 September – Ons glo aan die opstanding van die liggaam

1 Korintiërs 15: 12-19

Die Griekse filosoof Plato (427 vC) se siening dat die siel onsterflik is, het vir baie eeue sterk invloed op die kerk uitgeoefen. Tot vandag is daar gelowiges wat daaraan glo. Die kerk het eeue gelede reeds teen hierdie siening van Plato gekies deur die belydenis van die opstanding van die liggaam. Die Bybel verwys nie na die mens se siel wat ontsterflik is nie, maar na die mens as lewende wese. Die mens is ’n eenheid in lewe, in sterwe en in opstanding.

Tog bly hierdie eenheid ’n geheimenis, want my persoonwees is nie ’n volledige identifisering met my liggaam nie. Blindes en ander gestremdes is tog méér as hul gestremdheid – hulle is persone in eie reg. Stephen Hawking, die grootste wetenskaplike sedert Einstein, het aan motorneuronsiekte gely, ’n erge verlammende siekte. Al was sy liggaam afgetakel, was hy steeds ’n persoon met integriteit.

Om aan die opstanding van die liggaam te glo, is anders as om aan die onsterflikheid van die siel te glo. Om uit die dood op te staan, is nie ’n aangebore kwaliteit van die mens nie. Dit verg ’n daad van God, want die mens gaan tot niet, hy sterf soos ’n dier (Pred 3: 18-19). Om uit die dood op te staan, beteken ons word deur God heeltemal nuutgemaak.

Om die onsterflikheid van die siel te onderskryf, is ’n negatiewe uitspraak, want jy sê bloot: My siel kan nie sterf nie. Om die opstanding van die liggaam te bely, is ’n positiewe uitspraak: Die ganse mens het gesterf, maar word deur God tot lewe teruggeroep. Iets moet hier gebeur – ’n wonder. Nooit is ons hoop by die graf gerig op ons eie voortreflikheid nie. Ons hoop lê by Christus deur wie daar vir ons ’n onbeskryflike verlossing gekom het. In ons totale uitsigloosheid het daar ’n drastiese wending gekom – Christus het die bande van die dood kom verbreek. In Hom het die koninkryk naby ons gekom.

Gesang 417: 1-2

Ds Petri de Kock, Pierneef

16 September – In Christus is God ons Beskermer-in-nood

Psalm 121: 1-8

Die belofte van beskerming in hierdie Psalm is ’n geloofsuitspraak. Dit is ’n uitnodiging om jou vertroue op God te vestig. Dis woorde wat jou lewe ingrypend kan verander. Die belofte van beskerming stel jou voor bepaalde keuses: Jy kan lewe in jou eie krag en dus in duisternis, of jy kan deur genade lewe onder die beskerming van God, en dus in die lig.

Hierdie Psalm kan as ’n innerlike gesprek of as ’n tweegesprek gesien word. In albei gevalle bemoedig dit reisigers op hul pad na die tempel. Dit kan ook as afskeidsgesprek gesien word waar die priester sy seën oor die reisigers uitspreek: Veilige reis! Onthou, die Here sal julle beskerm. Vertrou Hom!

Hierdie beskerming geskied nie net by die tempel of die kerk nie, maar ook wanneer ons met die harde werklikheid van elke dag te doen kry. Hierdie werklikheid behoort ook aan Hom – Hy het dit geskep.  God is groter as alle magte en kragte wat hier werksaam is. Hy is selfs groter as ons vrees dat Hy ons dalk sal verlaat. God is dáár in elke deel en detail van my lewe, Hy is betrokke in my klein bestaan. Geseënd is die mens wat glo in die helpende en beskuttende teenwoordigheid van God. Sy beskerming is totaal en permanent. Hy beskut my waar ek ook al gaan, nou en vir altyd. In álles is God daar vir my.

In Christus leer ons hierdie God ken as ons Beskermer-in-nood, as ons Verlosser-uit-sonde. In ons lewe hier en nou skep Hy vir ons ruimte in ons nood. In ons worsteling met ons sonde bring Hy vir ons bevryding.

Geen wonder nie dat hierdie Psalm dikwels as trooswoord vir sterwendes gebruik word. Die Here bewaar ons ook wanneer ons hierdie lewe verlaat. Ons Beskermer stap elke tree saam met ons. Hy het ons gevaarlikste vyand, die dood, reeds oorwin, en lei ons die ewige woning in.

Psalm 125: 1-3; Gesang 511: 1-2

Ds Petri de Kock, Pierneef

15 September – Ter wille van ons neergedaal uit die hemel

Filippense 2: 5-11

Hoe moet ons dit verstaan dat dit God self is wat in Christus mens geword het? Hy sou van sy Goddelikheid moes afstand doen om volledig mens te word. Van al God se eienskappe is sy liefde allesoorheersend. God is liefde, dis die kern van sy wese. Daarrondom is daar eienskappe soos sy ewigheid, sy alomteenwoordigheid, sy almag en sy alwetendheid. Dit is tog verstaanbaar dat God nie dit alles kon saamneem tydens sy menswording nie.

God is ewig, maar Jesus Christus word gebore onder die regering van koning Herodes, en Hy sterf onder keiser Tiberius. God is alomteenwoordig, maar Jesus Christus word in Betlehem gebore en Hy sterf op Golgota. God is almagtig, maar Jesus Christus lê as magtelose kind in ’n krip en sterf as magtelose aan ’n kruis. God is alwetend, maar Jesus Christus sterf met ’n vraag op sy lippe: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Ons praat steeds op menslike wyse oor God. God se menswording is soos ’n ui wat afgeskil word – die een laag na die ander. ’n Ui het nie ’n kern of pit soos ’n perske nie, maar as ’n ui wel ’n kern gehad het, sou ’n mens daardie kern as liefde kon beskryf.

Die Seun gee Homself weerloos en naak aan die wêreld oor, des te meer straal sy wese, sy liefde vir ons. Hoe dieper Hy daal, hoe meer word sy wese, sy liefde, gereflekteer. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad (Joh 13: 1b). In die mens Jesus Christus is al die Goddelike eienskappe verborge, maar dis juis in hierdie mens dat God sy liefde vir ons mense openbaar. Dit was ’n vernedering vir die Seun van God, maar Hy doen dit kragtens sy liefde vir ons en ter wille van ons saligheid.

Gesang 338: 1-2; Gesang 339: 1-2

Ds Petri de Kock, Pierneef

 

14 September – Die Seun is een in wese met die Vader

Kolossense 1: 15-20

Die leer oor die Drie-eenheid is moeilik om te verstaan: Hoe is dit moontlik dat drie Persone een in wese kan wees? Die kerk het langs die weg van stryd en worsteling by hierdie belydenis uitgekom. Agter hierdie woorde hoor ’n mens die onenigheid wat Arius met sy dwaalleer veroorsaak het. Hy het geleer dat Christus nie God is nie. Volgens hom was Christus ’n besondere, begaafde mens, maar nie God nie. Dit het gelei tot ’n vergadering van biskoppe in Nicea in 325 nC. Die vergadering het op ’n geskil uitgeloop waar ’n keuse gemaak moes word. Hulle moes kies tussen twee moontlikhede. Die Seun is van gelyke wese met die Vader, of die Seun is van gelyksoortige wese as die Vader. In die Grieks is die verskil net een letter, maar die verskil in betekenis is enorm!

In werklikheid is daar gestry oor ’n bo-God en ’n onder-God, of is daar slegs een Here? Arius was van mening dat daar in die Goddelike ’n hoëre en ’n laere is. Athanasius kon nie anders nie as om die Skrif aan te haal: Hoor, Israel, die Here onse God is ’n enige Here (Deut 6: 4, Ou Vertaling).

Wat is die praktiese betekenis van dit alles? Die keuse vir van gelyksoortige wese as die Vader, laat ruimte vir twyfel. Is daar nou twee magte waarmee ons moet rekening hou? ’n Opperste Goddelike mag in die hemel en die liefde wat so duidelik in die Seun na vore getree het? Is daar enige ooreenstemming tussen hierdie twee?

Ons mense is so dikwels verontrus oor ons eie sonde en verlorenheid. As ons nog moes worstel met die vraag of die opperste Goddelike mag en die liefde van die Seun dieselfde is, sou dit vir ons baie moeilik gewees het. Ons hoef géén twyfel te hê dat die Vader wel sy stempel van goedkeuring op die Seun se liefdeswerk in ons belang sal plaas nie, want die Vader en Seun is één.

Gesang 260: 2-3

Ds Petri de Kock, Pierneef

13 September – Gebore uit die Vader voor alle tye

Johannes 1: 15

Met Kersfees herdenk ons die geboorte van Christus. Tog bely ons saam met Nicea dat ons glo in die Seun gebore uit die Vader voor alle tye. In sowel die Skrifgedeelte as die belydenis is daar sprake van ’n pre-eksistente bestaan: Christus het al bestaan nog voordat Hy gebore is.

Daar was dus nie ’n tyd waarin die Vader alleen was nie. Voor iets was, was die Vader, was die Seun. Daar was nie eers ’n Vader en toe, daarna, ’n Seun nie. Dit verplaas ons na die tydlose ewigheid: Gebore uit die Vader voor alle tye lê buite alle eeue, dit lê buite elke vorm van tyd, bokant elke begrip van voor en na. Vanuit die ewige verhouding van liefde tussen Vader en Seun, spruit God se liefde vir ons. God is van ewigheid af liefde, en Hy deel hierdie liefde met ons. Die troos is dat Christus se liefde vir ons nie vanaf sy geboorte kom nie, maar reeds vanuit die ewigheid.

Op hierdie omskrywing in die belydenis van Nicea volg ’n lied oor die Seun: God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God. Hierdie herhaling kan nie logies verdedig word nie. Waarom word daar nie volstaan deur een keer te sê wat gesê moet word nie? Die herhaling kan wel teologies verklaar word: Hier word in grootse verwondering gestamel. Aan die einde word opnuut weer begin, want die wese van die saak kan nie gesê word nie.

In die middel van hierdie lied vind ons ’n beeld: Lig uit Lig, wat ons aan God se eerste skeppingswerk herinner. ’n Ligstraal kom voort uit die ligbron, so word die Seun uit die Vader gebore, so kom die Seun na die wêreld. Niemand kan in die son kyk nie, maar almal lewe van hierdie lig van die sonstrale. Ja, Jesus Christus is mensvriendelik, ons kan sy heerlikheid sien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en vergifnis.

Gesang 447: 2

Ds Petri de Kock, Pierneef

12 September – Die Christus, die Seun van die lewende God

Matteus 16: 13-20

Ons bely dat ons glo in die eniggebore Seun van God. Die geloofsbelydenisse van Nicea en die Apostolicum stel dit so. Wat beteken dit om in Christus te glo? Is dit dieselfde as om in God te glo?

In die Hebreeuse taal word die frase seun van gebruik om ooreenstemmende identiteit aan te dui. Die Ou Vertaling van Psalm 72: 1 lui: O God, gee aan die koning u regte en u geregtigheid aan die seun van die koning. Koning en seun van die koning is een en dieselfde persoon. ’n Tipiese voorbeeld in die Nuwe Testament vind ons in Matteus 13: 55: Is hy dan nie die timmerman se seun nie? In Markus 6: 3 staan daar: Is hy dan nie ’n timmerman nie? Albei sê dieselfde. Seun van die timmerman en timmerman is een en dieselfde persoon.

As Petrus bely U is die Christus, die Seun van die lewende God, tref hy géén onderskeid tussen Christus en die God van Israel nie. Hy identifiseer Christus en God met mekaar. Petrus bely dus dat Jesus van Nasaret wat saam met sy dissipels beweeg het, een met dié God is wat deur die eeue in die tempel aanbid en vereer is. Die Ou-Testamentiese verlange was toegespits op die Een wat sou kom. Hierdie verlange was dus nie gerig op een uit vele leiers, konings en profete nie, maar op die Messias. Die voorstelling van Christus as God op aarde kan uit die Ou Testament afgelei word. Dit is immers wat die naam Immanuel (God by ons) impliseer.

Daarom bely die kerk Jesus Christus as die Eerste. Al die menslike leiers wat Hom voorafgegaan het, het géén versoening gebring nie. Ons bely Hom ook as die Laaste, want ná Hom verwag ons géén ander meer nie. Hy staan nie in die lang ry van mense nie – ons bely Hom immers as ons Here, die eniggebore Seun van God.

Gesang 309: 2; Gesang 330: 1-3

Ds Petri de Kock, Pierneef

11 September – Die gelowige is ’n goeie burger

Romeine 13: 1-7

God se bestuur van ons lewens word sigbaar in onder andere vier gesagstrukture, naamlik ons ouerhuise, ons onderwysers, die staat en die kerk. Nie een van hierdie strukture is volmaak nie, want dit word deur feilbare mense gevul.

Die begeerte om gesagstrukture omver te werp, bevat die kiem van revolusie. Die revolusionêr wil ontslae raak van die bestaande orde en ’n nuwe orde daarstel. Maar wie gee aan die revolusionêr die reg om dit te doen?

Die mens kan net met verkeerde dinge vorendag kom. Die reg wat geskaad is deur gebreke en tekortkominge by die bestaande orde, kan nie herstel word deur dit omver te werp nie. Die reg om ’n nuwe orde daar te stel, kom Christus toe, en Hy sal dit op sy tyd deurvoer.

Ten spyte van gebreke en tekortkominge by die owerhede, is hulle nogtans deur die beskikking van God daargestel Die revolusionêr het dus géén saak nie, al het hy hoeveel legitieme besware teen die staat. Die oomblik wanneer hy opstaan om die staat omver te werp, is die Skrif op hom van toepassing: Deurdat jy oor ’n ander ’n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge (Rom 2: 1).

Die goeie burger, die gelowige, is bewus van gebreke by die owerheid, maar hou homself nie voortdurend besig met kritiek daarteen nie. Die enigste manier is om na die Skrif te wys en so vir die waarheid te getuig. Die gelowige hou hom dus nie besig met die skokke en beroering van opstand en revolusie nie – hy is alleen maar bereid tot kalm refleksie, want finale oordeel kom God toe. God vra van ons geduld met die swakhede van mense binne al vier gesagstrukture. In plaas daarvan om kwaad van hulle te spreek, moet ons vir hulle voorbidding doen.

Psalm 72: 1-2

Ds Petri de Kock, Pierneef

10 September – In Christus het die koninkryk naby ons gekom

Matteus 5: 38-48

In sy bergrede praat Christus onder andere oor jou optrede teenoor ’n kwaadwillige mens. Hy dui die pad aan vir ’n vars, nuwe optrede wat die koninkryk laat deurskemer. Iets van God se koninkryk breek deur as jy besef dat die sesde gebod nie net moord verbied nie, maar dat alle oortredinge teenoor jou naaste daarby ingesluit is. Soos om te skinder of om sonder rede vir jou naaste kwaad te wees. Ons dien die koninkryk as ons in ons optrede teenoor ons naaste sy welsyn en voordeel in die oog het.

Om die ander wang te draai, moenie letterlik verstaan word nie. Wanneer ’n kwaadwillige mens teenoor jou optree en dis soos ’n klap op die wang, moet jou houding nie deur sy gedrag bepaal word nie. Moet jou nie teen ’n kwaadwillige mens verset nie, moenie doen wat hy doen nie. Wees eerder kreatief, tree op soos ’n burger van die hemelse koninkryk. Doen iets heeltemal anders as wat jou vyand te wagte sou wees. Maak jouself weerloos, draai die ander wang, doen die liefde.

Christus leer ons om die ander wang te draai. Hy daag ons uit om die geweldspiraal te breek, om geweld met liefde te beveg. Geweld kweek geweld, liefde en respek kweek liefde en respek. Wie voortdurend gefokus is op wraak en vergelding, se menslikheid word stelselmatig afgebreek. Om jou vyand lief te hê, is menslik onmoontlik. Ons wat dit waag om in Christus te glo, het egter kinders van God geword. Ons Vader is goed, Hy vra nie wie die goeies en slegtes is voor Hy sy gawes gee nie. Hy gee sonder voorwaardes.

In die lig van ons Vader se liefde, begin hierdie opdrag sin maak. Liefde vir die vyand is om iets van God se liefde sigbaar te maak in jou optrede. Hoe vindingryk woeker ons met hierdie liefde?

Gesang 530: 1-3; Gesang 532: 1-3

Ds Petri de Kock, Pierneef

 

9 September – Leef eerlik en eg voor God

Romeine 12: 17, 19

Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God.

Langenhoven het gesê: Hou jou glimlag vir jou vyand, jou trane vir jou vriend, jou hart vir jou medemens, jou oordeel vir jouself, en jou gewete vir jou God. Hiermee bedoel Langenhoven dat ons ’n lewe van egtheid moet leef – eg Christelik. Christene se lewe moet die grenslose liefde van God weerspieël. In Christene se lewens het die reëls verander. Dit is nie meer die reël van ’n oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand nie. Hulle moet die ekstra myl saam stap; hulle moet die ander wang draai; hulle moet glimlag as die ander ou dink hy gaan gevloek word.

Hulle moenie mooiweersvriende wees nie. Ware vriende huil saam met mekaar, lag saam met mekaar, werk saam met mekaar. Hulle moet vir ander mense, die onbekendes, die onaansienlikes, die onbemindes, hul harte gee. Hulle moet bedag daarop wees om eers die balke uit hul eie oë uit te haal – dan sal hulle eers kan sien om die splinters uit ander se oë uit te haal. Hulle moet hulle laat lei deur die gewete wat God in hulle gevorm het.

Hulle? Wie is hulle? Dit is ek en jy wat onsself Christene noem. Kom ons misbruik God se Naam nie deur onsself Christene te noem en soos ongelowiges te lewe nie.

Ons Vader in die hemel, help ons om eerlik en eg voor U te lewe. Amen.

Dr Hannes Beukes, Emeritus/Morgenzon

8 September – Liefde gee jou waarde

Psalm 136: 1

Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. 

Wat is sonde? Daar is basies net vier dinge waaraan jy meet of iets sonde is. As jy God benadeel, as jy jou medemens benadeel, as jy jouself benadeel, en as jy die natuur benadeel, dan sondig jy. As jy ’n bepaalde daad gaan toets aan hierdie kriteria, sal jy nie in die strik trap om alles as sonde af te maak nie. As matigheid voor oë gehou word met enige ding, is die gevaar in ’n mate uitgeskakel dat jy sondig, behalwe die sondes wat die Bybel by die naam noem: die Here se Naam misbruik, afgode dien, Sondae nie vir die Here tyd maak nie, steel, en al die ander.

Waarom altyd op die negatiewe fokus, soos sonde byvoorbeeld? Fokus eerder op dit wat positief is. Vra jouself: Wat wil God hê moet ek doen? As jou antwoord gaan wees maak soos die Here Jesus sou maak, is jy aan die veilige kant. Hoe het Hy gemaak? Hy het lief gehad. En …Aan sy liefde is daar geen einde nie. As jy Hom daarin gaan navolg, gaan jy God liefhê en Hom die middelpunt van jou lewe maak. Jy gaan jou medemense se belange bevorder. Jy gaan nie dinge doen waardeur jy jouself skade aandoen nie. Jy gaan op elke denkbare terrein die natuur bewerk en bewaak, soos Genesis sê. Dan gaan jy nie sit en tob oor wat jy dalk verkeerd gedoen het nie. Jy gaan jouself voortdurend tot die uiterste toe inspan om God se liefde na te leef. Jy gaan nooit daarin slaag nie, maar dit gaan jou edele doel in die lewe wees.

Wat skep meer waarde in jou as om lief te hê en liefgekry te word? As jy liefhet, gee jy waarde aan iemand anders. As jy liefgekry word, ontvang jy waarde, veral as jy hoor aan God se liefde vir jou is daar geen einde nie.

Dankie, hemelse Vader, dat U ons leer om lief te hê. Amen.

Dr Hannes Beukes, Emeritus/Morgenzon

 

7 September – Dit is die moeite werd om kind van God te wees

Romeine 8: 9

Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle.

Is jy gebalanseerd? Kan jy jouself beheer? Of: Is omstandighede jou baas? Is jy buierig? Is daar dinge buite jouself wat jou lewe hel op aarde maak? Ja, laasgenoemde is maar hoe dit baie keer met ons gaan. Ons sê en doen dinge wat anders is as wat ons dit wou gehad het. Ons hoor dit ook in Romeine 7: 19: Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.

Ons menslike natuur maak ons soms slagoffers van slegte gewoontes. As dit gebeur, beleef jy baie maklik ’n gevoel van magteloosheid. Al het jy die sterkste wil om op te hou met dit wat vir jou en vir almal om jou ’n slegte belewenis is, is dit onmoontlik om teen jou aangebore menslikheid te wen.

Dit is hierdie magteloosheid wat dit die moeite werd maak om ’n Christen, ’n kind van God te wees. Die Bybel onderstreep dit in 2 Korintiërs 3: 17: …waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. As jy die Heilige Gees toelaat om in jou in te trek, as jy sy instrument word waardeur Hy werk, ontdek jy die wonderlikste ding wat met jou kan gebeur: Hy stel jou in staat om dié vrugte te dra wat Hy in jou laat groei. En wat wil jy meer hê as dit? Waar kan daar groter vryheid en geluk wees as waar Hy liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, nederigheid, getrouheid en selfbeheersing tot stand bring? Dit sal mos hemel op aarde wees as dit die toestand is wat heers waar jy is. Gee God beheer oor jou lewe, dan sal jy in beheer wees en nie ’n oorlas vir jouself en vir ander nie – hemel op aarde!

Ons Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, in my… Laat u wil ook op die aarde geskied, deur my… Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.

Dr Hannes Beukes, Emeritus/Morgenzon

 

6 September – Om te val en mekaar op te help…

Galasiërs 6: 1-2

…as iemand in die een of ander son­de val, moet julle … so iemand in ’n gees van sag­moedigheid reghelp… Dra me­kaar se laste…

Hoe maklik val ons nie in die lewe nie! Ons raak so maklik verstrengel in ons alledaagse omstandighede en ons moeilike situasies, dat ons soms wantrouig en mismoedig raak. Ons raak so vreeslik besig met ons eie lewens. Ons sien nie meer die mense om ons raak wat swaar trek en wat dalk selfs deur ’n geloofskrisis gaan nie… Ons raak ook afgestomp as gevolg van alles wat ons elke dag beleef. Dit bring baie keer ’n krisis in ons geloofslewe. Dit maak dat ek jou nodig het en jy vir my.

Ons moet mekaar ondersteun – in ons geloof en in ons alledaagse lewens. So moedig die Bybel ons ook aan: …as iemand in die een of ander son­de val, moet julle … so iemand in ’n gees van sag­moedigheid reghelp… Dra me­kaar se laste… Die vinnig bewegende lewe, met allerlei dwarswinde wat by allerlei oop vensters inwaai, bedreig ons geloof in God. Het moeilike omstandighede nie dalk al ook skade gedoen aan jou verhouding met God en jou medemens nie? Jesus het vir sy dissipels gesê: Wees op julle hoede dat julle gees nie … deur die sorge van die lewe afgestomp word nie… (Luk 21: 34).

Kom ons maak ons oë en harte en hande vir mekaar oop. Kom ons bied hulp aan waar hulp nodig is. Ons mag ook hulp vra. So word ék nie net gehelp nie, maar skep ek ook waarde in iemand anders se lewe, omdat hy of sy iets vir iemand gedoen het. Vra hulp, gee aan­dag en help mekaar. 

Genadige Vader, gee ons oop oë, liefdevolle harte en gewillige hande vir mekaar. Amen.

Dr Hannes Beukes, Emeritus/Morgenzon

5 September – Die Here gaan jou vooruit

Markus 14: 28

Maar nadat Ek uit die dood opgewek is, sal Ek julle vooruit gaan na Galilea toe.

Kom ons wees vrolik en dank die Here vir die lente wat aangebreek het. Daar is mense wat dit dalk baie teësinnig wil doen. Omstandighede is vir hulle maar nog net so sleg soos die winter wat verby is. En dit hou net nie op nie. Die krisisse doem amper in reëlmaat een na die ander op… Hulle wonder wat die uiteinde van alles gaan wees. Vrese pak hulle beet. Standaarde neem af, sedes gaan agteruit, en ’n vreesaanjaende onrustigheid pak hulle beet as hulle hoor hoe daar ingebreek en gemoor word.

Asof dit nie genoeg is nie, word reggeaarde kinders van die Here ook onrustig oor soveel mense wat nie op God steun nie, maar wat glo dat ’n mens jou eie heil sonder Goddelike inmenging moet uitwerk. Dit laat jou selfs magteloos voel. Wat kan ek doen om hulle tot ander insigte te laat kom?

Dit is net God en die liefdes- en vredesbeginsels wat Hy neerlê, wat dinge kan laat verander. Hier lê die antwoord. Ons kan ’n verskil maak. Ons kan die Heilige Gees toelaat om sy vrugte in ons doen en late te laat groei. Maak jou toeganklik vir die liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelikheid en nederigheid en getrouheid en goedhartigheid en selfbeheersing wat Hy in jou wil saai. As jy dit nastreef, is jy nooit alleen nie, want waar hierdie dinge sigbaar is, is God self teenwoordig. Jy sal nooit alleen wees as jy hierdie dinge nastreef nie. Waar dit sigbaar word, is Jesus self teenwoordig; trouens, Hy gaan jou vooruit om die pad skoon te maak. Kom ons blaas ’n positiewe gees in ’n negatiewe wêreld in. Strooi “lentebloeisels” waar onkruid gedy.

Vader in die hemel, stuur u Gees om sy vrugte in oormaat in ons te saai. Amen.

Dr Hannes Beukes, Emeritus/Morgenzon

 

4 September – Bekering is ’n aanhoudende, lewenslange proses

Johannes 14: 6

Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”

Die vraag of jy bekeer is, is seker al die een of ander tyd vir ons almal gevra. Dan is baie van ons gewoonlik onseker, of ons probeer die vraag systap. Jy kan ook met ’n teenvraag kom en vra wat die persoon met bekering bedoel. Wat antwoord jy in elk geval? Soveel mense, soveel antwoorde, en baie daarvan is gewoonlik misleidend. Een van die misleidendste opvattings oor bekering is dat ’n mens eenmalig tot bekering kom. Bekering is ’n aanhoudende, lewenslange proses.

’n Ander verskynsel wat ons dikwels kry, is dat mense hulself bekeerdes noem en dat hulle dan begin spog oor hoe sleg hulle was, hoeveel geraamtes hulle in die kas gehad het en hoe goed en voorbeeldig hulle nou geword het – sulke super soort kinders van die Here. Hulle spog oor al die dinge wat hulle nie meer doen nie, om jou dan so half minderwaardig teenoor hulle te laat voel.

Nee, bekering het niks te doen met ons goeie of slegte dade nie. Bekering fokus nie op hoe goed of pligsgetrou ons is nie. Bekering fokus nie op ons verdienste nie, bekering fokus op die verdienste van Jesus Christus. Slegs deur sy bloed is ons slegte verlede uitgewis, en slegs deur die werk van die Heilige Gees groei die vrugte van goeie dade in ons.

Ek is duisend maal eerder vir eens en vir altyd ’n bekeerde deur die volmaakte werk van Jesus, as ’n powere mensgemaakte bekeerling deur my eie patetiese pogings. Daarvoor dank ek die Here lewenslank, dag en nag, en gee ek my lewe uit dankbaarheid vir Hom en my naaste.

Ons Vader in die hemel, dankie vir u groot genade. Dankie, Here Jesus, dat U ons kom verlos het sonder dat ons enige bydrae gelewer het.

Dr Hannes Beukes, Emeritus/Morgenzon

 

3 September – Laat mislukkings jou positief vorentoe kyk?

1 Johannes 4: 4

Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is.

Die meeste van ons het al die een of ander tyd mislukking beleef. Jy hoef jou nie daarvoor te skaam nie. Jy het net iets aangepak wat groter as jou vermoë was. Vir sommige mense is mislukking die einde van die wêreld. Hulle hou aan tob daaroor en kan nie genoeg daaroor praat nie. Hul selfbejammering ken geen grense nie.

Daar is ook die mense wat eerlik ondersoek instel na die oorsaak van hul mislukking. Hulle leer uit hul foute en oorwin selfbejammering deur positief vorentoe te kyk. Mislukking kan óf ’n uitdaging wees óf ’n aftakeling. Dit kan jou doelgerig en vasberade maak – jou ondernemingsgees stimuleer. Watter uitwerking mislukking op jou gaan hê, is uitsluitlik jou eie keuse. Gaan jy dit sien as ’n verleentheid of as ’n geleentheid?

Daar is baie voorbeelde van mense in die wêreld daar buite wat die skok en hartseer en vernedering van mislukking aan die lyf gevoel het, maar wat baie sterker uit die stryd getree het. Hoekom? Hulle was groot genoeg om hul foute te erken en dit as ’n duur les te beskou om nie weer dieselfde foute te maak nie. Hulle het hulself oortuig dat hulle groter as hul foute is. Hulle het geweier om slagoffers van gebeurlikhede te word; hulle het nie klaagliedere oor hulself begin sing nie, maar het aan hierdie woorde van die Bybel vasgeklou: …Hy wat in julle is, is groter as die duiwel… Oortuig jouself van dit wat op ’n ander plek geskryf staan: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

Almagtige Vader, bewaar my daarvan om teen my mislukkings vas te kyk, en help my om U altyd voor oë te hou. Amen.

Dr Hannes Beukes, Emeritus/Morgenzon

 

2 September – Is Jesus die fondament waarop jy staan?

Psalm 127: 1

As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As die Here nie deel is van ons alledaagse werk nie, nie deel is van ons huis en ons gesinslewe nie, nie deel is van ons bou aan God se koninkryk nie, kan ons ons dalk morsdood werk en op die ou einde agterkom dat alles tevergeefs was.

Sonder die Here sal ons bouwerk swak wees, asof ons soos twee van die drie varkies met strooi, stoppels en stokkies gebou het. Die bouwerk kan dalk makliker wees en aanvanklik mooi lyk, maar dit sal geen ewige waarde hê nie. Die geringste ou windjie van verandering sal dit omblaas. Aan die ander kant, as die Here Jesus die fondament is, die hoeksteen is, dan bou ons aan ’n huis wat alle storms kan weerstaan. Dit sal sterk, mooi en duursaam wees en alle toetse en storms kan weerstaan.

Ons moenie tyd mors met nuttelose bouwerk wat ons uit eie krag probeer doen nie. Ons moenie halfpad ophou nie, ons moet deurdruk en altyd bou tot eer van God en in afhanklikheid van Hom.

Mag hierdie maand wat vir jou voorlê, ’n maand van seën en voorspoed wees in al die “bouwerk” wat jy aanpak.

Genadige Vader in die hemel, ons taak en verantwoordelikheid is om te bou deur die wêreld in stand te hou en te versorg. Help ons asseblief daarmee. Ons moet ook bou aan u koninkryk – help ons om elke dag tot eer van U en in belang van mekaar te lewe. Amen.

Dr Hannes Beukes, Emeritus/Morgenzon

 

1 September – Ja vir die Here

2 Korintiërs 1: 18-20

…Jesus Christus, die Seun van God, wat ons …  aan julle verkondig het, is nie “ja” en “nee” tegelyk nie. Hy is die “ja” van God, die “ja” op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop “Amen” sê (verse 19-20).

Om amen te sê as ons klaar gebid het, mag nooit ’n gewoonte of ’n blote ritueel word nie. Dit is ’n vaste verbintenis. God roep ons om van ons lewe ’n amen te maak vir sy doel, ’n lewe wat ja sê vir God. Wat bedoel ons? Ons het ’n gesegde wat lui dit is ja en amen, bedoelende dit staan vas, daar is nie omdraai nie.

God het ja gesê vir ons. Ek sal vir jou ’n God wees; Ek het jou op jou naam geroep; Ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie; só lief het Ek jou, dat Ek my Seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Dit alles beteken dat God al sy beloftes aan ons in vervulling laat gaan het deur Jesus. Hoe staan dit hierbo? Jesus is die “ja” van God, die “ja” op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop “Amen” sê … tot eer van God daarop Amen sê. Ja, tot eer van God gaan ons ons lewens ook gee… tot eer van God ander liefhê, tot eer van God vrede bewaar, tot eer van God geduldig wees… Hierdie amen, hierdie ja, beteken dat ons voluit gaan lewe, voluit tot eer van God en in belang van mekaar.

As ek daarom my gebed gebid het en amen gesê het, het ek bedoel: Here, ek kom met my lof en dank, die versugtinge van my hart, die kortsluitings in my lewe, die bangmaakgoed van elke dag – ek kom lê dit aan u voete. Ja, amen, ek weet U gaan die beste vir my laat gebeur. Ja, amen, ek gaan ook my beste vir U gee.

Genadige Vader, dankie dat u altyd ja sê tot ons beswil. Ek sê ja tot u eer. Amen.

Dr Hannes Beukes, Emeritus/Morgenzon

31 Augustus – Die doel met alles

Hebreërs 12: 1-3

Die doel van dié brief is duidelik: Gelowiges moet in die geloof volhard, ten spyte van en selfs te midde van alle beproewings. In die wedloop van hierdie lewe is daar die skare van geloofsgetuies wat ons aanmoedig, maar ook herinner hoe hulle deur die geloof gedra is en hul geloof kon behou, ten spyte van die werklikheid dat hulle nie altyd die einddoel kon sien nie. Die skrywer sluit die vorige hoofstuk (11: 40) af met die perspektief dat hulle nie alles verkry het wat belowe is nie, sodat hulle nie sonder ons die voleinding sou bereik nie. Merkwaardig, nie waar nie? God wou ons ook betrek in die geloofswedloop, maar nou nadat die Voleinder reeds verskyn het.

Dit kan nie anders nie – dit moet alles begin en eindig by Jesus Christus. Hy is die Begin en die Voleinder van die geloof. Hierdie wedloop kan net op een manier voltooi word. Die oog moet net op Hom gehou word. By Hom vind ons dat Hy soos alle mense ook versoek is, Hy het gely, Hy het die kruis verduur sonder dat die uitkoms sigbaar was. Hy het nie daarvoor teruggedeins nie. En wat was toe die heerlike afloop? Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God, verheerlik tot Koning. Daar is net een weg tot die bereiking van God se doel met ons: Ons moet Hom voor oë hou!

Dit beteken vir ons dat ons ten volle daarmee moet rekening hou dat Jesus Christus nie net die Verlosser van die sonde is nie. Daardie roeping het Hy volmaak en eens en vir altyd voltooi. Maar Hy is ook voorbeeld van hoe geloof kan en moet volhou word. Hy het deur die worsteling gegaan om selfs te vra of die bitter beker van vernedering en lyding Hom nie tog gespaar kon word nie. Hy moes ook onder die moeilikste omstandighede denkbaar vashou daaraan dat Hy besig was om die Vader se wil te volvoer – al kon Hy ook nog nie die afloop self sien nie.  Selfs Jesus moes ter wille van ons leef met die perspektief: Glo is sien!

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

30 Augustus – Oor hulle is met lof getuig

Hebreërs 11: 32-40

Die skrywer van hierdie brief het uiteindelik ʼn verleentheid oor die groot getal geloofsgetuies uit die vorige tye – ons kan maar sê uit die Ou Testament. Hy kan nie oor elkeen van hulle persoonlik verder skryf nie. Daarom kry ons in hierdie gedeelte die wye verskeidenheid van verwysings na mense soos Ragab en belangrike persone soos Samuel en Dawid, naas rigters en profete. Daar was ook verskillende ervarings wat gewissel het van persoon tot persoon. Wat hulle met mekaar gemeen het, is dat daar oor hul almal vanweë hul geloof met soveel lof getuig is. En hulle het nie verkry wat beloof is nie. Die skrywer impliseer selfs dat dit vir die lesers – en dus vir ons – gewag het dat alles eers in Christus die doel van God sou bereik.

Hier kom ʼn besondere aspek van geloof na vore, en word dit vir ons ook duidelik. God het ʼn saak met van die belangrikste mense uit die ou verbond, en net so met van die geringstes in die geskiedenis van Israel. Oor hulle almal kon daar vertel word dat hulle op grond van hul geloof soveel lof ontvang het. Dit word ook duidelik waaroor dit in die geloof gaan. Om te glo, beteken om aan God vas te hou en in sy gemeenskap te lewe. Dit gaan nie in die eerste plek oor alles wat uiterlik en konkreet ontvang word nie. Jy glo nie in God ter wille van wat jy daaruit gaan kry nie. Gelowiges se omstandighede kan wissel tussen voorspoed en seëninge aan die een kant, en teenspoed en verdrukking aan die ander kant. Hul geloof het daaruit geblyk dat hulle aan God vasgehou het, al het hulle nie altyd alles verkry wat beloof is nie.

Die grootste beloning vir ʼn sondaarmens is dat jy in God se teenwoordigheid kan lewe met die wete dat jy God se kind kan wees. Deur die geloof ontvang jy ook die gawe om die onsienlike te kan sien en om seker te wees van alles waarop jy hoop.

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

 

29 Augustus – In stryd met die teenswoordige wêreld

Hebreërs 11: 23-28

Hoor hoe weerklink Hebreërs 11: 1 so duidelik in 11: 27 – Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Tot hiertoe het die skrywer groot klem geplaas op die geloofsverwagting van die toekomstige werklikheid wat sal aanbreek. Maar nou word dit belangrik om te beklemtoon dat die geloof ook soms van gelowiges vra om teenoor die bestaande orde en teenswoordige wêreld standpunt in te neem.

Dit neem ʼn aanvang reeds by Moses se ouers. Hulle moes op grond van die geloof dat God met Moses op pad sou wees, die besluit neem om nie aan die koning van Egipte gehoorsaam te wees nie. Die geloof het hulle geroep en moed gegee om nie vir die bevel van die koning bang te wees nie. Die geloof ken geen mensevrees nie. Dit vra slegs na die wil van God.

Dit kom weer na vore in die lewe van Moses toe hy grootgeword het. Hy het die beslissende keuse gemaak om nie die voorregte van die farao se koningshuis verder te geniet nie. Op grond van die geloof verkies hy om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God. ʼn Maklike keuse kon dit nie gewees het nie! Die skrywer noem nog ʼn motief om te toon hoe Moses teenoor die aardse werklikhede sy lewenskeuses gemaak het. Hy verlaat Egipte – sekerlik verwysend na die uittog – sonder om die woede van die koning te vrees. Om so teenoor die bestaande maghebber en heersende magte die geloofspad te loop, was alleen moontlik omdat hy die Onsienlike asʼt ware kon sien. Dit is ook nog voorafgegaan deur die instelling van die pasga en die bestryking van die deurkosyne met bloed, omdat hy geglo het dat die onsienlike God hulle van die dood sou spaar.

Moses, wat in ’n sekere sin die grondlegger van die godsdiens van ou Israel was, leer ons dus dat geloof soms kan vra dat gelowiges teenoor die bestaande magte en kragte standpunt sal inneem in hierdie werklikheid, want ons leef vanuit die geloof in die onsienlike en ewige God.

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

28 Augustus – Om te sterf, is geen grens nie

Hebreërs 11: 20-22

Isak, Jakob en Josef was besondere persone met uiteenlopende rolle. Hulle het wel iets met mekaar gedeel, en dit is waarop die skrywer klem wil lê. In hierdie brief is dit slegs die gebeure rondom elkeen se dood. Hulle gee die beloftes deur aan ’n volgende geslag, al het hulle self nog nie die vervulling daarvan aanskou nie. Hul dood was nie ʼn grens nie; dit was toe nie die afsluiting nie. Dit was eerder die oomblik waarop hulle elkeen die belofte wat hulle van God ontvang het, in vaste geloofsvertroue aan kinders of selfs kleinkinders oorgedra het. Dit verteenwoordig die besondere geskenk uit genade wat hulle ontvang het en waaraan hulle tot die einde toe vasgehou het.

Isak seën Jakob en Esau met die oog op die toekoms – omdat hy geglo het. Selfs al het dit met die bedrog tussen Jakob en Esau gepaardgegaan, verwag Isak tog ’n bepaalde toekoms vir albei. (Lees Gen 27: 27-40.)

Jakob is al op sy sterfbed, en waar hy eerbiedig vooroor gebuig het oor sy knopkierie, seën hy sy twee kleinseuns, die seuns van Josef. Selfs in daardie oomblikke vertrou hy steeds dat die beloftes van God nog vervul sou word. Geloof laat hom vashou aan wat hy nog nie gesien het nie.

Josef het so vas geglo dat die uittog uit Egipte nog sou plaasvind dat hy die opdrag gegee het dat sy liggaam – al was dit ’n gebalsemde lyk – na die beloofde land saamgeneem moes word. Gegrond op sy geloof dat die toekoms van God vas staan, gee hy selfs oor die toekoms van sy graf in die land van die belofte hierdie praktiese opdrag.

So lys die skrywer van die Hebreërbrief hierdie drie eerbiedwaardige getuies vir die lesers as voorbeelde van hoe geloof ’n ander dimensie kan gee – nie net aan jou lewe nie, maar selfs met watter gesindheid jy die dood tegemoet kan gaan. Weer eens word dit so sterk beklemtoon: Geloof is sien. Op grond van die geloof word ’n totaal ander perspektief op lewe en dood geopen.

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

27 Augustus – Geloof vra soms ’n sprong na die onbekende

Hebreërs 11: 8-19

Abraham word nie verniet die vader van al die gelowiges genoem nie. Hy bly ʼn besondere voorbeeld van hoe geloof vra dat God onvoorwaardelik vertrou moet word – selfs wanneer die afloop nie voorhande en bekend is nie. Ons kan maar net kortliks verwys na die implikasies van elke inleiding: omdat Abraham geglo het…

Hy moes oppak en trek uit sy bekende omgewing, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom – omdat hy geglo het. Selfs in die beloofde land het hy gewoon soos ʼn vreemdeling in ʼn vreemde land. Saam met Isak en Jakob het hulle net die belofte gehad van ʼn stad met vaste fondamente waarvan God self die ontwerper en bouer sou wees. Hul verblyf in tente was die voortdurende herinnering dat hulle in hierdie wêreld maar vreemdelinge en bywoners was.

Hy het God vertrou dat die belofte oor sy nageslag vervul sou word, al was hy en Sara lankal by hul vrugbare fase verby. En so het hy die vader geword van ʼn volksversameling wat so talryk soos die sterre in die hemelruim en so baie soos die sand van die see sou wees.

Op die koop toe moes hy ook nog gehoorsaamheid betoon toe hy beproef was met die opdrag om Isak as offer af te staan. Die skrywer maak die sterk aanname dat Abraham daarvan oortuig was dat God by magte is om uit die dood op te wek, en so het hy wat gereed gestaan het om Isak te offer, sy seun asʼt ware uit die dood terugontvang.

Oor die aartsvaders, saam met Abraham, het ons die sterk getuienis dat hulle steeds geglo het, al het hulle in hul leeftyd nie verkry wat beloof is nie. Geloof was vir hulle ten volle die sekerheid oor alles wat gehoop is, en hulle het gesterf met die oortuiging dat hulle sou deel wees van die ewige stad van God. Ons word geroep om hul geloof te volg!

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

 

26 Augustus – Vryspraak deur die geloof

Genesis 6: 5-8; Hebreërs 11: 7

In die verhaal van Noag word dit nog eens duidelik dat geloof die grondslag is waarop ’n mens se hoop gebou word. So word dit ook ’n bewys van dit wat nog nie gesien kan word nie. Teen die tragiese agtergrond van die feit dat die mense so ontaard het, dat dit God selfs berou het dat Hy mense geskep het, kry Noag die opdrag om met die bou van ’n skip te begin. Mense het dit seker met minagting bekyk, en Noag moes maar teen alle bespotting in voortgaan met die opdrag. En weer eens beklemtoon die briefskrywer: Omdat Noag geglo het, het hy God gehoorsaam. Al moes hy volhard sonder om te sien of te verstaan.

Die uiteinde was ’n tweesnydende swaard. Aan die een kant het sy gehoorsaamheid die sondige wêreld veroordeeld laat staan. Aan die ander kant begin ons iets sien wat later ʼn kernbegrip van die geloof sou wees, naamlik vryspraak wat deur die geloof kom.

So word mense wat vashou aan die beloftes erfgename van God se genade en vryspraak. Ten spyte van die hartseer oor die verdorwenheid van daardie geslag en van die wêreld, kies God tog om Noag en sy gesin te begenadig en weer opnuut met hulle ʼn verbond te sluit. God se wil bly so onbegryplik diep en sterk, gevul met genade. God wil vir ons ʼn God wees sodat ons vir God sy volk kan wees.

Geloof vra van ons om vas te hou aan wat nog nie gesien kan word nie, om God onvoorwaardelik te vertrou dat die hoop wat God in ons gewek het, in die geloof reeds in Christus vervul is, en dat dit ook sal lei tot die vervulling wat op ons wag. Ons moet egter ook verstaan dat dit gehoorsaamheid vra, selfs wanneer ons dalk nie die sin van gebeure kan verstaan nie.

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

25 Augustus (Bartolomeusnag) – Om God te behaag

Genesis 5: 21-24; Hebreërs 11: 5-6

Ons moet die inleiding wat telkens herhaal word mooi hoor: omdat Henog geglo het. Dit gee telkens die sleutel tot wat volg. En wat hierdie geloof behels het, word kort en kragtig só aangedui: Hy het geleef soos God dit wou, of dan – God met sy lewe behaag. Ons weet nie veel meer oor Henog en hoe sy lewensverhaal verloop het nie, maar ons weet dat God vir hom die begin en einde in sy lewe was, en dit is genoeg. Hy het nie ʼn tree gegee of ʼn gedagte vertroetel sonder dat God daarin die wesenlike rol gespeel en die koers aangedui het nie. Om met God te wandel, beteken duidelik dat God nie ʼn terloopse rol gespeel het of net so nou en dan belangrik was nie. God was die middelpunt en wesenlike doel van sy ganse bestaan.

In die latere Jodedom het Henog en die verwondering oor Henog ʼn groot rol gespeel Daar is ook apokriewe boeke (wat nie in die Bybel opgeneem is nie) wat sy naam dra. Dit het sekerlik ʼn rol gespeel en daartoe bygedra dat dié wonderlike uitspraak oor Henog gemaak is: Hy het die dood nie gesien nie en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Maar dit is klaarblyklik nie die belangrikste van Henog se lewe dat hy nie die gewone dood gesterf het nie. Die getuienis dat sy lewe deur sy geloof gevorm is, bly die hoofsaak. Daarby leer die brief verder uitdruklik dat ʼn mens God nie kan behaag sonder geloof nie. Jy kan net met opregtheid tot God nader indien jy glo dat God die lewende werklikheid is – al kan jy net stil word voor die misterie en grootsheid van God se bestaan.

Oor die beloning waarvan hier sprake is, hoef ons nie verder te dink as die inleidende woorde by elke “geloofsheld” soos in die geval van Henog nie: Omdat Henog geglo het, kon hy met God wandel, kon hy God behaag. Daar is geen groter beloning as dit nie.

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

24 Augustus – Opregte geloof

Hebreërs 11: 1-4

Hierdie brief leer ons dat geloof ʼn ander perspektief op die werklikheid oopmaak en dan word dit vir ons: Glo is sien. Jy kyk met ander oë en dit is nie afhanklik van die wetenskap nie. Om te illustreer watter verskil dit in mense se lewe gemaak het en kan maak, gebruik hy voorbeelde “van die ou tyd”.

Die eerste voorbeeld is Abel. Op grond van sy geloof het  hy ʼn offer gebring wat vir die Here aanneemlik was. Alhoewel die Skrif dit ʼn beter offer as die offer van Kain noem, sou ons dit nie uit die gegewens van Genesis kon aflei nie. Hulle bring albei ʼn offer vanuit hul opbrengs. Kain was ’n saaiboer en Abel ʼn veeboer. Daar word nie aangedui dat die een se offer as sodanig beter as die ander een se offer was nie. Dit gaan dus ook hier duidelik oor ʼn saak wat onsigbaar vir die oog is, naamlik hul innerlike gesteldheid of die gesindheid waarmee die godsdienstige plig afgehandel word.

Die onderskeid word duidelik aangedui: Vanweë of op grond van sy geloof word Abel se offer vir God aanneemlik. Daar word letterlik in die oorspronklike taal gestel dat Abel vanweë sy geloof as ʼn regverdige persoon geprys is, of dan opreg, soos die 1983-vertaling sê. Die regverdiging was toe al nie op grond van sy werke nie, maar omdat hy in opregte geloof sy offer gebring het. God wat in die verborgene sien, het geweet dat Abel se geloofshouding sy optrede bepaal het. Die bring van die offer was die vrug van sy geloof, geloof wat tot dade oorgegaan het.

In ʼn sekere sin was Abel toe ook die eerste martelaar vir sy geloof, en hy word in Hebreërs 12: 24 weer genoem saam met Jesus, wat die “laaste” Martelaar was. Dit is ook belangrik dat die dood van Abel oor die tyd heen tot vandag toe sy getuieniskrag behou. Hy praat nog, al het hy gesterf. Deur die “sigbaarheid” van sy dood klink die ewige getuienis steeds voort en word die “onsigbare” van sy geloof die uiteindelike werklike waarde van sy lewe.

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

 

23 Augustus – Glo is sien

Hebreërs 10: 37 – 11: 3

Ons is gewoond aan die uitdrukking sien is glo. Dit is kenmerkend van die tyd na die wetenskaplike opbloei ontstaan het. Dit het ook bekend geraak as Die Verligting. Vanuit hierdie ingesteldheid het mense groot vertroue geplaas in wat hulle “wetenskaplik” kon bewys. Dit het dus ook die eis gestel dat ʼn mens eers moes kon waarneem, uittoets en verklaar. Daarna is dan gestel dat die gegewens geglo kan word, want ons het “gesien”. Daar is groot vertroue geplaas in mense se vermoëns om alles te kan verklaar. Die wetenskap moes eers die bewyse lewer, en dan kon die uitspraak geglo word. Daar het intussen groter beskeidenheid gekom oor die aansprake van die wetenskap. Die insig het gegroei dat wetenskaplikes ook werk met aannames en beperkte waarnemings. Maar dit is nie waaroor dit vir ons hier gaan nie.

Hierdie brief aan die Hebreërs bied ʼn perspektief vanuit ʼn totaal ander hoek. Die skrywer wil sy lesers aanmoedig om in geloof te volhard, al ervaar hulle moeilike omstandighede. Hy hou die vooruitsig lewend dat die lesers nie gaan terugdeins nie, maar sal glo en daarom sal lewe. Daarom bied hy wat sommige noem ʼn definisie van geloof. Dit gaan in beginsel oor sake wat onsigbaar is en aan ʼn ander werklikheid behoort as sake wat met wetenskaplike denke deurgrond kan word. Geloof gee inderwaarheid aan ons die moontlikheid om anders oor die totale werklikheid te kan dink. 

Voordat hy gelowiges uit die ou tyd as voorbeelde voorhou, gebruik hy ʼn besondere voorbeeld van hoe geloof ons anders na die werklikheid laat kyk. Dit gaan oor die skepping. En nou weet ons, daar word vele en diepgaande pogings in die wetenskap aangewend om te probeer verklaar: Waar kom alles vandaan, hoe het die heelal ontstaan en hoe oud is alles? Ook oor mense en hul ontwikkeling, wat neerslag gevind het in die evolusieteorie, en waarop mense nogal sterk reageer. Die brief gee ʼn duidelike rigtingwyser vanuit die geloof. Hy sê ons wéét dat die wêreld deur God geskep is. Glo is sien.  

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

22 Augustus – Verraaiers of vriende?

Kolossense 4: 7-18

Die afsluitingsgroet openbaar nogmaals Paulus se literêre genialiteit. Hy is bejaard en verhoorafwagtend, maar dit weerhou hom nie daarvan om sekere belangrike Christelike beginsels, selfs in die afsluitingsgroet, weer te gee nie. Weer eens sal dit vir die ongeoefende leser/hoorder slegs klink na die aframmeling van onbeduidende name, maar dit is baie meer as dit. Daar is minstens vier van hierdie name wat ’n ongelukkige storie rondom hulle het. Paulus veroordeel hulle egter nie, maar groet hulle en gee opdragte wat met hul omstandighede te doen het. Al is hy in die tronk, wil hy steeds ’n beter einde aan die “gemarginaliseerdes” se hartseerverhale gee.

Die eerste een wat hier vermeld word, is niemand anders nie as Onesimus, die wegloopslaaf van die boek Filemon. Ons ken sy storie. Paulus etiketteer hom nie as “sleg” en “onbetroubaar”, nie maar eerder as ’n betroubare en geliefde broer. Dan is daar ook nog Markus, die neef van Barnabas. Hy was die persoon wat koue voete gekry het op een van Paulus se sendingreise en hom verlaat het. Paulus tree egter nie met bitterheid teenoor hom op nie. Sy opdrag oor hom is eenvoudig: Ontvang hom! Demas, die bekende persoon wat die teenswoordige wêreld liefgekry het, word ook vriendelik gegroet. Die laaste persoon wat vermeld word, is ’n vrou met die naam Numpa en die gemeente wat in haar huis vergader het. Dit is opmerklik dat haar man nie vermeld word nie. Sy was dus óf ’n alleenloper óf ’n weduwee. Ons weet dat daar in daardie tyd teen vroue gediskrimineer is. Hoe kan daar kerk in haar huis gehou word? Daarom het sommige teksredigeerders in latere tekste probeer om haar as manlik weer te gee. Haar naam is verander na Numpas toe! Die feit dat ’n gemeente in haar huis vergader het, was egter nie vir Paulus ’n probleem nie; daarom ook sy uitdruklike groete aan haar!

Hierdie afsluitingsgroet is ’n pragtige voorbeeld van Christelike meelewing en versoening. Kom ons help ook ander mense en ons gemeente om ’n storie van versoening te skryf.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

21 Augustus – ’n Missionale gerigtheid

Kolossense 4: 2-6

Deesdae word daar baie oor die missionale gerigtheid van die kerk gepraat. Dit beteken dat die kerk voortdurend met sendingwerk besig moet wees. Mense wat afvallig geraak het, asook diegene wat nog nooit van die Here gehoor het nie, moet (terug)gebring word kerk toe! Die veronderstelling word geskep dat hierdie missionale gerigtheid iets nuuts is en dat dit die grootste uitdaging van die kerk in die 21ste eeu is. Dit is ook so dat baie kongresse en kursusse rondom missionale gerigtheid aangebied word. Kortliks kan gesê word dat missionale gerigtheid deesdae ’n gonswoord is wat in menige kerklike gesprek ter sprake kom.

Die gedagte van Kolossense 4: 2-6 is dat hierdie missionale werk ’n doodgewone, normale gemeentelike aktiwiteit is. Daar is egter sekere riglyne wat gegee word vir hierdie gemeentelike aktiwiteit. Die eerste is dat daar voortdurend gebid moet word dat die Here ’n deur sal oopmaak vir sy Woord. Dit is belangrik om te sê dat die vorm van die werkwoord hier dui op ’n voortdurende gebed, in teenstelling met ’n eenmalige aksie. Bid julle voortdurend dat die Here vir julle sal wys waar om betrokke te raak?

’n Tweede belangrike saak by die gemeente se missionale gerigtheid is natuurlik die regte optrede teenoor diegene wat nie aan die kerk verbonde is nie. In 4: 5 word gemaan om in wysheid teenoor hulle te wandel. Die gedagte hier is dat ’n mens nie sommer ’n huis sal binnestorm en mense summier met die hel sal konfronteer nie. Nee, hierdie gedeelte gaan eerder oor ’n spesifieke tyd wat met die nodige wysheid benut moet word om die Woord te verkondig. Volgens 4: 6 is positiwiteit en vriendelikheid onontbeerlik in die gesprek met mense buite die gemeente. Hoekom anders sê Paulus dat jul woord altyd in blydskap moet wees en met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om elkeen te antwoord?

Ter opsomming: ’n Missionale gemeente bid voortdurend vir geopende deure tot die Here, wag dan vir die regte tyd en, laastens, weet wat die korrekte woorde is om te sê.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

20 Augustus – Die huisgesin

Kolossense 3: 18-25

Een van die gebiede waar die nuwe lewe natuurlik moet deurbreek, is in die huisgesin. Voordat ons dit bespreek, eers twee belangrike sake as agtergrond. Eerstens, families in die Romeinse Ryk was streng hiërargies gestruktureer. Die vader was die belangrikste, gevolg deur die oudste seun. Daarna ander seuns, die moeder, dogters, en laastens die slawe. Tweedens was hierdie hiërargie deur eer en skande aangedryf. Alle persone bokant jou moes geëer word. Skandelike of skadelike optrede teenoor meerderes deur minderes is swaar gestraf.

Teen hierdie agtergrond kan ons Paulus se siening oor die huisgesin waarneem. Hy sê, eienaardig genoeg, nie dat mans en vroue gelyk is nie, ook nie dat slawe onmiddellik vrygestel moet word nie. Hy pleit wel vir baie meer regverdige en goedgesinde verhoudings tussen die lede van die huisgesin. Diegene met mag (elke keer mans) moet ’n sagter benadering teenoor ondergeskiktes hê. Sy betoog is dus op mans gefokus.

Dus moet mans nie met bitterheid teenoor hul vrouens optree nie. Vaders moet hul kinders ook nie aanhoudend slaan nie [my eie vertaling na aanleiding van Euripides, ’n Griekse outeur], sodat hulle nie moedeloos word nie. Base moet hul slawe ook billik en regverdig behandel. Elke keer word dan van die mindere verwag om met die regte optrede te antwoord. Vroue moet onderdanig wees, kinders gehoorsaam, en slawe hardwerkend. Paulus se totale betoog oor die huisgesin is op liefde, respek en goedgesindheid teenoor mekaar geskoei. Die meerderes en minderes moet mekaar in ag neem. Op hierdie manier wil hy ’n huisgesin skep wat in harmonie met mekaar lewe.

Gelukkig is alle mag vandag nie meer in mans gesentreer nie. Die Christendom het al ’n baie lang pad geloop om aan alle mense, veral minderes, ook hul plekkie in die son te gee. Hoe behandel ons minderes in ons eie huisgesinne, werksituasies en gemeentes? Kom ons dink veral aan diegene wat nie dieselfde ras, politieke oorwegings, geslag en seksuele voorkeure as ons het nie.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

19 Augustus – Vat vyf!

Kolossense 3: 5-17

Die nuwe lewe in Christus moet gestalte kry. Die vroeë Christendom was nie slegs ’n “praat”-beweging nie, maar veral ’n “doen”-beweging. Nadat Paulus sekere leerstellige sake rondom Christus uitsorteer het, fokus hy nou op die lewe. Hy doen dit met teenstellings: vroeër – nou; agterlaat – opneem; oud – nuut. Die heidense verlede is verby. Paulus gebruik, soos die morele filosowe van sy tyd, lyste van deugde en ondeugde om sy siening oor die nuwe lewe duidelik te maak. Paulus het egter ’n spesiale manier hoe hy dit doen: Hy rangskik al die deugde en ondeugde in vywe. Die getal vyf is maklik om te onthou, aangesien ’n mens vyf vingers het. Elke vinger stel ’n deug/ondeug voor. Verder het ’n mens twee hande. In ’n wêreld waar daar nie boeke, televisie en koerante was nie, sou ’n mens hierdie beeld makliker kon onthou. Veral vir kategese sou hierdie aftel van vywe op vingers van die hande baie sin maak.

Die eerste vyf ondeugde op intrapersoonlike vlak vind ons in vers 5, naamlik losbandigheid, onreinheid, hartstog, slegte begeerte en geldgierigheid. Ook vyf deugde op intrapersoonlike vlak in vers 12: innerlike ontferming, opregtheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Dan vind ons vyf ondeugde op interpersoonlike vlak in vers 8: toorn, woede, boosheid, laster en skandelike taal, en in vers 13 vyf deugde op interpersoonlike vlak: verdraagsaamheid, vergewensgesindheid, liefde, vrede en dank. ’n Laaste lys van vyf kultiese deugde kry ons in 3: 16-17: Laat die Woord van Christus in jou bly, onderrig en vermaan, sing en doen alles in die Naam van die Here met dankbaarheid. Vyf kultiese ondeugde vind ons in 2: 16-23: eet en drink, onthouding van sekere dinge, onderhouding van feesdae, vernedering en aanbidding van engele.

Paulus was dus baie kreatief in sy poging om die onmisbare nuwe lewe in Kolosse te laat posvat. Enige gemeentelid sou die deugde/ondeugde moontlik kon opsê en aftel op die hande. Hierdie is ook aan die kinders deurgegee. Hoe kreatief is ons gemeente in die kategese? Wat onthou u van kategese? Ek onthou vyf woorde op die vingers van my een hand: Die Here is my Herder.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

18 Augustus – Wenners en verloorders

Kolossense 2: 6-15

Nadat Paulus opnuut sy gesag asook sy boodskap gevestig het, gaan hy opnuut daartoe oor om te sê wat die implikasie daarvan is. Die volgende dagstukke handel juis hieroor: die invloed van Christus op jouself in terme van deugde en ondeugde, op die huisgesin, op diegene buite die gemeente en laastens op die gemarginaliseerdes. Hy begin sy betoog deur te sê dat Christus nie net ontvang moet word nie, maar dat daar ook in Hom gewandel moet word. Die werkwoord wandel in Grieks impliseer ’n voortdurende sowel as ’n omvattende aksie – in ons taal “orals en altyd”. Paulus doen weer eens ’n beroep op die Kolossense om nie in hierdie opsig mislei te word deur enigiemand nie. Hy gebruik verskeie argumente om sy standpunt te stel, waarvan ek slegs twee gaan behandel.

Die eerste kom voor in vers 15, naamlik dat Christus alle magte en gesagte oorwin het en dat Hy hulle in die openbaar vertoon het. Hierdie is ’n geweldig vernederende beeld uit die Romeinse Ryk. Die generaals van die vyand is gewoonlik ná ’n veldslag gevange geneem, kaal uitgetrek en in die strate van die vaderland vertoon. ’n Mens kan jou indink hoe die skares hulle sou uitjou en verkleineer. Paulus wil maar net hiermee sê dat Christus die oorwinnaar is.

Die tweede argument wat Paulus gebruik, is dié van ’n skuldbrief teen ons wat aan die kruis gekanselleer is (vers 14). Hierdie skuldbrief was ’n verdoemende dokument vir die oortreder. Al die transaksies is tot in die fynste detail opgeskryf. Gewoonlik het dit in die howe van daardie tyd as getuienis teen ’n mens gedien. Nou sê Paulus dat hierdie skuldbrief as gevolg van die kruis tot niet is.

Dit is duidelik wat Paulus hier doen: Hy kweek ’n kultuur van wenners. Die verloorders en oningeligtes ondersteun die magte en gesagte, maar nie diegene wat Christus ontvang het en in Hom wandel nie. In wie se span is jy? Hoor ek jou sê: In Christus se span! Moet dan nie soos ’n verloorder optree nie.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

 

17 Augustus – Lyding en bekommernis oor julle

Kolossense 1: 24 – 2: 5

Paulus raak nou baie meer persoonlik – nie net oor homself nie, maar ook oor sy lesers. Eerstens vestig hy sy gesag. Hy gee as’t ware sy handelsmerk uit. Hy sê wie hy is, wat hy doen en wat die inhoud van sy boodskap is. Dit kom daarop neer dat hy ’n dienskneg van Christus is. Hy is geroep volgens die raadsplan van God. Sy boodskap is om die misterie van Christus onder die nasies bekend te maak. Hierdie boodskap is baie kosbaar. Die gevolg daarvan is dat mense volmaak in Christus kan staan. Hiermee wil Paulus dit duidelik stel dat hy geen selfgemaakte apostel is nie. Hy het inderdaad vanaf God self sy gesag ontvang.

Tweedens sê Paulus dat hy besig is om te ly ter wille van hulle, net soos Christus ook moes ly. Paulus gaan nog verder. Hy verkeer ook in ’n stryd oor die mense in Kolosse en hul bure in Laodisea. Hoekom dink Paulus dit goed om weer opnuut sy gesag te vestig en sy leser aan sy stryd oor hulle te herinner?

Die rede is eenvoudig: Hy wil hulle verplig om te luister en te lees. Daar het inderdaad wolwe onder sy skape ingekom. Die boodskap wat hulle verkondig, is nie dieselfde as wat God aan hom toevertrou het nie. Die boodskap van die dwaalleraars verkondig nie hoop nie en vertroos ook nie die harte nie. Dit is soos 2: 4 sê: verleiding deur dwaling. Hierdie mense bring tweespalt onder Paulus se skape. Paulus as geestelike vader wil hulle graag weer op die regte pad bring.

Hierdie gedeelte herinner my dat daar niks nuuts onder die son is nie. Ook deesdae ontbreek daar nie mense wat aanspraak maak op apostel-, profeet- of leraarskap nie. In die meeste gevalle word daar dan ook ’n ander evangelie as dié van Paulus verkondig. Dit is gewoonlik ’n Christus-plus-boodskap: Christus plus die regte dag; Christus plus die regte amp; Christus plus die regte doop. Hierdie boodskap bou of vertroos nie; dit verwar.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

16 Augustus – Christus bo almal

Kolossense 1: 15-20

Paulus het nou die baan geopen. Christus, die afwesige in Kolosse, word nou die aanwesige; die onsienlike word die sienlike; die een sonder rang word die eersgeborene. Weer eens span Paulus sy literêre vermoëns op ’n meesterlike wyse in om hierdie boodskap oor te dra. Hierdie keer gebruik hy ’n gedig om Christus te besing. Hierdie gedig word beskou as een van die oudste gedigte van die Christendom. Dit bevat, soos die seëngroet, rym asook verskeie verrassende elemente. Vers 15a sê wat die beeld is van die onsienlike Vader [eie vertaling]. Hoe kan die onsienlike dan ’n beeld hê? Verder word daar vir die eerste keer na Christus verwys as die hoof van die liggaam, naamlik die kerk. Gewoonlik is die kerk slegs gesien as die liggaam van Christus. Christus word in die hierdie gedig kleurryk deur middel van verskeie voorsetsels geteken. Ek noem ’n paar: deur Hom is alles geskape; Hy is voor almal; in Hom het die volheid goedgedink om te woon. Verskeie voorbeelde van herhaling kom ook voor: Christus is twee keer die eersgeborene, en twee keer kom verskillende frases van in die hemele en op die aarde voor.

Natuurlik is Paulus hier besig om die uitnemendheid van Christus te besing. In vergelyking met alle ander magte en gesagte staan Hy eerste. Daar is niemand wat naby aan Hom kom nie. Alle ander, let wel in die hemel en op die aarde, is ondergeskik aan Hom. Ons kan hieruit die afleiding maak dat sekere mense in Kolosse aan ander vreemde magte of gesagte waarde toegeken het. Vir Paulus is dit belaglik – alle ander magte is taboe. Christus is die enigste een en deur Hom is alles versoen.

In ons tyd kan lidmate maklik op sleeptou geneem word deur allerlei aansprake, byvoorbeeld die praat met afgestorwenes, raadpleging van toordokters en selfs geloof in “die sterre voorspel”. Is al hierdie dinge nie maar magte en gesagte in die hemel en op aarde nie? Hierdie oudste gedig van die Christendom sê onomwonde aan ons dat Christus al is wat ons nodig het.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

15 Augustus – Danksegging vir die Kolossense?

Kolossense 1: 3-11

Direk nadat Paulus sy hoorder met ’n vraag rondom Christus gelos het, begin hy om die antwoord te gee. Hierdie “skynbare danksegging” moenie oorskat word nie. Hy gebruik die danksegging as deel van sy opening om ’n “ideale situasie” te skets van hoe die geloofsgemeenskap behoort te lyk. ’n Paar belangrike dinge word uitgelig:

Hulle het geloof in Christus (vers 4). Is dit waar van die Kolossense? Nee, Christus is nie prominent nie. Hulle het liefde vir mekaar (vers 4). Dit is ook onwaar – Epafras getuig van die teenoorgestelde. Is hul hoop in die hemel gevestig (vers 5)? Weer eens onwaar. Ons gaan binnekort ander dinge in die hemel waarop hulle staatgemaak het, ondersoek. Die stelling dat hoop vrugte dra en groei soos in die hele wêreld (vers 6), is ook nie waar nie. Om die waarheid te sê, die enigste vrugte en groei van die Kolossense was hul hoogmoed en neersien op ander mense.

Nadat Paulus sy skynbare danksegging afgehandel het, raak hy meer persoonlik in sy gebed. In hierdie gebed is daar nie meer skynwaarhede en skynhoue wat hy slaan nie. Inteendeel, hy is besig om sy hart hier bloot te lê. Dit is byna soos ’n ouer wat met trane in die oë met sy geliefde kind praat. Hy is bekommerd en bid onophoudelik vir hulle (vers 9). Die doel van sy gebed is eenvoudig. Hulle moet die vermoë ontwikkel om te onderskei waaroor dit regtig gaan. Al die probleme in die danksegging moet aandag kry.

Ons almal het ons daaglikse bekommernisse. Ons kan ook nie ontken dat dinge op verskeie gebiede verkeerd kan loop nie. Die politiek, die huwelik, die gesin, die kerk: Alles is onderhewig aan konflik. Baie keer probeer ons die aaklige waarheid met mooi geskenkpapier toedraai, maar ons bly bewus van die vernietigende monster aan die binnekant. Nogtans, die eerste ding wat ons behoort te doen, is om te bid. Praat met die Here oor u probleme; sê vir Hom van u hartseer. Hy hoor, Hy verstaan, Hy het ’n plan.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

14 Augustus – Christus groet nie!

Kolossense 1: 1-2

Die seëngroet in die Kolossense-brief is om verskeie redes fassinerend om te bestudeer. Dit is in die oorspronklike Grieks op ’n baie kunstige wyse geformuleer. Die geoefende oor kan dit onmiddellik waarneem. Daar moet in gedagte gehou word dat hierdie ’n hoorteks was wat aan die gemeente voorgelees is. Interne rym is waarneembaar in die aanvang van die groet. Ongelukkig is dit baie moeilik om in Afrikaans weer te gee. Dit sou moontlik soos volg kon klink: Paulus, apostel … deur die wil. Let op die herhaling van die l-klank – dit kom drie keer voor! Dit val baie mooi op die oor.

Daar is egter ook ’n ander eienaardigheid in hierdie seëngroet aan die Kolossense. Dit is die feit dat Christus nie deel is daarvan nie. Slegs God die Vader groet hier. Die baie belangrike eersgebore Seun van die Vader swyg! Hy maak nie deel uit van die geykte formules van die tipiese Pauliniese manier van groet nie. Dit is wat die geleerdes ’n teksfraktuur of ’n teksbreek noem. Die funksie daarvan is om die aandag op iets belangriks te vestig. Die geoefende oor sou dit ook onmiddellik waargeneem het. Inderdaad is hierdie probleem dan ook deur latere teksredigeerders raakgesien. Dit is die rede hoekom hulle en van die Seun Christus bygevoeg het. Hierdie byvoeging was egter nooit deel van die oorspronklike teks nie.

Die vraag is natuurlik: Hoekom is Christus in die seëngroet uitgelaat? Op literêre vlak is die antwoord heel eenvoudig. Luister verder na die teks en vind uit! Die antwoord lê opgesluit in dit wat volg.

Hierdie is ’n uitnodiging aan die hedendaagse leser om saam te stap deur die antieke Leukos-vallei in Turkye waar die gemeente geleë was. In die volgende paar dae sal ons uitvind wat gebeur wanneer die allerbelangrikste en unieke Seun van God tot op die vlak van ’n derderangse godheid uitgerangeer is. Dit het komplikasies tot gevolg gehad wat ons noodsaak om saam na ’n oplossing daarvoor te soek.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

13 Augustus – God se antwoord

Job 42

Ons het die ware wysheid, so het Job se vriende geglo. Nee, ek het die ware wysheid, het Job geglo. Nie een van julle het die ware wysheid nie, was God se antwoord. Daarom bely Job hier: Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Met ander woorde, ons as mense kan U nie tot verantwoording roep as dinge nie gebeur soos ons dit wou hê nie. Dit lei tot Job se tweede belydenis: Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: u wonderdade was te groot vir my

Wat is God se antwoord op die lyding van regverdiges? Voorspoed en lyding werk nie volgens ’n resep nie, net soos wat ons God ook nie in enige skema of resep kan indruk nie. Voorspoed en swaarkry, lewe en dood, is alles deel van ons bestaan. Lyding en swaarkry beteken dus nie God is besig om my te straf of het van my vergeet nie.

Wat beteken dit wel? Dit is deel van die lewe, net soos wat God se bystand ook deel van ons lewe is. Daarom, as dit op ons pad kom, moet ons daarby berus en op God vertrou. Vertrou sonder om te dink ons kan die uitkoms van ons vertroue bepaal en voorskryf hoe God behoort op te tree. Dit is immers wat ware vertroue beteken – om te vertrou en alles in sy hande te los.

God het nie aan Job verduidelik waarom hy ly nie. God antwoord bloot deur te wys wie Hy is en hoe groot Hy is, en dit moet genoegsaam wees. Genoegsaam om op Hom te vertrou. Vandag weet ons dat Hy deur Jesus Christus op ons lyding geantwoord het. Deur sy lyding weet ons, dit maak nie saak hoe swaar ons kry nie, God sal ons nooit versaak nie. Deur Jesus se lyding en oorwinning is ons verhouding met God so herstel dat ons in die sekerheid kan leef dat God met ons is, in voorspoed en in nood. En dit is genoeg.

Ds Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester

12 Augustus – Dink eers voor jy praat

Job 18

Hoeveel keer wil ons nie ons woorde terugtrek nie, omdat ons gepraat het voor ons gedink het? Dit is mos maar deel van ons wese as mense. As Bildad vir Job sê hy moet eers tot ander insigte kom, sê hy eintlik: Dink eers mooi na, probeer eers verstaan, voor jy praat. Dit is wat die woorde in die oorspronklike taal beteken.

Dit was ’n wysheidsbeginsel dat ’n mens nie te vinnig moet praat nie, soos ons in Spreuke 15: 28 kry: ’n Regverdige mens dink voor hy antwoord… Maar Bildad oordeel so vinnig oor Job, omdat Job durf anders oor God dink as hy. Hy meet Job se woorde nie werklik aan dit wat Job sê nie, hy meet dit aan wat hy self dink, en hy hoor net dat Job anders dink as hy. En omdat Job anders as hy dink, is Job noodwendig dwaas. Enige denke wat nie inpas by Bildad en sy vriende se resep nie, is dwase denke.

Ons weet vandag dat Job sowel as sy vriende verkeerd was. Juis omdat hulle gedink het hulle beskik oor die ware wysheid, terwyl hulle God se betrokkenheid by die wêreld eintlik net van toepassing gemaak het op dit wat in hul eie belang is. Hulle het God gedien sodat Hy hulle voorspoedig kon maak.

Dit is tragies dat Christene vandag nog so veroordelend kan optree teenoor mense wat anders as hulle oor God en die waarheid dink. So asof hulle oor die waarheid kan beskik. In die geloof kan ons eintlik nooit genoeg navors en nadink nie. Ons ken immers maar net ten dele. Daarom, in die geloof behoort al ons uitsprake maar voorlopig te wees.

Juis daarom behoort ons nooit veroordelend teenoor ander, veral ander gelowiges, op te tree net omdat hulle van ons verskil nie. Ons moet nooit te vinnig praat nie, maar altyd bly dink, soek, navors en na ander ook luister. En bewus wees van hoe min ons nog eintlik weet en verstaan.

Ds Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester

11 Augustus – Kyk na die natuur…

Job 12

Die wetenskap sê die aarde is 13,8 biljoen jaar oud. Volgens die Bybel is die aarde egter net meer as 6 000 jaar oud, en die Bybel is altyd reg. Dus, die wetenskap bedrieg ons. Dit is verstommend dat sommige Christene vandag nog so kan redeneer, maar dit gebeur tog. Behalwe dat die Bybel nie regtig sê die aarde is net meer as 6 000 oud nie, verklaar sulke uitsprake die geloof en wetenskap as vyande.

Tog, elke gelowige luister soms na die wetenskap. Ek ken immers geen gelowige wat nog dink die wetenskap was verkeerd toe daar ontdek is dat die aarde rond is en om die son draai nie. Selfs al sê die Bybel die aarde is plat met ’n doderyk onder die aarde, en ’n koepeldak (uitspansel) bo-oor die aarde met God se hemelse paleis bokant die hemelkoepel. Selfs al lees ons dat die son en maan oor die aarde as groot ligte beweeg, of dalk hemelwesens is wat aanbid word.

Daarom is dit interessant om in Job 12 te lees dat as ons wil verstaan hoe God se skepping werk, ons vir die natuur moet vra. Die diere en die voëls moet ons vertel, en die aarde moet ons leer, sê Job. Hoe kan hulle dit doen? Hulle vertel dit vir ons wanneer ons hulle bestudeer. Die natuurwetenskappe is immers niks anders nie as ’n bestudering van God se skepping. Spreuke sê maar dieselfde as dit ons leer: Gaan na die mier, luiaard, en word wys…

Tog, Job se insig het eers gekom toe God self praat. So leer ons ook: Vra gerus vir die natuurwetenskap, sien God se grootheid in sy skepping raak, leer hoe die skepping werk deur dit te bestudeer, maar onthou, sonder sy Woord sal dit wat ons leer en sien, nie sin maak nie. Dus, om regtig te verstaan, moet wetenskap en geloof hande vat. Laat ons God se Woord daarom elke dag bestudeer en ons lewens daarop bou, maar terselfdertyd nie nalaat nie om ook te luister na dit wat die wetenskap bied om te help verstaan.

Ds Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester

10 Augustus – As daar maar iemand was…

Job 9

Here, hoekom straf U my so? Dikwels hoor ons hierdie versugting by gelowiges in ’n donker tyd in hul lewe. Dit is omdat daar soms nog iets van Job se oortuiging by ons lewe: Voorspoed is God se beloning vir my vroomheid, en teëspoed is God se straf vir my sondes.

Maar hoe sê jy dit vir God? Dit was Job se groot probleem. Selfs as hy God in ’n hofsaak kon aanvat, sou hy steeds geen kans hê nie. God se wysheid en mag is net te groot vir enigiemand om ’n saak teen Hom te kan wen. ’n Magtige Regter, wat die aarde geskep het en dit ook weer kan skud en vernietig, wat die hemelliggame geskep het en dit beheer, wat selfs die magte wat die skepping bedreig beheer, soos om die golwe as simbool van die chaosmagte van die see in bedwang te hou, en wat die hemelliggame wat deur ander aanbid word, geskep het en dit beheer. Hy verwys na sterrekonstellasies soos die Beer, Orion en Pleiades. In die Griekse mitologie verwys Pleiades na die sewe dogters van die magtige Atlas op wie Orion, die jagter, jag gemaak het. Toe het Zeus hulle in ’n sterregroep verander, daarom die vertaling Sewester.

Voor hierdie magtige God is Job magteloos, al word hy in sy oë onskuldig gestraf. Daarom sy versugting: As daar maar iemand was wat in die saak tussen ons kon oordeel, wat oor ons albei onpartydig kon regspreek, as daar maar iemand was wat God se straf van my kon wegneem, sodat sy verskrikking my nie skielik oorval nie

As Job maar net geweet het – baie jare later was daar Iemand wat as Middelaar vir ons intree, wat sorg dat die straf van God van ons weggeneem word. ’n Middelaar, ons Here Jesus Christus, in wie se Naam ons nie meer as aangeklaagdes voor die Regter staan nie, maar as kinders voor ons Vader kan kniel en in sy Naam sonder vrees of huiwering met ons Vader mag praat.

Ds Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester

9 Augustus – Vrouedag

Job 22

Vandag is Nasionale Vrouedag. Vroue is nie hoog geag in die Ou-Testamentiese tyd nie. Dalk as vrou en ma, maar nie in die samelewing nie. Om die waarheid te sê, ’n vrou is gesien as nog een van die man se besittings. So is daar vandag nog Christene wat dink ’n vrou kan nie ’n predikant of selfs kerkraadslid wees nie. In die begin van die 20ste eeu was die groot debat nog of vroue mag stem of nie!

Job se vrou word ook maar negatief geskilder. Daar op die ashoop met sy pynlike swere, snou sy hom simpatiekloos toe: Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf! Daarna lees ons eers weer in Job 19 van haar, waar sy steeds simpatiekloos uitgebeeld word.

Volgens Job se wysheid het vroue ook deel aan die ellende van die mens. Hy skryf die ellende van die mens deels daaraan toe dat die mens uit ’n vrou gebore is. Dan vra hy in hoofstuk 25 die vraag: Hoe kan ’n mens wat uit ’n vrou gebore is in ’n onrein proses, enige regte voor die Here hê? Die mens kom dan eintlik onrein die wêreld in, danksy die vrou!

Tog, Job laat ons ook besef dat God anders as die samelewing van daardie tyd na ’n vrou kyk. Vroue, veral weduwees, wat niemand gehad het om hulle te versorg nie, het bitter swaar gekry. Die gemeenskap het hulle nie versorg nie. Inteendeel, hulle is dikwels verontreg en uitgebuit.

In Job 29 verklaar Job dat hy barmhartigheid aan weduwees en ander onderdruktes betoon het en hul harte bly gemaak het met sy ontferming oor hulle. Dit is ’n bewys van sy vroomheid. So word onbarmhartigheid teenoor mense sonder mag uitgewys as een van die groot sondes van hul tyd. Job was nog ver daarvan om hom vir vroueregte te beywer, maar minstens het hy al ingesien God duld nie onreg en uitbuiting van mense sonder mag nie. Die beste manier om dit reg te stel, is om te verstaan dat almal gelyk is voor God, en jou te beywer vir gelyke regte vir almal.

Ds Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester

8 Augustus – Is ek dan God se vyand?

Job 7

’n Beter vertaling van vers 12 is: Is ek Jam dat U my aan bande wil lê, of Tannin dat U my laat bewaak? Die skrywer van Job verwys waarskynlik na die Kanaänitiese mitologiese seegod Jam en die  seemonster Tannin. In die mite wil Jam homself as hoof van die gode vestig en met Baäl, die vorige hoofgod, in ’n geveg betrokke raak. Met behulp van twee knuppels wat die god Khotat-wa-Hasis gemaak het, verslaan Baäl vir Jam. Waarskynlik is hierdie verhaal deel van ’n skeppingsverhaal parallel aan die bekende Babiloniese skeppingsverhaal, waar Marduk, die hoofgod, vir Tiamat die seegod verslaan. Dan stoot hy die grense van die oseane terug sodat die droë grond verskyn en die aarde ontstaan. Die seegod en die seemonster, volgens die mites, wil nog altyd die grense terugskuif en weer chaos in die skepping veroorsaak. Dit is waarna Psalm 74, Jesaja 27 en 59 en enkele ander dele ook verwys, vanuit hul verstaan dat God die Leviatan of seemonster aan bande lê om nie weer chaos te kan veroorsaak nie.

Vir Job voel dit of God dink hy is Jam of Tannin en hom so aan bande lê deur hom elke oomblik met lyding en ellende te tref. In sy klaaglied sluit hy aan by die bekende woorde van Psalm 8, maar hy stel dit negatief: Wat is die mens dat U soveel van hom maak, dat U hom van dag tot dag met beproewings besoek? Hy smag daarna dat God net ’n oomblik wegkyk, sodat hy ’n bietjie asem kan skep en die lyding ’n oomblik kan ophou.

Die punt wat Job mis, is dat die ellende wat op ons pad kom, deel is van ons gebroke wêreld. Dit is nie ’n teken dat God jou as vyand sien of jou met die ellende tref nie. In Christus leer ons later dat God ons juis in ons nood wil bystaan. Daarom mag ons nooit ons verwondering vir sy genade verloor nie, verwondering verwoord in die vraag: Wat is ek as mens, dat God by my is en aan my dink?

Ds Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester