Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

U weet dat ons by drie verskillende geleenthede die naam van ons medebroer/suster N, hier teenwoordig, in die openbaar afgekondig het om te verneem of iemand met betrekking tot sy/ haar leer of lewe ‘n beswaar het teen sy/haar bevestiging as dienaar van die Woord. Aangesien niemand iets wettigs teen sy/haar persoon ingebring het nie, gaan ons nou in die Naam van die Here tot sy/haar bevestiging oor.

Vir hierdie doel moet u, broer/suster N, en almal wat hier teenwoordig is, eers uit die Woord van God na ‘n kort uiteensetting luister oor die instelling van die amp van die herders of dienaars van die Woord en oor wat hierdie ampswerk behels.

Die Woord leer dat God, ons hemelse Vader, uit die sondige menslike geslag ‘n gemeente byeen wil roep met die oog op die ewige lewe. Hiervoor maak Hy deur ‘n besondere genade van die diens van mense gebruik. Daarom lees ons in Efesiërs 4:11 en 12 dat die Here Christus apostels, profete, evangeliste en herders en leraars gegee het, om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Hier sien ons dat God se Woord onder andere sê dat die amp van herder en leraar ‘n instelling van Jesus Christus is.

Wat hierdie amp behels, kan ons maklik uit die naam self aflei: Net soos die werk van ‘n gewone herder beteken dat hy aan die kudde wat aan hom toevertrou is, weiding moet verskaf, dit moet lei, beskerm en regeer, so is dit ook met hierdie geestelike herders wat oor die gemeente aangestel is, wat God tot die saligheid roep en as sy kudde beskou. Die weiding waarvan hierdie kudde moet lewe, is die verkondiging van die Goddelike Woord met die daarby behorende diens van die gebede en die bediening van die sakramente. Dieselfde Woord van God is ook die staf waarmee hierdie kudde gelei en geregeer word.

Uit wat nou volg, is dit duidelik wat die amp van die herders of dienaars van die Woord alles behels:

Ten eerste moet hulle die Woord van die Here soos dit in die Heilige Skrif geopenbaar is, grondig en opreg aan hulle gemeentes verkondig. Hulle moet dit in die algemeen en in die besonder tot redding van die hoorders doen, deur hulle te onderrig, te vermaan, te vertroos en te bestraf, soos dit in elke geval nodig is. Hulle moet die bekering tot God en die versoening met Hom deur die geloof in Jesus Christus verkondig, en met die Heilige Skrif alle dwalinge en ketterye wat in stryd met die suiwer leer is, weerlê. Dit word alles duidelik in die Heilige Skrif geleer. In hierdie verband lees ons in 1 Timoteus 5:17 dat hulle moet preek; in Romeine 12:6 lees ons dat dit moet geskied in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. 2 Timoteus 2:15 en Titus 1:9 stel dat ‘n herder die woord van waarheid suiwer moet verkondig en moet vashou aan die betroubare woord. 1 Korintiërs 14:3 stel verder dat iemand wat God se boodskap verkondig, hom tot mense rig en woorde praat wat geestelik opbou, bemoedig en vertroos. In Handelinge 20:20 en 21 hou Paulus homself aan die herders as ‘n voorbeeld voor, wanneer hy sê dat hy in die openbaar gepreek en in die huise onderrig gegee het en die mense ernstig vermaan het om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus Christus te glo. Maar ons het veral ‘n goeie beskrywing van die dienswerk van ‘n evangeliedienaar in 2 Korintiërs 5:18 tot 20 wat sê: ‘Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!’ Met betrekking tot die weerlegging van die verkeerde leer, sê dieselfde apostel in Titus 1:9 dat ‘n dienaar aan die Woord van God moet vashou om argumente van teenstanders te weerlê.

Ten tweede moet die herders die gemeente in die gebed voorgaan. Wat die apostels van hulleself in Handelinge 6:4 sê: ‘Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee’, geld immers ook van die herders. Daarop sinspeel Paulus as hy vir Timoteus in 1 Timoteus 2:1 en 2 sê: ‘Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.’

Ten derde moet die herders die sakramente bedien wat die Here ingestel het as seëls van sy genade. Dit blyk uit die bevel wat Christus aan die apostels gegee het en wat ook op die herders betrekking het. Ten opsigte van die doop het Hy beveel: ‘Doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees…’ (Matt 28:19).

En ten opsigte van die nagmaal sê Paulus in 1 Korintiërs 11:23 tot 26: ‘Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem…’ en wat verder daarop volg.

Ten slotte is dit die werk van die dienaars van die Woord om in die gemeente van God die goeie dissipline te handhaaf en die gemeente ordelik te regeer, soos die Here dit voorgeskryf het. Nadat Christus oor die Christelike tug gepraat het, sê Hy vir sy apostels in Matteus 18:18: ‘Wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly….’ En Paulus stel die vereiste volgens 1 Timoteus 3:4 en 5 dat die dienaars in staat moet wees om hulle eie huisgesinne goed te beheer, omdat hulle anders nie vir die gemeente van God sal kan sorg en dit sal kan regeer nie. Daarom word die herders in die Skrif ook bestuurders van die huishouding van God genoem (Tit 1:7). Hulle is opsieners wat opsig moet hou oor dié deel van die huishouding van God wat aan hulle toevertrou is, sodat alles gepas en ordelik sal geskied (1 Kor 14:40). Hulle moet ook met die sleutels van die koninkryk van die hemel wat aan hulle gegee is, oopen toesluit volgens die opdrag wat die Here aan hulle gegee het (Matt 16:19).

Uit alles wat hierbo gesê is, is dit duidelik dat die herdersamp ‘n gawe van God is, aangesien daardeur sulke groot dinge tot stand kom. Trouens, hierdie amp is absoluut noodsaaklik, omdat mense daardeur tot redding gebring word. Dit is dan ook die rede waarom die Here wil hê dat hierdie dienswerk altyd moet bly bestaan. Wanneer Christus sy apostels vir hierdie bediening uitstuur, sê Hy vir hulle: ‘En onthou: Ek is by julle al die dae tot by die voleinding van die wêreld’ (Matt 28:20). Hieruit blyk dat dit sy wil is dat hierdie diens altyddeur op die aarde onderhou moet word, want die persone met wie Hy hier praat, kon nie in die lewe bly tot aan die voleinding van die wêreld nie. Daarom dra Paulus aan Timoteus op om waarvan hy gehoor het, aan betroubare manne toe te vertrou, wat bekwaam is om ander te leer (2 Tim 2:2). So gee hy ook vir Titus opdrag om, nadat hy hom as herder in die diens gestel het, in elke dorp ouderlinge aan te stel (Tit 1:5).

Oor hierdie amp is nou genoeg gesê. Ons wil nou daartoe oorgaan om ‘n nuwe dienaar van die Woord in diens te stel, sodat hierdie dienswerk in die kerk van God kan voortgaan.

Vir hierdie doel moet u, N, op die volgende vrae antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om die diens, soos ons dit beskryf het, behoorlik uit te voer.

Ten eerste: Is u daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God, en daarom deur God self, tot hierdie diens geroep is?

Ten tweede: Glo u dat die Ou en Nuwe Testament die enigste Woord van God en die volkome leer van die redding is, en verwerp u alle lering wat daarmee in stryd is?

Ten derde vra ek u of u beloof om u amp, soos dit hier beskryf is, volgens hierdie leer getrou te bedien en u leer te versier met ‘n lewe wat aan God toegewy is. Sal u u ook onderwerp aan die kerklike vermaning en tug volgens ons Kerkorde, as u miskien in leer of lewe sou oortree?

Hierop moet hy/sy antwoord: Ja

Daarna moet die dienaar wat hom/haar dit gevra het, en ander dienaars wat teenwoordig is, hom/haar die hande oplê (hierdie seremonie moet nagelaat word by die bevestiging van hulle wat al tevore gedien het. Sodanige bedienaars word bevestig met die gee van die regterhand van gemeenskap) en sê:

God, ons hemelse Vader, wat u tot hierdie diens geroep het, sal u deur sy Gees verlig, deur sy hand versterk en u so in u bediening lei dat u daarin behoorlik en vrugbaar kan werk, tot grootmaking van sy Naam en tot uitbreiding van die ryk van sy Seun, Jesus Christus. 
Amen

Daarna moet die dienaar van die kansel af die bevestigde dienaar en die hele gemeente soos volg toespreek:

Geliefde broer/suster en mededienaar in Christus, pas uself op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder u sorg gestel het. Soos ‘n wagter ‘n kudde versorg, so moet u die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun (Hand 20:28). U moet Christus liefhê en as herder sy skape versorg deur oor hulle toesig te hou, nie uit dwang nie, maar gewillig; nie om eie gewin nie, maar met toewyding (1 Pet 5:2); ook nie deur baas te speel oor dié wat God aan u sorg toevertrou het nie, maar deur ‘n voorbeeld vir die kudde te wees. Wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord en gedrag, in liefde, in geloof en reinheid. Hou aan om uit die Skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee (1 Tim 4:12 en 13). Verwaarloos nie die genadegawe wat aan u gegee is nie. Lê u op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal u vordering kan sien (1 Tim 4:16). Let goed op u lewe en u leer, volhard daarin. Dra u deel van die ontberings soos ‘n goeie soldaat van Jesus Christus, want deur dit te doen, sal u uself red, sowel as dié wat na u luister (1 Tim 4:16). En wanneer die Opperherder kom, sal u die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang (1 Pet 5:4).

En u, geliefde gemeente, ontvang u dienaar in die Here met groot blydskap en bejeën hierdie mense met groot agting (Fil 2:29). Dink daaraan dat God self deur hom/haar met u praat en u vermaan. Neem daarom die woord aan wat hy/sy aan u volgens die Heilige Skrif sal verkondig, in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie, maar inderdaad die Woord van God. Laat die voetstappe van hulle wat die vrede aankondig, van hulle wat die goeie tyding bring, vir u wonderlik klink (Jes 52:7). Wees gehoorsaam aan u voorgangers, want hulle hou wag oor u lewe en hulle is die mense wat aan God rekenskap moet gee. So sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie; anders het dit vir u geen nut nie. As u dit doen, sal die vrede van God in u huise inkom en sal u wat hierdie broer/suster ontvang omdat hy/sy ‘n profeet is, die beloning van ‘n profeet ontvang. En so sal u wat deur sy/haar verkondiging in Christus glo, deur Christus die ewige lewe beërwe.

Omdat ons nie uit onsself hiertoe in staat is nie, laat ons tot God bid:

Barmhartige Vader, ons dank U dat dit U behaag om uit die verlore menslike geslag deur die diens van mense vir u ‘n gemeente tot die ewige lewe te vergader. Ons dank U dat U weer hierdie gemeente so genadig van ‘n getroue dienaar voorsien het. Ons bid U dat U hom/haar deur U Gees, hoe langer hoe meer, bekwaam maak vir die diens waarvoor U hom/haar bestem en geroep het. Verhelder sy/haar verstand om u Heilige Skrif te verstaan en gee hom/haar die woorde in sy/haar mond, sodat hy/sy met vrymoedigheid die hoofsaak van die evangelie openbaar kan maak en kan verkondig. Gee hom/haar wysheid en onverskrokkenheid om die mense waaroor hy/sy gestel is, reg te regeer en in Christelike vrede te laat lewe, sodat u gemeente onder sy/haar bediening en deur sy/haar goeie voorbeeld in aantal en in geloof mag toeneem. Verleen hom/haar standvastigheid in alle moeilikhede en probleme wat hy/sy in sy/haar diens mag teëkom. Versterk hom/haar deur u Gees, sodat hy/sy tot die einde toe standvastig sal bly en saam met die getroue diensknegte in die vreugde van sy/haar Here mag deel. Verleen u genade ook aan hierdie gemeente, sodat hulle hulle teenoor hulle herder sal gedra soos dit hoort. Gee dat hulle hom/haar as u gestuurde erken, sy/haar verkondiging met alle eerbied aanneem en hulle aan sy/haar vermaning onderwerp; sodat hulle deur sy/haar woord in Christus mag glo en die ewige lewe deelagtig word. Verhoor ons, o Vader, deur u liewe Seun, wat ons geleer het om so te bid:

Ons Vader wat in die hemel is, 
laat u Naam geheilig word; 
laat u koninkryk kom; 
laat u wil ook op die aarde geskied, 
net soos in die hemel. 
Gee ons vandag ons daaglikse brood; 
en vergeef ons ons oortredinge 
soos ons ook dié vergewe 
wat teen ons oortree; 
en laat ons nie in versoeking kom nie 
maar verlos ons van die Bose. 
Aan U behoort die koninkryk 
en die krag en die heerlikheid 
tot in ewigheid. 
Amen

Share via
Copy link
Powered by Social Snap