Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

U weet dat ons by twee verskillende geleenthede die name afgekondig het van die broers en susters wat as ouderlinge en diakens van die gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand ‘n beswaar het teen hulle bevestiging in die amp. Aangesien niemand iets wettigs teen hulle ingebring het nie, gaan ons nou in die Naam van die Here tot hulle bevestiging oor.

Vir hierdie doel moet u, broers en susters wat bevestig gaan word, en ook almal wat hier teenwoordig is, eers uit die Woord van God ‘n kort uiteensetting aanhoor van die instelling van die amp van ouderling en diaken en van wat hierdie ampswerk behels.

Die ouderlinge

Instelling. Met betrekking tot die ouderlinge die volgende:

Die woord ouderling is aan die Ou Verbond ontleen en dui ‘n persoon aan wat ‘n aansienlike regeeramp beklee. Dit word gebruik vir twee soorte persone wat in die kerk van Christus dien. Die Skrif sê naamlik: Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral dié wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Hieruit blyk dat daar in die kerk van daardie tyd twee soorte ouderlinge was. Sommige het gepreek en onderrig gegee, en die ander nie. Eersgenoemdes was die dienaars van die Woord en herders wat die evangelie verkondig en die sakramente bedien het. Die ander, wat nie gepreek het nie, maar nogtans in die gemeente gedien het, was in ‘n afsonderlike amp werksaam. Hulle het naamlik oor die gemeente opsig gehou en het saam met die dienaars van die Woord geregeer. In Romeine 12 praat Paulus, nadat hy oor die leeramp en die amp van uitdeling of diakenskap gehandel het, ook van hierdie diens afsonderlik wanneer hy sê: As ons leiding gee, dan met toewyding. Ook op ‘n ander plek noem hy die regeeramp onder die gawes en ampte wat God in die gemeente daargestel het. Hierdie soort ampsdraers is dus vir die ander wat die evangelie verkondig, tot hulp en bystand, terwyl die twee ampte altyd van mekaar onderskei is. Dit is ook goed dat daar by die dienaars van die Woord mederegeerders gevoeg word, sodat daardeur elke vorm van alleenheerskappy en magsmisbruik uit die gemeente van God geweer kan word — iets wat maklik kan intree wanneer die regeertaak slegs aan een persoon of aan ‘n paar toevertrou is. Die dienaars van die Woord en die ouderlinge vorm so saam ‘n liggaam of vergadering wat as die kerkraad dien en die hele gemeente verteenwoordig. Dit is waarna die Here Christus verwys het, toe Hy gesê het: Sê dit vir die gemeente. Hiermee het Hy nie die gemeente as sodanig bedoel nie, maar wel diegene wat deur die gemeente verkies is om hulle te regeer.

Ampswerk. Die ampswerk van die ouderlinge behels die volgende:

Ten eerste moet hulle saam met die dienaars van die Woord opsig hou oor die gemeente wat aan hulle toevertrou is. Dit moet hulle doen deur noulettend toe te sien dat elkeen hom en haar in belydenis en lewe betaamlik gedra, die onordelikes te vermaan en om sover as moontlik te verhoed dat die sakramente ontheilig word. Verder moet hulle volgens die bepalings van die kerklike tug optree teen dié wat nie berou toon nie, en dié wat berou toon, weer in die gemeenskap van die kerk opneem. Soos uit die genoemde uitspraak van Christus blyk, is hierdie pligte nie die verantwoordelikheid van slegs een of twee nie, maar van meer persone wat daarvoor aangewys is.

Ten tweede beveel die Skrif dat alles onder die gelowiges ordelik en gepas moet geskied, en dat niemand in die kerk van Christus mag dien wat nie wettig daartoe geroep is, volgens die kerklike reëling wat daaromtrent bestaan nie. Dit is daarom die ouderlinge se taak om hulle vir die orde in die kerk te beywer en die dienaars van die Woord met goeie raad by te staan in alle sake wat die welstand van en die goeie orde in die kerk raak. Hulle moet trouens ook alle gelowiges met raad en bemoediging bystaan.

Ten derde is dit in die besonder hulle taak om opsig te hou oor die leer en lewe van die dienaars van die Woord, sodat alles tot opbou van die kerk mag geskied en dat geen vreemde leer in die kerk ingedra word nie. So lees ons in Handelinge 20 dat die Skrif waarsku dat noulettend wag gehou moet word teen die wolwe wat onder die kudde van Christus mag indring.

Om dit alles te kan doen, moet die ouderlinge die Woord van God ywerig bestudeer en die dinge wat die hoofsaak van die geloof uitmaak, voortdurend oordink.

Die diakens

Instelling

Van die oorsprong en instelling van die diakenamp lees ons in die Handelinge van die Apostels. Daar sien ons dat in die vroeë kerk, die apostels self die versorging van die armes behartig het. Die opbrengs van wat verkoop is, is aan hulle gegee en aan elke arme is daarvan gegee volgens sy behoefte. Maar toe daar ontevredenheid ontstaan het, omdat die weduwees van die Griekssprekendes in die daaglikse versorging afgeskeep is, is daar op aandrang van die apostels persone gekies wat spesifiek die armes moes versorg, sodat die apostels al hulle aandag aan gebed en aan die bediening van die Woord van God kon bly gee. Hierdie instelling is van daardie tyd af in die kerk gehandhaaf, soos blyk uit Romeine 12:8 waar die Skrif van hierdie diens sê: ‘As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees.’ En waar op ‘n ander plek (1 Kor 12:28) van die helpers gepraat word, word bedoel diegene wat in die gemeente gestel is om die armes en alle ander hulpbehoewendes in hulle nood by te staan.

Ampswerk

Uit hierdie tekste is dit duidelik wat die amp van die diakens alles behels. Ten eerste moet hulle getrou en ywerig die offergawes wat vir die hulpbehoewendes gegee word, insamel en bewaar. Hulle moet hulle ook daarvoor beywer om voldoende middele te vind om die hulpbehoewendes by te staan.

Ten tweede behels hulle amp die hulpverlening. Hiervoor word nie alleen vereis die gawe van onderskeiding en oordeelkundigheid om slegs hulp te verleen waar dit nodig is nie, maar ook die gawe van welwillendheid en opregtheid om dié hulp met meegevoel en toegeneentheid te kan verleen. Hulle moet daarom nie alleen met uiterlike middele die armes en hulpbehoewendes bystaan nie, maar hulle ook met die Woord van God bemoedig.

Die voornemende kerkraadslede word nou opgeroep om op die volgende vrae te antwoord:

Sodat elkeen, geliefde broers en susters, kan hoor dat u bereid is om hierdie dienste te aanvaar, moet u op die volgende vrae antwoord:

Ten eerste: Is u daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self geroep is tot hierdie diens wat Hy ingestel het?

Ten tweede: Glo u dat die Ou en Nuwe Testament die enigste Woord van God en die volkome leer van die redding is, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is?

Ten derde: Beloof u om u amp, soos dit aan u voorgehou is, getrou in ooreenstemming met hierdie leer te vervul — u, ouderlinge, in die kerkregering saam met die dienaars van die Woord, en u, diakens, in die versorging van die hulpbehoewendes? Beloof u ook gesamentlik om in toewyding aan God te lewe en u aan die kerklike tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk?

Hierop vra die dienaar van die Woord: NN, wat is hierop u antwoord?

Hierop moet hulle antwoord: Ja.

Daarop moet die dienaar sê: Mag die almagtige God en Vader u sy genade gee dat u in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam mag wees. 
Amen

Verder moet hy/sy hulle, sowel as die hele gemeente, soos volg toespreek:

U, ouderlinge, wees ywerig in die regering van die kerk wat aan u saam met die dienaars van die Woord toevertrou is. Hou wag oor die huis en die stad van God deur elkeen getrou te vermaan en hom en haar te waarsku teen ‘n lewe wat na die dood lei. Sorg daarom dat die suiwerheid van leer en die vroomheid van lewe in die gemeente van die Here gehandhaaf word.

En u, diakens, wees vlytig met die insameling van die offergawes, oordeelkundig en welwillend by die aanwending daarvan. Kom almal te hulp wat swaar laste dra. Versorg die weduwees en wese. Doen goed aan alle mense, maar veral aan die medegelowiges.

Wees almal saam in u diens getrou, staan met u hele wese in vir die geloof wat ons bely en wees ‘n navolgenswaardige voorbeeld vir die hele gemeente. So sal u vir uself ‘n eervolle plek in die gemeente verwerf. U sal ook groot sekerheid verkry in u geloof in Christus Jesus, en na hierdie lewe in die vreugde van u Here deel.

En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie broers en susters as dienaars van God. Gee dubbele erkenning aan die ouderlinge wat goed regeer en onderwerp u gewillig aan hulle opsig en regering.

Voorsien die diakens van voldoende middele vir hulle bystand aan die hulpbehoewendes. Dié van u wat die middele het, moet mededeelsaam wees en mildelik bydra. En die hulpbehoewendes onder u, erken u afhanklikheid van God. Betoon aan dié wat aan u hulp verleen die nodige agting, wees erkentlik en moenie eise stel nie. Volg Christus na, ter wille van u geestelike welsyn en nie ter wille van materiËle behoeftes nie. (Wie gesteel het of vir sy en haar medemens ‘n las was, moenie meer steel nie.) Doen getrou u daaglikse werk, sodat u ook iets kan hê om aan dié te gee wat gebrek ly. Wie dit doen, elkeen ooreenkomstig sy en haar eie opdrag, sal van die Here die lewe as loon ontvang.

Maar omdat ons nie uit onsself hiertoe in staat is nie, laat ons nou die almagtige God aanroep!

Gebed

Here God, hemelse Vader, ons dank U dat dit U behaag om tot die groei en bloei van u kerk, naas die dienaars van die Woord, ouderlinge en diakens te gee. Deur hulle handhaaf U die vrede en welstand in u gemeente en versorg u die hulpbehoewendes. Ons dank U dat U aan ons in hierdie gemeente eerbare persone gee wat deur u Gees besiel is. Ons bid U, voorsien hulle ryklik van die gawes wat hulle vir hulle dienswerk nodig het — die gawes van wysheid, moed van oortuiging, onderskeiding en mededeelsaamheid — sodat elkeen sy en haar amp kan vervul soos dit hoort. Gee dat die ouderlinge met toewyding opsig sal hou oor die leer en lewe van u gemeente, die wolwe uit die kudde van u geliefde Seun sal weer, en die onordelikes sal vermaan en tug. Gee dat die diakens die offergawes ywerig sal insamel, dit mildelik en oordeelkundig vir die hulpbehoewendes sal aanwend en hulle liefdevol met u Woord sal versterk. Skenk aan die ouderlinge en diakens u genade om standvastig en getrou hulle werk te doen, sonder om ooit te verslap as gevolg van moeite, terugslae of die vyandigheid van die wêreld.

Skenk ook u Goddelike genade aan die gemeente waaroor hulle gestel is, dat hulle hulle gewillig aan die goeie vermanings van die ouderlinge sal onderwerp en aan hulle die nodige erkenning ter wille van hulle amp sal gee. Gee aan dié wat die middele het, ‘n vrygewige gesindheid jeëns die hulpbehoewendes en aan die hulpbehoewendes dat hulle dankbaar sal wees teenoor diegene wat hulle help en bystaan. Doen dit Here, sodat elkeen deur die getroue vervulling van sy en haar amp u heilige Naam mag groot maak en die heerskappy van u Seun, Christus, daardeur bevorder mag word. In sy Naam sluit ons ons gebed af met die woorde:

Ons Vader wat in die hemel is, 
laat u Naam geheilig word; 
laat u koninkryk kom; 
laat u wil ook op die aarde geskied, 
net soos in die hemel. 
Gee ons vandag ons daaglikse brood; 
en vergeef ons ons oortredinge 
soos ons ook dié vergewe 
wat teen ons oortree; 
en laat ons nie in versoeking kom nie 
maar verlos ons van die Bose. 
Aan U behoort die koninkryk 
en die krag en die heerlikheid 
tot in ewigheid.

Amen

Share via
Copy link
Powered by Social Snap