’n Nuwe webblad was lankal nodig. Nie net ’n opdatering van die ou webblad nie, maar ’n heel nuwe webblad wat die Hervormde Kerk in staat stel om op nuwe maniere in ’n nuwe omgewing te kommunikeer.

Die nuwe webblad spruit voort uit die Kerk se kommunikasieplan. Hierdie kommunikasieplan gee uitdrukking aan die Kerk se visie en missie, en het ’n missionale fokus: Ons leef in verhouding met mekaar en ander mense, en God stuur ons om as sy getuies ’n verskil te maak in die wêreld. Die Hervormde Kerk wil nie op haarself gerig leef en bloot die NHKA as instituut dien nie, maar wil juis in diens van mense staan – die mense wat reeds lidmate van ons Kerk is én ook diegene in ons gemeenskap wat by ons Kerk aanklank kan vind.

Verder verreken die nuwe webblad ’n wesenlike verskuiwing in die Kerk se kommunikasie: Die Kerk gaan voortaan primêr van elektroniese media gebruik maak, en dit slegs met gedrukte kommunikasie aanvul waar dit steeds nodig is. Elektroniese kommunikasie kos minder en bereik meer mense – op ’n rekenaar, tablet of selfoon. In die geval van die NHKA se amptelike mondstuk, Die Hervormer, wat ten volle elektronies op die webblad beskikbaar is, word gedrukte weergawes egter steeds op versoek aan gemeentes gelewer.

Almal wat op Blitspos ingeteken is, sal steeds weekliks ’n e-pos ontvang met ’n skakel wat die pdf-dokument van die webblad vir lees aflaai as jy daarop klik.

Hierdie e-pos sal ook lokflitse bevat, met skakels wat jou herlei na die toepaslike bladsye op die webwerf waar nuwe artikels verskyn, sommige spesiaal vir die webblad geskryf en ander uit die nuutste uitgawes van Die Hervormer en die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT). Daar is ook meningsartikels van medewerkers waarop lesers kommentaar sal kan lewer.

As ’n mens die webblad oopmaak, gee die tuisblad dadelik met woord en beeld uitdrukking aan die waardes (die visie en missie) wat vir die Kerk sentraal staan. Iemand wat meer wil weet oor wie die Hervormde Kerk is en waar ons vandaan kom, kan ’n skakel volg (Lees meer hieroor). En enigiemand wat die naaste Hervormde gemeente in sy omgewing soek, kan op ’n kaart aan die onderkant van die bladsy soek en die betrokke gemeente se kontakinligting net daar kry.

Op elke bladsy is ’n drywende spyskaart wat die gebruiker in staat stel om ’n gemeente te soek of om kerklike artikels te lees. Nog so ’n spyskaart lei die leser om artikels via sosiale media te kan deel of druk. Artikels op die Kerk se webblad sal ook op die Kerk se Facebook-blad geplaas word, en enige leser sal maklik en vinnig ’n interessante artikel op sy eie Facebook-blad kan plaas of vir iemand anders op enige plek in die wêreld kan aanstuur. So hoop ons dat die woorde en werk van die Kerk al meer mense kan bereik.

Die tweede hoofblad dra die titel Die Woord. Daar plaas ons ’n verskeidenheid items wat met die verkondiging van die evangelie verband hou: ’n kort gedagte vir die dag op ’n gepaste prentjie, die dagstukkie uit die Bybelse Dagboek, video-opnames van eredienste uit ’n aantal gemeentes, preke vir verskillende geleenthede en tye van die kerkjaar, en video-oordenkings. Ons rig graag ’n uitnodiging aan al ons gemeentes en predikante: As julle bydraes tot hierdie blad kan lewer, wil ons baie graag van julle hoor!

Die volgende hoofblad word genoem Gebeure. Hier plaas ons die tradisionele publikasies van die Kerk in elektroniese formaat: Die Hervormer, Blitspos, en die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT). Dit is ook die plek waar ons artikels plaas wat vertel van die volle verskeidenheid van die Kerk se werk. Dan gee ons nog ’n tree verder met ’n ruimte waar ’n paar predikante op versoek elk ’n meningsblad sal bedryf. Elkeen van hierdie predikante sal van tyd tot tyd ’n artikel publiseer waarin hulle ’n persoonlike mening uitspreek, en lesers sal die geleentheid kry om daarop kommentaar te lewer (mits hulle inteken en hulle hou aan die etiese kode van die blad). Ons hoop dat dit tot gesonde gesprekvoering oor allerhande aktuele sake aanleiding sal gee.

Dit bring ons by die blad met die opskrif Amptelik. Dit is waar gemeentes en ampsdraers amptelike stukke soos die Kerkorde, omsendbriewe, formuliere, beroepsbriewe, aktes en reglemente kan kry. Daar is ook skakels na doop-, lidmaat- en huweliksregisters en ander argiefmateriaal. Van die inligting op hierdie blad sal vir enigeen te siene wees, terwyl ander materiaal wat moontlik misbruik kan word (soos ons korporatiewe kerklike identiteit en briefhoofde) slegs toeganklik sal wees vir ampsdraers wat met ’n wagwoord inteken.

Die Amptelik-blad maak ook voorsiening vir vergaderings en kursusse. Kursusmateriaal vir predikante, ouderlinge, diakens of lidmate van die Kerk word hier geplaas, saam met materiaal van instansies soos die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) en die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB). Die plan is om dit in die toekoms moontlik te maak dat mense hier aanlyn vir kursusse en vergaderings kan registreer. Daar word spesiaal voorsiening gemaak vir die Algemene Kerkvergadering (AKV). Die notule en besluitebundel van die 71ste AKV is hier beskikbaar, en die agenda van die 72ste AKV word hier geplaas sodra dit beskikbaar is. Die name en foto’s van al die predikante en ouderlinge wat die AKV bywoon, sal ook op hierdie blad verskyn sodat die afgevaardigdes mekaar beter kan leer ken.

Einde ten laaste is daar ’n blad genaamd Kontak ons. Hier kan ’n mens kontakinligting van die Sinodale Dienssentrum of skakels na diensorgane soos die NHSV, Bejaardesorg, Pleegsorg, Rata of die ADV kry. Om aan wetgewing te voldoen, sal die name en kontakinligting van predikante en gemeentelike funksionarisse nie op die webblad verskyn nie. Hierdie inligting word egter steeds in die Almanak gepubliseer, of kan deur gemeentelike verteenwoordigers van die Sinodale Dienssentrum aangevra word.

Dit was ’n geweldige groot onderneming om ’n nuwe webblad daar te stel. Na ’n oop tenderproses moes die Kerk ’n diensverskaffer identifiseer. Om die tenderproses te vergemaklik, het SENTIK se personeel die ou webblad herstruktureer, en met nuwe inligting ’n grafiese uitbeelding daargestel van wat ons vereiste is. Daarna het die diens-verskaffer ’n nuwe struktuur gebou wat op alle platforms beskikbaar sal wees – rekenaar, tablet en selfoon. SENTIK het bestaande inligting verwerk sodat dit op ’n meer toeganklike  manier aangebied kon word, en ook nuwe inligting ingesamel. Alles moes grafies uitgebeeld word en nuwe inligting moes dan ook taalversorg word. Daarna is alle inligting stukkie vir stukkie opgelaai saam met gepaste grafika, en die funksionaliteit van die webblad is voortdurend getoets. SENTIK sal voortaan die inhoud, kontinuïteit, uitleg, navigasie van die webblad en die toenemende aanlynteenwoordigheid van alle kommunikasiekanale koördineer.

Ons is baie opgewonde oor die nuwe webblad. Ons hoop die hele Kerk deel ons opgewondenheid.

(Dr Wouter van Wyk is sekretaris van die Kommissie van die AKV)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap