Tussen die blaaie van die Woord ontdek ons ’n skatkis van verhale, ons ontmoet geloofshelde, ons ontmoet onsself in die spieël van ander gelowiges se lewe, en ons ontmoet God. Waar anders leer ons God ken as in ons besig wees met die Skrif, enersyds in die aanhoor daarvan as dit aan ons verkondig word, en andersyds as ons dit self lees en bestudeer? Daarom spook hierdie vraag die afgelope jare reeds by my: Hoe goed ken ons die Bybel, en kan ons God ken sonder dat ons Hom gereeld in die Woord ontmoet?

Onlangs besluit ek om my vraag te toets, en ek vra ’n groep finalejaars om alles wat hulle van God ken, neer te skryf. Ek besluit om dit makliker te maak en nooi hulle uit om alles wat hulle van die Bybel onthou, ook neer te skryf. Ek besef ’n skamele uur is te min, maar is tog nuuskierig oor die uitkoms van die oefening.

Die resultaat: ’n Halfuur later is al die kennis op papier en kan die Bybelkennis van vyf jongmense nie vyf bladsye vul nie. 

’n Predikant van die NG Kerk vertel op Facebook dat hy die 15 jongmense in sy belydenisklas se Bybelkennis wou toets. Nie een uit die 15 kon die volgende vrae reg beantwoord nie:

 • Watter koning het die tempel in Jerusalem laat bou?
 • Wat noem ons die stories wat Jesus vertel het om die mense iets te leer?
 • Aan wie het Jesus in ’n helder lig verskyn toe hy op pad was om Christene in die tronk te gooi?
 • Noem die naam van ’n rigter.
 • Wat het op die eerste Pinksterdag gebeur?

Vier jongmense het geweet wie in die leeukuil gegooi is; ses het geweet wie se broers hom in ’n put gegooi het en verkoop het as slaaf; en sewe het geweet hoeveel dae dit aaneen gereën het met die sondvloed.

’n Kollega vertel dat hy van tyd tot tyd vir groepe wat wissel van kerkraadslede tot katkisante vra om die Bybelgedeelte wat hulle die afgelope drie dae gelees het, neer te skryf en kortliks te sê waaroor dit gaan. Dis merkwaardig, sê hy, dat 90% van die mense telkens Psalm 23 gelees het, en die ander 10% het 1 Korintiërs 13 gelees.

My vrees is dat lidmate die Bybel te min lees, en algaande word die stem van God stil in ons lewe. 2 Timoteus 3: 14-17 spook by my: Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

 Jare gelede is daar in Amerika ’n studie onderneem onder 40 000 mense, tussen die ouderdomme van 8 en 80, om te sien hoe mense die Bybel lees. In die ondersoek maak hulle toe ’n diepgaande ontdekking. Wanneer ’n mens een keer ’n week die Bybel lees, het dit ’n onbeduidende uitwerking in jou lewe. Wanneer jy twee keer ’n week Bybel lees, het dit ’n geringe uitwerking in jou lewe. Drie keer ’n week, maak ’n groter verskil in jou lewe, maar nie werklik noemenswaardig nie. Maar hier is die verrassende ontdekking: As jy vier keer ’n week jou Bybel lees, is die waarde daarvan ENORM.  

 • Hierdie is die soort effek wat dit op jou lewe het:
 • Gevoelens van eensaamheid daal met 30%.
 • Woedekwessies daal met 32%.
 • Daar is ’n afname in bitterheid in verhoudings (huwelik, kinders, ensovoorts) van tot 40%.
 • Alkoholisme daal met 57%.
 • Ervarings dat ek geestelik afgestomp is, daal met 60%.
 • Deelname aan pornografie daal met 61%.
 • Aan die positiewe kant is daar 200% meer mense wat getuig dat hulle gemaklik voel om hul geloof te deel en te getuig.
 • Daar is ’n magtige 230%-styging in die maak van dissipels.

2020 is die jaar van die Bybel. Die Hervormer loods oor die volgende drie uitgawes ’n nuwe projek. Ons gaan poog om ’n Bybelse tydlyn deur te gee – ’n Manier om jouself te oriënteer ten opsigte van die Bybel. ’n Mens kan dit selfs ’n samevatting van die Bybel noem, ’n kort en bondige opsomming. Moet dit nie misloop nie!

Vraelys om jou Bybelkennis te toets

 1. Noem die aartsvaders wat ons in Genesis 12-50 ontmoet.
 2. Wie roep God by die brandende bos om die Israeliete uit Egipte na die beloofde land te lei?
 3. Ken jy die name van drie rigters en hul verhale?
 4. Hoekom het God Eli en sy nageslag uitgewis?
 5. Hoekom het God Saul verwerp as koning?
 6. Hoekom mag Dawid nie ’n tempel vir die Here bou nie?
 7. Salomo word deur God geseën met groot wysheid en tog begaan hy ’n groot fout. Wat was dit en wat was die gevolg daarvan?
 8. Hoe gebeur dit dat die Israelitiese ryk skeur, en wie was die nuwe konings van die noordryk en die suidryk?
 9. Hoeveel verhale van Elia ken jy?
 10. Hoekom word die Israeliete in ballingskap weggevoer?
 11. Hoekom word Daniël in die leeukuil gegooi en wat gebeur die volgende oggend?
 12. Wat was Nehemia se werk?
 13. Noem die eerste vier boeke van die Nuwe Testament.
 14. Noem vyf gelykenisse van Jesus en vyf wonderverhale.
 15. Wie was die eerste martelaar in Handelinge?
 16. Watter apostel verkondig die evangelie aan die heidene in Handelinge?
 17. Wat is volgens Korintiërs ’n ongepaste deelname aan die Nagmaal?
 18. Noem die vrugte van die Gees.
 19. Noem drie gawes van die Gees.
 20. Waaroor gaan die boek Openbaring?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap