Wanneer ons by ’n opening van ’n NHSV Kongres terugkyk op die NHSV se dienswerk in die Kerk, is dit gewoonlik terugskouend oor ’n periode van drie jaar se werksaamhede. Ons kyk egter vanjaar terug op ’n tydperk van ses jaar as gevolg van ’n pandemie wat 2020 se Kongres tot stilstand gebring het.

Ons het die NHSV se 80-jarige bestaan gevier op 22 Mei 2020, tydens die inperking – nie op ’n verhoog met applous en gelukwense nie, maar met aanlyn feesvieringe van NHSV takke en streke regoor die land. Die NHSV Dagbestuur het ’n 80-jaar-feesboodskap saamgestel met opnames by elkeen se huis, saamgevoeg tot ’n feesboodskap wat aanlyn versprei is. ’n Spesiale feesboodskap het ook in Blitspos verskyn, en Die Christelike Vrou se Mei-uitgawe van daardie jaar was ten volle gewy aan ons feesvieringe.

Tydens 2020 se absolute isolasie was ons steeds hoopvol. Ons het gedink eendag sal ons terugkyk op hierdie tyd en sal ons die gebeure sien uit ’n historiese perspektief wat anders lyk as die hede, met kennis wat vir ons in daardie tyd onbekend en vreemd was.

Dit was maande van hartseer en stilte wat ons gesinne, families en gemeenskappe tot stilstand gebring het. Verliese was ’n realiteit en uitdagings was groot, en ons momentum het tot stilstand gekom. Die pilare in ons samelewing wat ons gedra het en waarop ons gesteun het, was verlore as gevolg van die pandemie.

Wat van daardie tyd herken ons nog vandag en wat voel soos ’n veraf herinnering? Watter stories gaan ons nog oorvertel en wat gaan behoue bly? Wat gaan ons vergeet en wat hoort tot die verlede?

Die belangrikste van daardie tyd was egter die veranderinge wat ons kon maak om aan te pas. Wat neem ons saam op die pad vorentoe en dra ons met trots met ons saam?

Na die 2017 Nasionale Kongres het die NHSV Dagbestuur met ’n projek begin om uit te reik na individuele predikantsvroue, en ook meer spesifiek om aan jong predikantsvroue ondersteuning te bied. Ek was van tyd tot tyd in gesprek met talle NHSV voorsitters en predikantsvroue in verskeie streke van ons land. Ons NHSV Dagbestuur het tydens streekbyeenkomste weer eens bewus geraak van die behoeftes van hierdie vroue in gemeentes van ons Kerk.

Tydens die inperking en daarna was ek steeds in gesprek met hulle – ook om idees uit te ruil oor die werksaamhede in dié tyd, aanpassing by veranderde omstandighede, en watter hulp hulle benodig. Die hartseerste was om te hoor hoe predikante se standplase in die slag gebly het en die verarming wat dit onder predikantspare meegebring het. NHSV besture wat tot niet was as gevolg van die afsterwe van bestuurslede weens Covid-19, het ons opnuut laat besef hoe broos en weerloos ons is.

Een van ons beskrywingspunte by hierdie NHSV Kongres, naamlik ondersteuning aan predikantsvroue en predikanteweduwees, is gebore uit die omstandighede na die inperkingstyd. Die behoefte het gegroei om ’n platform te skep waarvandaan ons ondersteuning kan bied te midde van groter ekonomiese en sosiale kragte wat inspeel op predikantsgesinne en lidmate van ons Kerk.

’n Tweede beskrywingspunt, oor geestesgesondheid, dien ook by hierdie Kongres en speel af teen die agtergrond van ’n tydsgewrig waarin ons bang was en steeds is vir wat die toekoms vir ons inhou as gevolg van die pandemie, korrupsie, misdaad en die agteruitgang in ons land.

’n Derde beskrywingspunt fokus op die betrokkenheid van Christenouers by hul kinders, en die laaste beskrywingspunt kyk uit die oogpunt van die jeug wat onbetrokke is na hoe ons hulle kan bemagtig. Ons weet jongmense kry baie van hul inligting deur middel van sosiale media, wat ’n invloed het op hul waardestelsel, godsdiensbeoefening en lidmaatskap van die kerk.

Ouerhuise speel die primêre rol in kinders en jongmense se godsdiensopvoeding en daarom moet ouers betrokke wees by hul kinders om as rigtingwysers op te tree en te weet wat in hul kinders se lewens aangaan. Een stem kan help om ’n idee te plant – om een kind gelukkig en met liefde groot te maak, maak ’n verskil aan ’n gemeenskap. Een lig laat ’n ander lig skyn, een sterk gesin verleen krag aan ’n ander gesin, en ’n gesonde gemeenskap kan hul lig skyn op almal rondom hulle. Dit is die krag van die lig wat ons uitdra.

Die beskrywingspunte wat dien by die NHSV Kongres bepaal ons aksiestappe vir die volgende drie jaar in terme van temas vir elke jaar, aanbiedinge en sprekers tydens streekbyeenkomste, en projekte wat deur die NHSV Hoofbestuur op nasionale vlak geloods word.

Die afgelope ses jaar was ons as NHSV steeds betrokke by ons hoofprioriteite, wat bejaardesorg, studielenings aan Hervormde studente en armoedesorg insluit. Die amalgamasie van die Monumenttehuise en Ons Tuis is suksesvol afgehandel en die nuwe Ons Tuis-direksie is aan die stuur van sake. Die mededelings wat gedurende die Kongres gelewer word deur diensorgane in die Kerk en instansies buite die Kerk, wys ons betrokkenheid op alle vlakke in die kerk en samelewing.

Dink jouself in die situasie in waar ons as Hervormde lidmate bevoorreg sit in ’n kerk met die mooiste gekleurde brandglasvensters. Die daglig van buite af skyn op hierdie loodglasvensters en ons lees die woorde gerangskik in die volgorde: GELOOF, HOOP, LIEFDE. Ons gelowiges wat binne die kerk sit, kry deur ons geloof in God, hoop vir ’n ewige lewe saam met ons Skepper. Hierdie hoop stel ons in staat om in liefde na ons naaste uit te reik.

As ’n mens egter buite die kerk staan as buitestanders, lyk die prentjie anders. Wanneer ons as gelowiges na hierdie mense uitreik, moet die volgorde andersom wees. In die aand skyn die lig van binne die kerk na buite en wanneer hulle verbyloop, lees hulle die woorde in die volgorde: LIEFDE, HOOP, GELOOF. Wanneer ons in liefde na hulle uitreik, stel ons hulle in staat om te begin hoop vir beter omstandighede en ’n toekoms vol belofte. Uit hierdie hoop word geloof in Jesus Christus gebore en gevorm. Dit is wat bedoel word met dienswerk in die kerk en daar waar ons uitreik na gemeenskappe rondom ons.

Terugskouend was die afgelope ses jaar vol uitdagings, hoogte- en laagtepunte, maar ons het ook besef daar was vir ons oorvloedige genade in moeilike tye. Die NHSV afgevaardigdes besin by hierdie Kongres oor die wyse waarop ons vrouelidmate werksaam is in die Kerk, ons gaan kennis en idees uitruil, mekaar ondersteun en pitkos ontvang wat almal sal toerus vir ons dienswerk in ons gemeentes, die Kerk en daarbuite.

Een persoon wat begin het om die ark te bou, het tot die mensdom se redding gekom. Een persoon het die volk uit Egipte weggelei ten spyte van sy twyfel in homself. God wat in ’n nederige stal gebore is, het die mensdom bevry van sonde en daardeur vir ons die ewige lewe moontlik gemaak.

Wees jy die krag vir iemand wat swaar trek. Die stem vir iemand wat nie weet wat om te sê nie. Wees ’n hand vir iemand wat sukkel om vas te hou. Die lig vir iemand wat langs ’n donker pad staan. Wees ’n kompas vir iemand wat nie meer weet waarheen om te gaan nie. Die hoop vir iemand wat twyfel.

Jesus sê in Matteus 5: 16: Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dit wat elkeen van ons doen, hoe gering jy dit ook al skat en al is jy die enigste een wat iemand bystaan en ophelp, sal eer en lof aan God bring. Om die lig vir die wêreld te wees, is om God se liefde vir die wêreld te wys en uit te deel, en God se liefde te lééf.

Ek sluit af met die eerste paar sinne uit Vonkk 277:

U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.

(Mev Mari-lizé Beukes is voorsitter van die NHSV Hoofbestuur)

Foto’s:

1) Openingsaand: Diak Wilna Gates (voorsitter ADV), prof Wim Dreyer (voorsitter AKV), Mari-lizé Beukes (voorsitter NHSV)

2) Openingsaand: Mevv Tessa Oberholzer-Coetzer (sewende NHSV voorsitter 2011-2017), Henriëtta Brayshaw (vierde NHSV voorsitter 1987-1993), prof Wim Dreyer (voorsitter AKV), mev Marieta Fourie (sesde NHSV voorsitter 2002-2011), mev Mari-lizé Beukes (agtste NHSV voorsitter 2017– tans)

3) Openingsaand: NHSV Bestuur 2017-2023 – ds Janine Bevolo-Manders (visetesourier), mevv Sanet van Wyk (tesourier), Karin Steenekamp (visevoorsitter), Mari-lizé Beukes (voorsitter), Wilna Koekemoer (sekretaris), Ronél Bezuidenhout (visesekretaris)

4) Kunstenaars tydens Kongres: Sanggroep OhYesLet’s onder leiding van ds Schalk Zastron (heel regs) sing ’n verskeidenheid a cappella-liedere

5) Lynette Beer, motiveringspreker

6) Sonja Herholdt, sangeres en motiveringspreker

7) Lucia Prinsloo lewer ’n voordrag

8 en 9) Die vol Kongressaal by Batter Boys

10) Ds Carel Johann de Bruin by die uitstalling van die SP Engelbrecht-museum

11) Ds Johan Bezuidenhout by die uitstalling van die Bybel-genootskap van Suid-Afrika

12) Personeel van Ons Tuis by hul uitstalling

13) Die wenners van ons Quiz oor die NHSV, die Kerk en al die diensorgane: Lettie Otto en Sarie Wagner van Gemeente Erasmia saam met ds Janine Bevolo-Manders, aanbieder van die Quiz

14) Die nuwe NHSV Dagbestuur verkies: Voor vlnr Karin Steenekamp (visevoorsitter), Mari-lizé Beukes (voorsitter), Wilna Koekemoer (sekretaris). Agter vlnr Sanet van Wyk (tesourier), Wialize Rocher (visetesourier), Ronél Bezuidenhout (visesekretaris)

15) Die nuwe NHSV Dagbestuur verkies: Voor vlnr Sanet van Wyk (tesourier), Mari-lizé Beukes (voorsitter), Wilna Koekemoer (sekretaris). Agter vlnr Wializé Rocher (visetesourier), Karin Steenekamp (visevoorsitter), Ronél Bezuidenhout (visesekretaris)

16) Tessa Oberholzer-Coetzer saam met ds Barrie Oberholzer met die oorkonde wat sy ontvang het op die openingsaand

17 en 18): Museum-uitstalling

Share via
Copy link
Powered by Social Snap