Wonderwerke gebeur nog steeds in die lewe van die Kerk. In ’n tyd waarin gemeentes afskaal, saamsmelt, toemaak en geboue verkoop, het Gemeente Namibkus in Namibië aan die begin van Julie vanjaar hul nuwe kerkgebou in Swakopmund ingewy. Dit was ook die gemeente se 40ste verjaardag.

Namibkus se leraarspaar, ds Leon en Susan Janse van Rensburg, was uiteraard verheugd oor hierdie groot mylpaal, veral omdat die oprigting van die kerkgebou nie sonder ’n magdom probleme plaasgevind het nie.

Gemeente Namibkus bestaan uit drie afdelings wat oor drie dorpe versprei is: Walvisbaai, Swakopmund en Hentiesbaai. Die afdelings in Henties en Walvis het elk ’n eie kerkgebou, maar die Swakopmunders moes nog altyd regkom met ’n reëling met ’n plaaslike skool.

Van die begin af, en dis etlike jare gelede, het dit gelyk asof die Here nie wil hê dat hier ’n kerkgebou opgerig moet word nie. Ds Leon verduidelik: Eers het ons die kerkerf wat die munisipaliteit jare gelede aan ons toegeken het verloor, omdat die fondse nie daar was om te bou nie en die munisipaliteit druk begin uitoefen het dat die perseel ontwikkel moet word. Ons moes noodgedwonge die erf teruggee. Toe het dit ’n aantal jare en ’n hele rits rompslomp geverg om uiteindelik weer ’n erf te bekom. Maar weer eens het die fondse ontbreek.

Dit is hier waar die hand van die Here duidelik ingegryp het. In Swakopmund is daar ’n onderlinge bond tussen die leraars van vier Afrikaanse denominasies, en toe ds Leon die moontlikheid opper aan sy Gereformeerde kollega dat hulle saam die perseel moet ontwikkel, is die voorstel positief deur die kerkraad oorweeg en is die bal aan die rol gesit.

En soos so dikwels die geval is in aangeleenthede waar die uitkoms aan God toevertrou word, is daar onmiddellik met die beplanning begin – sonder formele planne, sonder tegniese mense, en helaas sonder geld.

Die ooreenkoms tussen die Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk het behels dat die Hervormers die kerk sou oprig en die Doppers die gemeentesentrum.

Intussen het die werk begin onder leiding van Pierre Gouws, die argitek, wat baie van sy tyd vrywillig aan die projek afgestaan is. Daar is ook met fondsinsameling gevorder, en uiteindelik het dit geblyk ’n eie kerk gaan ’n werklikheid word. Maar weer eens het die Voorsienigheid ander planne gehad.

Toe die struktuur al tot op dakhoogte was, het ’n ernstige strukturele probleem met die houtkappe in die dak onstaan, waarskynlik as gevolg van Swakop se wind, en moes die dak afgehaal word en staalkappe gemonteer word. Dit het die projek met meer as ’n jaar vertraag en honderd duisende se verlies veroorsaak.

En dan, teen alle verwagting in, toe baie mense in die gemeente al op moedverloor se vlakte was, sien ’n mens weer die hand van God, en die kerk is klaar, ten minste in so ’n mate dat dit in gebruik geneem kan word. Die gemeentesentrum is ook intussen voltooi, en die eerste naweek van Julie kon ’n groot skare by die nuwe kerkgebou saamkom vir ’n inwydingsdinee die Saterdagaand en ’n inwydingsplegtigheid in die vorm van ’n erediens en Nagmaal die Sondagoggend.

Die Hervormde Kerk se Algemene Kommissie is deur dr Rudy Denton verteenwoordig en die ring van Dorsland deur ds Daniel Steinmann. As ’n teken van die sterk geloofsolidariteit in Swakopmund is die Gereformeerde Kerk, die vennote in die onderneming, deur hul leraar, dr Heinrich Zwemstra, verteenwoordig, die NG Kerk deur emerituspredikant ds Christo van den Heever, en die Apostoliese Geloofsending deur dr Martin van Niekerk.

Die inwydingsdinee is gelei deur oudl Wouter Roussouw, met Swakopmund se skriba, oudl Besie Bezuidenhout, wat die amptelike opening waargeneem het. ’n Bydrae van voorspoed en goeie wense is deur oudl Fanie Lambert gelewer. Om die prentjie mooi af te rond, het die Swakopmunder Maennerchor met ’n aantal liedere in Duits en Afrikaans die Duitse gemeenskap se beste wense oorgedra.

Die Sondagoggend is die erediens deur ds Leon waargeneem, en dr Rudy en ds Daan het hand bygesit om die Nagmaaltafels te bedien. Daarna is die gedenksteen onthul en kon die nagenoeg 200 mense wat die inwyding bygewoon het, hulle oorgee aan ’n fantastiese feesmaal wat die tafels laat kreun het.

Ons loof inderdaad God vir sy wonderlike genade.

[Foto’s: Retha Steinmann]

 

(Individuele skrywers dra self verantwoordelikheid vir die feitelike inhoud van en beskouings in hul artikels.)

Van links na regs: ds Daniel Steinmann, ring van Dorsland; ds Christo van den Heever, NG Gemeente Swakopmund; dr Martin van Niekerk, AGS Gemeente Swakopmund; dr Heinrich Zwemstra, Gereformeerde Gemeente Walvisbaai; dr Rudy Denton, Algemene Kommissie van die NHKA; agter: ds Leon Janse van Rensburg, leraar van Gemeente Namibkus.

Mev Susan Janse van Rensburg en ds Leon neem die amptelike onthulling van die gedenksteen waar.

Na die Nagmaal: Dr Martin van Niekerk, ds Leon Janse van Rensburg, dr Rudy Denton, ds Daniel Steinmann, ds Christo van den Heever.

Ds Leon Janse van Rensburg met die 400 jaar oue Bybel wat deur die NG Gemeente Swakopmund geskenk is om die historiese begin van die nuwe kerkgebou te anker. Die Bybel word in ’n glaskabinet in die kerkportaal bewaar.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap