Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT)

Desember 2022 | Jaargang 10

KERK EN TEOLOGIE 2
HERVORMDE KERKREG
BJ VAN WYK
(OUTEUR)

Desember 2021 | Jaargang 9

KERK EN TEOLOGIE 1
SKRIFBESKOUING
WA DREYER
(EINDREDAKTEUR)

Julie – Desember 2020 | Jaargang 8 | Nommer 1

In hierdie uitgawe van die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT) val die soeklig op Skrifbeskouing en Skrifhantering in die NHKA.

Desember 2019 | Jaargang 7 | Nommer 1

In hierdie uitgawe van die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT) val die soeklig op die teologie van Karl Barth.

Desember 2018 | Jaargang 6 | Nommer 4

Die dekaloog (Die tien gebooie): Die gawe van Vryheid uit die hand van die Bevryder

Oktober 2018 | Jaargang 6 | Nommer 3

Reformatoriese Leksikon: Deel 3 (Die Wittenbergse Reformasie)

Augustus 2018 | Jaargang 6 | Nommer 2 – Reformatoriese Leksikon: Deel 2 (Na-Reformatoriese era)

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Guido de Brès (1522-1567) (Dr Christo Pretorius)
 • Gisbertus Voetius (1589-1676) (Prof Jaco Beyers)
 • August Hermann Francke (1607-1676) (Prof Natie van Wyk)
 • Adrianus van Selms (1896-1984) (Dr Piet Boshoff)
 • Paul Tillich (1886-1965) (Dr Elritia le Roux)
 • Emil Brunner (1889-1966) (Dr Johann Beukes)
 • Karl Barth (1886-1968) (Dr Gafie van Wyk)
 • Rudolf Bultmann (1884-1976) (Dr Gafie van Wyk)
 • Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) (Dr Robert Jones)
 • Gerhard Ebeling (1912 – 2001) (Dr Gafie van Wyk)
 • Dorothee Sölle (1929-2003) (Dr Tanya van Wyk)
 • Frances Margaret Young (1939-) (Prof Neltjie van Wyk)
 • Theo Sundermeier (1935-) (Prof Jaco Beyers)
 • Jürgen Moltmann (1926-) (Dr Tanya van Wyk)
Maart 2018 | Jaargang 6 | Nommer 1 – Reformatoriese Leksikon: Deel 1

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750) (Mev Friena Maritz)
 • Musiek vir die Reformasie: Korale, koraalvoorspele en kantates van JS Bach: Voorbeeld, Luther se melodie Ein’ feste Burg ist unser Gott (Mev Friena Maritz)
 • Georg Friedrich Händel (1685-1759) (Mev Friena Maritz)
 • Paul Gerhardt (1607-1676) (Prof Natie van Wyk)
 • Dietrich Buxtehude (1637-1707) (Prof Natie van Wyk)
 • Lucas Cranach die Ouere (1472-1553) (Prof Natie van Wyk)
 • Lucas Cranach die Jongere: ʼn Meesterskilder (1515-1586) (Dr Johann Oppermann)
 • Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669): ʼn Hervormer deur beeld en komposisie (Dr Wian Kloppers)
 • Vincent van Gogh (1853-1890) (Dr Johann Oppermann)
Oktober 2017 | Jaargang 5 | Nommer 4 – Reformasie-uitgawe

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Toeligting oor Paulus se Brief aan die Galasiërs – ʼn Bybelstudie (Dr Gafi e van Wyk)
 • Martin Luther – die vertaler van die Bybel (Prof Natie van Wyk)
 • Die herdenking van die Kerkhervorming in 1917 (Dr Hennie Botes)
 • Christelike etiek: ʼn Lutherse perspektief (Dr Elritia le Roux) 
 • Só het die Hervormers die Hervorming in die 20ste eeu herdenk (Ds Johann de Bruin)
 • Von weltlicher Oberkeit: Martin Luther en die verhouding tussen kerk en staat (Dr Johan van Staden)
 • Adrianus van Selms aanvaar verantwoordelikheid vir die Reformatoriese teologie (Dr Piet Boshoff)
 • Kantelpunt: Romeine 1:16-17 (Dr Pieter van Staden)
 • Gesange van Martin Luther: Agtergrond en inhoud (Prof Natie van Wyk)
 • Luther en die hervorming van aanbidding (Ds Hannes van der Merwe)
 • Kerkhervorming en erediens: Enkele gedagtes tydens die herdenking van die Kerkhervorming (1517-2017) (Dr Wim Dreyer)
 • ʼn Historiese perspektief op die Tweede Switserse Konfessie (1566) as geleentheidsgeskrif (Mej Marina Kok)
September 2017 | Jaargang 5 | Nommer 3 – Melanchthon-uitgawe

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Melanchthon biografie: Prof Natie van Wyk
  • Philipp Melanchthon oor die wet (en die evangelie) (Januarie / Februarie 2017)
  • Philipp Melanchthon oor gebed (Maart 2017)
  • Philipp Melanchthon oor die uitverkiesingsleer (April 2017)
  • Philipp Melanchthon oor die geboorte en dood van Martin Luther (Mei 2017)
  • Philipp Melanchthon oor lyding en vertroosting (Junie 2017)
  • Philipp Melanchthon oor die drie-enige God (Julie 2017)
  • Philipp Melanchthon en musiek (Augustus 2017)
  • Philipp Melanchthon se uitleg van die sewende gebod (September 2017)
  • Philipp Melanchthon oor die artikel waarmee die kerk staan of val (Oktober 2017)
Maart 2017 | Jaargang 5 | Nommer 2 – Die waarheid van die evangelie: Nadenke oor die Brief aan die Galasiërs

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Toeligting: Die waarheid van die evangelie: Nadenke oor ʼn lewe in geloof aan die hand van die Brief aan die Galasiërs ter viering van die 500-jarige herdenking van die Reformasie (Dr Gafi e van Wyk)
Januarie 2017 | Jaargang 5 | Nommer 1 – Martin Luther (1483–1546) en sy geskrifte

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Die 95 stellings oor die afl aat (November/Desember 2015)
 • Feit en fi ksie oor die kerkdeur(e) van Wittenberg (Nie voorheen gepubliseer)
 • God word vlees: Die misterie van Jesus van Nasaret (Februarie 2016)
 • Die lyding van Jesus Christus (Maart 2016) 
 • Die teenwoordige betekenis van die opwekking van Jesus Christus (April 2016)
 • Wat ons in die Evangelies moet soek en verwag (Mei 2016)
 • Die lees van die Bybel en teologiebeoefening (Junie 2016)
 • Die doen van groot en baie dinge (Julie 2016)
 • Oor die vryheid van ʼn Christenmens (Augustus 2016)
 • Die verborge en die geopenbaarde God (September 2016)
 • Die regverdiging deur die geloof alleen (Oktober 2016)
 • Voorbereiding op die dood (November/Desember 2016)
 • Martin Luther en die derde artikel van die heiliging (Nie voorheen gepubliseer)
Desember 2016 | Jaargang 4 | Nommer 4 – Toeligting op die Belydenis van die Hervormers

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Boek: Toeligting op die Belydenis van die Hervormers: ʼn Katkisasieboek oor die Christelike Geloofsleer. Opgestel en uitgegee in opdrag van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. (Prof Dr Adrianus van Selms) (Saamgestel deur dr Piet Boshoff en sy familie)
Augustus 2016 | Jaargang 4 | Nommer 3 – Biografiese en akademiese inligting oor Jürgen Moltmann

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Biografiese inligting: Die redakteur
  • Die “wye ruimte” van die lewe en teologie van Jürgen Moltmann (Dr Tanya van Wyk)
  • Jürgen Moltmann se uitleg van die eindoordeel (Prof Natie van Wyk)
  • Jürgen Moltmann oor die Christelike antropologie (Dr Piet Boshoff)
  • Perspektiewe oor lyding en hoop: Christologie soos belig vanuit “Die gekruisigde God” (Dr Elritia le Roux)
  • Die politieke gebruik van die evangelie (Dr Gafie van Wyk)
  • Ongehinderde dialoog: Die eksistensiële belang van die Triniteitsleer in die teologie van Jürgen Moltmann (Dr Tanya van Wyk)
  • Inleidende opmerkings oor Jürgen Moltmann se ekklesiologie (Dr Wim Dreyer)
Junie 2016 | Jaargang 4 | Nommer 2 – 500-jaar viering van Protestantisme en die baanbrekerswerk van Luther

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Martin Luther en die “eenvoudige, lawwe kinderboek” van Esopus. (Dr Piet Boshoff)
 • Missionale bediening in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. (Ouderling Tom Moodie)
 • Die vele gestaltes van die Nagmaal: Is alles maar aanvaarbaar? (Prof Natie van Wyk)
 • Die plek, rol en funksie van die diakonaat in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Ds Gerhard Stoltz)
 • Die Algemene Diakensvergadering besin oor trauma (Ds Jaco Vogel)
 • Gesinsgeweld, nalatenskap van ‘n patriargale ideologie: Aktualiteit en relevansie (Dr Elritia le Roux)
 • Trauma en kindersorg (Ds Frikkie van Wyk) Die trauma van gestremdheid (Ds Errol Sheppard)
Maart 2016 | Jaargang 4 | Nommer 1 – Die belydenis van die Hervormers: ’n Katkisasieboek oor die Christelike geloofsleer

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Die belydenis van die Hervormers: ʼn Katkisasieboek oor die Christelike Geloofsleer (Prof Adrianus van Selms – opsteller) (Prof Natie van Wyk – agtergrond en redaksionele versorging)
November 2015 | Jaargang 3 | Nommer 4 – Besprekingsdokumente tydens die Algemene Kerkvergadering

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Die Dordtse Leerreëls: Historiese konteks en relevansie vir vandag (Dr Stephan Hoffman)
 • Die predestinasieleer: Geen rede tot kommer nie (Prof Natie van Wyk) 
 • Die doop van kinders uit ʼn saamwoonverhouding (Ds Jan Kramer)
 • Homoseksualiteit: Persoonlike oortuiging, perspektiewe en herbesinning (Dr Robert Erasmus)
 • ʼn Meningsopname onder meelewende en nie-meelewende lidmate van Gemeente Wonderboom-Suid van die Nederduitsch Hervormde Kerk oor lidmaatskap van die kerk van Christus (Dr Robert Erasmus)
 • Die volhoubaarheid van kerkwees (Dr Piet Steenkamp)
September 2015 | Jaargang 3 | Nommer 3 – Die teologie van Gerhard Ebeling

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • ʼn Evangeliese “doktor van die kerk”: Enkele biografi ese opmerkings by die lewe en teologie van Gerhard Ebeling (Dr Tanya van Wyk)
 • Gerhard Ebeling oor geloof (Dr Gafi e van Wyk)
 • Gebed by Gerhard Ebeling (Ds Elritia le Roux)
 • Gerhard Ebeling en Ernst Fuchs (Prof Andries van Aarde)
 • Eskatologie by Gerhard Ebeling (Prof Natie van Wyk)
 • Gerhard Ebeling oor die herontdekking van die Bybel in die Kerkhervorming en die verlies van die Bybel vandag (Dr Piet Boshoff)
 • Kerkgeskiedenis: ʼn Herbesinning in aansluiting by Gerhard Ebeling (Dr Wim Dreyer)
Augustus 2015 | Jaargang 3 | Nommer 2 – Reformasie – Beeld en Bybel

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Lucas Cranach die Ouere (Dr Johann Oppermann)
 • Beeldende kuns en die Wittenbergse Reformasie (Prof Natie van Wyk)
 • Jesus Christus die gekruisigde Heer (Mev Andrea van Vuren)
 • Replika van Rembrandt van Rijn se “Fees van Belsasar” (Mnr Dan du Toit)
 • Kuns en gebed binne die Reformatoriese tradisie (Ds Joleen Joubert)
 • Die estetiese verryking van die Reformatoriese tradisie: Rublev se uitbeelding van die Triniteit as voorbeeld (Ds Henk Labuschagne)
April 2015 | Jaargang 3 | Nommer 1 – Liturgie en Teologie

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Die bedoeling en waarde van die uitgebreide liturgiese kalender (Prof Natie van Wyk)
 • Ek sterf in die ongebore woord … Die liturgie as kunswerk (Dr Wian en prof Elsabé Kloppers)
 • Aswoensdag (Ds Johan Bester)
 • Ambulante Nagmaalviering: ʼn Paar perspektiewe (Prof Marthinus Pretorius)
 • Samehang tussen pastoraat en liturgie van die erediensgebeure (Dr Annelie Botha)
 • Samewerking tussen liturg en musiekleier: ’n Verkennende ondersoek. (Dr Johan Nel)
 • Die Psalms in ons liturgie – ou liedere, “nuwe” moontlikhede (Ds Hannes van der Merwe)
 • Kerkmusiek en jongmense (Dr Thinus van Staden)
 • FLAM-liedere in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika? (Ds Jimmy Manders)
 • Die toga in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: Wesenlik tot die verkondiging of uitgediende gebruik? (Dr Robert Jones)
 • Identiteit en ampsdrag (Dr Wouter van Wyk)
November 2014 | Jaargang 2 | Nommer 4 – Luther: Verhouding kerk en staat, evangelie en politiek

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Luther en die ekonomie (Prof Natie van Wyk)
 • Tradisie en vernuwing: Kerk en kultuur (Dr Gafi e van Wyk)
 • Homoseksualiteit – wat kon Paulus met “teennatuurlikheid” in Romeine 1:26 bedoel? (Prof Andries van Aarde)
 • ’n Gesprek met die verslae en beskrywingspunte van die Algemene Kerk Vergaderings van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika oor die etiese beoordeling van homoseksuele dade van 2004 tot 2013 (Dr Chris Viljoen)
 • Die etiese implikasies van ’n kritiese Skrifbeskouing wat erns maak met die ontstaanswêreld van die teks in die debat rondom homoseksualiteit (Ds Elritia le Roux)
 • Kan die Kerk homoseksuele dade goedkeur? (Dr Stephan Hoffman)
 • Homoseksualiteit in perspektief (Dr Koos Engelbrecht) 
 • Kommentaar oor homoseksualiteit na aanleiding van gesprekvoering tydens die 70ste Algemene Kerkvergadering (2013) (Ds Larry van der Walt)
 • Homoseksualiteit en die ampsdraer (Ds Nicolaas Steenekamp)
September 2014 | Jaargang 2 | Nommer 3 – Rudolf Bultmann

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Rudolf Bultmann: ’n Lewe in diens van die prediking (Prof Natie van Wyk)
 • Rudolf Bultmann oor geloof (Dr Gafi e van Wyk)
 • Rudolf Bultmann oor die teologiese ensiklopedie (Dr Piet Boshoff)
 • Christelike etiek vanuit die perspektief van naasteliefde: Rudolf Bultmann en Stoïsynse etiek (Prof Andries van Aarde)
 • Rudolf Bultmann oor vryheid (Prof Natie van Wyk)
 • Die gebruik van tradisionele liturgiese materiaal in 1 Petrus 3:18-22: Bultmann se kritiek op die teks (Ds Elritia le Roux)
 • Die Nuwe Testament en mitologie: Die probleem van die ontmitologisering van die Nuwe-Testamentiese verkondiging (1941) (Dr Gert Malan)
 • Bultmann nogmaals oor die probleem van ontmitologisering (1952) (Dr Gert Malan)
 • Bultmann se teologie van godsdiens en godsdienste (Dr Jaco Beyers)
Augustus 2014 | Jaargang 2 | Nommer 2 – Ekklesiologie

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Gedagtes rondom ʼn Kerkorde (Dr Barry van Wyk)
 • Om te verander en tog dieselfde te bly: Die uitdaging van bediening in klein gemeentes (Dr Robert Jones)
 • Klein en kleiner wordende gemeentes: Idees wat mag help (Prof Natie van Wyk)
 • Deur geboue of strukture besit, of deur God? Strategieë vir die pad vorentoe (Dr André Ungerer)
 • Die Nederduitsch Hervormde gemeente in Ballito: Die hoopvolle verhaal van ʼn klein gemeente (Dr Chris Viljoen)
 • Die belangrikheid van taal en visie vir klein gemeentes (Dr Christo van der Merwe)
 • ʼn Missionale ekklesiologie vir die NHKA (Ds Doret Müller Niemandt)
 • Klein en kleiner wordende gemeentes: Idees van die ring van Noordelike Pretoria wat mag help (Ring van Noordelike Pretoria) 
Mei 2014 | Jaargang 2 | Nommer 1 – Heidelbergse Kategismus (deel 2)

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Die maagdelike geboorte in die lig van die Heidelbergse Kategismus en die eietydse sistematiese denke (Prof Natie van Wyk)
 • ’n Antropologiese perspektief op die Christologiese verlossingsleer (Dr Jaco Beyers)
 • 1 Johannes 4:7-21 (Dr Piet Boshoff)
 • Wolfhart Pannenberg se perspektief op die verhouding tussen Christologie en Soteriologie (Dr Stephan Hoffman)
 • “In die voetspore van Christus” – ’n Christologiese ondersoek na 1 Petrus 2:21 deur middel van ’n histories-kritiese lees van 1 Petrus 2:18-25 (Ds Elritia le Roux)
 • Verlossing na aanleiding van Romeine 8:2-11 (Dr Gafi e van Wyk)
Augustus 2013 | Jaargang 1 | Nommer 4 – Voorbereiding vir die 70ste Algemene Kerkvergadering (deel 1)

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Die teologiese opleiding van die NHKA by UP (Prof Ernest van Eck)
 • Oor die boodskap self (Dr Piet Boshoff)
 • Eenheid en verskeidenheid – sien die mens raak (Dr Kobus Labuschagne)
 • Teologiebeoefening in die Hervormde Kerk (Prof Natie van Wyk)
 • Die lotgevalle van kategismusprediking in die Hervormde Kerk en wat dit vir vandag sê (Dr Daan van Wyk sr)
 • Die Bybel, interpretasie en Skrifgebruik (Dr Wouter van Wyk)
 • Die gesag van die Protestantse Bybel (Prof Ernest van Eck)
 • Skrifbeskouing (Ds Willem Kok)
 • Die Bybel – Woord van God (Dr Gafie van Wyk)
Augustus 2013 | Jaargang 1 | Nommer 3 – Voorbereiding vir die 70ste Algemene Kerkvergadering (deel 2)

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Hou Christus die Hervormde Kerk in stand? (Dr André Ungerer)
 • Kerk en gestalte (Prof HG van der Westhuizen)
 • Sonder konfessionele identiteit kan die Hervormde Kerk nie die toekoms betree nie (Prof Natie van Wyk)
 • Gehoorsaamheid tot die dood: Ekklesiologiese perspektiewe op grond van die lewe en teologie van Dietrich Bonhoeffer (Dr Daan van Wyk jr)
 • Die roeping van die kerk: ’n Kontemporêre ekklesiologie (Dr Jaco Beyers)
 • Die NHSV en die toekoms (Mevv Tessa Coetzer en Mari-lize Beukes)
 • Verdeelde Kerk? (Dr Piet Boshoff)
 • Steeds een Kerk en in een Kerk: Die saak vir modaliteite in die Nederduitsch Hervormde Kerk (Dr Johann Beukes)
 • Plek vir ‘middelgrond’ en ‘modaliteite’ in die Hervormde Kerk? (Prof Andries van Aarde)
Mei 2013 | Jaargang 1 | Nommer 2 – 450-jarige bestaan van die Heidelbergse Kategismus

Inhoudsopgawe:

 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Sonde in die Ou Testament en in die kerk se belydenis (Dr Wouter van Wyk)
 • Paulus, sonde en ’n universele etiek in 1 Korintiërs 8: 1-13 (Ds Elritia le Roux)
 • Tweegeveg: Die stryd tussen God en Satan (Dr Piet van Staden)
 • Wie verduister God se lig? (Dr Wian Kloppers)
 • ‘Sonde’ en ‘erfsonde’ is vreemde begrippe (Prof Natie van Wyk)
 • Emil Brunner se interpretasie van die sondeleer (Dr Johann Beukes)
 • Die bose en sonde in Islam (Dr Jaco Beyers)
Januarie 2013 | Jaargang 1 | Nommer 1 – Die opstanding van ons Heer Jesus Christus uit die dood

Inhoudsopgawe:

 • Voorwoord: Dr Daan van Wyk (jr)
 • Redaksioneel: Prof Natie van Wyk
 • Die opstandingsliggaam van Christus (Dr Gafie van Wyk)
 • Die Opstanding van Jesus Christus in die Vroeë Kerk (Dr Kobus Labuschagne)
 • ’n Lied wat oor duisende jare gesing word Christus het opgestaan (Liedboek van die Kerk 403) (Dr Elsabé Kloppers)
 • Die opstanding van Jesus: Perspektiewe van die belydenisse en belydenisskrifte (Dr Barry van Wyk)
 • Die opstandingsboodskap en die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (Dr Stephan Hoffman)
 • Emil Brunner se opstandingsbeskouing (Dr Johann Beukes)
 • ’n Liturgiese perspektief op die Paasgebeure (Prof Natie van Wyk)
 • Lied en Woord: Nuwe lied Dag van nuwe lewe (Dr Elsabé Kloppers)
 • Bybelstudie: Nadenke oor die graf (Dr Gafi e van Wyk)
Share via
Copy link
Powered by Social Snap