Die Hervormer het in die eerste uitgawe van 2023 berig dat die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV) op hul bosberaad van 15-18 Januarie indringend besin het oor die opdragte van die 73ste AKV en oor maniere waarop hulle strategies leiding kan gee om gemeentes daadwerklik te help.

Hiervoor het die Kommissie drie werkterreine geïdentifiseer wat ooreenstem met die strategiese koers vir die Kerk wat in April 2021 op ’n werkwinkel saam met die Raad van Finansies bepaal is. Die Kommissielede is gevolglik in drie klusters (werkgroepe of fokusgroepe) verdeel wat onderskeidelik oor die volgende besin:

Kluster 1    Gemeentebediening (opbou van die gemeenskap van gelowiges)

Kluster 2    Teologiebeoefening, teologiese opleiding en toerusting

Kluster 3    Administrasie, finansies, regsake en kommunikasie

Die Hervormer se redaksie het die voorsitters van die onderskeie klusters gevra om hul fokus en vooruitsigte vir die take wat aan hulle toevertrou is, kortliks uiteen te sit.

Ds Hannes van der Merwe, voorsitter van Kluster 1, verduidelik dat Kluster 1 se fokusarea gemeentelike bediening is. Al die besluite van die AKV wat dus gemeentelike bediening raak, word deur die Kluster hanteer (wat die onderverdeling van viering, getuienis, diens en gemeenskap van gelowiges insluit). Die lede van die Kommissie van die AKV wat by dié Kluster ingedeel is, is di Hannes van der Merwe, Janine Bevolo-Manders, oudle Faan Beeslaar, André Pieterse en Johan van Heerden. Ds Gerhard Stoltz, drr Frikkie Labuschagne en André Ungerer is ex officio ook gedeeltelik by die Kluster betrokke.

Die opdragte aan die Kluster is soos volg:

Deurlopend sal gekyk moet word na die poging om sinergie tussen gemeentes en ringe te bewerk (Besluit 1), maar tegelyk ook die studiewerk insake “alternatiewe moontlikhede van kerkwees” (Besluit 2). Een van die sake wat direk hieruit vloei (en aansluit by Besluit 26), is die toerusting van ouderlinge om verantwoordelikheid te aanvaar om sekere dienswerk wat tradisioneel deur predikante hanteer is, in kleiner gemeentes te doen. Die eerste toerustingsgeleenthede sal in die tweede kwartaal aanlyn gedoen word. Daar sal gepoog word om ouderlinge toe te rus om self ’n liturgie op te stel en dan ook om ’n preek so hul eie te maak dat dit effektief aan ’n gemeente gelewer kan word.

Verder behels die werksveld die liturgie en die besluite rakende kerkmusiek (Besluite 4 en 5). As uitvoering van hierdie besluite het gemeentes reeds die eerste omsendbrief insake die Kerkmusieklisensie wat by Bybel-Media uitgeneem word, ontvang. Verder word gewerk aan die besluit om al die PowerPoints van die VONKK-liedere aan te pas sodat al die strofes by die bladmusiek verskyn. Die doelwit is om al 500 liedere se PowerPoints met die volgende AKV in plek te hê.

Ook studentebearbeiding en jeugwerk is deel van die fokus van die Kluster (Besluite 10, 23 en 24). Een van die projekte wat vir 2024 in die vooruitsig gestel word is ’n “Junior Algemene Kerkvergadering” of jeugsimposium wat spesifiek sal fokus op die behoeftes en bediening van en deur die jeug van die Kerk.

Na die eerste twee vergaderings van die Kommissie van die AKV is die saak van die semigrasie vanuit die noorde van die land na die suide ook op die agenda van die Kluster geplaas. In dié verband word daar saam met die Bestuurskomitee gewerk om die aanwending van die Fonds vir Strategiese Bediening te bestuur. Verder is daar versoek om aandag te gee aan onder andere die bediening van die sakrament van die Doop aan die kinders van lidmate wat tans oorsee woon, maar steeds via digitale bediening deel wil vorm van gemeentes in Suid-Afrika.

Die werkwyse van die Kluster gaan gewoon wees om al bogenoemde sake te prioritiseer en so gou moontlik toe te sien dat uitvoering aan elkeen van die opdragte gegee word.

Volgens dr Sanrie de Beer, voorsitter van Kluster 2, fokus hierdie Kluster op teologiese sake, toerusting en begeleiding. Rondom die sake van Leer en Belydenis het die 73ste AKV opdrag gegee (Beskrywingspunt 17) dat die Barmen Verklaring wat in 1934 in Duitsland tot stand gekom het, in Afrikaans vertaal word vir verdere oorweging, gesien die traumatiese en verwoestende omstandighede in Suid-Afrika. Die vergadering was van mening dat ’n aangepaste weergawe van die Barmen Verklaring hierin behulpsaam kan wees. Die opdrag is verwys na die Sentrum vir Reformatoriese Teologie (SRT). Beskrywingspunt 18 vervat die vergadering se opdrag dat ’n eietydse interpretasie van die uitverkiesingsleer beskikbaar gestel word, sodat hierdie leerstelling met oortuiging en vreugde bely kan word. Hierin sal die SRT ook behulpsaam wees. Verder verwys Beskrywingspunt 20 na die verhouding tussen die NHKA en die Geloofsbond. Die aangeleentheid sal vanuit die Moderamen, na gelang van die situasie en die stand van die litigasieproses, hanteer word.

Die saak van Teologiese Opleiding is ook deel van Kluster 2 se opdragte. Die AKV het na aanleiding van Beskrywingspunt 27 opdrag aan die Kommissie van die AKV en die Kuratorium gegee om alternatiewe moontlikhede vir teologiese opleiding te ondersoek. Die Kommissie van die AKV, Kuratorium, HTK en die Hervormde Dosentevergadering kry opdrag om te besin oor die herbedinging van die huidige kontrak met UP. Die lede van die Kluster besef dat hierdie opdragte met omsigtigheid hanteer moet word en dat alle rolspelers in gesprekke betrek moet word. Ons eerste Klusterbyeenkoms het aan hierdie saak aandag gegee. Die voorsitter en visevoorsitter van die Kuratorium, die hoof van die HTK sowel as ’n verteenwoordiger van die Dosentevergadering, is genooi om koppe bymekaar te sit oor die wyse waarop uitvoering gegee kan word aan die opdrag. Die Kluster het besef dat oop gesprekke rondom hierdie saak nodig is, en die eerste gesprek het daarin geslaag om mekaar se harte te hoor. ’n Volgende byeenkoms sal daadwerklik aandag gee aan ’n agenda om die opdragte stap vir stap te benader.

In 2024 word die 200-jarige bestaan van die NHKA gevier. Beskrywingspunt 29 van die AKV het opdrag gegee dat beplanningsgesprekke nou reeds gevoer word om die besondere geleentheid op luisterryke wyse te vier. Die SRT is versoek om saam met die Kluster aan hierdie viering aandag te gee. Oudl Simon Kotzé het die reusetaak aangepak om ’n inventaris van teologiese studiestukke en ander geskrifte op te stel. Die 73ste AKV het versoek dat die inventaris so gou doenlik voltooi word.

Die lede van Kluster 2 is by uitstek geskik om die sake wat aan ons toevertrou is, te hanteer. Oudl Simon Kotzé was Fakulteitsbestuurder van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe by UP vir 16 jaar en het ’n PhD in Organisasiegedrag. Oudl Petro van Niekerk was jare lank ’n professor in Opvoedkunde by Unisa, en oudl Dries le Roux lewer met sy besondere kennis van Sielkunde ’n besondere bydrae. Dr Rudy Denton is nou betrokke by die Noordwes-Universiteit, was voorsitter van die Kuratorium, en is ’n studentepredikant. Bowenal het elkeen ’n liefde vir hul Kerk en is geesdriftig oor die Koninkryk van God.

Ds Leon Geel, voorsitter van Kluster 3, sê dat Kluster 3 se opdrag administrasie, finansies, regsake en kommunikasie behels. Besluite wat deur die AKV geneem word, bring dikwels uitdagings na vore wat verskillende uitkomste het. Sommige besluite kan gemaklik tot uitvoer gebring word, terwyl ander besluite so ’n omvangryke gevolg het dat die uitvoering daarvan nie enkelvoudig is nie. ’n Ander uitkoms is dat besluite glad nie uitgevoer word nie, waarvoor daar soms ook begrip kan wees. Die werkwyse wat deur die huidige Kommissie aanvaar is, waarvolgens drie klusters gevorm is wat doelgerig uitvoering moet gee aan besluite, is nog nuut maar blyk ná die eerste vergadering van die Kommissie reeds effektief te wees.

Die Kommissielede verantwoordelik vir Kluster 3 is ds Leon Geel, oudle Daniël Esterhuizen, Fred Paynter en Joël Fourie, dr Wouter van Wyk (ex officio) en mnr Johan Hattingh (ex officio).

Verskeie besluite van die 73ste AKV het op die werklys beland. Die fokus van die Kluster is om al die besluite te orden en sistematies af te handel. Tydens elke vergadering van die Kommissie word tyd ingedeel waar elke kluster afsonderlik aan hul opdragte aandag gee vir terugvoer aan die Kommissie die Vrydagoggend. Al die lede van die Kommissie het insae in die besluite en/of aanbevelings van elke kluster, en die volledige Kommissie neem die finale verantwoordelikheid vir die besluite en uitvoering daarvan.

Belanghebbendes by die onderskeie opdragte van elke kluster word uitgenooi om die werksessie van die kluster by te woon. Sodoende het elke rolspeler die geleentheid om eerstehands bydraes te lewer en word ingeligte en deursigtige besluite geneem. Konsultasie, die deel van inligting en doelgerigte besluitneming wil die beste belang van die Kerk en elke gemeente in elke opdrag dien.

Tydens die eerste werksessie gedurende die Maart-vergadering van die Kommissie het die volgende sake aandag geniet:

  • Afvaardiging na die AKV.
  • Voorlopige gesprek oor die akkommodering van die diakonaat / diens van barmhartigheid as deel van die AKV en werksaamhede van die Kommissie van die AKV.
  • Die doel van trustfondse en die aanwending van die renteopbrengs van onder andere die rampfonds.
  • Kommunikasie (Xtranet).
  • Gemeentes se aanwending van die geleentheid om fondse aan die Fonds vir Sinodale Dienslewering te skenk en daarvoor korting op hul sinodale heffings te ontvang.
  • ’n Loodsprojek waarvolgens gemeentes met die Sinodale Dienssentrum ’n kontrak sluit om deel te neem aan die stelsel vir oornagfasiliteite (sweeping) gekoppel aan hul bankrekenings.
  • Pensioenfondsreëlings van predikante in die buiteland en voorlopige gesprek oor die moontlike verskuiwing van die emeritaatsouderdom na 70 jaar.

Die volgende werksessie sal handel oor die verhoudings en struktuur van die verskillende instansies in die Kerk. Daadwerklike aandag sal ook gegee word aan die kerkordelike wysigings wat gedoen sal moet word om die besluit rakende die ADV en die Komitee vir Diakonale Aangeleenthede te reël.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap