Foto byskryf:  Drr Andorette Hill-Jowett en Johan Bester

Prof Ernest van Eck, ’n Hervormde dosent, is pas aangestel as die nuwe adjunkdekaan van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria. Dit terwyl hy steeds die Hoof van die Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap bly. Verder is nog ’n Hervormde dosent, dr Wim Dreyer, pas bevorder tot medeprofessor in die Departement Historiese en Sistematiese Teologie.

Prof Dreyer sê: Die Hervormde Kerk kan trots wees op die Fakulteit Teologie en Religie. Die Fakulteit word nou al vir drie jaar onder die top 100 teologiese opleidingsinstellings in die wêreld gelys. Ook die dosente is werklik van wêreldgehalte. In terme van die aantal aanhalings van akademiese artikels, word die Fakulteit 18de in die wêreld gewaardeer. Dit is hoër as talle van die beroemde universiteite soos Oxford, Yale en Columbia. Dit is onder andere te danke aan die groot bydrae wat die Hervormde dosente lewer in terme van navorsing. Verder is die NHKA steeds die titeleienaar van die HTS Teologiese Studies, wat tans as een van die heel beste teologiese tydskrifte in die wêreld gereken word, die grootste akademiese joernaal in Suid-Afrika is en gratis aanlyn beskikbaar is.

Daar is bykans 200 eerstejaars vanuit 40 verskillende denominasies wat met hul teologiese studies by UP begin het. Dit sluit nie net studente van die Hervormde Kerk en die NG Kerk in nie, maar ook Anglikane, Metodiste, Presbiteriane, Pinksterkerke en talle Afrika-kerke. Dit beteken dat ons predikante vir bykans al die kerke in Suid-Afrika oplei. Op so ’n wyse dra die Hervormde Kerk nie net by tot die opleiding van ons eie studente nie, maar ook van etlike ander kerke op plekke waar die Hervormde Kerk nooit fisies sal uitkom nie. Verskeie van die studente uit Afrika wat by ons hul doktorale studies voltooi het, is dosente by ander universiteite in Afrika. So gesien, is die bydrae wat die Hervormde Kerk lewer onberekenbaar, aldus prof Dreyer. Die Hervormde Kerk se bydrae het daartoe bygedra dat die Fakulteit Teologie en Religie tot ’n internasionaal erkende instansie ontwikkel het.

In die lig van die Hervormde Kerk se bydrae tot wêreld-gehalte teologiese opleiding, maak dit ’n mens moedeloos wanneer die dosente se integriteit as gelowiges en predikante van die Kerk betwyfel word. Al die Hervormde dosente is in gemeentes van die Kerk bevestig, verkondig gereeld die evangelie en bedien ook die sakramente.

Die ruimte wat UP aan die Hervormde Teologiese Kollege gee vir kerkeie opleiding, maak die skeiding tussen Kerk en Fakulteit kunsmatig en onnodig. Kommer oor die NHKA se teologiese opleiding aan UP ontstaan vanuit oorde wat nie die reikwydte van die NHKA se betrokkenheid by die opleiding begryp nie.

Wanneer hy gevra word wat hom werklik trots op die NHKA se opleiding by UP maak, antwoord prof Van Eck: Die navorsing wat vanuit die Fakulteit deur dosente van ons Kerk gedoen is oor gender-kwessies en sake soos seksuele oriëntasie. Dit het daartoe bygedra dat die NHKA met verskeie sake voorlopers was in die amptelike besluite van die Kerk. So het ons geslaag om gelowiges wat tradisioneel uitgesluit was uit die ampte, in te sluit. Ek glo regtig dat die Kerk se verhouding met UP, en dit wat daaruit gevloei het, ons gebring het by ’n baie meer inklusiewe ekklesiologie.

In taal wat kenmerkend van prof Dreyer se styl is, verduidelik hy: Teologie is nie net ’n gesprek oor God nie, maar allereers ’n gesprek met God. Geen dosent of predikant kan oor God praat as ons nie voortdurend met God praat nie. Dit is al luisterend na die Woord dat ons lidmate en studente begelei om die wonder van die evangelie te ontdek. Teologie is ’n ontdekkingsreis. Dit is heerlik om telkens verras te word met nuwe insigte of met ou waarhede wat ’n mens aan die hart gryp. Dit is heerlik om dit met studente te deel en te sien dat hulle ook opgewonde raak oor die evangelie.

Albei professors beskou dit as ’n voorreg om met die evangelie en die kerk se teologiese opleiding besig te bly in ’n werksopset wat akkommodasie vir verskillende standpunte is en waarin wedersydse respek ononderhandelbaar is. Albei sê die administratiewe deel van die werk bied vir hulle die minste vreugde. Prof Van Eck som dit mooi op: Verslae handel gewoonlik oor wat verby is, wat reeds gebeur het. Ek fokus liewer op wat kom, en wat nog kan gebeur.

Prof Van Eck beklemtoon: Teologie wat nie kerklike teologie is nie, neig om ivoortoringteologie te wees. Waarmee ons by die Fakulteit navorsingsgewys besig is, moet daarom nie alleen oorvloei in ons lesings nie, maar ook vir die kerk en samelewing bruikbaar wees. Waarom anders doen ons navorsing?

Dit bly vir die Hervormde Kerk ’n voorreg en ’n voordeel om teoloë van prof Ernest van Eck en prof Wim Dreyer se gehalte in ons geledere te hê. Wat menige Hervormde predikant wat onder hulle studeer het altyd sal bybly, is die passie vir die evangelie en die kerk wat hulle in ons aangevuur het, die toewyding en integriteit waarmee hulle hul persoonlike geloof uitleef, en die dankbaarheid wat jou oorweldig die eerste keer wanneer jy hul akademiese werk op Google Scholar opsoek en besef by watter vername teoloog jy klaskry.

(Ds Carusta van der Merwe is ’n  beroepafwagtende predikant en assistent van die hoof van die HTK)

af
af
Deel met behulp van
Copy link