Beskrywingspunt 52 van die 72ste Algemene Kerkvergadering (AKV) se oogmerk was dat diakens deel moet vorm van die AKV. Hierdie beskrywingspunt is nie goedgekeur nie.

Ek kan heelwat fronse en wenkbroue sien wat in vraagtekens trek. Wat het die lede van die vergadering laat besluit om dit nie te aanvaar nie? Dit was so logies dat ons een sou wees. Die konteks en omvang van die besluit kan nie hier hanteer word nie, en ek sal my hou by die implikasies van die besluit  vir die Hervormde Kerk in die breë en dan spesifiek vir die  Algemene Diakensvergadering (ADV).

Oorweldigend was die hoeveelheid hande wat gestem het om nie die beskrywingspunt te aanvaar nie. Hierdie is hande wat met oorgawe sê gaan voort, hande van vertroue. Hande wat hulself bereid en gewillig verklaar vir die opdrag van barmhartigheid onder leiding van die ADV.

Vertroue impliseer ’n mandaat om namens jou besluite te neem en opdragte uit te voer. Dit is wat rentmeesterskap beteken. Wanneer die mens geskep word as beelddraer van God, word aan die mens die verantwoordelikheid gegee om die skepping tot eer van God te versorg. Die mens het die verantwoordelikheid om die opdrag van die Here te gehoorsaam en om dit wat aan hom toevertrou is, met verantwoordelikheid te bestuur.

Met die vertroue wat die 72ste AKV in die ADV gestel het, word die mandaat aan die ADV herbevestig om voluit leiding te neem met ons Kerk se roeping tot barmhartigheid.

Mandate gaan gepaard met verantwoordelikheid. Die Kommissie van die ADV besef hul verantwoordelikheid terdeë. In oorleg met die onderskeie rolspelers en organe van die Kerk, sal hierdie opdrag en roeping op verantwoordelike wyse uitgeleef word.

Die ADV en per implikasie die diakonaat van die NHKA funksioneer nie in sy eie silo of in isolasie nie. By die gemeente funksioneer die diaken nie geïsoleerd nie. Benewens die diaken se fokus op barmhartigheid, is hy/sy tog deel van die gemeente se funksionering, so ook op sinodale vlak. Die ADV is integraal deel van die Kerk se wese, met ’n spesifieke fokus of opdrag. Soos die HTK en ander afdelings deel is van die Kerk, met ’n bepaalde fokus of opdrag, so het die ADV sy fokus en opdrag binne die NHKA en die wêreld. Natuurlik sal hierdie opdrag in oorleg met die Kommissie van die AKV, die Moderamen, die NHSV, die diensorgane en ander afdelings geskied.

Wanneer jy bereid is om die verantwoordelikheid op te neem wat die mandaat bring, moet jy ook bereid wees om leiding te neem. Die lede van die Kommissie van die ADV het reeds die week ná die AKV met mekaar gepraat deur die onderskeie media. So moet ons praat om die bestaande logo meer in lyn te bring met die Kerk se huidige logo. Hier sal ons saamwerk met SENTIK.

Die gesprekke van ons uitstuuraksie waar ons gemeentes, kerkrade en diakens wil besoek, het reeds begin. Stuur sommer nou vir ons jul gemeente se datum vir ’n besoek. Ná die droogtehulp op Williston het ons bewus geword van die droogte in die ring van Dorsland. Hulp is reeds aan hulle verleen uit die Rampfonds, en die gesprek gaan voort. Gedagtes is al gewissel om die tema van 2020 te koppel aan 20/20-visie vir HOOP. Nuwe energie, nuwe planne, nuwe HOOP is op die tafel.

Sedert Besluit 86 van die 71ste AKV het daar groot onsekerheid geheers onder predikante, kerkraadslede en lidmate oor die toekoms van die ADV. Baie ure se gesprekke en debatte is gevoer. Menige voorstel is op die tafel geplaas. Daar is geredeneer en geargumenteer, wat verdere onsekerheid veroorsaak het. Met die nuwe besluit is die onsekerhede geminimaliseer. In korrespondensie wat verlede  week ontvang is, bevestig ’n skrywer die mandaat met hierdie woorde: Nadat die AKV besluit het dat die ADV voortbestaan, sal ek graag meer betrokke wil wees by diakenswerk… Nou kan die ADV met integriteit voortgaan om leiding te gee aan predikante, diakens, kerkrade, lidmate en die wêreld.

Sou daar nog enige twyfel bestaan het dat hierdie besluit die regte besluit was, bevestig dieselfde hande met Beskrywingspunt 86 weer die besluit. Die vergadering staan ’n verdere R5 op die begroting toe vir die ADV, met dien verstande dat die ADV die huidige warmhartigheidsoffer met R5 verminder. Hierdie begroting tree in werking met die 2020-’21-boekjaar. Groot dankbaarheid!

Wat vir my baie duidelik geword het tydens hierdie vergadering en die besluite is dat die Heilige Gees hierdie vergadering stuur. Vir drie jaar beplan en werk ons en plaas ons beskrywingspunte op die agenda – soms met die oortuiging dat dit ’n eenvoudige saak is. En dan word ons tot orde geroep. God is in beheer, en Hy bevestig dit met middele ook.

Laat ons as Kerk nou met nuwe energie die nood wat bestaan, hanteer. Die hande wat die ADV ’n mandaat gegee het, moet nou ander hande gaan vat sodat ons saam ’n verskil kan gaan maak. Daar is hoop, want ons hoop is Jesus Christus. Deur die krag van Christus moet ons lewe, en moet ons sy liefde oorvloedig uitstort!

af
af
Deel met behulp van
Copy link