Die onskatbare waarde van die Bybel vir die kerk en die onontbeerlike rol wat die Bybel speel in lidmate van die kerk se geloofslewe, kan maklik as vanselfsprekend aanvaar word. Maar het dit nog waarde om die Bybel te lees? Is die Bybel relevant vir vandag?

In 2020 vier die kerk die jaar van die Bybel met as tema: Die Bybel bring hoop vir almal. Daar is twee redes vir hierdie viering. Eerstens sien nog ’n Afrikaanse vertaling van die Bybel in 2020 die lig. Verder is die jaar 2020 die jaar waarin die kerk saam met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika met dankbaarheid aan God al die eer wil gee vir 200 jaar se seën.

Die bedoeling met die fokus in 2020 op die rol van die Bybel in die kerk is om daarmee opnuut die klem te plaas op die belangrikheid van ’n basiese kennis en verstaan van die Bybel se inhoud, sowel as op die relevansie daarvan vir vandag.

Die Bybel is die Woord van God

Die Bybel is anders as alle ander boeke. Ons bely dat God die Bybel gebruik om met mense te kommunikeer. Die lang ontstaansgeskiedenis van die Bybel en die proses van die versameling van die boeke wat uiteindelik sou bekendstaan as Die Bybel, getuig van die inspirerende krag van God se Gees.

Maar die eintlike krag en waarde van die Bybel lê in die gebruik van die Bybel deur gelowiges in die lewe van elke dag. Dit geskied nooit los van die werking van God se Gees nie. Die Bybel as boek het geen bonatuurlike krag nie. Dit is eers wanneer dit gelowig gelees en bestudeer word, dat die letters op papier deur die Gees van God betekenis kry en dit die Woord van God word vir die een wat daarmee besig is.

Die Bybel is die bron van ons geloof in God. Dit is dié instrument waardeur God ons hoop lewend hou. Die Bybel bevat die boodskap wat die basis vorm vir die bestaan van God se kerk op aarde, naamlik die evangelie van Jesus Christus. Daarom bly die boodskap van die Bybel relevant en aktueel vir elke geslag en is dit van die grootste belang dat die vertaling, produsering en verspreiding van die Bybel sal voortgaan.

Die Bybel in Afrikaans

Die vertaling van die Bybel in mense se moedertaal bly die kerntaak van die Bybelgenootskap. Dit sal vir baie mense as ’n verrassing kom dat Afrikaans eers die agtste van die 11 tale van Suid-Afrika was waarin die Bybel vertaal is. Vir baie lank het die Afrikaanse kerke nog die Hollandse Bybel gebruik. Ons kan ons maar net voorstel met watter opgewondenheid en geesdrif die aankoms van die eerste besending Bybels in Afrikaans destyds begroet is. Dit het plaasgevind op 29 Mei 1933 toe die Carnavon Castle uit Londen in Kaapstad se hawe vasgemeer het.

Met dieselfde groot dankbaarheid en opgewondenheid kan ons in 2020 nog ’n Afrikaanse vertaling van die Bybel ontvang. Hierdie sal dan reeds die vierde Afrikaanse vertaling van die volledige Bybel wees wat deur die Bybelgenootskap beskikbaar gestel is, naamlik:

  • Die Bybel (1933/1953-vertaling)
  • Die Bybel (1983-vertaling)
  • Die Bybel vir almal
  • Die Bybel (2020-vertaling)

Die amptelike bekendstelling van laasgenoemde vertaling vind op Sondag 29 November 2020 in Bloemfontein plaas. Die gedagte is egter dat al die gemeentes van die NHKA ook op dié dag ’n spesiale geleentheid sal reël om hierdie gebeurtenis met dankbaarheid te vier.

Soos met die vorige vertalings, het daar heelwat van die NHKA se akademici en predikante meegewerk aan hierdie vertaling. Die vertaalmetode wat gevolg is, is dié van ’n direkte vertaling. Die vertaling self sal egter gewoon bekend staan as Die Bybel. Daar word verder beplan om vir die kerke wat daarvoor gevra het, ’n uitgawe van hierdie vertaling beskikbaar te stel waarin die hoofletters in Ou-Testamentiese tekste wat in die 1933/1953-vertaling met hoofletters geskryf is, so behou word, byvoorbeeld in Ou-Testamentiese tekste wat deur skrywers in die Nuwe Testament op Jesus as die Christus van toepassing gemaak word. Hierdie uitgawe (wat in alle ander opsigte met die ander ooreenstem) sal bekend staan as Die Bybel (Hoofletteruitgawe). Laastens sal die vertaling, soos in die verlede, ook beskikbaar gestel word met die Deuterokanonieke boeke daarby, vir die kerke wat dit tradisioneel verlang. Hierdie uitgawe sal bekend staan as Die Bybel met Deuterokanonieke boeke.

Ons moet egter nie die fout maak om te dink dat, omdat die Bybel in vier Afrikaanse vertalings beskikbaar is, almal noodwendig ’n Bybel het nie. Van die meer as 6 000 tale wat wêreldwyd gepraat word, is daar in net ongeveer tien persent (600) van dié tale ’n volledige Bybel beskikbaar. Die uitdaging om die Woord van God aan alle mense in hul eie taal te vertaal, is dus nog baie groot. Aan die ander kant is dit aangrypend om só daaraan te dink dat die NHKA, en daarom elke lidmaat, eintlik deel vorm van die groter prentjie, naamlik om God se Woord vir almal toeganklik te maak. Oor die jare heen het die NHKA deel gehad aan die beskikbaarstelling van die Bybel aan miljoene mense, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook reg oor die wêreld.

Die Bybelgenootskap (1820-2020) en die kerk

Your Committee have now the satisfaction to state that on the 23rd of August in the last year (1820) a Society was formed at the Cape of Good Hope, under the designation of the “South African Bible Society”. Só kondig die hoofbestuur van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap in sy jaarverslag van 1821 aan. Oor die jare heen sou daar ’n noue band ontstaan tussen die Bybelgenootskap en die kerke in Suid-Afrika.

Die Bybelgenootskap is ook deel van die NHKA. Dit is nie ’n organisasie buite die Kerk nie. Die feit dat die NHKA se Almanak en Bybelse Dagboek in een bundel uitgegee word, is eintlik baie simbolies. Die Kerk en die Bybel het mekaar nodig om waarlik van betekenis te wees. Die een kan nie sonder die ander nie. Dit is binne die konteks van ’n bepaalde interpreterende geloofsgemeenskap dat die verstaan en uitleg van die Bybel tot sy volle reg kom. Die Bybel handel oor dit wat in die NHKA se visie verwoord word, naamlik dat almal in Jesus Christus sal glo as die Hoop vir die wêreld.

Die samewerking tussen die Kerk en die Bybelgenootskap word in die Kerkorde van die NHKA soos volg beskryf:

7.5       BYBELVERTALING EN BYBELVERSPREIDING

7.5.1    Die Kerk neem deel aan die Bybelvertalingsprojekte van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

7.5.2    Lidmate en gemeentes koop Bybels aan en versprei dit onder diegene wat nie Bybels het nie.

7.2.3    Belangstellendes word ingelig oor Bybels wat elektronies gratis beskikbaar is.

Soos blyk uit die plek van die Bybelgenootskap se werksaamhede in die Kerkorde, is die fokus veral op die terrein van die Kerk se missionale betrokkenheid in die wêreld. Dit sluit baie nou aan by die Bybelgenootskap se visie van ’n Bybel vir elkeen in die taal van elke mens se keuse. 

Die feit dat die Bybel vandag in baie verskillende formate beskikbaar is, is ’n besonder positiewe ontwikkeling. Nie alleen maak dit die Woord van God meer toeganklik vir ’n nuwe geslag gelowiges nie; dit help ons ook om te besef dat die Woord van God nie net vasgevang is in die gedrukte letters op die bladsye van ’n boek nie, maar dat dit inderdaad dinamies is. Dit is belangrik dat ons nie net op die hoogte sal bly van nuwe tegnologie nie, maar dit ook sal benut om God se Woord te versprei. Een van die handigste hulpmiddels in hierdie verband is die BibleSA-toepassing wat gratis op ’n selfoon afgelaai kan word en waardeur ’n mens toegang verkry tot baie verskillende vertaings van die Bybel.

Bybeljaar 2020

Die Bybelgenootskap wil graag soos altyd, maar in die besonder in hierdie jaar, die kerk tot diens wees. Deel van die Bybelgenootskap se beplanning is om tweemiljoen Bybels in 2020 beskikbaar te stel vir verspreiding in Suid-Afrika. Die hoop word daarmee gekoester dat dit sal bydra tot ’n geestelike opbloei in die land. Die NHKA sal die geleentheid kry om ook van hierdie tweemiljoen Bybels in mense se hande te plaas. Daarmee word ’n saad van hoop vir die toekoms gesaai. Dat die Bybel, as instrument van God se Gees, steeds vandag van onskatbare waarde is, is nie te betwyfel nie.

Na 200 jaar kry ons in Suid-Afrika weer eens die geleentheid om ons feestelik rondom die Bybel te skaar. Lidmate kan inskakel by ’n leesrooster om gedeeltes van die Bybel in 2020  saam met die res van die kerk te lees. Daar is so ’n leesrooster by die Bybelgenootskap beskikbaar en in die Bybelse Dagboek ingebind. Gemeentes en lidmate kan ook saam met hierdie Bybelleesrooster aan ’n Bybelkennis-eksamen en/of Bybelvasvra deelneem. Verskeie spesiale geleenthede waarby gemeentes en lidmate betrokke kan wees, word voorts vir 2020 in die vooruitsig gestel.

In ’n tyd en samelewing waarin daar ’n groot behoefte is aan hoop en rigting, het ons as Kerk die geleentheid om dit aan te bied in die vorm van die Bybel as die Woord van God. Dit kan egter net gebeur deur die lewegewende krag van God se Gees. Ons taak is om gewoon te volhard met die proses van die saai van die saad en om dan te vertrou dat God die res sal doen. Dit bly ’n onuitspreeklike voorreg vir elke geslag om self deel te wees van hierdie misterie.

Verder het Hy gesê: “Met die koninkryk van God gaan dit só: Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei – hóé weet hy self nie.”  (Mark 4: 26-27)

(Hierdie teks van dr Gerhard Lindeque, Organiserende Sekretaris namens die NHKA by die BSA, is die tema-artikel van die NHKA se 2020 Almanak)

af
af
Deel met behulp van
Copy link