Konsolideer. Dink saam. Werk saam. So kan ’n mens die belangrikste uitkomste van die pas afgelope 72ste Algemene Kerkvergadering (AKV) saamvat.

Konsolideer

Die heel eerste beskrywingspunt op die agenda van die AKV het dié opskrif gedra: Sinergie op pad na 2025. Sinergie beteken samewerking, en die beskrywingspunt roep alle gemeentes, ringskommissies en sinodale strukture op om deurlopend na geleenthede te soek om ons energie bymekaar te voeg sodat ons saam meer kan bereik as op ons eie. Die datum (2025) gee ons ’n mikpunt waarheen ons werk: Oor twee termyne, by die 74ste AKV, wil ons die proses van konsolidasie afgehandel hê sodat ons met nuwe krag ons roeping kan uitleef.

Verskillende besluite van die AKV is daarop gerig om momentum te gee aan die proses van konsolidasie en sinergie. In die komende termyn van drie jaar sal die Kommissie in oorleg met ringskommissies werk aan ’n nuwe indeling van ringe. Die daling in die Kerk se lidmaattal het tot gevolg dat talle gemeentes gekrimp het en geen predikant of slegs ’n deelsorgpredikant het. Dit affekteer ook die beskikbaarheid van bekwame en toegewyde kerkraadslede en funksionarisse in gemeentes. Die gevolg daarvan is dat die werk van ringskommissies dikwels ook moeiliker geword het.

’n Herindeling van ringe kan weer meer bekwame predikante en ouderlinge byeenbring om sterk leiding te gee, en dit kan ook beter samewerking tussen gemeentes tot gevolg hê. In sommige gevalle kan dit lei tot terugstigtings en samesmelting van gemeentes, sodat ’n gekonsolideerde gemeente meer toegewyde, bekwame persone kan hê wat goeie kategese kan verseker, die administrasie kan verbeter, en die dienswerk in die gemeente en gemeenskap kan verrig.

Terselfdertyd word gemeentes aangemoedig om hul werksaamhede ook op ander maniere te konsolideer. Gemeentes in dieselfde omgewing kan byvoorbeeld een gesamentlike administratiewe stelsel gebruik en personeel deel. Die besluit dat gemeentes voor die 73ste AKV sal oorskakel na die SAGE 1-rekeningkundige stelsel is ook ’n stap in die rigting van konsolidasie en meer effektiewe maniere van bestuur. Gemeentes wie se oudits vir langer as twee jaar uitstaande is, sal deur die Sinodale Dienssentrum bygestaan word om die oorskakeling so spoedig moontlik te doen.

Gemeentes word aangemoedig om alle moontlikhede te ondersoek om die maksimum inkomste uit hul eiendomme te genereer. Gemeentes kan oorweeg om eiendom soos kategeselokale, koelkamers of gronde te verhuur. In sommige gevalle kan ’n gemeente hul kerkgebou verkoop en ’n kerkgebou met ’n ander gemeente deel om sodoende kapitaal te genereer en vaste, lopende uitgawes te verminder. Gemeentes wat oorweeg om eiendom te verkoop, moet onthou om hierdie moontlikheid onmiddellik onder die ringskommissie en Bestuurskomitee by die Sinodale Dienssentrum se aandag te bring voordat die kerkraad of gemeentevergadering enige besluite daaroor neem.

Die AKV het nogtans erkenning gegee aan die bestaansreg van kleiner gemeentes, en ’n Gemeentelike Ondersteuningsfonds geskep wat volhoubare gemeentes kan help om tydelike kontantvloeiprobleme te oorkom. Gemeentes kan by die Bestuurskomitee aansoek doen vir ondersteuning uit hierdie fonds.

’n Laaste saak wat met konsolidasie verband hou, is die AKV se besluit oor die Kerk se korporatiewe identiteit. Na ’n deeglike bespreking het die AKV die nuwe embleem van die Kerk goedgekeur. Dit sal veral saam met die voetewassingsembleem na buite gebruik word, en gemeentes word aangemoedig om hul briefhoofde, gemeenteblaaie, kennisgewingborde, ensovoorts, in samewerking met SENTIK daarby aan te pas. Die AKV het nietemin bevestig dat die Kerkwapen behoue bly op alle amptelike dokumente en interne kommunikasie van die Kerk.

Dink saam

Verder word die Kerk – ringe, gemeentes, kerkrade, en lidmate – opgeroep om in die komende drie jaar saam te dink oor ’n paar brandende aangeleenthede. Die Kommissie van die AKV het opdrag gekry om verdere studie oor Skrifbeskouing en Skrifverstaan te doen, en gesprek in die Kerk hieroor te stimuleer. Baie van ons onderlinge verskille oor aktuele sake is juis die gevolg van die manier waarop ons die Bybel lees en interpreteer.

Een brandende saak waaroor die Kerk in die volgende paar jaar wil dink en praat, is die kwessie van bystanddood. Dikwels bring ongeneeslike siekte uiterste pyn, verlies van lewenskwaliteit en waardigheid mee. Die AKV het besluit dat ’n gespreksdokument vir die Kerk opgestel moet word sodat lidmate bygestaan kan word om ingeligte teologiese opinies oor hierdie saak te vorm. Langs hierdie weg kan die Kerk ook aan die publieke gesprek begin deelneem en ’n gespreksgenoot vir die regering word wanneer wetgewing ter tafel kom.

Die AKV het ook openhartig gesprek gevoer oor die Kerk as ’n veilige ruimte waar alle mense voor God gelyk is en waar almal se dienswerk in die Kerk ewe waardevol is. Dit is veral belangrik dat vroue betrokke sal wees by alle fasette van kerkwees: rade, vergaderings, komitees en leierskapstrukture. Die AKV het benadruk dat mans en vroue gelykwaardig is, en elke lidmaat en ampsdraer opgeroep om dit met ons taal en optrede te bevestig. Daar is ook besluit dat ’n prosedure en ’n liggaam vir die aanmeld van seksuele teistering en onregverdige arbeidspraktyk binne die Hervormde Kerk daargestel sal word.

Werk saam

Verskeie besluite van die AKV roep gemeentes en lidmate op om hande te vat sodat ons ’n verskil kan maak waar dit regtig saak maak. So het die AKV bevestig dat die fonds vir strategiese bediening beskikbaar is sodat gemeentes en ringe groeigeleenthede kan benut.  Jeugbediening is ’n groot prioriteit in gemeentelike verband sowel as op sinodale vlak. Omsendskrywe 28 van 13 November 2017 verduidelik wat as strategiese bediening kwalifiseer, en ’n aansoekvorm is by die Sinodale Dienssentrum beskikbaar.

Die AKV het verder besluit om die strukture van die Algemene Diakensvergadering (ADV) te behou. Gemeentes word aangemoedig om hul barmhartigheidswerk in noue samewerking met die ADV te verrig en van die kundigheid en ondersteuningstrukture van die ADV gebruik te maak. Op dieselfde manier is die NHSV ’n kosbare instansie met wie die kerkraad konstruktief kan saamwerk.

Samewerking strek egter wyer as die gemeentes en instansies van die NHKA. Die AKV het ’n wysiging aan Ordinansie 2.7.1 goedgekeur wat gestruktureerde en meewerkende bediening ook met gemeentes van ander reformatoriese kerke moontlik maak. Dit vloei voort uit gesprekke met die Moderatuur van die Algemene Sinode van die NG Kerk (NGK) om nouer samewerking tussen gemeentes van die NHKA en die NGK te reël. Veral gemeentes op die platteland kan nou ’n formele samewerkingsooreenkoms met die plaaslike gemeente van die NGK sluit, wat die voortgang van die bediening op baie krimpende dorpe kan verseker.

Die 72ste AKV het oudergewoonte die gemeentes van die Kerk bymekaargebring. Daar is deeglik gedink en openhartig gepraat. Nou is dit tyd om te gaan werk. 2025 is om die draai!

af
af
Deel met behulp van
Copy link