Die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) funksioneer as ’n orgaan van bystand van die Kommissie van die AKV. Hoe kan ons help?

Die SGB bied die volgende ondersteuningsdienste vir predikante, lidmate en gemeentes: NHKA-mentorskapprogram; toerusting, begeleiding en fasilitering ten opsigte van kerkrade/gemeentes; NHKA-traumanetwerk; interimbediening; mediasie; finansies en administrasie; hulpdiens aan gemeentes via streekfasiliteerders; NCLS-Kerkspieël-navorsing; ontwikkelingsprogram vir predikante; jeugbediening; en die Welstandsprogram.

Welstand van predikante

Na die herstrukturering van dienste maak die Welstandsprogram deel uit van die SGB se werk. Welstand word as ’n toestand van voorspoed omskryf. Die lewe stel soms uitdagings waarin ook die predikant en sy/haar gesin van hierdie voorspoed en vrede beroof word. Kerkrade en lidmate word opnuut opgeroep om moeite te doen met die emosionele versorging van predikante. Die Welstandsprogram het ten diepste die behoefte om na elke predikant uit te reik in tye van nood en ontwrigting. Hierdie ondersteuningsnetwerk wil ’n bydrae lewer tot die emosionele veerkragtigheid van predikante en op deurlopende basis ondersteuning bied. Alle sake wat op die welstand van die predikant betrekking het, is streng vertroulik.

Die rol en funksie van die predikant het soos dié van vele ander beroepe ontwikkel en verander. Die werkomgewing bly skuif en die behoeftes van ons mense bly verander. Die eise wat hierdie unieke tyd aan predikante stel, bly hoog. Persoonlike groei en selfsorg is van kritieke belang terwyl die predikante voortdurend bewus bly van eie persoonlike problematiek, gebrek aan kennis, vooroordele of ’n ingesteldheid wat hul bevoegdheid mag belemmer om in diens van God en God se koninkryk te staan, of wat interaksie met ander mag belemmer. Die ontwikkeling en voortgesette opleiding van predikante is ononderhandelbaar.

Begeleiding en ondersteuning vanuit die Welstandsprogram geskied met die oog op die optimalisering van die predikant se roeping. Geestelike en emosionele volwassenheid word verder ontwikkel en ter wille van ’n gebalanseerde bediening uitgebou.

Krisishantering

Die werksaamhede van die Welstandsprogram is in ’n groot mate reaktief. Ons werk gebeur in krisisoomblikke. Die Kerk het die afgelope 24 maande ’n assesseringsentrum (ontwikkelingsprogram vir predikante) gevestig waar ons vanuit ’n meer proaktiewe perspektief na die voortgesette ontwikkeling van predikante omsien. Predikante moet te alle tye bewus wees van die omvang van die bediening (scope of practice). Welstand en welsyn het ook ’n helende en terapeutiese been waarby die Vista-welsynskliniek en die ondersteuning deur ’n multidissiplinêre professionele span ingesluit is. Hierdie diens word as effektief en uiters doelmatig beskou.

Predikante aanvaar dat selfsorg en die versorging van hul eie gesin as model dien vir gemeentelede, en sal daarom toesien dat hul eie persoonlike welsyn, asook die welsyn van hul gesin, in stand gehou word. Selfsorg is ononderhandelbaar! Die Welstandskomitee funksioneer in ’n veilige spasie waar predikante en hul gesinne deurlopend en op professionele wyse ondersteun word. Ons het die voorreg om op ’n ander vlak met die menswees van die predikant (uitbranding, persoonlikheid, oorgangsfases, ensovoorts) besig te wees.

Netwerk van beraders

Die volgende predikante en ampsdraers het kollegas die afgelope twee dekades op verskillende vlakke van hul menswees met begrip en professionele diens ondersteun: prof Yolanda Dreyer, drr Annelie Botha, Rudy Denton, Frikkie Labuschagne (koördineerder), Johan Nel, Willie Strydom, Christo van der Merwe, di Johan Bezuidenhout, Frans Redelinghuys, Guilliaume Rocher, Johan du Preez, Kathleen Smith, Hannes Wolmarans, en oudl Dries le Roux. Die lede van die Welstandskomitee het almal die nodige registrasie en akkreditasie by professionele liggame. Om in die oomblik met net die een kans ’n lewensveranderende verskil te maak, is vir hierdie span hoë prioriteit. Ek dank die Here vir hul gawes.

Die vloei van werk gebeur spontaan binne die werkruimte van die Welstandsprogram. Enige predikant en sy/haar gesin kan in die oomblik met ’n lid van die Welstandskomitee kontak maak en versoek dat hy/sy begelei en/of ondersteun word. Die lede van die Welstandskomitee funksioneer onafhanklik van mekaar en respekteer die pastorale ruimte waarbinne hierdie verhoudings ontwikkel. Pastorale spasies van hierdie aard moet veilig wees en met die uiterste vertroulikheid hanteer word.

Dankwoord

Ek wil in die besonder ’n woord van dank uitspreek teenoor elke kerkraad wat die afgelope tien jaar die nodige fondse beskikbaar gestel het om behoorlik na die welstand van die predikante van die NHKA en hul gesinne om te sien.

Kerkrade kan my gerus skakel (082 873 6557) indien hulle van mening is dat ’n predikant (en sy/haar gesin) gewoon rus nodig het. By die Origens-retreatsentrum (Muldersdrift) kan predikante van die Kerk die stilte van die omgewing geniet en asem skep vir die dag van môre. Gedurende ’n retreat word kollegas met vaardighede toegerus wat hulle sal help om die spanning en alledaagse uitdagings beter te hanteer.

(Dr Frikkie Labuschagne is hoof van die SGB en koördineerder van die Welstandsprogram)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap