Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het van 12 tot 15 Januarie ’n bosberaad gehou om die Kommissie se werksaamhede vir die volgende drie jaar te beplan.

Die bosberaad het plaasgevind op die Venterskroon-kampterrein, wat deur Gemeente Potchefstroom bedryf word. Die asemrowende natuurskoon en uiters netjiese en doelmatige fasiliteite het bygedra tot ontspanne en produktiewe werksessies. Die resultate van die bosberaad sal tydens Maart 2020 se Kommissievergadering bekragtig en aan ringe deurgegee word. Dit sal ook tydens die komende Inligtings- en Besprekingsvergadering (18 Maart) verder bespreek word.

Tydens die bosberaad is onder andere oor die herindeling van die ringe gepraat. Ringskommissies en kerkrade word genooi om tot en met Vrydag 21 Februarie 2020 kommentaar te lewer op die eerste konsepvoorstel vir ’n herindeling van ringe soos dit in die agenda van die 72ste AKV opgeneem is. Die Kommissie sal die terugvoer bespreek en ’n tweede konsepvoorstel aan die Inligtingsvergadering voorlê vir bespreking.

Besluit 1 van die 72ste AKV is ook breedvoerig bespreek. Dit vra vir sinergie en konsolidasie van sinodale en gemeentelike werksaamhede. Die Kommissie het die voortbestaan van gesonde gemeentes en toegewyde evangeliebediening as die hoogste prioriteit gestel. Die rol van ouderlinge, diakens en lidmate sal toenemend belangrik word, veral waar gemeentes nie meer die dienswerk van voltydse predikante kan bekostig nie. Die Kommissie van die AKV wil gemeentes ondersteun deur fasilitering, begeleiding en toerusting beskikbaar te stel met die hulp van die Sentrum vir Gemeentelike Bediening en die Hervormde Teologiese Kollege. Aangesien sinodale bydraes so laag moontlik gehou word om dit vir gemeentes makliker te maak om hul finansiële verpligtinge na te kom, is daar nie fondse om gemeentes finansieel te ondersteun nie. Die Kommissie kan egter gemeentes op ander maniere ondersteun, onder andere met toerusting en begeleiding.

Die derde belangrike saak wat bespreek is, is die samestelling van kernkomitees wat die Kommissie ondersteun in die uitvoering van die besluite van die 72ste AKV. Die kernkomitees het opdrag ontvang om kundige predikante en lidmate te betrek by die werksaamhede van die komitees en die uitvoering van AKV-besluite. Die kernkomitees verteenwoordig ook belangrike aspekte van die Kerk se werk. Nuwe en belangrike byvoegings is die komitee wat aan ekologiese kwessies aandag moet gee, asook die komitee wat aan diensverhoudings aandag gee. Ingesluit hierby is die besluite wat die AKV oor die verteenwoordiging en rol van vroue in die Hervormde Kerk geneem het.

Die kernkomitees, met verantwoordelike lede van die Algemene Kommissie, is soos volg:

  • Erediens: Ds Hannes van der Merwe en oudl Petro van Niekerk.
  • Diakonale Dienswerk: Ds Willem Kok, oudl Daniël Esterhuizen en oudl André Pieterse.
  • Gemeentelike Dienswerk: Ds Colin Hertzog, oudl Faan Beeslaar en oudl Dries le Roux.
  • Kerk, Teologie en Etiese Sake: Prof Wim Dreyer en oudl Simon Kotzé.
  • Diensverhoudings: Ds Leon Geel (sr) en oudl Simon Kotzé.
  • Ekologie: Dr Sanrie de Beer (sekunduslid), oudl Nanette van Staden en oudl Pieter Mulder.
  • Finansies: Oudl Fred Paynter sal die Kommissie in die Raad van Finansies verteenwoordig.

Die Kerk se finansies het ook besondere aandag ontvang. Ondersoek sal ingestel word na maniere om die Fonds vir Sinodale Dienslewering uit te bou. Die ideaal is om gemeentes gedeeltelik of volledig van sinodale offergawes vry te maak. Dit sou moontlik wees indien die Fonds tot ongeveer R200 miljoen kan groei. Die Raad van Finansies sal versoek word om die moontlikhede te ondersoek en voorstelle in hierdie verband aan die Kommissie van die AKV voor te lê.

Tydens die bosberaad het die Kommissie diep onder die indruk gekom van die uitdagings wat gemeentes in die gesig staar. Ons leef in ’n getraumatiseerde samelewing wat dikwels spanning en konflik veroorsaak. In ’n tyd soos dié, moet die Hervormde Kerk die liefde van God uitleef en verkondig.

 (Prof Wim Dreyer is visevoorsitter van die Kommissie van die AKV en professor by UP)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap