Geliefdes in ons Here Jesus Christus:

Die leer oor die heilige doop word in hierdie drie hoofpunte saamgevat:

Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie tensy ons weer gebore word (Ps 51:7).

Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek (Rom 6:6).

Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.

Met die doop in die Naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat Hy ‘n blywende genadeverbond met ons sluit en dat Hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil Hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer of dit vir ons ten goede laat meewerk (Gen 17:4; Gen 12:2; Rom 8:28).

Met die doop in die Naam van die Seun beseël die Seun aan ons dat Hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat Hy ons saam met Hom laat sterwe, sodat ons ook saam met Hom kan lewe. Só word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreektes gereken.

Met die doop in die Naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat Hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen Hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees.

Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot ‘n nuwe gehoorsaamheid: Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanbid, vertrou en liefhê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag (Mark 12:30).

Ons moet ons sondige bestaan beëindig deur nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers ‘n seël, ‘n betroubare waarborg dat ons ‘n blywende verbond met God het (Rom 6:13).

Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie ‘n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam onder die oordeel van God, en net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer Hy aan Abraham, die Vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê: ‘Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ‘n blywende verbond: Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag.’ Daarvan getuig Petrus ook, met hierdie woorde: ‘Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.’ God het vroeër beveel dat die kinders besny moet word, want dit was toe die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof (Gen 17:7; Hand 2:39; Gen 17:11; Rom 4:11).

En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën (Mark 10:16).

Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders, soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig (Kol 2:11, 12; Eks 13:14, 15; Deut 6:7; Ps 78: 5, 6, 7).

Om hierdie sakrament van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die gemeente te bedien, laat ons saambid:

Almagtige, ewige God, ons bid U vanweë u onmeetlike barmhartigheid, dat U in genade U oor hierdie kinders sal ontferm. Ons bid dat U hulle deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus sal inlyf, sodat hulle saam met Hom in sy dood begrawe word en saam met Hom in ‘n nuwe lewe mag opstaan. Gee dat hulle hulle kruis blymoedig sal dra, Christus daagliks sal volg en aan Hom toegewy sal wees met ware geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hulle uiteindelik hierdie lewe — wat tog niks anders is as ‘n voortdurende sterwe nie — soos U dit wil, getroos sal verlaat. Gee ook dat hulle op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus, u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur ons Here Jesus Christus wat met U en die Heilige Gees, die een en enigste God is, wat leef en regeer tot in ewigheid. 
Amen

Die doopouers moet nou opgeroep word om op die volgende vrae te antwoord:

Geliefdes in die Here Christus, u het gehoor dat die doop ‘n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie. Sodat dit kan blyk dat u dit glo en aanvaar, moet u eerlik op hierdie vrae antwoord:

Aanvaar u dat ons kinders wat van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer? Bely u dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees?

Bely u ook dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die Kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?

Ten slotte: Beloof u en is dit u voorneme om hierdie kind(ers) van u sodra hy/sy/hulle dit kan verstaan, hieroor na u vermoë te onderrig en te laat onderrig?

Wat is hierop u antwoord?

Antwoord: Ja.

Wanneer die bedienaar van die Woord die doop bedien, sê hy/sy: ‘N.N., ek doop u in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. (Amen).’

Dankgebed

Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders se sonde deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus vergewe het. Ons dank U dat U ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u enigste Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. Ons dank U dat U dit alles met die heilige doop beseël en bekragtig.

Ons bid U ook deur Hom, u geliefde Seun, dat U hierdie kinders van U altyd met u Heilige Gees sal regeer, sodat hulle gelowig opgevoed word.

Gee dat hulle in die geloof in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hulle en aan ons almal bewys het, mag bely. Gee dat hulle in verbondenheid met ons enigste Leraar, Koning en Hoëpriester sal lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk sal stry en oorwin. Gee Here, dat hulle U en u Seun, Jesus Christus, en die Heilige Gees, die enigste en ware God, altyd sal loof en prys.

Amen

Share via
Copy link
Powered by Social Snap