Broersen susters in onse Here Jesus Christus:

Die Josefsvertelling is eintlik ‘n pragtige kortverhaal. ‘n Verhaal wat handel oor God se voorsienigheid en sorg, oor die groot dade van God wat gesorg het dat sy volk Israel nie verlore gaan nie.

Dit is egter ook ‘n verhaal oormense, ek wil amper sê, oor tipiese mense. Want in dieJosefsverhaal is eintlik niks ander as die tipiese familie dramaswaarvan ons so baie hoor nie. Ons lees van ‘n pa wat een van sykinders voortrek, van ‘n kind Josef wat ‘n regte hoogmoedigeklikbek is, van sy broers wat hom nie kan verdra nie, vir hulle pa lieg en hom uiteindelik verkoop.

So beland Josef in Egipte waar hyonderkoning word en hierdie einste broers by hom kom koring koop.Later beland Josef se hele familie in Egipte waar sy pa Jakob, virwie Josef soveel liefde en respek gehad het, tot sterwe kom. Onsalmal ken die verhaal baie goed.

Wanneer Josef se vader sterf, broers en susters, is die vraag wat onmiddellik na vore kom eintliklogies: Wat gaan Josef nou met sy broers maak nadat hulle pa oorledeis? Gaan hy hom op hulle wreek? Gaan hy hulle nou wegjaag, of gaan hy nog vir hulle sorg?

‘n Mens sou nogal verwag datJosef, tipies menslik, (noudat sy pa oorlede is) sy broers souterugbetaal vir dit wat hulle aan hom gedoen het. Dit sou ‘nnormale menslike reaksie gewees het en boonop was die idealegeleentheid nou daar noudat hulle vader oorlede is.

Maar wat ‘n verrassing kry ons nie! Want watter verandering het daarnie by Josef ingetree nie! Die hoogmoedige dromer wat op ‘n keeralmal voor hom sien buig het, sê: Ekis nie God nie (vers 19). Die kleinklikbek kry sy broers nou jammer, hy huil en stel hulle gerus. Inplaas daarvan om wraak te neem sê hy: Eksal sorg dat julle en julle kinders kos het.

Wat het hierdie dramatiese gesindheidsverandering by Josef te weeggebring? Die antwoord lê in vers 20: Jullewou my kwaad aandoen, maar Godwou daarmee goed doen. Josef, broersen susters, sien met ander woorde God se hand in sy lewe raak. As hynou terugkyk op sy lewe besef hy dat God daaruit iets goeds na vorelaat kom het. Voorheen, toe hy in die situasie was, het hy ditsekerlik nie verstaan nie. Maar nou kan hy sien hoe God die slegtekan omskep in die goeie.

En in ons lewens, broers ensusters, is dit dikwels presies dieselfde. Soms sien ons maklik diehand van die Here in ons lewens raak: ‘n gelukkige ouerhuis, goeieopvoeding, ‘n lewensmaat, my kinders, ‘n werk en goeieversorging, gesondheid, en so kan ons opnoem.

Maar daar gebeur ook met onsdinge wanneer dit moeilik is om die hand van die Here daarin raak tesien : ‘n mishandelde kinderlewe, die pyn van ‘n egskeiding, diehartseer van kinderloosheid, die trauma van om jou werk te verloor,‘n gestremde liggaam of die worsteling met kanker. Dit is dingewat ons nie altyd kan verstaan nie.

Wat meer is, dit is dinge wat ‘nmens alleen in die geloof kan aanvaar. Alleen, soos Josef hier maak,alleen wanneer ons in sulke omstandighede deur God die krag gegeeword om te vertrou en glo dat God ook uit hierdie negatieweomstandighede weer iets goeds na vore sal laat kom, kan ‘n menssinvol in tye soos hierdie bestaan. Alleen wanneer ‘n mens bereidis om byvoorbeeld met oorgawe die woorde van Gesang 579:1 en 3 op ‘nmens se lippe te neem, kan ‘n mens lig vind:

 

Ons harte is verheug dat God

Beskikker van ons deel en lot

ons lewe in Sy hande hou

Hom kan ons alles toevertrou

God ken alleen die regte pad

wat uitloop in die hemelstad

Hy weet of voor- of teëspoed

die beste is vir ons gemoed

 

Of, broers en susters, soos die woorde van die doopformulier dit stel:Daarom wil Hy(God die Vader) ons in alles versorg enalle kwaad van ons afweer of dit vir ons ten goede laat meewerk.

Nou is dit egter ook so, broersen susters, dat daar een gebeurtenis is waarna ons almal kan terugkyken die hand van God daarin raaksien: die kruisiging en opstanding vanJesus Christus. Daarin kan ons onteenseglik die liefde van God virons raaksien. Want daardeur het God ons sondeskuld vergewe en onsmet Hom versoen. Uit die pyn en smart van Jesus se kruisdood het Godvir ons die weg tot die ewige lewe oopgemaak.

Hierdie liefdesdaad van God,broers en susters, behoort ons te vul met ‘n onuitspreeklikedankbaarheid. As ‘n mens God se hand so in jou eie lewe raaksien —met ander woorde, wanneer die kruisdood nie net iets daar vêris nie, maar jy dit begin sien as deel van jou persoonlike verlede,jou eie geskiedenis — dan kan ‘n mens nie anders as om te vra:wat kan ek doen om vir God dankie te sê vir al sy liefde,genade en sorg in my lewe ?

Die wyse waarop Josef hierdievraag geantwoord het, is baie duidelik uit ons gedeelte: ons kan Goddank deur mekaar te vergewe en deur vir mekaar te sorg.

As ons iets daarvan verstaan van hoe baie God ons vergewe het, sal onsander ook makliker vergewe en nie met soveel bitterheid in ons lewenie. Dit is belangrik dat ons uit hierdie verhaal van Josef sal leerdat God nie net besig is met groot dade in die geskiedenis vanvolkere nie, maar dat Hy ook in die proses verskeurde families weerbymekaar bring, en ook mense se persoonlike lewens weer in orde laatkom.

Ons het almal, broers en susters, tensy van ons op die planeet maan woon,in ons eie kring nodig om mense te vergewe: in ons huise, onsfamilies, by ons werk. Noem maar op. Net so is dit die onbetwisbareopdrag van die kerk (en die kerk is ons), om as deel van die diensvan barmhartigheid vir gesinne families en individue te sorg wat deurdie hartseer van die lewe uitmekaar geskeur is. Wat meer is, dit isons taak om deur verkondiging en toerusting (waar die ouderling bvtydens huisbesoek deur sy wyk beweeg) te probeer om dit te verhoed.

Verder is ons as lede van dieliggaam van Christus geroep om mekaar te versorg. Josef het besefdat God hom met ‘n doel na Egipte gestuur het. Dit was om virhierdie broers van hom eendag kos te voorsien. Josef se doel wasbeslis nie om homself te verryk nie. Alhoewel dit met hom baie goedgegaan het in Egipte: hy kry mag, vrou en kinders. Wat Josefaanbetref sou die verhaal daar kon geëindig het. Maar God wasnog nie klaar nie. God se doel met Josef was om sy broers teversorg.

Waarvoor leef u en ek? Wat is ons doel hier op aarde ? Daar is vandag baiemense wat sê: Elkeen vir homself! Baie mense se doel vandag is net om hulleself te verryk. Selfs inhulle geloofslewe gaan dit so. Ek is gered, goddank daarvoor, en noumoet ek net sorg dat ek my lewe so lei dat ek eendag by God sal wees.

As mense wat die liefde van Godin ons lewens ervaar het, broers en susters, moet ons egter andersoptree. Ons doel is om te sorg vir mekaar. Ek werk nie net virmyself nie, maar ook om te sorg vir hulle wat gebrek ly.

As ‘n mens, broers en susters,God se hand in jou lewe regtig raaksien, sal daardie mens nie anderskan as om teen sy menslike sondige natuur in op te tree en uit dankbaarheid ook ander te vergewe en vir te hulle sorg nie.

Ek reken, broers en susters, enek wil dit baie sterk stel, dat die evangelie so eenvoudig is ophierdie punt. Wie regtig aan God behoort, wie regtig sien hoe God insy lewe teenwoordig is, sal uitdeel wat hy/sy van God ontvang.

En as dit nie gebeur nie? Gelukkig, broers en susters, kom die oordeel God toe!

Amen

af
af
Deel met behulp van
Copy link