Broers en susters in onse Here Jesus Christus

Dit gebeur soms dat gelowiges sonder om te blik en te bloos die Here se Naam bysleep in wat hulle sê of doen.  ‘Ek sweer’, sê ons maklik ‘dat dit nog nooit so baie in Februarie in Pretoria gereën het nie.  Of: ‘die Here hoor my dat dit nie die waarheid is nie.  Die robot was groen, nie rooi nie’.  Meer nog: hoe dikwels hoor ons nie op die TV hoe mense God se Naam gebruik om uitdrukking aan hulle woede of verbasing uit te spreek nie.  En dan praat ons nie eers hoe die Here se Naam soms lustig gebruik word om allerhande programme en agendas te bevorder nie, terwyl hierdie programme en agendas dikwels maar niks meer as ‘n poging om persoonlike voordeel uit die een of die ander iets te trek nie.  Die eerste bede van die Onse Vader, ‘laat U Naam geheilig word’ wil ons juis dan ook in hierdie soort van sake reghelp: dit wil ons leer om God se Naam heilig en reg te gebruik.

Om hierdie bede te probeer verstaan, moet ons kyk na die twee hoofwoorde van die bede, naamlik die woordjies ‘Naam’ en ‘heilig’.

In Bybelse tyd, het jou naam gewoonlik iets oor jouself gesê.  So beteken Adam ‘mens’ en Eva ‘lewensmoeder’.  En as dit by die Naam van God gekom het, was dit ook so.  Die Naam die Here was vir Israel ‘n saak van baie groot erns. Dit het vir hulle gesê wie God is – dat hy die God is wat hulle gemaak het en hulle tegemoetkom.  Maar selfs nog meer as dit : Die Naam van God was op ‘n manier al wat hulle van God gehad het!

Die volk Israel kon in die Ou Testament nooit God sien nie.  Hulle kon Hom hoor praat, maar nie een het Hom ooit gesien nie.  Hulle kon ook nie ‘n beeld van Hom maak soos die ander volke rondom hulle nie.  Al wat hulle gehad het, was die Naam waarmee God Hom aan hulle bekend gestel het, die naam Jahweh, wat iets beteken soos ‘Ek is wat Ek is’.

Vir Israel was God se Naam so goed soos God self.  As jy oor die Naam van God gepraat het, het jy oor God self gepraat.  As die derde gebod daarom sê ‘jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie’, is/was dit net so goed om te sê ‘jy mag God self nooit probeer misbruik nie’.  As die eerste bede van die Onse Vader dan vra dat God se Naam geheilig moet word, vra dit daarom God self geheilig moet word.

En dit bring ons by die tweede belangrike woord van die eerste bede, die woordjie heilig.  In die betekenis waarin dit voorkom in Matteus 6, beteken heilig iets soos geëer word, erken word, gesien word vir wat dit in werklikheid is.

Om te bid ‘laat U Naam geheilig word’, is daarom om te bid dat God self geheilig, geëer sal word, dat Hy gesien, erken en eerbiedig sal word vir die groot en magtige en wonderlike God wat Hy is.

En dit, broers en susters – om God se Naam so te heilig, het ‘n bietjie meer om die lyf as om nie maar net te sê dat liewe Jesus aan my kant is nie.  Om God se Naam te heilig het veel meer om die lyf as om nie die woorde ‘Jesus’ of ‘God’ as ‘n vloekwoord te gebruik nie.  Dit gaan nie net om die ontheiliging van God se Naam nie.  Ons verstaan dit soms so verkeerd.  Dit gaan oor die heiliging van God se Naam.  Want dit is tog wat die gebed vra.  Om God se Naam te heilig, nie net om God se Naam nie te ontheilig nie.

Hoe heilig ‘n mens God se Naam?  Ons kan hier ‘n paar sake noem.  Eerstens, wanneer ons bid ‘laat U Naam geheilig word’ vra ons vir God om ons te help dat Hy sy regmatige plek in ons lewens inneem.  Ons sê as ‘t ware:

‘Here, U weet dat daar ‘n klomp dinge om ons verkeerd is. En ons weet, Here, dat die wortel van al hierdie moeilikheid eintlik net by een plek te vinde is en dit is by ons, by die mensdom.  Dit is omdat ons U nie erken en eer en heilig en gehoorsaam vir wie U werklik is nie.

Ons dink mos dat ons U nie nodig het nie.  Ons dink ons kan sonder U klaarkom.  Ons dink dat ons beter weet as U – en so sorg ons self keer op keer dat ons in die moeilikheid kom.

Here, as ons maar net weer kan sorg dat U u plek, u ereplek in ons lewens inneem; in die middel van ons lewens, bo ons almal – as ons U weer daar U regmatige plek laat inneem, dan sal alles regkom.  As ons maar net weer kan besef hoe afhanklik ons van U is; as ons maar net weer U kan erken en eer vir wie U is; as ons maar net wil besef dat U God is en God bly – dan sal ons eintlik nie eers verder hoef te bid nie, dan sal ons nie eens die ander dinge hoef te vra nie, want dan kom 99% van al die ander goed vanself reg’.

Dit, broers en susters, is onder andere wat die mens van God sê wanneer hy of sy bid ‘laat U Naam geheilig word’.  As ons erns maak met dié woorde (het Luther by geleentheid gesê), as ons moeite doen om te sorg dat God, Sy Naam en alles wat met Hom te make het in ons lewens geëer word, dat God in ons lewens die respek en agting kry wat Hy verdien, dan sou ons amper na die eerste bede van die Onse Vader kon sê ‘amen’, sou ons ons gebed na net een bede kon afsluit, want dan het ons eintlik alles gesê en gedoen wat nodig is om te sê en te doen.

Maar nou weet ons dat dit nie so werk nie.  Ons bly en is onvolmaakte mense wat leef in ‘n gebroke, ‘n stukkende en ‘n sondige wêreld.  Wat dikwels ook nie weet hoe om in hierdie gebroke wêreld te leef en met ons gebroke menswees saam te leef nie.  Ons en alles om ons is onheilig.  Maar God is heilig.  Ons weet nie altyd hoe en wat nie.  Maar God weet altyd.  Daarom moet ons poog, ons werklik inspan, om God meer en meer te leer ken.  Omdat Hy weet, en ons nie.  Daarom, broers en susters, beteken die bede ‘laat U Naam geheilig ten minste ook die volgende:

‘Here, kom asseblief en openbaar Uself aan my.  Kom, Here, en laat my besef hoe groot en hoe heerlik U is.  Help my, Here, om U beter en beter te leer ken.  Help my om te besef wat dit beteken dat ek U kan aanroep en kan ken as My Vader in die hemel’  Want hoe meer en beter ek u leer ken, Here, hoe meer ek leer wat reg is, hoe meer sal ek weet wat reg is.’

Dit is dan ook wat die Heidelbergse Kategismus sê die eerste bede beteken.  Dit beteken ‘allereers dat ons God vra om Hom reg te ken’.  Eers as ons God reg ken ‘kan ons Hom heilig, roem en prys in al sy werke waarin sy almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter’.

En dit is juis op hierdie punt, naamlik dat om God te heilig ook beteken dat ons God moet leer ken, dat Jesus se gebed in Johannes 17 so belangrik is.  Hoor hoe bid Jesus in die gedeelte wat ons gelees het: Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle hier weet dat U My gestuur het.  Ek het U Naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle.

Hoe het Jesus God se Naam aan sy dissipels bekendge-maak?  Deur vir hulle te kom wys wat God se liefde beteken.  Dat Hy vir sondaars sterf, in ons plek aan die kruis, en dat Hy opstaan uit die dood sodat ons saam met Hom deel kan hê aan die ewige lewe.

Kom ons sê dit anders: ons kan alleenlik God se Naam eer as ons weet dat die Here die gekruisigde Here en die opgestane Here is.  Ons kan alleen God se Naam heilig as ons weet hoe groot sy liefde was.  En sy lyding.  Dat ons, omdat ons Hom ken wie se Naam ons wil heilig, sy Naam so sal heilig dat iets van sy liefde vir ons liefde vir ander sal word.

En, dit is die moeilike deel, dat ook wanneer ons swaarkry, pyn beleef, ons die gebrokenheid van die lewe beleef, op kruispaaie in ons lewens kom, krisisse ervaar, ons ook God se Naam sal heilig deur in geloof en vertroue te leef dat God vir ons die beste weet.  En daarom bereid sal wees om steeds in afhanklikheid voor Hom te lewe.  Al voel dit soms vir ons hoe moeilik.

Kom ek vat saam: wanneer ons bid ‘Onse Vader wat in die hemel is’ bely ons dat God ons Vader weet wat ons nodig het nog voordat ons dit van Hom vra.   Hy is so ‘n Vader, so sorg Hy vir ons.

Daarom kan ons nie anders as om sy Naam te heilig nie.  Om dit te doen beteken minstens twee dinge: dat ons God eerste in ons lewens sal stel, Hom die ereplek in ons lewens sal gee in alles wat ons doen en sê, en dat ons sal poog om Hom beter en beter te leer ken.  Want hoe beter ons Hom leer ken, hoe meer en meer ons van sy heiligheid bewus word, hoe meer en beter sal ons weet wat dit beteken om God in ons lewens te heilig. 
Amen

af
af
Deel met behulp van
Copy link