Geliefdes van ons Here Jesus, ek wil vir ons preek na aanleiding van al die versoekinge wat ons moet beleef. Die tema van vanoggend se prediking is: Versoekings versus God se Woord.

Broers en susters, hoe dikwels spot ons nie met die duiwel nie? Ja, daar is selfs van ons wat ons kinders bangmaak met die duiwel. Ons sê mos vir hulle: “As jy nie nou soet raak nie, gaan die duiwel jou kom vang!” Gewoonlik het dit dan ook die gewensde uitwerking op ons kinders. Of het dit? Maar weet julle wat is ons eintlik besig om te doen? Ons is besig om die duiwel te onderskat! Ons is besig om ’n totale foutiewe voorstelling van die duiwel te skep. Ja, ons is besig om die duiwel se mag en krag te heeltemal onderskat. As hy dan nie so magtig was nie, waarom is daar dan soveel jongmense vasgevang in sy web? Waarom het die Satan dan deesdae so ontsaglik baie aanhangers?

Kom ek gee vir julle ’n voorbeeld: As ’n bokser nie genoeg voorberei vir sy geveg nie, en hy onderskat nog boonop sy opponent se krag en vernuf, dan is dit gewoonlik hy wat uitgeslaan word nog voordat die geveg tien rondtes geduur het. En dít is presies dieselfde met ons en Satan. Ons is ook gedurig in stryd met hom en hy is beslis ’n opponent met wie daar deeglik rekening gehou moet word. En veral ons, die kerk, moet baie lig loop vir sy valstrikke en listige planne vol aantreklike versoekinge. Die duiwel is ’n strydlustige karakter, gewoonlik op soek na nog nuwe teenstanders en maklike teikens. En weet julle waar is hy die bedrywigste? Die duiwel is die bedrywigste by die kinders van die Here, die gelowiges wat hulle lewens toevertrou aan die Here. Waarom sal hy nou immers sy kosbare tyd en energie gaan vermors op sy eie kinders, diegene wat reeds die verderf in is. Hy is beslis nie dom nie! Nee, hy is slinks en slu! Hy is juis daar besig waar die Heilige Gees ook besig is met God se kinders. Waar die Heilige Gees ons op ons geloofspaaie lei, daar is Satan soos ’n skaduwee wat ons volg. Hy wag net op die regte oomblik, en dan slaan hy toe!

Geliefde gemeente, in die Skriflesing het ons ook gelees hoe die Satan probeer het om die werk van die Heilige Gees kragteloos te maak. Nadat Johannes die Doper vir die Here Jesus gedoop het, het die Gees van God op Jesus neergedaal soos ’n duif, terwyl ’n stem uit die hemel gesê het: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My” (Mat 3:17). Die Here Jesus is nou toegerus vir sy aardse taak en roeping. Hy moet Homself egter deur die Heilige Gees, stap vir stap, tree vir tree, laat lei. Die heel eerste ding wat die Heilige Gees doen, is om Jesus die woestyn in te lei. Dit is nie ’n pad wat die Here Jesus self gekies het nie. Nee, inteendeel, dit is God, die Vader, wat deur die werking van die Heilige Gees sy Seun die woestyn in laat gaan. Hoekom? Sodat Hy deur die duiwel versoek móét en mág word.

Alles het egter steeds onder die wakende oog van God gebeur. En dit is daar, in die woestyn, waar die Satan sou probeer om Christus se salwing as “Seun van God”, en God se eis van gehoorsaamheid aan Hom alleen, ongeldig te maak. Satan het net op die regte oomblik gewag om toe te slaan.

Die Here Jesus bly vir veertig dae en nagte sonder kos in gemeenskap met God ter voorbereiding van sy aardse roeping. Om te vas was destyds ’n natuurlike voorvereiste by gelowiges in tye van beproewinge. Maar omdat die Here Jesus nie net God was nie, maar ook mens, het Hy later begin honger word. En dit is juis hier waar Satan sy kans sien. Hy sê toe vir Jesus: “As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word.”

Aangesien Jesus die Seun van God is, en daarom self ook God is, kon Hy maklik sy hongerte gestil het deur ’n wonderdaad te doen. Hy kon die klippe in brood verander het as Hy wou. Die versoeking is hier dat Jesus sy mag moes misbruik vir persoonlike gewin, en om aan sy fisiese behoeftes te voorsien. Maar Jesus antwoord hom: “’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom.” Daarmee toon Jesus dat volkome gehoorsaamheid aan God se Woord en wil belangriker as brood is, want is dit nie juis God wat ook vir ons van ons daaglikse brood voorsien nie? En hierdie brood, al word dit ook deur ’n wonderwerk voorsien, is nie die lewensmiddel van die Here Jesus se bestaan nie. Nee, volkome gehoorsaamheid aan God is Jesus se lewensmiddel.

Wat leer ons uit hierdie eerste versoeking van Jesus? Die Here Jesus wil vir ons daardeur leer dat ons ons lewens deur die Gees van God moet laat lei. Ons moet op hierdie geloofsweg, wat God vir ons aanwys, met volkome gehoorsaamheid gaan. En al kom daar dinge op ons pad wat dit vir ons aangenamer of makliker kan maak, moet ons alleen aan God gehoorsaam wees. Al lyk daardie “brode” van versoeking ook hoe aantreklik en pragtig, dit is nie die aardse brood en water wat vir ons die belangrikste lewensmiddele is nie. Nee, want die Here Jesus het self gesê dat Hy die brood van die lewe is, en wie na Hom toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in Hom glo, sal nooit weer dors kry nie (vgl Joh 6:35)!

Maar, geliefdes van ons Here Jesus, ongelukkig gooi die duiwel nie so maklik handdoek in nie. As hy maar net so maklik wou! Maar nee, sy tweede versoeking sluit by die eerste aan. Omdat die Here Jesus in die eerste versoeking daarop klem gelê het dat ’n mens in gehoorsaamheid op God kan vertrou vir jou daaglikse behoeftes, gebruik Satan dit nou tot sy eie voordeel. Net om vir die Here Jesus te wys dat hy ook die Bybel ken, haal die duiwel uit Psalm 91 vers 11 en 12 aan, nadat hy die Here Jesus versoek het om van die tempel se hoogste punt af te spring. Hy sê toe vir die Here Jesus: “Hy (God) sal sy engele oor jou opdrag gee … Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ’n klip sal stamp nie.” As Jesus, as die Seun van God, só op sy Vader vertrou, dan kan Hy mos maar van die tempel se hoogste punt afspring om te bewys dat God Hom sal bewaar.

Maar Jesus ken God en die Bybel beter as die duiwel. Immers, Hy is mos die Woord wat lewend geword het (vgl Joh 1:1). Daarom antwoord Hy hom: “Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie.” Met hierdie antwoord van Hom, ontmasker die Here Jesus die duiwel se misbruik van die Bybel. Die Here Jesus se aanhaling uit die Bybel verwys na die volk Israel toe hulle in die woestyn vir God beproef het deur Hom basies te dwing om water uit ’n rots te voorsien. Net soos dit van Israel verkeerd was om vir God te beproef om hulle van sy teenwoordigheid en beskerming te verseker, net so verkeerd sou dit van die Here Jesus gewees het as Hy sekerheid gesoek het van God se versorging en beskerming deur van die tempel af te spring.

Uit hierdie tweede versoeking van Jesus leer ons dat God se versekering van sy teenwoordigheid nie beproef hoef te word nie. Nee, daar moet in geloof vertrou word op God! Ons kan nie nou, as daar versoekinge op ons pad kom, skouers optrek en oë toeknyp, en dan nog boonop sê dat, as dinge verkeerd sou loop, God ons sal behoed en bewaar nie. Om aan versoekinge toe te gee, en dan te hoop en vertrou om hulp van God te kry as dinge werklik begin skeef loop, is soos om op die Carlton Sentrum se dak te gaan staan, en te verwag dat die engele jou veilig moet afdra indien jy sou afspring. As gelowiges moet ons in volkome gehoorsaamheid vertrou op God se belofte dat Hy weet wat die beste is, en dat Hy geen haar op ons hoof sal laat aanraak as dit nie sy wil is nie.

Geliefde gemeente, weer eens gee die duiwel nie op nie. Nee, inteendeel, nou speel hy sy laaste troefkaart. Ook in hierdie versoeking kom die vergelyking tussen Moses en die Here Jesus na vore. Toe God vir Moses op die berg Nebo die pragtige uitsig oor die beloofde land gewys het, het Hy aan Moses die land Kanaän belowe. Nou gebruik die duiwel dieselfde beeld om die Here Jesus te versoek. Hy neem Jesus na die hoogste berg en belowe Hom die son, die maan en die sterre as Hy net voor hom sal neerval en hom sal aanbid. Daardeur wil die duiwel vir Jesus sê dat dit eintlik hý is wat die wêreldheerser is, en nie Jesus se hemelse Vader nie. Daarmee insinueer Satan eintlik ook dat, wat God eintlik van die Here Jesus verwag, is om die pad van vernedering en lyding te gaan. As Jesus egter vir hom sal aanbid, sal dit nie nodig wees om die lydensweg te loop nie, want die Here Jesus sal immers die koning van die aardse koninkryk wees!

Hierdie laaste versoeking van die Here Jesus, bring Hom eintlik voor die begeerte van elke sondige hart: om eerder die meester te wees, as die dienskneg! Nou tree die Here Jesus egter ferm op en sê vir die duiwel: “Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: ‘Die Here jou God moet jy aanbid, en Hom alleen dien.’” Deur hierdie gedeelte aan te haal, verwys die Here Jesus terug na die bevel van God aan die volk Israel toe daar vir hulle gesê is dat hulle slegs vir Hom mag aanbid! Die Here Jesus word hier deur Satan verlei om soos die volk Israel ’n ander god te dien, maar die Seun van God bly getrou aan sy Vader. Die Here Jesus verkies eerder om ’n gehoorsame dienskneg te wees as ’n ongehoorsame heerser oor aardse koninkryke. Hy sal eerder vir sy hemelse Vader ’n Koninkryk kom skep om eendag saam met die Vader daaroor te regeer.

Ook hierdie derde versoeking van die Here Jesus het vir ons ’n wonderlike boodskap in. Die boodskap is presies dieselfde as die vorige twee lesse, naamlik: Volkome gehoorsaamheid aan God se Woord en wil. God verwag van my en julle om Hom alleen te dien en vrees. As ons aan enige versoekinge sou toegee, sou dit beteken dat ons ’n ander god dien, die god van ons begeertes. En dit kan mos nie, dit mag mos nie!

Broers en susters, ek wil vir ons ten slotte ’n gedeelte uit die Brief aan die Hebreërs lees om ons te bemoedig in ons stryd teen die versoekinge van Satan. In hoofstuk 4 vers 15 staan daar: “Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede het nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.” Ja, dit is die wonderlike van ons geloof. Die Here Jesus het as die Oorwinnaar uit die stryd met Satan getree, en daarom weet Hy ook waardeur ons daagliks gaan. Die Here Jesus verwyt ons nie ons swakhede en feilbaarheid nie, maar neem ons in sy genade aan.

En daarom is die Here Jesus se versoekinge in die woestyn vir ons opgeteken as voorbeeld. Jesus kon Satan weerstaan omdat Hy sy Vader en die Bybel geken het. Op elke versoeking kon Hy ’n antwoord uit die Bybel gee omdat Hy volkome gehoorsaam was aan sy Vader se Woord en wil. Daarom is die Here Jesus ook die geliefde Seun waaroor God Hom verheug. Net so kan God Hom ook oor ons verheug as ons volkome gehoorsaam is aan sy Woord en wil. Ons moet egter steeds rekening hou met Satan. Hy is beslis gevaarliker as wat ons soms dink, want hy kom versoek die gelowiges juis wanneer dit lyk asof ons lewens ’n woestyn begin word. En dit is dáár, in ons versoekinge, dat ons juis vir God en sy Woord moet ken! Dan sal ons ook vir Satan en sy versoekinge “NEE!” kan sê!

Kom, geliefdes van ons Here Jesus, laat ons die versoekinge van die duiwel beveg met volharde geloof in God en in gehoorsame navolging van Christus. Onthou, ons sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. 
Amen

af
af
Deel met behulp van
Copy link