Broers en susters in onse Here Jesus Christus

Met hierdie paar verse moet `n mens baie versigtig wees – amper soos met `n advertensie of die promosiemateriaal van uitgeslape verkoopsmanne. Dit wek gewoonlik sekere verwagtinge by `n mens: maar nadat die transaksie beklink is, is jy dikwels ontnugter omdat daar nie aan jou verwagtinge voldoen is nie. Jy voel mislei en tekort gedoen… totdat jy die fyndruk van die kontrak lees. Dis net so noodsaaklik om die “fyndruk” van Matteus 7 vers 7-11 noukeurig te lees. As `n mens dié verse buite hul konteks lees, lyk dit asof hier `n blanko tjek gegee word aan elkeen wat die een of ander begeerte het: Elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word…Mense reageer entoesiasties hierop maar word dikwels teleurgestel in hul verwagtinge. Dit kan lei tot twyfel: jy begin dink God kom nie sy beloftes na nie… of dat daar iets skort met jou geloof. Dalk is jou geloof net nie “groot” of “sterk” genoeg nie want jy ontvang dan nie wat jy van God vra nie.

Hierdie woorde van Jesus moenie uit verband geruk word nie. Matteus 7:7-11 vorm deel van `n groter geheel: dis Jesus se slotwoord oor gebed in die bergrede – wat reeds by Matt 6:5 begin… Jesus begin sy onderrig oor gebed in die bergrede deur te wys op sekere wanpraktyke wat rondom gebed kan ontstaan: nog voor Jesus ons leer hoe om te bid, moet Hy ons eers leer hoe om nié te bid nie. Mat 6:5 sê: “As julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien…”. Jesus praat hier van mense wat gebed gebruik om hulself “op te hemel” en wie se gebede dan ook só verhoor word: hul gebede imponeer; dit ontlok applous en bewondering – maar dis al! Dit verseker Ek julle, sê Jesus, hulle het hulle beloning klaar weg…

In Matteus 6 vers 7 waarsku Jesus weer teen `n vorm van gebed waar `n mens God se aandag wil opeis wanneer jy bid of Hom onder druk wil plaas om jou gebed te verhoor. Jesus sê: “Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene `n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra.”

Hierna volg dan die model-gebed, naamlik die Ons Vader waar Jesus ons leer hoe ons moet bid: die gedeelte wat weer hierop volg dien dan as kommentaar op die verskillende bedes van die Ons Vader-gebed. En in sy slotwoord oor gebed – in Matteus 7:7-11 – word diegene wat vertroue in gebed verloor het, deur die Here aangespoor tot volharding in die gebed (Matt 7:7-8) en gebedsvertroue (Matt 7:9-11). Jesus sê: Vra, en vir julle sal gegee word; soek en julle sal kry; klop, en vir julle sal oop gemaak word. Die punt wat gemaak word is dat, hoewel ons hemelse Vader weet wat ons nodig het, ons nogtans moet vra: maar dan nié met `n stortvloed van woorde (Matt 6:7) of `n vertoning soos op die berg Karmel (1 Kon 18:26-29) nie… maar volhardend.

Hier word egter nie uitdruklik gesê wát ons alles mag vra, wáárna ons moet soek of waartóé ons toegang moet probeer verkry nie. Daar word ook nie gesê wie diegene is wat moet vra, soek en klop nie… Daar staan bloot: “elkeen” wat vra, ontvang en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word… (Matt7:8). Beteken dit nou dat enigeen, enigiets kan vra, en dit sál ontvang? En as mens nou nié ontvang wat jy vra nie? Beteken dit dat jou geloof net nie “groot” of “sterk” genoeg is nie?; of dat daar iets skort met jou geloof? Nee! Maar dís wat gebeur wanneer hierdie woorde van Jesus uit verband geruk word; ontkoppel word van Jesus se totale onderrig oor gebed in die bergrede. Hier is géén sprake van vereistes waaraan `n mens moet voldoen alvorens jou gebed verhoor sal word nie: daar word nie eers gesê dat dit `n gelowige vra, soek en klop moet wees nie… `n ”Groot” of “sterk” geloof is dus nie `n voorwaarde vir gebedsverhoring nie. Dit gaan hier om ons algehele oorgawe en absolute vertroue in die Here: ons hemelse Vader wíl ons gebede verhoor en sál in al ons behoeftes voorsien.

Ons kan daarop reken! Hoor wat sê Jesus in vers 9 en 10: “Watter mens onder julle sal vir sy seun `n klip gee as hy brood vra, of `n slang as hy vis vra?” (Matt 7:9). Dit beteken egter nie dat enigeen, enigiets kan vra, en dit sál ontvang nie. Van wie praat Jesus hier? Hy praat van hulle – wat in teenstelling met die skynheiliges (Matt 6:5) – nie gebed misbruik om hulself “op te hemel”; of soos die heidene (Matt 6:7) `n stortvloed van woorde gebruik wanneer hulle bid nie. Want hulle Vader weet wat hulle nodig het, nog voor hulle dit van Hom vra (Matt 6:8). Hier word `n duidelike onderskeid getref tussen die ongelowiges (Matt 6:32) wat begaan is oor wat hulle gaan eet of drink of aantrek en hulle van wie in Matt 6:32 gesê word dat hul hemelse Vader weet wat hulle alles nodig het.

Diegene van wie Jesus hier praat het – soos Matteus 6:19-21 dit stel – het `n skat in die hemel. Daarom maak hulle nie vir hulle skatte op aarde bymekaar waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Hulle vertrou met hul hele hart op God se sorg met die gevolg dat aardse skatte vir hulle al minder en minder begin blink en aanlok…

Diegene van wie Jesus hier praat het ook `n ander lewensbeskouing as dié van die wêreld: hulle het – soos Matt 6:22-23 dit stel “`n oog wat goed is”: `n oog wat nie meer berekenend kyk na wát en wáár hulle kan baat nie, maar `n oog wat Jésus sien en gedurig na Hóm opkyk…Soos die oog (by wyse van spreke) die “lamp” of “lig” van die liggaam is, is Christus is vir hulle die lig in hul lewe. Daarom sien hulle aardse besittings in `n totaal ander lig: en tree dan ook anders as die wêreld ten opsigte daarvan op. Hulle dien nie God én Mammon nie (Matt 6:24). Hulle bekommer hulle ook nie oor hulle lewe, oor wat hulle moet eet of drink, of wat hulle moet aantrek nie (Matt 6:6:31). Hulle beywer hulle allereers vir die koninkryk en die wil van God (Matt 6:33) want hulle hemelse Vader sal vir hulle al hierdie dinge gee.

Die begeertes van hierdie mense, dít wat hulle in gebed vra en soek, word dus grondig bepaal deur wat Jesus in sy bergpreek oor gebed leer…Brood en vis wat hier as voorbeelde gebruik word, was die stapelvoedsel van die destydse bevolking van Palestina. Wanneer kinders brood en vis vra, vra hulle dus nie luukshede: net maar die basiese lewensmiddele. Hier sien ons dus wát ons in die gebed van ons hemelse Vader moet vra: ons moet bid om ons basiese lewensbehoeftes: “ons daaglikse brood” (Matt 6:11) – soos die 4de bede van die Ons Vader-gebed dit stel. Ons moenie sommer om enigiets, om `n oormaat, om die genietinge van die lewe, bid nie maar nét om dit wat ons vir vandag nodig het.

Dis duidelik: hierdie woorde van Jesus beteken nié dat enigiemand wat vra, soek en klop…enigiets sál ontvang nie: hier word spesifiek gepraat van gelowiges wat daarop kan reken dat hul hemelse Vader vir hulle sal sorg. Dis egter nie `n oop agenda of blanko tjek wat gegee word aan gelowiges wat enigiets begeer nie. Toe die dissipels die Meester gevra het om hulle te leer bid, het Jesus gesê: “Só moet julle bid…”. En dan leer Jesus sy dissipels hóé…en wáárvoor hulle moet bid…in die Ons Vader-gebed (Matt 6:9-13). Dít is die dinge wat ons moet vra en soek en waarvoor ons moet klop…En ons moet dit met volharding (Matt 7:7-8) en absolute vertroue in die Here doen.

Want – sê Jesus: As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van Hom vra (Matt 7:11)? Dis nie bloot `n vergelyking tussen aardse vaders en die hemelse Vader nie. Jesus sê: as ons wat sleg is weet om goeie gawes vir ons kinders te gee, sal God wat volkome goed is, soveel te meer goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra. Volgens die evangelie van Lukas is dié “goeie gawes” die gawe van die Heilige Gees (Luk 11:13). Hier word dus ook gepraat van dié dinge wat noodsaaklik is vir die instandhouding van die nuwe lewe in Christus wat uit die Heilige Gees ontspring. Dit gaan hier om die ”stapelvoedsel” vir die nuwe lewe in Christus: die “brood” en die “vis” uit die hand van God wat die nuwe lewe in Christus in my verwek en voortdurend versterk…Daarvoor moet ons verál bid: ons moet bid om die werking van die Heilige Gees wat ons in staat stel om die nuwe lewe in Christus wat ons ontvang het, te lééf.

Dit – sê – Jesus – sál ons verseker ontvang… as ons dit volhardend en met gebedsvertroue van ons hemelse Vader vra. 
Amen

af
af
Deel met behulp van
Copy link