’n Formulier is gewoonlik nie ’n dokument wat mense aan die praat kry nie. Dis maar ’n vasgestelde teks wat telkens weer by ’n plegtige geleentheid gelees word. Mettertyd raak die woorde bekend, sodat ’n mens nie meer behoorlik luister of daaroor nadink nie.

Die 72ste Algemene Kerkvergadering (AKV) wat verlede week plaasgevind het, het egter heelwat hieroor gepraat en toe vyf nuwe formuliere goedgekeur: ’n nuwe huweliksformulier, ’n nuwe formulier vir die bevestiging van ’n predikant, ’n nuwe formulier vir die bediening van die Doop aan volwassenes en kinders, asook Engelse vertalings van die huweliksformulier en die Doopformulier.

Veral die nuwe huweliksformulier het nogal wye reaksie uitgelok, selfs van mense wat hierdie formulier nog nie eens gelees het nie. Die rede daaroor is waarskynlik die AKV se oorweldigende besluit om drie van die bestaande huweliksformuliere met die nuwe formulier te vervang! 

Die AKV het heelwat tyd aan die bespreking van die Kerk se huweliksformuliere afgestaan. Hoewel genoem is dat die tradisionele huweliksformulier ’n historiese band het met ’n vroeë Protestantse huweliksformulier, het verskeie sprekers daarop gewys dat die Hervormde Kerk se Skrifverstaan nie die selektiewe gebruik van Bybeltekste in hierdie huweliksformulier kan ondersteun nie. Die Kerk kan ook nie meer die man as “hoof van u vrou” of die vrou as “die swakker geslag” beskryf nie. Al kan die Kerk uitsprake soos hierdie binne konteks verduidelik, kan die Kerk nie meer by huweliksbevestigings ’n formulier gebruik wat ’n meerderwaardige posisie aan die man toeken en die vrou oproep om aan hom “onderdanig” te wees nie. Baie mense hoor hierdie woorde by ’n huweliksbevestiging en gryp dit later aan as verskoning vir gedrag wat vroue skade aandoen, sonder om die konteks van sulke woorde in ag te neem.

Daarteenoor wil die nuwe huweliksformulier albei individue wat tot die huwelik toetree se gelykwaardigheid erken. Hier volg die volledige teks van die nuwe huweliksformulier wat die 72ste AKV goedgekeur het:

 

FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN DIE HUWELIK (nuwe formulier)

N en N, u het begeer dat u huwelik in die Naam van God bevestig sal word. Daarom moet u hoor watter inhoud gelowiges in Jesus Christus aan die huwelik gee gegrond op die riglyne wat ons daarvoor in die Bybel vind:

Die Here God het gesê:  Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Daarom het Hy vir die mens ’n vrou gemaak en haar na hom toe gebring. God het man en vrou as mekaar se gelykes geskape, en albei is na die beeld van God geskape. Daar is dus geen hiërargie nie, want alle mense is in die oë van God kosbaar. Dit word by uitstek aan ons bewys deur Jesus Christus se sterwe aan die kruis, deurdat Hy selfverloënend sy lewe vir sondaarmense aflê omdat Hy diep oor hulle begaan is en nie wil hê dat een sondaar verlore moet gaan nie. God maak geen onderskeid tussen mense nie.

God se Woord bied ook onderrig aan egpare oor hoe hulle teenoor mekaar moet optree: Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig (Efesiërs 5: 21). Vestig u hoop op God en bewys eerbied aan mekaar, omdat u saam deel in die lewe as genadegawe.

In die beproewings en teëspoed wat op aarde en ook in die huwelik voorkom, wil God ook sy seën en hulp skenk. U moet in u harte seker wees van God se hulp en in die vertroue lewe dat Hy sy bystand aan u wil verleen, selfs wanneer u dit glad nie verwag nie.

Deel in mekaar se omstandighede, wees nederig en sagmoedig, goedgesind en verdraagsaam teenoor mekaar. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here u vergewe het, moet u mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet u mekaar liefhê. Dit is die band wat u tot volmaakte eenheid saambind. Laat die vrede wat Christus gee in u lewens die deurslag gee. God het u immers geroep om in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in u bly. Wat u ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Wetlike vrae

N en N, noudat u weet watter inhoud gelowiges in die Here Jesus Christus aan die huwelik gee en watter riglyne God in sy Woord daarvoor gee, verklaar u hier voor God en in teenwoordigheid van die Christelike gemeente dat u u huwelikslewe volgens hierdie inhoud en riglyne wil inrig?

Antwoord:  Ja.

Verklaar u, N (bruidegom), dat so ver u weet daar regtens geen beletsel is nie teen u voorgenome huwelik met N (bruid) hier teenwoordig, en dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u haar tot u wettige vrou neem? Wat is hierop u antwoord?

Antwoord: Ja.

Verklaar u, N (bruid), dat so ver u weet daar regtens geen beletsel is nie teen u voorgenome huwelik met N (bruidegom) hier teenwoordig, en dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u hom tot u wettige man neem? Wat is hierop u antwoord?

Antwoord: Ja.

Die huweliksbevestiger rig hom/haar nou so tot die bruidspaar:

Mag ons Here God die voorneme wat Hy u gegee het bevestig, en mag die begin van u huwelik wees in die Naam van die Here wat hemel en aarde geskep het.

Gee mekaar nou die regterhand.

Afneem van die huweliksbelofte

N (bruidegom), u het voor God en almal teenwoordig verklaar dat u N (bruid) as u wettige vrou neem. Beloof u dat u haar sal liefhê, haar geestelik en emosioneel sal versorg, haar nooit sal verlaat nie, en in lief en leed by haar sal bly; dat u opreg en in vrede met haar sal lewe en haar in alles getrou sal bly; dat u al u pligte as Christelike man na die beste van u vermoë sal nakom, volgens die riglyne van God se Woord? Wat is hierop u antwoord?

Antwoord: Ja.

N (bruid), u het voor God en almal teenwoordig verklaar dat u N (bruidegom) as u wettige man neem. Beloof u dat u hom sal liefhê, hom geestelik en emosioneel sal versorg, hom nooit sal verlaat nie, en in lief en leed by hom sal bly; dat u opreg en in vrede met hom sal lewe en hom in alles getrou sal wees; dat u al u pligte as Christelike vrou na die beste van u vermoë sal nakom, volgens die riglyne van God se Woord? Wat is hierop u antwoord?

Antwoord: Ja.

Ek verklaar dat N en N, hier teenwoordig, regtens getroud is. Mag die Vader van alle barmhartigheid wat u deur sy genade tot hierdie huwelik geroep het, u met opregte liefde en trou verbind en u sy seën gee.  Amen.

 

Die bestaande wisselformulier vir die bevestiging van die huwelik word steeds behou. Die AKV se besluit oor nuwe formuliere beteken ook dat ’n nuwe uitgawe van die Kerk se Diensboek saamgestel moet word.

af
af
Deel met behulp van
Copy link