Die teksvers vir die prediking vanoggend is Openbaring 3 vers 15: “Ekweet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle togmaar koud of warm was”.

Hierdie is ‘n teksvers waarmee ons almal oorbekend is, en waaroor ek albaie gewonder het. Wil die teks vir ons sê dat dit vir Godbeter is indien ons glád nie geloof het nie, met ander woordekoud, teenoor wanneer ons gereeld in die geloof struikel, met anderwoorde lou is. Dit het my baie gepla want ek besef dat my eiegeloof, indien so verstaan, dan ook maar net lou is, want ek struikelself gereeld in my geloof. Dit wil my egter voorkom asof daar ietsanders hier te leer is, maar dan moet ons die gedeelte in konteksgaan plaas met die plek van skrywe. Kom ons gaan lees eers diegedeelte in Openbaring 3: 14-22

Die teks vir ons prediking is: “Ek weet dat julle nie koud is nie, enook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was”.

Die geheim van wat presies die warm en koud beteken, kan eers gevind wordwanneer ons iets weet van die stad Laodisea. Laodisea was in ‘nvrugbare vallei geleë. Dit het op ‘n handelsroete, wat dieOoste verbind met hawestede in die Weste, gelê. Dit was ‘nbaie vooruitstrewende gemeenskap wat hulself geroem het op hulleonafhanklikheid. Hulle was so ryk, dat toe die stad in 60 n Cverwoes is deur ‘n groot aardbewing, hulle die Romeinse regering sehulp van die hand gewys het, en sélf weer die stad herbou het. Hulle was bekend vir hulle sterk ekonomie en goeie ruilhandel. Daarwas ook twee ander stede naby Laodisea geleë, by name Hiërapolisen Kolosse.

Ken merkendvan die stad was die swart wolkledingstukke wat daar vervaardig was. ‘n Baie besonderse tipe wolskaap het hier voorgekom, waarmee diebeste en mooiste wolkledingstukke gemaak is. Verder was daar ook ‘nmediese sentrum wat bekend was vir die oogsalf wat daar vervaardigwas. Mense het van ver gereis om hierdie oogsalf te koop, aangesiendit katarakte, wat tot blindheid lei, genees het. Voorwaar ‘nbesonderse stad.

Die stad het egter ‘n probleem gehad. Die enigste water beskikbaar,was dié vanaf ‘n warmwaterbron by Hiërapolis en ‘nfontein naby Kolosse, beide stede, wat naby Laodisea geleë was. Die water is met behulp van kanale wat bestaan het uit klipplate, na die stad herlei. Wanneer die water die stad bereik het, was ditlou, wat veroorsaak het dat die water nie werklik drinkbaar was nie.

Volgens die inleiding, is dit Jesus wat aan die Woord is en Hy val sommer metdie deur in die huis met die woorde: “ek weet alles wat julledoen”. Die Griekse woord wat vir “weet” gebruik word, kan ookmoontlik vertaal word met die woorde “sien” of “ken”. Jesusken die mens so goed dat Hy weet dat hulle onmiddellik verskoningsgaan probeer uitdink, daarom waarsku Hy hulle voortydig dat Hy reedsalles van hulle weet.

Hulle dink hulle is mense wat niks kortkom nie, maar in werklikheid ishulle bejammeringswaardig. Voordat hulle nog kan reageer op Jesus sewoorde, of verskonings kan uitdink vir hulle optrede, vermaan Jesushulle wanneer hy die beeld van louheid gebruik. Hy gebruik juishierdie beeld omdat die mense bekend is met lou water. In hulle eiestad is die water louwarm en weet hulle hoe sleg dit is en hoe maklik‘n mens dit uitspoeg as jy daarvan sou drink.

Hy vergelyk hulle lewens met hierdie louheid. As hulle maar eerder warmof koud was, maar nou is hulle lou. Die louwater staan in sterkkontras met die warmbron by Hiërapolis, en die koue waters vanKolosse. Die warmbron se water is gebruik vir genesing. Die mensehet geglo dat hulle genees sal word van siektes, indien hulle inhierdie warmwater bad. Kolosse was weer baie bekend vir die yskouewater van sy fonteine. Hierdie water was so lekker, dat dit inkruike gegooi en verkoop is. Beide die warm en die koue water hetdus ‘n doel, maar die louwater van Laodisea, is goed vir niks.

Net so is die inwoners se lewens ook lou. Hulle is nie warm nie, maarook nie koud nie. Hulle het so behep geraak met hulle eie prestasiesen vermoëns, dat hulle leef asof hulle nie meer God seteenwoordigheid in hulle lewens nodig het nie. Wanneer hulle keusesin die lewe moet maak, is dit nie God se wil wat hulle lei nie, maarhulle eie begeertes. Hulle is nie bereid om te leef soos mense watin totale afhanklikheid van God is nie. Alles draai om hulleself enhulle rykdom. Om hulle kledingstukke, oogsalf en die fortuin wathulle daarmee verdien!

Vir God is hulle nie meer bruikbaar in die geloof nie. Hulle is soos louwater wat nie geskik is om te genees of om gedrink te word nie. Hierdie onverskilligheid in hulle verhouding met God, lei tot ‘nlou passiwiteit. Jesus verafsku hierdie lou passiwiteit van diegeloof net soos ‘n mens lou water verafsku. Soos enige menshierdie water sou uitspoeg, sê Jesus, dat hy hulle ook uit symond gaan spoeg.

Hy ken hulle so goed dat hy weet hulle sal antwoord met die woorde: “Ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie”, so asof hulleJesus wil weglei van hulle louheid, hulle nutteloosheid en Hom eerderwil wys op hulle materiële welvaart en kennis. Hulle kan nienutteloos wees nie, kyk net wat het hulle alles al bereik in dielewe! Hulle wil Jesus se woorde eintlik bevraagteken met hulleegosentriese siening van hulle selfonafhanklikheid. Dit is asofhulle vir Jesus wil vra: “Hoe kan ons dan nie van waarde wees nie? Ons is ryk, ons maak die mooiste klere van al die stede en ons hetselfs ‘n ooginstituut om ons te help met ons blindheid. Jesusantwoord hulle met die waarheid wat hy sien, ken en weet. Hy sêvir hulle: “Julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig isnie, arm, blind en kaal”. Alles wat hulle juis gedink het wathulle nie is nie.

Jesus gee hierna vir hulle ‘n tweede kans om hulle louheid enafhanklikheid aan Hom te erken. Hy gee vir hulle wyse raad. Hyraai hulle aan om by hom goud te koop wat deur vuur gelouter is. Hoeironies is dit nie? Hoe is dit moontlik dat Jesus van hulle kanverwag om iets te koop as Hy nou net gesê het hulle is arm? Jesus wil met die woord “koop” die klem eerder plaas op diewaarde van die goud, as die prys self. Juis omdat dit van Hómafkomstig is, het dit waarde. Dieselfde beeld word in Jes. 55:1 gebruik: “Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ookdie wat nie geld het nie, kom koop en eet; ja, kom, koop sonder gelden sonder om te betaal, wyn en melk”.

Wanneer hulle hierdie waardevolle goud verniet by God gekry het, dan kanhulle sê dat hulle iets werd is. Dan sal hulle geloof enlewens weer werklike betekenis kry. Hy raai hulle ook aan om by homwitklere te koop, sodat hulle skande en naaktheid nie gesien kan wordnie. Hulle is so behep met hulle rykdom, mooi klere en kennis, dathulle nie hulle eie naaktheid raaksien nie. Hulle eiewaan maak hulleblind. Oogsalf is by Jesus beskikbaar, sodat hulle dit aan hulle oëkan smeer en God weer sal raaksien. Hulle sal tot die besef kom datsonder God, hulle eintlik niks het om op te roem nie.

En dan vind ons weer die wonderlike van die evangelie: “Kyk ek staanby die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak,sal Ek by hom ingaan en saam met hom ‘n feesmaal hou en hy saam metMy”. Alhoewel die mense God afgeskryf het, en lewe asof hulle Homnie nodig het nie, rig God steeds ‘n uitnodiging aan elkeen om deelvan hulle lewens te word. Hy wil saam met hulle aansit vir ‘nfeesmaal, sodat hulle eendag weer saam met Hom op die troon kan sit.

Broers, susters en kinders, die mense van Laodisea het gedink dat hulle allesin die lewe het. Hulle het genoeg geld. Hulle is bekend vir dieduur kledingstukke wat hulle vervaardig. Hulle is so onafhanklik vanander, dat hulle selfs nie eens vir katarakte, ‘n gevreesdeoogsiekte, bang was nie. Hulle was voorwaar ‘n geseëndegemeente. Maar al hierdie dinge het gemaak dat hulle sonder Godbegin leef het. Alles in hulle lewe het net begin draai om hulleselfen hulle werk. Met ander woorde, hulle soeke na meer geld enbekendheid. God en die werk van God, het maar ‘n baie kleindeeltjie van hulle lewe uitgemaak. Daarom dat God vir hulle sê:Julle is lou, was julle maar eerder warm of koud. Wat beteken jullenou vir My? Niks! Ek kan julle vir niks gebruik nie, al waarvoorjulle goed is, is om uitgespoeg te word.

Broers, susters en kinders, hier is ‘n duidelike waarskuwing: God sêwanneer jy nie meer nuttig vir My is nie, sal Ek jou uitspoeg. Wanneer jy dink dat jy belangriker raak as die amp wat ek vir jougegee het as predikant, ouderling, of diaken, gaan Ek jou uitspoeg opdie grond. Wanneer God iets van jou vra en jy gee teensinnig enhalfhartig of somtyds glad nie, gaan Hy jou uitspoeg.

Ons moet begin gemeente deur te besef dat ons naak voor God staan. Onshet niks om op te roem nie. Ons is naak, ja, want alles, maar alleswat ons besit, behoort aan God. Selfs nie eens die klere wat onsvanoggend dra, behoort net aan ons nie. Ons werk wat ons doen isdeur God aan ons geskenk, ons gesondheid om daardie werk te doen, isdeur God geskenk. Ja, gemeente, ons hele lewe is deur God aan onsgeskenk.

Kan ons weier om iets daarvan vir God terug te gee? Ons hele lewebehoort aan God, maar wanneer God iets daarvan terug vra, is onstraag en vol verskonings. God soek nie leunstoel Christene nie. Ditis hulle wat deur Hom uitgespoeg sal word. Hy het ‘n Kerk nodigwat werk. Ek herhaal dit: God het ‘n Kerk nodig wat werk! Is Ugemeente bereid om te werk wanneer God ons roep? Is U bereid om soosware dissipels te wees en alles te los, wanneer God U roep om tewerk. U moet self besluit of U dit die moeite werd ag om op God seroepstem te reageer.

In hierdie jaar gaan die kerk baie van u vra. Ons gaan van u tyd, gelden omgee vir ander, vra. Dit word nie gevra omdat die predikantehulp nodig het, of sodat die predikante ‘n groter traktement kankry nie. Die kerk gaan dit vra, want ons vra dit namens God. Ons isbesig met God se werk, en ons het alle middele nodig wat ons kan kry. Gemeente, u gaan dit nie doen vir mense nie, maar u gaan dit doenvir God.

U moet besluit watter keuse u gaan maak. Gaan u eendag voor God staanen hoor dat u vir God nuttig was. Dat u genesing gebring het of dalk‘n dors geles het? Of gaan u saam met soveel ander leunstoelChristene, op die grond uitgespoeg word, omdat u vir niks anders goedis nie. Ons moet warm wees of koud, ons moet nuttig wees vir God ensy werk. Vir mense wat lou is, is daar nie plek aan die feestafelwat ons hemelse Vader vir ons voorberei nie.

Amen

af
af
Deel met behulp van
Copy link