Die Hervormde Teologiese Kollege, of HTK soos algemeen in die Kerk bekend, is op 1 Januarie 2000 in die lewe geroep, en die eerste voltydse hoof was prof TFJ (Theuns) Dreyer. Die ooreenkoms wat met die Universiteit van Pretoria gesluit is, het kortweg daarop neergekom dat die Hervormde Kerk kantoorruimte kon huur en lesinglokale tot ons beskikking kon hê vir die kerkspesifieke opleiding van die Hervormde studente. Sedertdien het die HTK die wonderlike voorreg gehad om ons studente in die hartjie van hul akademiese omgewing vir hul toekomstige werk in die Kerk af te rond.

Sedert 2016 het die teologiese kurrikulum aan UP verander. Die BTh-graad is vervang met ’n BDiv-graad. Die MDiv-graad wat oor twee jaar gestrek het, beslaan nou net die vyfde jaar en is gelykstaande aan ’n M-kwalifikasie. Dit bring mee dat studente tans hul skripsie gedurende die vyfde jaar moet voltooi – wat uiteraard groter druk teweegbring. ’n Verdere voordeel is dat studente na afloop van die MDiv-graad, redelik gou met ’n PhD kan begin.

Die sesdejaarstudente deurloop sedert 2017 ’n Nagraadse Diploma in Teologie en Kerklike Bediening (NGDip). Hierdie diploma word deur UP uitgereik. Aan die einde van hul teologiese studies sal proponente oor twee grade beskik, naamlik ’n BDiv en ’n MDiv, asook twee diplomas, naamlik die NGDip (UP) en die DKB-diploma wat die HTK uitreik.

Die HTK beleef verskillende seisoene van werksaamhede gedurende elke jaar. Aan die einde van Januarie word die eerstejaars ontvang. Vanjaar het vier by UP aangemeld en een by die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Een van die eerstejaars het van studierigting verander, en tans is Drian Cockeran, Annia Engelbrecht en Tanya Maartens goed op dreef. Christo Pieterse, wat in sy veertigerjare is, studeer aan die NWU terwyl hy ’n eie besigheid en ’n boerdery aan die gang hou. Die enigste tweedejaarstudent is Pierre Harmzen wat aan die NWU studeer. Die derdejaarstudente is Wilmeri Ehlers, Althea Jansen van Vuuren, Wilma Lӧtter, Lamé Janse van Rensburg en Louize Stoltz. Daar is drie vierdejaarstudente, naamlik Hanri Aucamp, Yvette Marais en Andrea Müller wat by die NWU studeer. Die vyfdejaarstudente is Lynette Lӧtter en Sariné Potgieter. Die sesdejaarstudente werk by ’n opleidingsgemeente onder mentorskap van die predikant en woon vyf kontakweke in hul finalejaar by. Hulle is (met opleidingsgemeente in hakies) Marina Kok (Oos-Moot), Natasha Smit (Hazyview, Sabie en Witrivier), Waldo Pretorius (Montana), Mari-Louise Trollip (Philadelphia), Thomas Dreyer (Pretoria-Oos) en Anel Boshoff (Secunda). Gemeentes wat dalk aan die einde van die jaar wil beroep, kan gerus die sesdejaarstudente in gedagte hou.

Die Hervies (soos die Hervormde studente in die Fakulteit bekendstaan) deurloop in hul eerste vyf jaar aan die HTK modules soos Bybelkennis, liturgiese praktyk, inkleding van die erediens, van teks tot preek, praktiese Afrikaans, elokusie, bejaardesorg, spiritualiteitsvorming, algemene pastoraat, kerkreg, administrasie, evangelisasie, kategese en jeugbediening, pioniersopleiding, diakonaat, ensovoorts. Hierdie voorbeelde dek nog nie die hele spektrum nie, maar behoort die leser goeie insae in die kurrikulum te bied.

Die sesdejaarstudente se kontakweke behels aanbiedings soos wandel in die Woord en in die wêreld, gemeente-analise, ons Reformatoriese erfenis, die belydenisskrifte, leierskap, pastoraat, liturgie en prediking, spesiale eredienste, gesinsbediening, mediabediening, ekumene, gemeentepraktyk, CV’s en spiritualiteit, om van die belangrikste modules te noem.  Daar is ook ’n studietoer na die Noordwes-provinsie waar gemeentes met ’n sterk missionale karakter besoek word.

Wanneer die program vir die studente goed onderweg is, breek die seisoen vir Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT) aan. Die VTT word tans landwyd in 10 streke aangebied en fasiliteerders besoek elke streek met ’n reeks video-opnames ter hand. Verlede jaar is die eerste deel van Peter Scazzero se boek Emotionally healthy leadership hanteer, en vanjaar word aan die tweede gedeelte aandag gegee. Die temas wat behandel word, is uiters relevant en help gemeenteleiers om eers aan die innerlike sy van hul lewens aandag te gee voordat die uitlewing van leierskap plaasvind.

’n Nuwe fase het in 2018 vir die HTK aangebreek toe vir die eerste keer Voortgesette Toerusting vir Kerkraad (VTK) aangebied is. Die VTK word net soos die VTT in streekverband aangebied en dieselfde temas word met kerkraadslede hanteer. Dit het die voordeel dat predikante en prominente leiers in die gemeentes oor gedeelde kennis beskik, wat op sy beurt groter stimulus ten opsigte van moontlike verandering bied. Die ervaring, veral in kleiner streke, het ons gewys dat dit raadsaam is om dáár die VTT en VTK gelyktydig aan te bied. Vanjaar is ’n proeflopie wat dit betref en ons glo dat dit die gewenste resultate sal oplewer.

Die HTK is tans besig om aanlynopsies vir die VTT te implementeer. Verlede jaar het ons ’n aanlynplatform by ITSI gebruik, maar vanweë die koste verbonde, was dit nie ’n sukses nie.  Aanlyn-VTT sal veral predikante in ’n deeltydse werkruimte baat omdat dit nie altyd vir hulle moontlik is om die streek-VTT’s by te woon nie. Die gedagte is dat kerkrade ook die kursusmateriaal vir hul toerusting kan gebruik en dat predikante en kerkraadslede wat die VTT/VTK bygewoon het, as fasiliteerders kan optree.

Wanneer die studente se DKB-program en die VTT/VTK aan die einde van die jaar redelik afgehandel is, breek die volgende seisoen by die HTK aan – beplanning vir 2020. Die HTK sal dan 20 jaar oud wees – iets om met die beplanning in gedagte te hou en te vier!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap