Kerk en Teologie – Skrifbeskouing

Jaargang 9 | Desember 2021

Voorwoord

In hierdie uitgawe van die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT) val die soeklig op Skrifbeskouing in die NHKA.

Hoofstuk 1: Woord van God, Bybel, Heilige Skrif

Sedert die Tweede Wêreldoorlog (60 jaar gelede), was daar deurlopende gesprek oor Skrifbeskouing in die NHKA.

Hoofstuk 2: Die Skrifbeskouing van Karl Barth

Karl Barth gaan in sy Skrifbeskouing uit van die grondslag dat ons die Woord van God in sy drie gestaltes leer ken: die geopenbaarde Woord van God [Jesus Christus], die geskrewe Woord van God en die verkondigde Woord van God.

Hoofstuk 3: Karl Barth en ons Hervormde Skrifbeskouing

Die dialektiese teologie van Karl Barth het waarskynlik die grootste invloed gehad op die Hervormde Skrifbeskouing (Breytenbach 1989:329).

Hoofstuk 4: Die vryheid van die eksegeet

Die feit dat eksegese nodig is, hang saam met die karakter van die Heilige Skrif, naamlik dat dit geen towerboek is wat kant en klaar uit die hemel tot ons gekom het nie.

Hoofstuk 5: Outoriteit en kanonvorming in die vroeë kerk

Toe keiser Konstantyn en die kerkvader Eusebius in die vierde eeu na Christus saamgewerk het om ’n bepaalde versameling Christelike geskrifte as kanoniek te verklaar, was teologiese kriteria bepalend vir die keuses wat gemaak is.

Hoofstuk 6: Die ‘kanon’ in die kanon in die prediking

Mense se posisie in die kultuur en samelewing is medebepalend in hul selektiewe lees van die Bybel (Van den Hoogen 1986:422). Die selektiewe lees van die Bybel kan daarin manifesteer dat sekere gedeeltes van die kanon op ’n bepaalde tyd vir ’n sekere groep gelowiges meer gesag het as ander.

Hoofstuk 7: Fundamentalisme

’n Beskrywing van die begrip ‘fundamentalisme’ is nie ’n eenvoudige aangeleentheid nie. Die definisie van James Barr is in hierdie verband welbekend en kan as vertrekpunt dien. Volgens Barr (1981:1) kom fundamentalisme neer op…

Hoofstuk 8: Die Skrifbeskouing van Philipp Melanchton

Philipp Melanchthon (1497-1560) was sedert 1518, as 21-jarige, professor in Grieks in Wittenberg. Hy was die jonger kollega van Martin Luther. Hy en Luther het lewenslank ’n hegte kollegiale band gehandhaaf.

Hoofstuk 9: Historiese-kritiek en/of teologiese hermeneutiek?

Skrifverstaan en -gebruik is fundamenteel aan alles wat in die kerk gebeur. Om dié rede is dit belangrik om voortdurend daaraan aandag te gee. Wanneer ons in gebreke bly om ons Skrifverstaan en -gebruik krities te bedink, is die gevaar groot…

af
af
Deel met behulp van
Copy link