Die Hervormer

Mei 2019 | Jaargang 112 | Nommer 2

 

Stukkende kerk, ongeskonde geloof

Donderdag 11 April 2019 was ’n normale Donderdag. Maar dié normaliteit sou gou op…

Ons hoop is in Christus

Hierdie uitgawe is vol hoop. Ons hoop, ons toekoms, is nie by mense nie. Nee, mense is maar soos gras, een oomblik daar en die volgende …

Uit die Woord

Jesus se hemelvaart…

Regstelling

In die April 2019-uitgawe van Die Hervormer, in ’n artikel oor die relatief groot groep predikante wat die afgelope jaar geëmeriteer het…

Ons Voorspraak by die Vader

Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons…

Ek maak wat ek wil en jy maak wat jy wil

Dit verg nie enige debat om te aanvaar dat die Kerk nooit weer sal wees soos wat die Kerk 30 of 40 jaar gelede was nie…

Aanloop tot die algemene verkiesing

Aan die einde van April 2019 het die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering hierdie herderlike skrywe aan predikante en gemeentes uitgereik.

Twee predikante bevorder by UP

Prof Ernest van Eck, ’n Hervormde dosent, is pas aangestel as die nuwe adjunkdekaan van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria…

Diploma in Kerklike Bediening

Vanweë die verminderde getal studente oor al die jaargroepe heen, is besluit om die jaargroepe van die derde tot die vyfde jaar saam te groepeer vir die Diploma in Kerklike Bediening. Dit sorg onder meer vir ’n beter groepsdinamika.

Jongmense is die sleutel tot Afrika se toekoms

Op 19 en 20 Februarie 2019 het die Afrika-tak van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) ’n jeugkonferensie aangebied. Die werkwinkel is bygewoon deur jong afgevaardigdes van lidkerke van regoor Afrika…

Twee predikante verwerf doktorsgrade

Aan die einde van April 2019 het die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering hierdie herderlike skrywe aan predikante en gemeentes uitgereik.

Hoe lees ons die Bybel?

Vir gelowiges in die Christelike tradisie is die Bybel baie belangrik. Dit behoort ook so te wees, omdat die Bybel vir ons die bron is wat ons vertel wie en wat die God is in wie ons glo. Die Bybel is verder ook die bron wat ons lees wanneer ons wil weet hoe ons…

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika begin by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk. In hierdie aflewering kyk ons na die NHKA as staatskerk van die ZAR.

Leierskapsafrigting en predikante

Ds Danie Taljard het die graad MPhil in Bestuursafrigting met die titel The influence of coaching on clergy who manage their own congregations aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hy vra hier of predikante wel bestuurs- en leierskapsafrigting moet kry.

Gemeente Bronkhorstspruit (1869-2019)

Gemeente Bronkhorstspruit het die naweek van 6-7 April 2019 hul stigting gevier. Hoewel die amptelike stigtingsdatum aangegee word as in 1911, bestaan die gemeente reeds sedert 7 Februarie 1869. Dit beteken dat die gemeente vanjaar 150 jaar oud is.

Stoepstories: Die wit strikdas...

Lang jare gelede, toe Oupa Stoep nog Nefie Stoep was, het hy gedien as diaken in die kerkraad van Gemeente Philadelphia.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap