Formulier vir die bediening van die doop aan volwassenes

Predikante moet daarop let dat volwassenes wat gedoop word met gebruikmaking van hierdie Formulier, nié weer afsonderlik belydenis van geloof aflê nie. Die volwassedoop is ‘n geloofsbelydenisaflegging. Indien die volwasse dopeling ook sy/haar kinders wil doop,...

Formulier vir die ban

Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U weet dat ons by verskillende geleenthede die tughandelinge met betrekking tot ons medelidmaat/medelidmate N, bekend gemaak het. Daarmee het dit ook onder u aandag gekom watter groot sonde hy/sy/hulle gedoen het en die groot...